Citation link:
 • Кѷріакѻдроміѻн̑ : Сиречъ: Недѣлникъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешта страна на предната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Ѡглавленіе
   • [с. I]
   • [с. II]
   • [с. III]
  • [Предговор от Софроний Врачански]
   • [с. IV]
   • [с. V]
   • [с. VI]
   • [с. VII]
   • [с. VIII]
   • [с. IX]
   • [с. X]
  • ПоՃченііа Избраное ѿ с҃таго Еѵг̑ліιа. и ѿ дрՃгихъ многихъ Б҃жственныхъ писанїѧ
   • Въ Недѣлю иже четет сѧ притча мытара и фарисеѧ, ѡ тщеславїй, ѡ гордины, ѡ величанїй, и ѡ ѡсՃжденїй. Еѵг̑лїе ѿ ЛՃки, пд҃ . Слово, а҃
    • [с.] а҃[r]
    • [с.] [а҃v]
    • [с.] в҃[r]
    • [с.] [в҃v]
    • [с.] г҃[r]
   • ПоՃченіе въ недѣлю блՃднагѡ сына Еѵг̑лїе ѿ ЛՃки. Слово, в҃
    • [с.] [г҃v]
    • [с.] д҃[r]
    • [с.] [д҃v]
    • [с.] е҃[r]
    • [с.] [е҃v]
    • [с.] ѕ҃[r]
   • ПоՃченіе въ недѣлю мѧсопՃстнՃю Еѵг̑лїе ѿ Мат̑ѳеа. Слово г҃
    • [с.] [ѕ҃v]
    • [с.] з҃[r]
    • [с.] [з҃v]
    • [с.] и҃[r]
    • [с.] [и҃v]
   • ПоՃченіе въ недѣлю сыропՃстнՃю Еѵг̑лїе ѿ Мат̑ѳеа. Слово, д҃
    • [с.] ѳ҃[r]
    • [с.] [ѳ҃v]
    • [с.] аї҃[r]
    • [с.] [аї҃v]
   • Слово въ пѧтокъ первыѧ нед̑ли с҃тагѻ Великого поста пред Исповѣдїю, и во всѧкое дрՃгое времѧ, когда хрс̑тїани пристՃпаютъ ко Исповѣди. Покайте сѧ, приближи бо сѧ црсвϊ̑е нбс̑ное. Мат̑ѳей глава, г҃
    • [с.] вї҃[r]
    • [с.] [вї҃v]
    • [с.] гї҃[r]
    • [с.] [гї҃v]
    • [с.] дї҃[r]
   • Слово въ сՃббѡтՃ первыѧ недѣли с҃таго Великого поста и во всѧкое дрՃгое времѧ пред̑причащенїе с҃тыхъ тайнъ
    • [с.] [дї҃v]
    • [с.] еї҃[r]
    • [с.] [еїv]
    • [с.] ѕї҃[r]
    • [с.] [ѕї҃v]
   • ПоՃченіе въ недѣлю первՃю с҃тагѻ Великогѻ поста Воставленїе с҃тых̑ Ікѡн̑. Еѵг̑лїе ѿ Іѡана. Слово. е҃
    • [с.] зї҃[r]
    • [с.] [зї҃v]
    • [с.] иї҃[r]
    • [с.] [иї҃v]
    • [с.] ѳї҃[r]
    • [с.] [ѳї҃v]
   • ПоՃченіе въ недѣлю вторՃю с҃тагѻ Великогѻ поста Еѵг̑лїе ѿ Марка, Слово, ѕ҃
    • [с.] к҃[r]
    • [с.] [к҃v]
    • [с.] ка҃[r]
    • [с.] [ка҃v]
   • ПоՃченіе въ недѣлю третՃю с҃тагѻ Великогѻ поста Еѵг̑лїе ѿ Марка, Слово, з҃
    • [с.] кв҃[r]
    • [с.] [кв҃v]
    • [с.] кг҃[r]
    • [с.] [кг҃v]
   • ПоՃченіе въ недѣлю четвертՃю с҃тагѻ Великогѻ поста Еѵг̑лїе ѿ Марка, Слово, и҃
    • [с.] кд҃[r]
    • [с.] [кд҃v]
    • [с.] ке҃[r]
    • [с.] [ке҃v]
