Citation link:
 • Пасхаліѧ сирѣчъ пѣсненно послѣдованіе Свѣтлыя седмицы съ иными пѣнїѧми вселѣтнагѡ послѣдованїѧ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Къмъ музолюбивы тѣ читатели
   • [с. І]
   • [с.] ІІ
   • [с.] ІІІ
   • [с.] ІV
   • [с.] V
   • [с.] VІ
   • [с. VІІ]
   • [с. VІІІ]
   • [с. ІХ]
  • [Илюстрация]
  • Пасхалія сирѣчь послѣдованіе Свѣтлыя седмицы
   • Въ недѣлю
    • На Полунощницѣ
     • Канѡнъ Великїѧ СՃббѡты
      • П?сень а?. Гласъ[...]
       • [с. 1]
       • [с.] 2
      • Пѣснь г҃[...]
       • [с.] 3
       • [с.] 4
      • Пѣснь д҃.ВՃ[...]
       • [с.] 5
       • [с.] 6
      • Пѣснь є҃.ВՃ[...]
       • [с.] 7
       • [с.] 8
      • Пѣснь ѕ҃.ВՃ[...]
       • [с.] 9
       • [с.] 10
       • [с.] 11
      • Пѣснь з҃.ВՃ[...]
       • [с.] 12
       • [с.] 13
       • [с.] 14
      • Пѣснь и҃.ВՃ[...]
       • [с.] 15
       • [с.] 16
      • Пѣсень ѳ҃! ВՃ[...]
       • [с.] 17
       • [с.] 18
       • [с.] 19
      • ѾпՃстителенъ. Гласъ в҃[...]
       • [с.] 20
    • На оутрени
     • [Воскресенїе твое Хрїсте]
      • Гласъ ѕ҃[...]
      • ДрՃго Кратко
       • [с. 21]
     • [Хрістосъ воскресе]
      • Забавно. Гласъ е҃ . Па[...]
       • [с.] 22
      • Кратко[...]
      • ДрՃго[...]
       • [с.] 23
     • Канѡнъ [Воскресенїѧ день]
      • Пѣснь А! Гласъ а҃
       • [с.] 24
      • Пѣснь Г!
       • [с.] 25
       • [с.] 26
      • Пѣснь Д!
       • [с.] 27
       • [с.] 28
      • Пѣснь Є!
       • [с.] 29
      • Пѣснь Ѕ!
       • [с.] 30
      • Пѣснь з҃ - ѧ
       • [с.] 31
       • [с.] 32
      • Пѣснь И!
       • [с.] 33
       • [с.] 34
     • Припѣвы на Ѳ-й Пѣсни
      • [с.] 35
      • [с.] 36
      • [с.] 37
      • [с.] 38
      • Пѣснь Ѳ!
       • [с.] 39
     • ЕѮапостїларїй Самогласенъ [Плотїю оуснՃвъ]
      • [с.] 40
     • На Хвалитехъ : Гласъ А! Па [Всѧкое дыханїе и Стїхиры Воскр.]
      • [с.] 41
      • [с.] 42
      • [с.] 43
     • Стїхиры Пасхи подобны. Гласъ Є!
      • [с.] 44
      • [с.] 45
      • [с.] 46
      • [с.] 47
     • Слава и Нынѣ : Гласъ Є! [Воскресенїѧ день]
      • [с.] 48
      • [с.] 49
    • На літургіи
     • Антифѡни
      • Антифѡнъ А! Гласъ в҃[...]
      • Антифѡнъ В![...]
       • [с.] 50
     • [Единородный Сыне]
     • Входное забавно : Гласъ В![...]
      • [с.] 51
     • Входное скоро : Гласъ В![...]
      • [с.] 52
     • Ѵпакои : Гласъ Д![...]
     • Кондакъ : Гласъ Д![...]
