Citation link:
 • Церковна исторїѧ съ найнՃуждны-те слՃчаи съ свѧтѫ-тѫ цѫрквѫ, т. е. съ проповѣданѣ на вѣра-та, гоненїѧ-та, ереси-те, собори-те, и прочаѧ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
  • Предисловιе
   • [с. 1]
   • [с. 2]
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
  • Кратка церковна исторїѧ, содѫржаща сто и четыридесѧть и еднѫ глѫвѫ
   • Глава 1. За провѣданѣ-то на Апостоли-те
    • [с. 12]
    • [с.] 13
   • Глава 2. Заратъ гдѣ проповѣда сѣкой отъ Апостоли-те
    • [с.] 14
    • [с.] 15
   • Глава 3. За Сїмона Магесника
    • [с.] 16
   • Глава 4. За собор-атъ дето стана въ ІерՃсалимъ
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
   • Глава 5. За пѫрво-то гоненїе на Хрїстїанство-то въ време-то на самодержец-атъ Нерона
    • [с.] 20
   • Глава 6. За разуренїе-то на Іерусалимъ
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
   • Глава 7. За ересь-тѫ на Евїона
    • [с.] 24
   • Глава 8. За второ-то гоненїе на Хрїстїани-те на Домитїаново-то време
    • [с.] 25
   • Глава 9. За припиранїе-то въ Кориндъ
    • [с.] 26
   • Глава 10. За третье-то гоненїе на Хрїстїани-те на Траїаново-то време
    • [с.] 27
   • Глава 11. За какъ употреблѧваха ιазычески-те кнѧзови Хрїстїаны-те въ времето на гоненїе-то
    • [с.] 28
   • Глава 12. За мՃченицы-те, исповѣдницы-те и отпадналы-те
    • [с.] 29
   • Глава 13. За видовы-те на мѫки-те и смѫрти-те, кои-то притѫрпѣха мученици-те
    • [с.] 30
   • Глава 14. За Хрїстїаны-те кога то бѣха заприни
   • Глава 15. За молитвены-те домови на Хрїстїани-те, въ време-то на гоненїиѧ-та, и кокъ совершаваха тайнства-та си
    • [с.] 31
   • Глава 16. За четверто-то гоненїе на Хрїстїани-те отъ Адрїана самодержца
    • [с.] 32
   • Глава 17. За послѣдньо-то обсажденїе на Іудеи-те, въ време-то на самодержец-атъ Адрїана
    • [с.] 33
    • [с.] 34
   • Глава 18. За пето-то гоненїе на Хрїстїани-те, въ време-то на Марка Аврелїѧ самодержца
    • [с.] 35
   • Глава 19. За шесто-то гоненїе на Хрїстїани-те, въ време-то на Севира самодерца
    • [с.] 36
   • Глава 20. Заради противогласїе-то междՃ восточнѫ-тѫ и западнѫ-тѫ церквѫ, кое-то стана за праздник-атъ Пасха
    • [с.] 37
    • [с.] 38
   • Глава 21. За ересь-тѫ Оригеновѫ
    • [с.] 39
   • Глава 22. За седмо-то гоненїе на Хрїстїани-те, въ време-то на Максимїана самодержца
    • [с.] 40
   • Глава 23. За осмо-то гоненїе на Хрїстїани-те, въ време-то на Декїа самодержца
    • [с.] 41
   • Глава 24. За раздѣленїе-то, кое-то стана за отпадналы-те отъ вѣра-та
    • [с.] 42
   • Глава 25. За девето-то гоненїе на Хрїстїани-те, въ време-то на Валерїана самодержца
    • [с.] 43
