Citation link:
  • Устав на Съюза на българските писатели : Утвърден от М-вото на Народното Просвещение с заповед N 3880 от 3.XII.1919.
    • Заглавна страница