      • [с.] 53
     • Вмѣстѡ Трисвѧтагѡ. Гласъ Па [Елицы во Хрїста]
      • [с.] 54
     • [ДрՃго Елицы во Хрїста]
      • [с.] 55
     • Забавно : ѿ І : Хармосѵ͂на. Па в [Сила, Елицы во Хрїста]
      • [с.] 56
      • [с.] 57
     • ХерՃвімскаѧ Пѣснь. ѿ Ѳ. Фокѧнца. Гласъ А! Па
      • [с.] 58
      • [с.] 59
      • [с.] 60
      • [с.] 61
      • [с.] 62
      • [с.] 63
     • По ХерՃвімской Пѣсни : Пѣснотворенїе Издателѧ І : Х. Гласъ Є! Па[...]
      • [с.] 64
      • [с.] 65
      • [с.] 66
      • [с.] 67
     • На Изрѧднѡ, Аггелъ вопїѧше. Потомъ же Причастный : ѿ Издателѧ І : Х. Гласъ А! Па
      • [с.] 68
      • [с.] 69
      • [с.] 70
      • [с.] 71
      • [с.] 72
     • ДрՃго. ѿ І : Х. Па
      • [с.] 73
      • [с.] 74
      • [с.] 75
     • [Хрїстосъ воскресе] Вмѣстѡ БՃди Имѧ, Гласъ В![...]
     • По Словеси ЗлатоՃстагѡ, Аще кто благочестивъ, Тропарь Егѡ. Гласъ И![...]
      • [с.] 76
      • [с.] 77
    • На Вечерни, тоесть на второмъ воскресеніи
     • На Господи воззвахъ. ѿ Іакѡва Первопѣвца. Гласъ[...]
      • [с. 78]
      • [с.] 79
      • [с.] 80
     • [Стїхиры воскресны] ѿ Петра Ламбадарїѧ
      • [с.] 81
      • [с.] 82
      • [с.] 83
      • [с.] 84
      • [с.] 85
     • Ѿ Геѡргїа Критскагѡ [Слава, Прейде сѣнь : забавы]
      • [с.] 86
      • [с.] 87
      • [с.] 88
     • На входѣ : Напѣвъ древный. Гласъ[...Свѣте тихїй]
      • [с.] 89
      • [с.] 90
      • [с.] 91
     • Прокименъ великїй : Гласъ[...Кто Богъ велїй]
      • [с.] 92
     • На Стїховнѣ, Стїхира Воскресна : Гласъ В![...]
     • Таже Стїхиры Пасхи, Пасха свѧщеннаѧ, съ Припѣвы ихь: зри въ страницѣ 44. Потомъ же поемъ сїе, єже сочинено єсть ѿ Хрѷсафа новагѡ: Кратима же єгѡ сочинисѧ ѿ Петра Ламбадарїѧ Гласъ Є! Па
      • [с.] 93
      • [с.] 94
      • [с.] 95
      • [с.] 96
      • [с.] 97
      • [с.] 98
      • [с.] 99
      • [с.] 100
      • [с.] 101
      • [с.] 102
      • [с.] 103
      • [с.] 104
   • Въ Понедѣлникъ
    • На Ѹтрени
     • На Хвалитехъ: Гласъ В![...]
      • [с.] 105
      • [с.] 106
      • [с.] 107
     • Таже и Стїхиры Пасхи, и прѡчаѧ: зри стран: 48
      • [с.] 108
    • На ЛітՃргіи
     • ХерՃвімскаѧ Пѣснь, ѿ Ѳ: Ф. Гласъ В![...]