    • [с.] кѕ҃[r]
    • [с.] [кѕ҃v]
   • ПоՃченіе въ нд̑елю пѧтՃю с҃тагѻ Великогѻ поста Еѵг̑лїе ѿ Марка, Слово, ѳ҃
    • [с.] кз҃[r]
    • [с.] [кз҃v]
    • [с.] ки҃[r]
    • [с.] [ки҃v]
    • [с.] кѳ҃[r]
    • [с.] [кѳ҃v]
   • ПоՃченіе въ недѣлю ваіѧ сі есть цвѣтоносіѧ Еѵг̑лїе ѿ Іѡанна. Слово, ї҃
    • [с.] л҃[r]
    • [с.] [л҃v]
    • [с.] ла҃[r]
    • [с.] [ла҃v]
    • [с.] лв҃[r]
    • [с.] [лв҃v]
   • Слово въ с҃тый Великій понделникъ
    • [с.] лг҃[r]
    • [с.] [лг҃v]
    • [с.] лд҃[r]
    • [с.] [лд҃v]
   • Слово въ с҃тый Великій вторникъ
    • [с.] лe҃[r]
    • [с.] [лe҃v]
    • [с.] лѕ҃[r]
    • [с.] [лѕ҃v]
   • Слово въ с҃тՃю ВеликՃю срѣдՃ
    • [с.] лз҃[r]
    • [с.] [лз҃v]
    • [с.] ли҃[r]
    • [с.] [ли҃v]
   • Слово въ с҃тый Великій четвертокъ
    • [с.] лѳ҃[r]
    • [с.] [лѳ҃v]
    • [с.] м҃[r]
    • [с.] [м҃v]
    • [с.] ма҃[r]
   • Слово въ с҃тый Великій пѧтокъ на Распѧтіе Гс̑да нашего Іи҃са Хр҃ста. Вѣсте ιако подвою дни Пасха бՃдетъ, и с҃нъ члчс̑кїй преданъ бՃдет на распѧтїе. Еѵг̑лїе ѿ Мат̑ѳеа зачало рз҃. Слово, аї҃
    • [с.] [ма҃v]
    • [с.] мв҃[r]
    • [с.] [мв҃v]
    • [с.] мг҃[r]
    • [с.] [мг҃v]
    • [с.] мд҃[r]
    • [с.] [мд҃v]
    • [с.] ме҃[r]
    • [с.] [ме҃v]
   • Слово въ с҃тый Великій пѧтокъ на шестомъ часѣ. на Распѧтіе Гс̑дне. Слово, вї҃
    • [с.] мѕ҃[r]
    • [с.] [мѕ҃v]
    • [с.] мз҃[r]
    • [с.] [мз҃v]
    • [с.] ми҃[r]
    • [с.] [ми҃v]
    • [с.] н҃[r]
    • [с.] [н҃v]
    • [с.] на҃[r]
    • [с.] [на҃v]
   • Слово въ с҃тՃю ВеликՃю сՃботՃ на погребеніе Гс̑дне.
    • [с.] нв҃[r]
    • [с.] [нв҃v]
    • [с.] нг҃[r]
    • [с.] [нг҃v]
    • [с.] нд҃[r]
    • [с.] [нд҃v]
    • [с.] не҃[r]
    • [с.] [не҃v]
    • [с.] нѕ҃[r]
    • [с.] [нѕ҃v]
   • ПоՃченіе въ с҃тՃю ВеликՃю недѣлю Пасхи ѻ радости Въскресеніѧ Х҃ва. Слово, дї҃
    • [с.] нз҃[r]
    • [с.] [нз҃v]
    • [с.] ни҃[r]
    • [с.] [ни҃v]
    • [с.] нѳ҃[r]
   • ПоՃченіе въ недѣлю Антіпасхи сиречъ: ѲѻминՃ. Еѵг̑лїе ѿ Іѡанна. Слово, еї҃
    • [с.] [нѳ҃v]
    • [с.] ѯ҃[r]
    • [с.] [ѯ҃v]
    • [с.] ѯа҃[r]
    • [с.] [ѯа҃v]
   • ПоՃченіе въ недѣлю стыхъ Мѵроносицъ женъ. Еѵг̑лїе ѿ Марка. Слово, ѕї҃
    • [с.] ѯв҃[r]
    • [с.] [ѯв҃v]
    • [с.] ѯг҃[r]
    • [с.] [ѯг҃v]
   • ПоՃченіе въ недѣлю разлабленнагѻ Еѵг̑лїе ѿ Іѡан̑на. Слово, зї҃
