Citation link:
 • Отговоръ отъ странѫ на Великѫтѫ Христовѫ Църквѫ на испратенитѣ преди нѣколко врѣме отъ Высокѫкѫ портѫ записи за Българскійтъ вопросъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Высокото тескере
   • [с. 3]
   • Първый проектъ // Вторый проектъ
    • [с.] 4
    • [с.] 5
    • [с.] 6
    • [с.] 7
  • Членовытѣ на проектытѣ испытаны по само себе си и въ сравненіе съ правилата
   • Първый членъ и на двата проекты[...]
    • [с. 8]
   • Вторыйтъ членъ на първыйтъ проектъ[...]
    • [с.] 9
   • Чрезъ третыйтъ членъ и на двата Проекты[...]
   • Четвертыйтъ членъ[...]
   • Петыйтъ членъ на пьрвыйтъ проектъ[...]
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
   • Членъ шестый на първыйтъ проектъ и осмый на вторыйтъ
    • [с.] 14
   • Членъ вторый и четвъртый на вторыйтъ проектъ
    • [с.] 15
   • Членъ петый на вторыйтъ проектъ
    • [с.] 16
  • Отговоръ на министерското тескере
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [с.] 24
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]