      • [с.] 109
      • [с.] 110
      • [с.] 111
      • [с.] 112
      • [с.] 113
      • [с.] 114
     • Причастный: ѿ Г: П. Гласъ В! Па
      • [с.] 115
      • [с.] 116
      • [с.] 117
    • На Вечерни
     • На Господи воззвахъ. Гласъ Г! Га
      • [с. 118]
      • [с.] 119
      • [с.] 120
      • [с.] 121
      • [с.] 122
      • [с.] 123
     • Прокіменъ. Гласъ Га в
      • [с.] 124
     • На Стїховнѣ: Стїхира воскресна. Гласъ Г! Га
      • [с.] 125
   • Въ Вторникъ
    • На Ѹтрени
     • На Хвалитехъ: Гласъ Г! Га
      • [с.] 126
      • [с.] 127
      • [с.] 128
     • Потомъ же Стїхиры Пасхи, и проч:
    • На ЛітՃргіи
     • ХерՃвімскаѧ Пѣснь, ѿ Ѳ: Ф. Гласъ Г! Га
      • [с.] 129
      • [с.] 130
      • [с.] 131
      • [с.] 132
      • [с.] 133
      • [с.] 134
      • [с.] 135
     • Причастный: ѿ Петра Первопѣвца Вѷзантійскагѡ. Гласъ Г! Га
      • [с.] 136
      • [с.] 137
      • [с.] 138
    • На Вечерни
     • На Господи воззвахъ. Гласъ Д![...]
      • [с.] 139
      • [с.] 140
      • [с.] 141
      • [с.] 142
      • [с.] 143
      • [с.] 144
      • [с.] 145
      • [с.] 146
      • [с.] 147
     • Прокіменъ. Гласъ И! Ни в
     • На Стїховнѣ: Стїхира Воскресна. Гласъ Д! ВՃ в
      • [с.] 148
   • Въ Среду
    • На Ѹтрени
     • На Хвалитехъ: Гласъ Д! Па
      • [с.] 149
      • [с.] 150
      • [с.] 151
     • Стїхиры Пасхи, и прѡч:
      • [с.] 152
    • На ЛітՃргіи
     • ХерՃвімскаѧ Пѣснь, ѿ Ѳ: Ф. Гласъ Д! Ді
      • [с.] 153
      • [с.] 154
      • [с.] 155
      • [с.] 156
      • [с.] 157
      • [с.] 158
     • Причастный: ѿ Григорїа Первопѣвца. Гласъ Д! Ді
      • [с.] 159
      • [с.] 160
      • [с.] 161
    • На Вечерни
     • На Господи воззвахъ. Гласъ Є![...]
      • [с. 162]
      • [с.] 163
      • [с.] 164
      • [с.] 165
      • [с.] 166
      • [с.] 167
      • [с.] 168
      • [с.] 169
      • [с.] 170
     • На Стїховнѣ: Стїхира Воскресна. Ке в
   • Въ Четвертокъ
    • На Ѹтрени
     • На Хвалитехъ. Па
      • [с.] 171
      • [с.] 172
      • [с.] 173
      • [с.] 174
      • [с.] 175
     • Таже Стїхиры Пасхи, и проч:
    • На ЛітՃргіи
     • ХерՃвімскаѧ Пѣснь, ѿ Ѳ: Ф. Гласъ Є! Па
      • [с.] 176
      • [с.] 177
      • [с.] 178
      • [с.] 179
      • [с.] 180
      • [с.] 181
      • [с.] 182
     • Причастный: ѿ Петра Ламбадарїа. Гласъ Є! Па
      • [с.] 183
      • [с.] 184
      • [с.] 185
      • [с.] 186
      • [с.] 187
    • На Вечерни
     • На Господи воззвахъ. Гласъ Ѕ![...]