    • [с.] ѯд҃[r]
    • [с.] [ѯд҃v]
    • [с.] ѯе҃[r]
    • [с.] [ѯе҃v]
    • [с.] ѯѕ҃[r]
   • ПоՃченіе въ недѣлю самарѧныни Еѵг̑лїе ѿ Іѡанна. Слово иї҃
    • [с.] [ѯѕ҃v]
    • [с.] ѯз҃[r]
    • [с.] [ѯз҃v]
    • [с.] ѯи҃[r]
    • [с.] [ѯи҃v]
   • ПоՃченіе въ недѣлю Ѻслѣпомъ Еѵг̑лїе ѿ Іѡанна. Слово, ѳї҃
    • [с.] ѯи҃[r]
    • [с.] [ѯи҃v]
    • [с.] ѯѳ҃[r]
    • [с.] [ѯѳ҃v]
    • [с.] о҃[r]
    • [с.] [о҃v]
   • Слово въ день Вознесеніе Гс̑да Б҃га и сп҃са нашегѡ Іи҃са Хр҃ста. Слово, к҃
    • [с.] оа҃[r]
    • [с.] [оа҃v]
    • [с.] ог҃[r]
    • [с.] [ог҃v]
    • [с.] од҃[r]
    • [с.] [од҃v]
    • [с.] ое҃[r]
   • ПоՃченіе въ недѣлю стыхъ Ѻтецъ Еѵг̑лїе ѿ Іѡанна. Слово, ка҃
    • [с.] [ое҃v]
    • [с.] оѕ҃[r]
    • [с.] [оѕ҃v]
    • [с.] оз҃[r]
    • [с.] [оз҃v]
   • Слово въ день пѧтдесѧтный на сошествіѧ С҃тгѻ Д҃ха Слово, кв҃
    • [с.] ои҃[r]
    • [с.] [ои҃v]
    • [с.] оѳ҃[r]
    • [с.] [оѳ҃v]
    • [с.] п҃[r]
    • [с.] [п҃v]
   • ПоՃченіе въ недѣлю Всѣхъ С҃тых̑. Еѵг̑лїе ѿ Матѳеа. Слово, кг҃
    • [с.] па҃[r]
    • [с.] [па҃v]
    • [с.] пв҃[r]
    • [с.] [пв҃v]
    • [с.] пг҃[r]
    • [с.] [пг҃v]
   • ПоՃченіе въ неделю вторՃю Еѵг̑лїе ѿ Мат̑ѳеа. Слово, кд҃
    • [с.] пд҃[r]
    • [с.] [пд҃v]
    • [с.] пе҃[r]
    • [с.] [пе҃v]
    • [с.] пѕ҃[r]
   • ПоՃченіе въ недѣлю третՃю Еѵг̑лїе ѿ Матѳеа, Слово, ке҃
    • [с.] [пѕ҃v]
    • [с.] пз҃[r]
    • [с.] [пз҃v]
    • [с.] пи҃[r]
    • [с.] [пи҃v]
   • ПоՃченіе въ недѣлю четвертՃю Еѵг̑лїе ѿ Матѳеа, Слово, кѕ҃
    • [с.] пѳ҃[r]
    • [с.] [пѳ҃v]
    • [с.] ч҃[r]
    • [с.] [ч҃v]
    • [с.] ча҃[r]
    • [с.] [ча҃v]
   • ПоՃченіе въ неделю пѧтՃю Еѵг̑лїе ѿ Матѳеа. Слово, кз҃
    • [с.] чв҃[r]
    • [с.] [чв҃v]
    • [с.] чг҃[r]
    • [с.] [чг҃v]
    • [с.] чд҃[r]
   • ПоՃченіе въ недѣлю шестՃю Еѵг̑лїе ѿ Матѳеа. Слово, ки҃
    • [с.] [чд҃v]
    • [с.] че҃[r]
    • [с.] [че҃v]
    • [с.] чѕ҃[r]
    • [с.] [чѕ҃v]
   • ПоՃченіе въ недѣею седмՃю Еѵг̑лїе ѿ Матѳеа. Слово, кѳ҃
    • [с.] чз҃[r]
    • [с.] [чз҃v]
    • [с.] чи҃[r]
    • [с.] [чи҃v]
    • [с.] чѳ҃[r]
    • [с.] [чѳ҃v]
   • ПоՃченіе въ недѣлю ѻсмՃю Еѵг̑лїе ѿ Матѳеа. Слово, л҃
    • [с.] р҃[r]
    • [с.] [р҃v]
    • [с.] ра҃[r]
    • [с.] [ра҃v]
   • ПоՃченіе въ недѣлю девѧтՃю Еѵг̑лїе ѿ Матѳеа. Слово, ла҃
    • [с.] рв҃[r]
    • [с.] [рв҃v]
