Citation link:
 • Букваръ за турскый языкъ. Изданіе второ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Урокъ І. За буквитѣ
   • [с. 3]
  • Урокъ ІІ.
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
  • Урокъ ІІІ. За гласнитѣ ударенія
   • [с.] 7
   • [с.] 8
  • Урокъ ІV. За произношеніето на буквитѣ
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
  • Урокъ V.
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
  • Урокъ VІ. Едносложни рѣчи съставени отъ двѣ букви
  • Урокъ VІІ. Едносложни рѣчи съставени оть три букви
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
  • Урокъ VІІІ. Двоесложни рѣчи съставени отъ три букви
   • [с.] 24
  • Урокъ ІХ. Двоесложни рѣчи съставени отъ четыри букви
   • [с.] 25
   • [с.] 26
  • Урокъ Х. Двоесложни рѣчи съставени отъ петь букви
   • [с.] 27
   • [с.] 28
  • Урокъ ХІ. Едносложни рѣчи съставени отъ четыри букви
   • Троесложни рѣчи съставени отъ петь букви
    • [с.] 29
  • Урокъ ХІІ. Троесложни рѣчи съставени отъ шестъ букви
   • [с.] 30
  • Урокъ ХІІІ. Четверосложни рѣчи съставени отъ шестъ букви
   • [с.] 31
  • Урокъ ХІV. Троесложни рѣчи съставени отъ седьмь букви
   • [с.] 32
  • Таблица на нѣкои по употрѣбителни, Прилагателни и Сѫществителни рѣчи. Урокъ ХV
   • [с. 33]
   • [с.] 34
   • [с.] 35
   • [с.] 36
  • Таблица на нѣколко глаголи най потрѣбни и най употрѣбителни. Урокъ ХVІ
   • [с. 37]
   • [с.] 38
   • [с.] 39
  • Пословици. Урокъ ХVІІ
   • [с. 40]
   • [с.] 41
   • [с.] 42
   • [с.] 43
   • [с.] 44
   • [с.] 45
   • [с.] 46
   • [с.] 47
  • Басни
   • Урокъ ХVІІІ. Львьтъ, който направлъ угощеніе на животнитѣ
    • [с. 48]
   • Урокъ ХІХ. Дружеството но львьтъ съ нѣколко животни
    • [с.] 49
   • Урокъ ХХ.
    • Зайцитѣ и лѣсицитѣ
     • [с.] 50
    • Единъ селянинъ като видѣлъ че старцитѣ [...]
     • [с.] 51
   • Урокъ ХХІ. Нѣкой си стихотворецъ отишьлъ...
    • [с.] 52
   • Урокъ ХХІІ.
    • Единъ день Насреддинъ ходжя...
     • [с.] 53
    • Мравката и Щурецътъ
     • [с.] 54
    • Въ старо врѣме единъ человѣкъ зель [...]
     • [с.] 55
   • Урокъ ХХІІІ.
    • Рыбата която отишла вь морето
     • [с.] 56
    • Вълкътъ и кучето
     • [с.] 57
     • [с.] 58
   • Урокъ ХХІV. Тьнката трьсть (камѫшь) и голѣмото дърво
    • [с.] 59
    • [с.] 60
  • Урокъ ХХV
   • Имената на мѣсяцитѣ на Сълнечнѫтѫ годинѫ
   • Имената на мѣсяцитѣ на луннѫтѫ годинѫ, заедно съ тѣхнитѣ знакове, съ които гы бѣлѣжятъ въ писмата
   • Имената на днитѣ прѣзъ седмицѫтѫ
    • [с.] 61
  • Сборъ отъ писма. Урокъ ХХVІ
   • І.
    • [с. 62]
   • ІІ.
   • ІІІ.
    • [с.] 63
   • ІV.
   • V.
    • [с.] 64
   • VІ.
   • VІІ.
    • [с.] 65
   • VІІІ.
    • [с.] 66
   • ІХ.
   • Х.
    • [с.] 67
   • ХІ.
    • [с.] 68
   • Прошеніе до Н. Высочество главныятъ Веляетскы управтель
    • [с.] 69
   • Прошеніе до Н. Высочество военныятъ министъръ
    • [с.] 70
   • Образъ на прошеніе
    • [с.] 71
    • [с.] 72
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]