      • [с.] 188
      • [с.] 189
      • [с.] 190
      • [с.] 191
      • [с.] 192
     • Стїхиры Живопрїемнагѡ Источника : Гласъ Ѕ! Под: Все ѿложше: Ді
      • [с.] 193
      • [с.] 194
      • [с.] 195
     • Слава, Гласъ И! Ни
      • [с.] 196
      • [с.] 197
     • И Нынѣ : Гласъ Па в
      • [с.] 198
      • [с.] 199
     • По, Свѣте тихїй, стран: 89, Прокіменъ, Гласъ Га
      • [с.] 200
     • На Стїховнѣ: Стїхира Воскресна, Воскресенїе твое: стран: 21: Таже настоѧщыѧ Стїхиры Богородицы, Гласъ Є! Подобенъ, Ке в
      • [с.] 201
      • [с.] 202
      • [с.] 203
      • [с.] 204
     • Слава, стран: 48: Гласъ Є! Па в
      • [с.] 205
      • [с.] 206
      • [с.] 207
     • И нынѣ, Воскресенїѧ день, и просвѣтимсѧ, стран. 48. Хрїстосъ воскресе, дважды, стран. 23. и сей Тропарь Богород: сочиненъ ѿ І: Х. Гласъ Є! Па
      • [с.] 208
   • Въ Пятокъ
    • На Ѹтрени
     • Канѡнъ Богородицы
      • Пѣснь А! Гласъ а҃. Под: Воскресенїѧ день. Па в
       • [с.] 209
       • [с.] 210
      • Пѣснь Г! Под: Прїидите пиво
       • [с.] 211
       • [с.] 212
      • Сѣдаленъ, Гласъ И! Под: ПремՃдрости слова. Ни. в
       • [с.] 213
      • Пѣснь Д! Под: На Божественнѣй стражи
       • [с.] 214
       • [с.] 215
      • Пѣснь Є! Под: Ѻутренюемъ
       • [с.] 216
       • [с.] 217
      • Пѣснь Ѕ! Под: Снизшелъ еси
       • [с.] 218
       • [с.] 219
      • Пѣснь З! Под: Ѻтроки ѿ пещи
       • [с.] 220
       • [с.] 221
      • Пѣснь И! Под: Сей нареченный
       • [с.] 222
       • [с.] 223
      • Пѣснь Ѳ! Под: Свѣтисѧ, свѣтисѧ
       • [с.] 224
       • [с.] 225
     • ЄѮапостїл: Праздника, стран: 41. и по семъ, Богородиченъ: Под: Плотїю ѹснՃвъ. Гласъ В! Ді
      • [с.] 226
     • На Хвалите. Гласъ Па
      • [с.] 227
      • [с.] 228
      • [с.] 229
     • Стїхиры Богородицы, Гласъ В! Под: Доме Єфраѳовъ. Па в
      • [с.] 230
      • [с.] 231
     • И стїхиры Пасхи, Слава, и Нынѣ, Воскр: день, стр: 44. Хр: воскр: дваж: стран: 23, и Хрїст: тѧ въ мірѣ показа, стран: 208. Кондакъ Богор: Гласъ И! Под: Взбранной. Ни в
      • [с.] 232
    • На ЛітՃргіи
     • ХерՃвімскаѧ Пѣснь, ѿ Ѳ: Ф. Гласъ Ѕ! Па
      • [с.] 233
      • [с.] 234
      • [с.] 235
      • [с.] 236
      • [с.] 237
     • ХерՃвімскаѧ Пѣснь, ѿ Ѳ: Ф. Гласъ З!
      • [с.] 238
      • [с.] 239
      • [с.] 240
      • [с.] 241
      • [с.] 242
      • [с.] 243
      • [с.] 244
     • Причастный: ѿ П : Л. Гласъ Па
      • [с.] 245
      • [с.] 246
     • Причастный: ѿ Г : П. Гл: З!