   • Глава 26. За сՃмнѣнїе-то, ако треба да сѧ прикрѫщаватъ, кои-то дохождатъ въ церквѫ-тѫ отъ Еретици
    • [с.] 44
    • [с.] 45
   • Глава 27. За ересь-тѫ Савеллїева
    • [с.] 46
   • Глава 28. За десѧто-то гоненїе на Хрїстїани-те, отъ Аврелїана самодержца
   • Глава 29. За ересь-тѫ на Манента
    • [с.] 47
   • Глава 30. За единадесѧто гоненїе на Хрїстїани-те, отъ Дїоклїана и Максимїана самодержци
    • [с.] 48
   • Глава 31. За дванадесѧто гоненїе на Хрїстїани-те, отъ Галерїѧ и Максемина самодержцы
    • [с.] 49
   • Глава 32. Заради великогѡ Константина
    • [с.] 50
    • [с.] 51
   • Глава 33. За дето сѧ слՃчи гоненїе вѫрхՃ Хрїстїаны-те въ Персїѭ
   • Глава 34. За раздѣленеїето на Донатисти-те
    • [с.] 52
    • [с.] 53
   • Глава 35. За отцѣпюванѣ-то на Мелетїани-те
   • Глава 36. За ересь-тѫ Арїевѫ
    • [с.] 54
    • [с.] 55
   • Глава 37. За пѫрвый-атъ вселенскїй соборъ въ Нїкеѭ Виѳѵнїйскѫ
    • [с.] 56
    • [с.] 57
    • Символ-атъ на Нїкейскїй-атъ соборъ
     • [с.] 58
   • Глава 38. За заточенїе-то Аѳанасїево, Епископа Александрїйскагѡ
    • [с.] 59
   • Глава 39. За Арїѧ и смѫрть-тѫ мՃ
    • [с.] 60
   • Глава 40. За слѣдъ тїѧ слՃчкы-те на Аѳанасїѧ Александрїйскагѡ Епископа
    • [с.] 61
    • [с.] 62
   • Глава 41. За общо-то церковно смՃщенїе на Константїе-то време
    • [с.] 63
    • [с.] 64
   • Глава 42. За слՃчкы-те церковны, въ време-то на ІՃлїана самодержца, пристՃпникъ преименՃемый
    • [с.] 65
   • Глава 43. За церковно-то поправленїе отъ Іовїана самодержца
    • [с.] 66
    • [с.] 67
   • Глава 44. За Уалїѧ, кой-то вообнови Арїанство-то
    • [с.] 68
   • Глава 45. За ересь-тѫ на Македонїани-те
    • [с.] 69
   • Глава 46. За ересь-тѫ Аполлїнарїевѫ
    • [с.] 70
   • Глава 47. За вторый-атъ Константинополскїй вселенскїй соборъ
    • [с.] 71
    • [с.] 72
   • Глава 48. За порок-атъ и покаѧнїето на Ѳеодосїѧ самодержца
    • [с.] 73
    • [с.] 74
   • Глава 49. За распры-те, кои-то сѧ слՃчиха въ церквѫ-тѫ, въ време-то на Аркадїѧ и Онорїѧ самодержци
    • [с.] 75
    • [с.] 76
    • [с.] 77
   • Глава 50. За ересь-тѫ Пелагїевѫ
    • [с.] 78
    • [с.] 79
   • Глава 51. За Несторїевѫ-тѫ ересь
    • [с.] 80
   • Глава 52. За третый-атъ вселенскїй соборъ въ Ефесъ
    • [с.] 81
    • [с.] 82
   • Глава 53. За ересь-тѫ Еѵтихїеваѫ
    • [с.] 83
    • [с.] 84
   • Глава 54. За четвертый-атъ вселенскїй соборъ въ Халкидонѫ
    • [с.] 85
    • [с.] 86
   • Глава 55. За смՃщенїѧ-та на церква-та, въ време-то на самодержец-атъ Анастасїѧ
    • [с.] 87
    • [с.] 88
   • Глава 56. За обращенїе-то на Галли-те въ Хрїстїанскѫ-та вѣрѫ
    • [с.] 89
   • Глава 57. За бывше-то отцѣпванѣ междՃ Западнѫ-тѫ и Восточнѫ-тѫ церквѫ
    • [с.] 90
    • [с.] 91
    • [с.] 92
