Citation link:
 • Рахилинъ плачъ или избиваніето на 14-тѣ хиляди дѣтца по повелѣніе на Ирода царя Юдейскый, което се случи въ Витлеемъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригинална корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Посвещение]
   • [с. 3]
  • Лица-та
   • [с. 4]
  • Херувимъ съ голъ мечъ въ рѫкѫ
   • [с. 5]
  • Отива при него тихомъ и дума
   • [с.] 6
  • Сатана та къмъ Ангела
   • [с.] 7
  • Сатана-та самъ (Поглѣдва цѣлѫ-тѫ земля съ грозно око)
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
  • Отвара книгѫтѫ на пророка и чете
   • [с.] 11
   • [с.] 12
  • Тритѣ фуріи Алекта, Тисифона и Мегера
   • [с.] 13
  • Сатана-та
   • [с.] 14
  • Алекта, найстрашна та фурія
   • [с.] 15
  • Сатана-та
   • [с.] 16
  • Алекта сама
   • [с.] 17
   • [с.] 18
  • Иродъ
   • [с.] 19
   • [с.] 20
  • Пѣснь
   • [с.] 21
   • [с.] 22
  • Вѣстникъ
   • [с.] 23
  • Иродъ
   • [с.] 24
  • Фурія
   • [с.] 25
  • Вѣстникъ (зачудено)
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
  • Аполонъ
   • [с.] 29
  • Урицей, който имаше устата си окрѫжени отъ бѣлѫ и гѫстѫ брадѫ
   • [с.] 30
   • [с.] 31
  • Варухъ
   • [с.] 32
   • [с.] 33
   • [с.] 34
  • Иродъ
  • Алекта Фурія
   • [с.] 35
  • Ангелъ
   • [с.] 36
  • Иродъ
   • [с.] 37
  • Іединъ полковникъ съ солдати-тѣ
  • Иродъ
   • [с.] 38
  • Рахилъ
   • [с.] 39
   • [с.] 40
  • Ангелъ
  • Богъ Саваотъ
   • [с.] 41
   • [с.] 42
  • Ангелъ
   • [с.] 43
  • [Ангелъ] (Отива при Іосифа и му извѣстява тъй)
   • [с.] 44
  • Іосифъ къмъ Маріѭ
   • [с.] 45
  • Марія
  • Ангелъ
   • [с.] 46
  • Пѣснь
   • [с.] 47
   • [с.] 48
  • Иродъ самъ
   • [с.] 49
  • Алекта Фуріа
   • [с.] 50
  • Иродъ
   • [с.] 51
  • Ангелъ самъ
   • [с.] 52
   • [с.] 53
  • Иродъ (като потегли звънеца) и Вѣстникъ
   • [с.] 54
  • Вѣстникъ
  • Иродъ
   • [с.] 55
  • Хоръ на пѣвцытѣ
   • [с.] 56
   • [с.] 57
  • Майкытѣ къмъ слугытѣ
  • Слугы
  • Варухъ (скрышомъ на войнытѣ)
   • [с.] 58
  • Сичкитѣ войни іедногласно къмъ женытѣ
  • Варухъ почна да трѫби. Войнитѣ убивать немилотиво младенцыте
  • Іудита (на іединъ войникъ)
   • [с.] 59
  • Воинъ
  • Саломіа (на другъ войникъ)
   • [с.] 60
  • Воинъ
  • Рахила съ 5 дѣтца
   • [с.] 61
  • Войникъ
   • [с.] 62
  • Плачъ Рахилинъ
   • [с.] 63
   • [с.] 64
   • [с.] 65
  • Иродъ
  • Гласъ на Ангела
   • [с.] 66
  • Иродъ Малеху
   • [с.] 67
  • Малехъ
  • Вѣстникъ къмъ царицѫтѫ
   • [с.] 68
  • Царица Дорисъ къмъ Ирода
   • [с.] 69
   • [с.] 70
   • [с.] 71
  • Рабыня къмъ царицѫтѫ
  • Царица
   • [с.] 72
  • Вѣстникъ къмъ Ирода
   • [с.] 73
  • Иродъ
   • [с.] 74
  • Саломіа - Иродовата сестра - и нейныйтъ мѫжъ Алекси
   • [с.] 75
  • Иродъ
  • Архелай, Антипа и Филипъ
   • [с.] 76
  • Иродъ
  • [Иродъ] На Архелая
   • [с.] 77
  • [Иродъ] На Антипа
  • [Иродъ] На Филипа
   • [с.] 78
  • Трытѣ братія
   • [с.] 79
  • Сатана
   • [с.] 80
  • Пѣснь на рождество Христово
   • [с.] 81
   • [с.] 82
  • Друга [песен]
   • [с.] 83
   • [с.] 84
  • Имена-та на почитаемытѣ спомоществователіе
   • [с. 85]
   • [с. 86]
   • [с. 87]
   • [с. 88]
   • [с. 89]
   • [с. 90]
  • [Последни страници и корица]
   • [Празна страница 1]
   • [Празна страница 2]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Задна оригиналната корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]