    • [с.] рг҃[r]
    • [с.] [рг҃v]
    • [с.] рд҃[r]
    • [с.] [рд҃v]
    • [с.] ре҃[r]
   • ПоՃченіе въ недѣлю десѧтՃю Еѵг̑лїе ѿ Матѳеа. Слово, лв҃
    • [с.] [р҃еv]
    • [с.] р҃ѕ[r]
    • [с.] [р҃ѕv]
    • [с.] р҃з[r]
    • [с.] [р҃зv]
   • ПоՃченіе въ недѣлю единадесѧтՃю Еѵг̑лїе ѿ Матѳеа. Слово, лг҃
    • [с.] ри҃[r]
    • [с.] [ри҃v]
    • [с.] рѳ҃[r]
    • [с.] [рѳ҃v]
    • [с.] рї҃[r]
    • [с.] [рї҃v]
   • ПоՃченіе въ недѣлю двоенадесѧтՃю Еѵг̑лїе ѿ Матѳеа. Слово, лд҃
    • [с.] раї҃[r]
    • [с.] [раї҃v]
    • [с.] рвї҃[r]
    • [с.] [рвї҃v]
    • [с.] ргї҃[r]
    • [с.] [ргї҃v]
   • ПоՃченіе въ недѣлю тріенадесѧтՃю Еѵг̑лїе ѿ Матѳеа. Слово, лє҃
    • [с.] рдї҃r]
    • [с.] [рдї҃v]
    • [с.] реї҃[r]
    • [с.] [реї҃v]
    • [с.] рѕї҃[r]
   • ПоՃченіе въ недѣлю четирынадесѧтՃю Еѵг̑лїе ѿ Матѳеа. Слово, лѕ҃
    • [с.] [рѕї҃v]
    • [с.] рзї҃[r]
    • [с.] [рзї҃v]
    • [с.] риї҃[r]
    • [с.] [риї҃v]
   • ПоՃченіе въ недѣлю пѧтнадесѧтՃю Еѵг̑лїе ѿ Матѳеа. Слово, лз҃
    • [с.] рѳї҃[r]
    • [с.] [рѳї҃v]
    • [с.] рк҃[r]
    • [с.] [рк҃v]
    • [с.] рка҃[r]
   • ПоՃченіе въ недѣлю шестнадесѧтՃю Еѵг̑лїе ѿ Матѳеа, Слово, ли҃
    • [с.] [рка҃v]
    • [с.] ркв҃[r]
    • [с.] [ркв҃v]
    • [с.] ркг҃[r]
    • [с.] [ркг҃v]
   • ПоՃченіе въ недѣлю седмнадесѧтՃю Еѵг̑лїе ѿ Матѳеа. Слово, лѳ҃
    • [с.] ркд҃[r]
    • [с.] [ркд҃v]
    • [с.] рке҃[r]
    • [с.] [рке҃v]
    • [с.] ркѕ҃[r]
    • [с.] [ркѕ҃v]
   • ПоՃченіе въ недѣлю ѻсмнадесѧтՃю Еѵг̑лїе ѿ ЛՃки Первое. Слово, м҃
    • [с.] ркз҃[r]
    • [с.] [ркз҃v]
    • [с.] рки҃[r]
    • [с.] [рки҃v]
    • [с.] ркѳ҃[r]
   • ПоՃченіе въ недѣлю деветнадесѧтՃю Еѵг̑лїе ѿ ЛՃки. Слово, ма҃
    • [с.] [ркѳ҃v]
    • [с.] рл҃[r]
    • [с.] [рл҃v]
    • [с.] рла҃[r]
    • [с.] [рла҃v]
   • ПоՃченіе въ недѣлю двадесѧтՃю Еѵг̑лїе ѿ ЛՃки. Слово, мв҃
    • [с.] рлв҃[r]
    • [с.] [рлв҃v]
    • [с.] рлг҃[r]
    • [с.] [рлг҃v]
    • [с.] рлд҃[r]
    • [с.] [рлд҃v]
   • ПоՃченіе въ недѣлю двадесѧт̑ и первՃю Еѵг̑лїе ѿ ЛՃки, Слово, мг҃
    • [с.] рле҃[r]
    • [с.] [рле҃v]
    • [с.] рлѕ҃[r]
    • [с.] [рлѕ҃v]
    • [с.] рлз҃[r]
    • [с.] [рлз҃v]
   • ПоՃченіе въ недѣлю двадесѧт҃ вторՃю Еѵг̑лїе ѿ ЛՃки. Глава [Слово], мд҃
    • [с.] рли҃[r]
    • [с.] [рли҃v]
    • [с.] рлѳ҃[r]
    • [с.] [рлѳ҃v]