   • Глава 58. За тры-те глѫвы
    • [с.] 93
    • [с.] 94
    • [с.] 95
   • Глава 59. За петый-атъ вселенскїй соборъ въ Константинополь
    • [с.] 96
   • Глава 60. За обрѫщенїе-то на Англи-те въ вѣрѫ-тѫ Хрїстовѫ
    • [с.] 97
   • Глава 61. Заради, кога сѧ наименՃва Константинопольскїй-атъ патрїархъ вселенскїй
    • [с.] 98
   • Глава 62. За Мохамета
    • [с.] 99
   • Глава 63. За ученїе-то Мухаметово
    • [с.] 100
   • Глава 64. За плененїе-то и на новодобыванѣ-то на честный-атъ кресть
    • [с.] 101
    • [с.] 102
    • [с.] 103
   • Глава 65. За ересь-тѫ на самовольници-те
    • [с.] 104
   • Глава 66. За шестый-атъ вселенскїй соборъ въ Константинополь
    • [с.] 105
    • [с.] 106
   • Глава 67. За отцѣпюванѣ-то, кое-то стана въ Шпанїѭ, за едно-то или третьо-то погрՃженїе въ крещенїе-то
    • [с.] 107
   • Глава 68. За обрѫщенїе-то на Германите
    • [с.] 108
   • Глава 69. За ересь-тѫ на иконоборци-те
    • [с.] 109
   • Глава 70. За седмый-атъ вселенскїй соборъ въ Нїкеѭ
    • [с.] 110
    • [с.] 111
    • [с.] 112
   • Глава 71. Кога начна приложенїе-то въ сѵмвол-атъ и отъ сына
    • [с.] 113
    • [с.] 114
   • Глава 72. За распрѫ-тѫ, ако Хрїстосъ споретъ тѣло-то е сотворенъ сынъ Божїй
    • [с.] 115
   • Глава 73. За обрѫщенїе-то на Саксонци-те, Дани-те и СՃиди-те въ вѣрѫ-тѫ Хрїстовѫ
    • [с.] 116
   • Глава 74. За иконоборцы-те царе, Леона Арменина, Михаила Травла, и сына мՃ Өеофїла
    • [с.] 117
    • [с.] 118
   • Глава 75. За воздвиженїе-то на икони-те
    • [с.] 119
   • Глава 76. За обрѫщенїе-то на Славени-ти и РՃси-те
    • [с.] 120
    • [с.] 121
    • [с.] 122
   • Глава 77. За обрѫщенїе-то на Бѫлгѫри-те
    • [с.] 123
    • [с.] 124
   • Глава 78. За обрѫщенїе-то на Сѫрби-те
    • [с.] 125
    • [с.] 126
    • [с.] 127
   • Глава 79. За восхожденїе-то Фотїево на патрїаршескїй престолъ
    • [с.] 128
    • [с.] 129
   • Глава 80. За пренїе-то, кое-то стана междՃ восточнѫ-тѫ и западнѫ-тѫ церквѫ за Бѫлгѫры-те
    • [с.] 130
    • [с.] 131
   • Глава 81. За второ-то воскачванѣ Игнатїево на патрїаршескїй престолъ, и за собор-атъ вѫрхՃ Фотїѧ
    • [с.] 132
    • [с.] 133
   • Глава 82. За востановленїе-то Фотїево въ прежно-то мՃ состоѧнїе
    • [с.] 134
    • [с.] 135
   • Глава 83. За осмый-атъ соборъ въ Константинополь
    • [с.] 136
    • [с.] 137
    • [с.] 138
   • Глава 84. За слѣдъ осмый-атъ соборъ раздѣленїе-то на восточна-та и западна-та церква
    • [с.] 139
    • [с.] 140
   • Глава 85. За книгѫ-тѫ на соединенїе-то
    • [с.] 141
   • Глава 86. За обрѫщенїе-то на Норманди-те
    • [с.] 142
   • Глава 87. За обрѫщенїе-то на Унгри-те
    • [с.] 143
   • Глава 88. За раздѣленїе-то на Латини-те и Гѫрци-те