      • [с.] 247
      • [с.] 248
      • [с.] 249
      • [с.] 250
    • На Вечерни
     • На Господи воззвахъ. Гласъ И! Ни
      • [с. 251]
      • [с.] 252
      • [с.] 253
      • [с.] 254
      • [с.] 255
      • [с.] 256
      • [с.] 257
     • Прокіменъ, Гл: И! Ни в
     • На Стїховнѣ, Стїх: Воскр: Гласъ И! Ни в
      • [с.] 258
     • Стїх: Пасхи, и прѡчаѧ
   • Въ Субботу
    • На Ѹтрени
     • На Хвалитехъ. Гласъ И! Ни
      • [с.] 259
      • [с.] 260
      • [с.] 261
      • [с. 262] 62
    • На ЛітՃргіи
     • ХерՃвімскаѧ Пѣснь, ѿ Ѳ: Ф. Гласъ И! Ни
      • [с.] 263
      • [с.] 264
      • [с.] 265
      • [с.] 266
      • [с.] 267
      • [с.] 268
     • Причастный: ѿ Г : Первопѣвца. Гласъ И! Ни
      • [с.] 269
      • [с.] 270
      • [с.] 271
  • [Песни поющыѧсѧ и въ дрՃгїѧ празд: лѣта]
   • Канѡнъ Богородиченъ [поемый въ Недѣлѧхъ до Ѿданїѧ]
    • Пѣснь А! Гласъ а҃. Под: Воскресенїѧ день. Па в
     • [с.] 272
    • Пѣснь Г! Под: Прїидите пиво
     • [с.] 273
    • Пѣснь Д! Под: На Божественнѣй стражи
     • [с.] 274
    • Пѣснь Є! Подобенъ, Ѹтренюемъ ѹтрен:
     • [с.] 275
    • Пѣснь Ѕ! Под: Снизшелъ єси
     • [с.] 276
    • Пѣснь З! Под: Ѻтроки ѿ пещи
     • [с.] 277
    • Пѣснь И! Под: Сей нареченный
    • Пѣснь Ѳ! Под: Свѣтисѧ, свѣтисѧ
     • [с.] 278
     • [с.] 279
   • Катавасіи забавны. ѿ Петра Ламбадарїѧ
    • Пѣснь А! Глас а҃. Па в
    • Пѣснь Г!
     • [с.] 280
    • Пѣснь Д!
     • [с.] 281
    • Пѣснь Є!
     • [с.] 282
    • Пѣснь Ѕ!
    • Пѣснь З!
     • [с.] 283
    • Пѣснь И!
     • [с.] 284
    • Пѣснь Ѳ!
     • [с.] 285
     • [с.] 286
     • [с.] 287
     • [с.] 288
     • [с.] 289
     • [с.] 290
     • [с.] 291
   • Хрїстосъ воскресе, на различныхъ ѧзыцѣхъ
    • Гречески Па
    • Влашки
     • [с.] 292
    • Албански
   • Ірмоси [Воскресны] сладкогласны
    • Ѿ Петра Берекета. Кратима же єгѡ ѿ ХՃрмՃзїѧ Книгохранителѧ. Гласъ Є! Па
     • [с.] 293
     • [с.] 294
     • [с.] 295
     • [с.] 296
     • [с.] 297
     • [с.] 298
     • [с.] 299
    • Ѿ Панагїѡта ХалачоглՃ Первопѣвца. Гласъ Є! Па
     • [с.] 300
     • [с.] 301
     • [с.] 302
     • [с.] 303
     • [с.] 304
     • [с.] 305
     • [с.] 306
   • Катавасіи Богородичны
    • Пѣснь А! Гласъ д҃. ВՃ
    • Пѣснь Г!
     • [с.] 307
    • Пѣснь Д!
    • Пѣснь Д! Благовѣщенїѧ
     • [с.] 308
    • Пѣснь Є!
     • [с.] 309
    • Пѣснь Ѕ!
    • Пѣснь З!
     • [с.] 310
    • Пѣснь И!
     • [с.] 311
    • Пѣснь Ѳ!
     • [с.] 312
    • Достойно : ѿ І: Х. Гласъ Є! Па в
     • [с.] 313
     • [с.] 314
     • [с.] 315
  • Поправкы
   • [с.] 316
   • [с.] 317
  • Ѡглавленіе
   • [с.] 318
   • [с.] 319
   • [с.] 320
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]