    • [с.] рм҃[r]
    • [с.] [рм҃v]
    • [с.] рма҃[r]
    • [с.] [рма҃v]
   • ПоՃченіе въ недѣлю двадесѧт҃ третՃю Еѵг̑лїе ѿ ЛՃки. Слово, мє҃
    • [с.] рмв҃[r]
    • [с.] [рмв҃v]
    • [с.] рмг҃[r]
    • [с.] [рмг҃v]
    • [с.] рмд҃[r]
   • ПоՃченіе въ недѣлю двадесѧт̑ четвертՃю Еѵг̑лїе ѿ ЛՃки. Слово, мѕ҃
    • [с.] [рмд҃v]
    • [с.] рме҃[r]
    • [с.] [рме҃v]
    • [с.] рмѕ҃[r]
    • [с.] [рмѕ҃v]
   • ПоՃченіе въ недѣлю двадест и пѧтՃю Еѵг̑лїе ѿ ЛՃки. Слово, мз҃
    • [с.] рмз҃[r]
    • [с.] [рмз҃v]
    • [с.] рми҃[r]
    • [с.] [рми҃v]
    • [с.] рмѳ҃[r]
    • [с.] [рмѳ҃v]
    • [с.] рн҃[r]
   • ПоՃченіе въ недѣлю двадесѧт шестՃю Еѵг̑лїе ѿ ЛՃки. Слово, мѳ҃
    • [с.] [рн҃v]
    • [с.] рна҃[r]
    • [с.] [рна҃v]
    • [с.] рнв҃[r]
    • [с.] [рнв҃v]
    • [с.] рнг҃[r]
   • ПоՃченіе въ недѣлю двадесѧт̑ седмՃю Еѵг̑лїе ѿ ЛՃки. Слово, ми҃
    • [с.] [рнг҃v]
    • [с.] рнд҃[r]
    • [с.] [рнд҃v]
    • [с.] рне҃[r]
    • [с.] [рне҃v]
    • [с.] рнѕ҃[r]
   • ПоՃченіе въ недѣлю двадесѧт̑ ѻсмՃю Еѵг̑лїе ѿ ЛՃки. Слово, н҃
    • [с.] [рнѕ҃v]
    • [с.] рнз҃[r]
    • [с.] [рнз҃v]
    • [с.] рни҃[r]
    • [с.] [рни҃v]
   • ПоՃченіе въ недѣлю двадесѧт̑ девѧтՃю Еѵг̑лїе ѿ ЛՃки. Слово, на҃
    • [с.] рнѳ҃[r]
    • [с.] [рнѳ҃v]
    • [с.] рѯ҃[r]
    • [с.] [рѯ҃v]
    • [с.] рѯа҃[r]
    • [с.] [рѯа҃v]
   • ПоՃченіе въ недѣлю тридесѧтՃю Еѵг̑лїе ѿ ЛՃки. Слово, нв҃
    • [с.] рѯв҃[r]
    • [с.] [рѯв҃v]
    • [с.] рѯг҃[r]
    • [с.] [рѯг҃v]
    • [с.] рѯд҃[r]
    • [с.] [рѯд҃v]
   • ПоՃченіе въ недѣлю тридесѧт̑ первՃю Еѵг̑лїе ѿ ЛՃки. Слово, нг҃
    • [с.] рѯе҃[r]
    • [с.] [рѯе҃v]
    • [с.] рѯѕ҃[r]
    • [с.] [рѯѕ҃v]
    • [с.] рѯз҃[r]
   • ПоՃченіе въ недѣлю тридесѧт̑ вторՃю Еѵг̑лїе ѿ ЛՃки. Слово, нд҃
    • [с.] [рѯз҃v]
    • [с.] рѯи҃[r]
    • [с.] [рѯи҃v]
    • [с.] рѯѳ҃[r]
    • [с.] [рѯѳ҃v]
    • [с.] ро҃[r]
    • [с.] [ро҃v]
  • ПоՃченіѧ на праздникѻмъ Господымъ И Б҃городичнымъ, и избраннымъ с҃тымъ на всегѡ Лѣта
   • Мс̑цъ Септемврїа въ первый день, слово въ началѣ новагѡ лѣта. Слово, нє҃
    • [с.] роа҃[r]
    • [с.] [роа҃v]
    • [с.] ров҃[r]
    • [с.] [ров҃v]
    • [с.] рог҃[r]
   • Слово на Рожде҃во прест҃ый Влд̑чцы нашеѧ Б҃цы, и Прс̑но Дѣвы М҃рій. Слово. нѕ҃
    • [с.] [рог҃v]
    • [с.] род҃[r]
    • [с.] [род҃v]
    • [с.] рое҃[r]
    • [с.] [рое҃v]