    • [с.] 144
    • [с.] 145
    • [с.] 146
   • Глава 89. За ересь-тѫ Виренгарїевѫ
    • [с.] 147
   • Глава 90. За бывше-то смՃщенїе за обличанѣ-то
    • [с.] 148
    • [с.] 149
   • Глава 91. За сՃетославїе-то на Григорїѧ з. папа Римскїй
    • [с.] 150
    • [с.] 151
   • Глава 92. За слՃчившы-те сѧ разцѣпюванѧї въ Римъ на Еррика д. на време-то
    • [с.] 152
   • Глава 93. За пѫрво-то крѫстоносно войнство
    • [с.] 153
    • [с.] 154
    • [с.] 155
   • Глава 94. За бывшы-те чиновы въ ІерՃсалимъ
    • [с.] 156
    • [с.] 157
   • Глава 95. За конец-атъ, дето стана смՃщенїе за облекло-то
    • [с.] 158
   • Глава 96. За вторѫ-тѫ крѫстоноснѫ войнѫ
    • [с.] 159
    • [с.] 160
   • Глава 97. За вопрос-атъ ако е тленно или нетленно причащаемо-то тѣло и крѫвь Хрїстова. Глава
   • 98. За третѭ-тѫ крѫстоноснѫ войнѫ
    • [с.] 161
    • [с.] 162
   • Глава 99. За кога влези въ западѫ-тѫ церквѫ, да сѧ причащаватъ Латини-те съ единъ видъ, то есть, само отъ хлѣбъ
    • [с.] 163
   • Глава 100. За учениїе-то и ересь-тѫ на Валдїани-те
    • [с.] 164
    • [с.] 165
   • Глава 101. За четверто-то крастоносно войнство
    • [с.] 166
    • [с.] 167
   • Глава 102. За сՃдилище-то на свѧщено-то испытанїе
    • [с.] 168
    • [с.] 169
    • [с.] 170
   • Глава 103. За истребленїе-то на Валдици-те
    • [с.] 171
    • [с.] 172
   • Глава 104. За предложенїе-то, да сѧ соединатъ церквы-те, въ време-то на царь Іоанна Ватаза
    • [с.] 173
   • Глава 105. За крѫстоносно-то воинство на ЛՃдовика ѳ҃. цара ФранцՃскагѡ
    • [с.] 174
    • [с.] 175
   • Глава 106. За просѧцы-те монасы, и Парискы-те Богословы
    • [с.] 176
   • Глава 107. За причины-те, отъ кои-то произлѧзоха на западъ много ереси
    • [с.] 177
   • Глава 108. За дѣйствїе-то, какъ да сѧ соединатъ церквы-те восточна-та и западна-та, въ време-то на самодержца Михаила Палеолога и папа Григорїѧ ι҃
    • [с.] 178
    • [с.] 179
    • [с.] 180
   • Глава 109. За раздѣленїе-то, кое-то стана въ Константинополскы-те церквы
    • [с.] 181
    • [с.] 182
   • Глава 110. За всеконечно-то истребленїе на Темпларскїй-атъ чинъ
    • [с.] 183
   • Глава 111. За напразно-то посланечество на Андроника младагѡ, кѫмто папа Венедикта ι҃в. за соединенїе-то на церкви-те
    • [с.] 184
   • Глава 112. За ересы-те на Варлаама Калаврїйскагѡ
    • [с.] 185
   • Глава 113. За ученїе-то на Софи въ Персїѭ
    • [с.] 186
   • Глава 114. За бывше-то отцѣпюванѣ на западъ
    • [с.] 187
    • [с.] 188
   • Глава 115. За разногласїе-то междՃ папы-те и ЛՃдовика е҃
    • [с.] 189
    • [с.] 190
   • Глава 116. За ересь-тѫ на Іоанна Виклефа
    • [с.] 191
   • Глава 117. За ересь-тѫ на Іоанна Уса
    • [с.] 192
