Citation link:
 • Воскресникъ : Содержащїй Воскресыѧ слՃжбы и въ краѧ съ нѣколко примѣры за МՃсїческото правописанїе
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
  • Характири на пѣнїе то сѧ тыѧ, пишатъ сѧ и именՃватсѧ такѡ
   • [с.] г҃
  • Таблица за ѹченицы
   • [с.] д҃
   • [с.] е҃
  • За мՃсіка та
   • [с. ѕ҃]
  • [Гласъ а-и]
   • Гласъ а
    • [Характеристика]
     • [с. з҃]
    • Дїатоническа лѣствица па чрезъ всѣхъ или естественна ѡбща лѣствица
     • [с. и҃]
    • Воскресникъ въ сՃббѡтՃ вечеръ. Гласъ А[...]
     • [с. 1]
     • [с.] 2
     • [с.] 3
     • [с.] 4
     • [с.] 5
     • [с.] 6
     • [с.] 7
     • [с.] 8
     • [с.] 9
     • [с.] 10
     • [с.] 11
     • [с.] 12
     • [с.] 13
     • [с.] 14
     • [с.] 15
     • [с.] 16
     • [с.] 17
   • Гласъ в
    • [Характеристика]
     • [с. 18]
    • Лѣствица страдателна вторагѡ гласа по колесото
     • [с. 19]
    • Господи воззвахъ. Гласъ В[...]
     • [с. 20]
     • [с.] 21
     • [с.] 22
     • [с.] 23
     • [с.] 24
     • [с.] 25
     • [с.] 26
     • [с.] 27
     • [с.] 28
     • [с.] 29
     • [с.] 30
     • [с.] 31
     • [с.] 32
     • [с.] 33
     • [с.] 34
     • [с.] 35
     • [с.] 36
   • Гласъ г
    • [Характеристика]
     • [с.] 37
    • Лѣст[в]ица полострадна третагѡ гласа
     • [с. 38]
    • Господи воззвахъ. Гласъ Г[...]
     • [с. 39]
     • [с.] 40
     • [с.] 41
     • [с.] 42
     • [с.] 43
     • [с.] 44
     • [с.] 45
     • [с.] 46
     • [с.] 47
     • [с.] 48
     • [с.] 49
     • [с.] 50
     • [с.] 51
     • [с.] 52
   • Гласъ д
    • [Характеристика]
     • [с. 53]
    • Дїатоническа или Естественна Лѣствица
     • [с. 54]
    • Господи воззвахъ. Гласъ Д[...]
     • [с. 55]
     • [с.] 56
     • [с.] 57
     • [с.] 58
     • [с.] 59
     • [с.] 60
     • [с.] 61
     • [с.] 62
     • [с.] 63
     • [с.] 64
     • [с.] 65
     • [с.] 66
     • [с.] 67
     • [с.] 68
     • [с.] 69
     • [с.] 70
     • [с.] 71
     • [с.] 72
     • [с.] 73
   • Гласъ е
    • [Характеристика]
     • [с. 74]
    • Примѣрь за четверострՃнїе то ; Смѣшена лѣствица ѿ дїатонїчески и енармонїчески
     • [с. 75]
    • Господи воззвахъ. Гласъ Е[...]
     • [с. 76]
     • [с.] 77
     • [с.] 78
     • [с.] 79
     • [с.] 80
     • [с.] 81
     • [с.] 82
     • [с.] 83
     • [с.] 84
     • [с.] 85
     • [с.] 86
     • [с.] 87
     • [с.] 88
     • [с.] 89
     • [с.] 90
     • [с.] 91
     • [с.] 92
     • [с.] 93
     • [с.] 94
   • Гласъ ѕ
    • [Характеристика]
     • [с. 95]
    • Смѣшена лѣствица шестагѡ гласа ; Совсѣмь страдателна лѣспвица шестагѡ гласа
     • [с. 96]
    • Господи воззвахъ. Гласъ Ѕ[...]
     • [с. 97]
     • [с.] 98
     • [с.] 99
     • [с.] 100
     • [с.] 101
     • [с.] 102
     • [с.] 103
     • [с.] 104
     • [с.] 105
     • [с.] 106
     • [с.] 107
     • [с.] 108
     • [с.] 109
     • [с.] 110
     • [с.] 111
     • [с.] 112
   • Гласъ з
    • [Характеристика]
     • [с.] 113
    • Колострадна лѣствица седмагѡ гласа
     • [с. 114]
    • Господи воззвахъ. Гласъ З[...]