   • ПоՃченіе въ недѣлю пред Въздвиженіе честнагѻ и животворѧщаго Кр҃ста Гс̑днѧ. Слово, нз҃
    • [с.] роѕ҃[r]
    • [с.] [роѕ҃v]
    • [с.] роз҃[r]
    • [с.] [роз҃v]
    • [с.] рои҃[r]
    • [с.] [рои҃v]
   • Слово на Воздвиженіе честнагѻ и животворѧщагѻ Креста Гс̑днѧ. Слово, ни҃
    • [с.] род҃[r]
    • [с.] [род҃v]
    • [с.] рп҃[r]
    • [с.] [рп҃v]
    • [с.] рпа҃[r]
    • [с.] [рпа҃v]
   • ПоՃченіе въ недѣлю по Въздвиженіе честнагѻ и животворѧщагѻ Кр҃ста Гс̑днѧ. Слово, нѳ҃
    • [с.] рпв҃[r]
    • [с.] [рпв҃v]
    • [с.] рпг҃[r]
    • [с.] [рпг҃v]
    • [с.] рпд҃[r]
   • Сказаніе ѻ житіе Преподобныѧ матере нашеѧ Параскеѵа Терновскіѧ Слово, ѯ҃
    • [с.] [рпд҃v]
    • [с.] рпе҃[r]
    • [с.] [рпе҃v]
    • [с.] рпѕ҃[r]
    • [с.] [рпѕ҃v]
    • [с.] рпз҃[r]
   • ПоՃченіе на памѧтъ светаго великомՃченика Димитріа Мѵроточивагѡ. Слово, ѯа҃
    • [с.] [рпз҃v]
    • [с.] рпи҃[r]
    • [с.] [рпи҃v]
    • [с.] рпѳ҃[r]
    • [с.] [рпѳ҃v]
   • Слово на соборъ Архістратига Михаила прочихь небесныхь силъ безплотных̑. Мс̑цъ ноем̑врϊа въ и҃: денъ. Слово, ѯв҃
    • [с.] рч҃[r]
    • [с.] [рч҃v]
    • [с.] рча҃[r]
    • [с.] [рча҃v]
    • [с.] рчв҃[r]
   • Слово въ день свѣтагѻ Іѡанна ЗлатоՃстагѻ Азъ есмъ пастыр добрыи: Еѵг̑лїе ѿ Іѡанна, зачало, лѕ҃. Слово, ѯг҃
    • [с.] [рчв҃v]
    • [с.] рчг҃[r]
    • [с.] [рчг҃v]
    • [с.] рчд҃[r]
    • [с.] [рчд҃v]
    • [с.] рче҃[r]
    • [с.] [рче҃v]
    • [с.] рчѕ҃[r]
    • [с.] [рчѕ҃v]
   • Слово въ день входа въ Храмъ пречистыѧ Б҃гоматере Прс̑нодѣва М҃рій. Слово, ѯд҃
    • [с.] рчз҃[r]
    • [с.] [рчз҃v]
    • [с.] рчи҃[r]
    • [с.] [рчи҃v]
    • [с.] рчѳ҃[r]
    • [с.] [рчѳ҃v]
   • Слово въ день свѣтытелѧ Х҃ва Нїколаѧ возрадՃйте сѧ и взыграйте: себо мзда вашѧ многа ес̑т̑ на Н҃бсѣх. Нынешное Еѵг̑лїе чтенное. Слово, ѯє҃
    • [с.] с҃[r]
    • [с.] [с҃v]
    • [с.] са҃[r]
    • [с.] [са҃v]
    • [с.] св҃[r]
    • [с.] [св҃v]
    • [с.] сг҃[r]
   • ПоՃченіе въ недѣлю предъ Рождествомъ Хрістовымъ Еѵг̑лїе ѿ Матѳеа. Слово, ѯѕ҃
    • [с.] [сг҃v]
    • [с.] сд҃[r]
    • [с.] [сд҃v]
    • [с.] се҃[r]
    • [с.] [се҃v]
   • ПоՃченіе на предъ празденство Рождества Хрістова въ ден̑ с҃тгѡ с҃щемч̑ника Игнатїа. Слово, ѯѕ҃
    • [с.] сѕ҃[r]
    • [с.] [сѕ҃v]
   • ПоՃченіе на самое предъ празденство Рождества Хрістова. Мс̑цъ Декем̑врїа въ, кд҃ ден̑. Слово, ѯи҃