    • [с.] 193
    • [с.] 194
   • Глава 118. За Усы-те, послѣдՃватели-те на Уса
    • [с.] 195
   • Глава 119. За бывшїй-атъ опытъ за соединенїе на церкви-те
    • [с.] 196
    • [с.] 197
   • Глава 120. За Флорендинскїй-атъ соборъ
    • [с.] 198
    • [с.] 199
   • Глава 121. За слՃчкы-те въ Константинополь, слѣдъ собор-атъ Флорентїнскїй
    • [с.] 200
    • [с.] 201
   • Глава 122. За слՃчкы-те въ восточнѫ-тѫ церквѫ, послѣ взѧтїе-то на Константинополь. И какъ начна да сѧ кՃпՃва патрїаршеско-то достойнство
    • [с.] 202
    • [с.] 203
   • Глава 123. За изнамѣрванѣ-то на Америка
    • [с.] 204
    • [с.] 205
   • Глава 124. За ІндՃлгенците и Іовїлеи-те
    • [с.] 206
    • [с.] 207
    • [с.] 208
   • Глава 125. За ересь-тѫ ЛՃтировѫ
    • [с.] 209
    • [с.] 210
   • Глава 126. За ересы-те на Улдерїха ЗՃигла
    • [с.] 211
    • [с.] 212
   • Глава 127. За ересь-тѫ на прикращеници-те
    • [с.] 213
   • Глава 128. За протистанты-те
    • [с.] 214
    • [с.] 215
   • Глава 129. За ересы-те на Іоанна Калвина
    • [с.] 216
    • [с.] 217
   • Глава 130. За послѣдՃвателы-те на Іоанна Калвина
    • [с.] 218
    • [с.] 219
   • Глава 131. За ересы-те на Сокїнїани-те
    • [с.] 220
    • [с.] 221
   • Глава 132. За раздѣленїе-то на Англїйска-та церква отъ Римска-та
    • [с.] 222
    • [с.] 223
   • Глава 133. За ужасны-те слՃчкы въ Францѫ, междՃ католицы-те и Калвины-те
    • [с.] 224
    • [с.] 225
    • [с.] 226
    • [с.] 227
   • Глава 134. За кланѣ-то, кое-то стана вѫрхՃ Протестанти-те, кадѣ седемнадесѧто-то столѣтїе
    • [с.] 228
    • [с.] 229
   • Глава 135. За ѧвившы-те сѧ лжемессїи
    • [с.] 230
    • [с.] 231
   • Глава 136. За начало-то и преоспѣванѣ-то на Монаси-те
    • [с.] 232
   • Глава 137. За обращенїе-то на Індїани-те
    • [с.] 233
    • [с.] 234
   • Глава 138. За обращенїе-то на Іапони-те, и за гоненїе-то имъ вѫрхՃ Хрїстїаны-те
    • [с.] 235
    • [с.] 236
   • Глава 139. За обращенїе-то на Сїни-те
    • [с.] 237
    • [с.] 238
   • Глава 140. За Еѳоеопскѫ Хампесїѭ
    • [с.] 239
   • Глава 141. За лՃкавство-то на ІисՃити-те, и въ Ѧшъ собор-атъ
    • [с.] 240
    • [с.] 241
    • [с.] 242
  • Таблица лѣточисленιѧ за папы-те и самодержцы-те Римскы
   • [с.] 243
   • [с.] 244
   • [с.] 245
   • [с.] 246
   • [с.] 247
   • [с.] 248
   • [с.] 249
   • [с.] 250
   • [с.] 251
  • Таблица лѣточисленιѧ за восточны-те Патрїарсы и Самодержцы
   • [с.252]
   • [с.] 253
   • [с.] 254
   • [с.] 255
   • [с.] 256
   • [с.] 257
   • [с.] 258
   • [с.] 259
   • [с.] 260
  • [Последни страници и корица]
   • [Допълнителна страница 1]
   • [Допълнителна страница 2]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]