     • [с. 115]
     • [с.] 116
     • [с.] 117
     • [с.] 118
     • [с.] 119
     • [с.] 120
     • [с.] 121
     • [с.] 122
     • [с.] 123
     • [с.] 124
     • [с.] 125
     • [с.] 126
     • [с ] 127
     • [с.] 128
     • [с.] 129
   • Гласъ и
    • [Характеристика]
     • [с.] 130
    • Лѣствица чрезъ всѣхъ ; Лѣствица потроегласїето
     • [с. 131]
    • Господи воззвахъ. Гласъ И[...]
     • [с. 132]
     • [с.] 133
     • [с.] 134
     • [с.] 135
     • [с.] 136
     • [с.] 137
     • [с.] 138
     • [с.] 139
     • [с.] 140
     • [с.] 141
     • [с.] 142
     • [с.] 143
     • [с.] 144
     • [с.] 145
     • [с.] 146
     • [с. 147]
  • Единадесѧтъ те ѹтренніѧ стіхиры
   • Ѹтреннѧ а. Слава. Гласъ А[...]
    • [с. 148]
   • Ѹтреннѧ В. Гласъ в[...]
    • [с.] 149
   • Ѹтреннѧ Г. Гласъ г[...]
    • [с.] 150
   • Ѹтреннѧ Д. Гласъ д[...]
    • [с.] 151
    • [с.] 152
   • Ѹтреннѧ Е. Слава. Гласъ Е[...]
    • [с.] 153
   • Ѹтреннѧ Ѕ. Гласъ ѕ[...]
    • [с.] 154
    • [с.] 155
   • Ѹтреннѧ З. Слава. Гласъ з[...]
    • [с.] 156
   • Ѹтреннѧ И. Слава. Гласъ и[...]
    • [с.] 157
   • Ѹтреннѧ ѳ. Слава. Гласъ Е[...]
    • [с.] 158
    • [с.] 159
   • Ѹтреннѧ І. Слава. Гласъ ѕ[...]
    • [с.] 160
   • Ѹтреннѧ ІА. Слава. Гласъ и[...]
    • [с.] 161
    • [с.] 162
    • [с.] 163
  • Пападїческо пѣнїе
   • [Въведение]
   • Гласъ а
    • [Характеристика]
     • [с. 164]
    • Лѣствица по колесо то
     • [с. 165]
    • Ѡкончанїѧ спорѣдъ слогови те и оксїи те, перв. гласа
     • [с.] 166
   • Гласъ в
    • [Характеристика]
     • [с. 167]
    • Страдателна лѣствица вторагѡ гласа ; Естественна лѣствица вторагѡ гласа
     • [с. 168]
    • Ѡкончанїѧ спорѣдъ слогови те на вторыа гласъ
     • [с.] 169
   • Гласъ г
    • [Характеристика]
     • [с. 170]
    • Естественна лѣствица по троегласїе то ; Естественна лѣствица
     • [с. 171]
    • Ѡкончанїѧ спорѣдъ слогови те и оксїи те
     • [с.] 172
   • Гласъ д
    • [Характеристика]
     • [с. 173]
    • Лѣствица и свидѣтелства на колесо то ; Повреди дїатоническагѡ рода
     • [с. 174]
    • Ѡкончанїѧ спорѣдъ слогови те
     • [с.] 175
   • Гласъ е
   • Гласъ ѕ
    • [Характеристика]
     • [с. 176]
    • [Лѣствица ]
     • [с. 177]
    • Ѡкончанїѧ ѕ. гласа съ два слога
     • [с.] 178
   • Гласъ з
    • [Характеристика]
     • [с. 179]
    • Ето двата вида четверострՃнїѧ
     • [с.] 180
    • Ѡкончанїѧ по слогови те на седмагѡ гласа
     • [с.] 181
   • Гласъ и
    • [с. 182]
  • Ради дѣйствіе то на характири те
   • Восходителны
    • [с. 183]
   • Нисходетелны характири
    • [с.] 184
    • [с.] 185
    • [с.] 186
    • [с.] 187
   • За повреды те
    • [с.] 188
    • [с.] 189
    • [с.] 190
    • [с.] 191
    • [с. 192]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]