    • [с.] сз҃[r]
    • [с.] [сз҃v]
   • Слово на Рождество Господа нашегѡ І҃са Хрс̑та се Б҃лговѣствՃю вам̑ Радостъ велїю, ιако Роди сѧ вам̑ днесъ сп҃съ. Еѵг̑лїе ѿ ЛՃки, в҃. Слово, ѯѳ҃
    • [с.] си҃[r]
    • [с.] [си҃v]
    • [с.] сѳ҃[r]
    • [с.] [сѳ҃v]
    • [с.] сї҃[r]
    • [с.] [сї҃v]
   • ПоՃченіе въ недѣлю по Рождествѣ Хрістовѣ Еѵг̑лїе ѿ Матѳеа зачало, д҃. Слово, о҃
    • [с.] саї҃[r]
    • [с.] [саї҃v]
    • [с.] свї҃[r]
    • [с.] [свї҃v]
    • [с.] сгї҃[r]
    • [с.] [сгї҃v]
   • Слово ѡ долготՃднеи и всѧко мՃ благополՃчност за добродѣтелное Житїе ѿ Б҃га ч҃лвкѡм̑ подаемом̑. Под̑обно ес̑т̑ да прочет̑ сѧ на М҃цъ ІанՃарїа въ первый денъ на Памѧтъ с҃тлѧ Василїа Великаго. Иже тогда наЧинает сѧ Новаго Года. Слово, оа҃
    • [с.] сдї҃[r]
    • [с.] [сдї҃v]
    • [с.] сеї҃[r]
    • [с.] [сеї҃v]
    • [с.] сѕї҃[r]
    • [с.] [сѕї҃v]
    • [с.] сзї҃[r]
    • [с.] [сзї҃v]
   • ПоՃченіе въ недѣлю предъ Крещеніе Господне Еѵг̑лїе ѿ Марка, Слово, ов҃
    • [с.] сиї҃[r]
    • [с.] [сиї҃v]
    • [с.] сѳї҃[r]
    • [с.] [сѳї҃v]
    • [с.] ск҃[r]
   • ПоՃченіе на пред Крещеніе Гс̑да нашегѡ Іи҃са Хрс̑та. ІанՃарїа въ, е҃, день. Слово, ог҃
    • [с.] [ск҃v]
    • [с.] ска҃[r]
   • Слово на Свѣтое Богоѧвленіе Господа Бога и Спаса нашегѻ Іи҃са Хрс̑та. Слово, од҃
    • [с.] [ска҃v]
    • [с.] скв҃[r]
    • [с.] [скв҃v]
    • [с.] скг҃[r]
    • [с.] [скг҃v]
   • ПоՃченіе въ недѣлю Покрещеніе Гс̑дне Еѵг̑лїе ѿ Матѳй. Слово, оє҃
    • [с.] скд҃[r]
    • [с.] [скд҃v]
    • [с.] ске҃[r]
    • [с.] [ске҃v]
    • [с.] скѕ҃[r]
   • Слово на памѧтъ иже въ светых̑ ѻ҃ца нашего Аѳанасіа патріарха Алеѯандрїйскагѡ. Слово, оѕ҃
    • [с.] [скѕ҃v]
    • [с.] скз҃[r]
    • [с.] [скз҃v]
    • [с.] ски҃[r]
    • [с.] [ски҃v]
   • Слово въ день Срѣтеніе Господа Бога и Спаса нашего Іи҃са Хрс̑та. Слово, оз҃
    • [с.] скѳ҃[r]
    • [с.] [скѳ҃v]
    • [с.] сл҃[r]
    • [с.] [сл҃v]
    • [с.] сла҃[r]
    • [с.] [сла҃v]
    • [с.] слв҃[r]
   • Слово свѣтагѻ Іѡанна ЗлатоՃстаго Ѻ терпѣнїе и Б҃лгохваленїе, и да не плачимъ многѡ ѡ умершыхъ. Чтет сѧ въ сՃббѡтՃ мѧсопՃстнՃю. И въ седмՃю сՃббѡтՃ по Пасцѣ. Приличто есть да прочитает сѧ и на Погребенїе всѧкагѡ ч҃лвка. Слово, ои҃
    • [с.] [слв҃v]
    • [с.] слг҃[r]
    • [с.] [слг҃v]
    • [с.] слд҃[r]
    • [с.] [слд҃v]
    • [с.] сле҃[r]
    • [с.] [сле҃v]
   • Слово на Благовѣщеніе Пресвѣтыѧ Влд̑чци нашеѧ Бд̑цы, и Приснодѣви Маріи. Слово, оѳ҃
    • [с.] слѕ҃[r]
    • [с.] [слѕ҃v]
    • [с.] слз҃[r]
    • [с.] [слз҃v]
    • [с.] сли҃[r]
   • Слово въ денъ Светаго великомՃченика Геѡргіѧ Побѣдоносца. Слово, п҃
    • [с.] [сли҃v]
    • [с.] слѳ҃[r]
    • [с.] [слѳ҃v]
    • [с.] см҃[r]
    • [с.] [см҃v]
    • [с.] сма҃[r]
    • [с.] [сма҃v]
   • Слово светы перво верховных̑ апостолъ Петра и Паѵла БՃѧ Мїра Избра Б҃гъ, и немощнаѧ и хՃдороднаѧ, и ѹнижен̑наѧ и несՃщаѧ : Къ кориѳомъ Посланїе, глава, а҃. Слово па҃
    • [с.] смв҃[r]
    • [с.] [смв҃v]
    • [с.] смг҃[r]
    • [с.] [смг҃v]
    • [с.] смд҃[r]
    • [с.] [смд҃v]
    • [с.] сме҃[r]
   • Слово въ день Преѻбраженіѧ Господа Бога и спаса нашегѻ Іи҃са Х҃рста. Слово, пв҃
    • [с.] [сме҃v]
    • [с.] смѕ҃[r]
    • [с.] [смѕ҃v]
    • [с.] смз҃[r]
    • [с.] [смз҃v]
    • [с.] сми҃[r]
    • [с.] [сми҃v]
   • Слово въ день Ճспеніе Пресветыѧ Владичицы нашеѧ Бд̑ца, и приснѡ Дѣвы М҃рїи. Слово, пг҃
    • [с.] смѳ҃[r]
    • [с.] [смѳ҃v]
    • [с.] сн҃[r]
    • [с.] [сн҃v]
    • [с.] сна҃[r]
    • [с.] [сна҃v]
    • [с.] снв҃[r]
   • Слово въ день Ճсѣвновеніе чистныѧ главы честнагѻ и славнагѻ Пророка Пред̑течи, и К҃рстителѧ Іѡанна. Слово, пд҃
    • [с.] [снв҃v]
    • [с.] снг҃[r]
    • [с.] [снг҃v]
    • [с.] снд҃[r]
    • [с.] [снд҃v]
    • [с.] сне҃[r]
    • [с.] [сне҃v]
    • [с.] снѕ҃[r]
   • Слово въ понделникъ первый ст҃гѡ Великагѡ Поста
    • [с.] [снѕ҃v]
    • [с.] снз҃[r]
    • [с.] [снз҃v]
    • [с.] сни҃[r]
   • Слово во вторникъ первый светагѡ Великагѡ Поста
    • [с.] [сни҃v]
    • [с.] снѳ҃[r]
    • [с.] [снѳ҃v]
    • [с.] сѯ҃[r]
   • Слово въ срѣдՃ первыѧ недѣли ст҃гѡ Великагѡ Поста
    • [с.] [сѯ҃v]
    • [с.] сѯа҃[r]
    • [с.] [сѯа҃v]
    • [с.] сѯв҃[r]
   • Слово въ четвертокъ первыѧ недели светагѡ Великагѡ Поста
    • [с.] [сѯв҃v]
    • [с.] сѯг҃[r]
    • [с.] [сѯг҃v]
    • [с.] сѯд҃[r]
  • [Наставленіѩ]
   • Наставленіе глаголемое ѿ с҃щенника по с҃томъ Крещенїй Младенца
    • [с.] [сѯд҃v]
   • Наставленіе новобрачнымъ Г҃лемое ѿ с҃щенника абїе посовершенїй Вѣнчанїе
    • [с.] сѯе҃[r]
    • [с.] [сѯе҃v]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]