Citation link:
 • Сравнително землеописаніе : Общи познанія изъ землеописаніе-то математическо, физическо и политическо / Прѣвелъ и издалъ С. Радуловъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Прѣдисловіе
   • [с. 3]
   • [с.] 4
  • Познанія изъ математическо-то Землеописаніе
   • Видимый и дѣйствителный видъ земный. Крѫгозоръ
    • [с. 5]
    • [с.] 6
    • [с.] 7
   • Видима-та неподвижность земна и видимо-то движеніе на небесны-тѣ свѣтила. Страны-тѣ на свѣта
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
   • Движеніе-то на земѭ-тѫ около ость-тѫ[...]
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
   • Движеніе земно около сълнце-то
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
   • Устройство-то на градуснѫ-тѫ мрѣжѫ
    • [с.] 19
    • [с.] 20
   • Дългота и широта на едно мѣсто
    • [с.] 21
    • [с.] 22
   • Тропицы. Полярны крѫгове. Земны поясы
    • [с.] 23
   • Голѣмина-та на земнѫ-тѫ повьрхнинѫ
    • [с.] 24
   • Сълнце-то
    • [с.] 25
   • Звѣзды-тѣ
    • [с.] 26
   • Планеты
    • [с.] 27
   • Луна
    • [с.] 28
    • [с.] 29
   • Кометы
    • [с.] 30
  • Познанія изъ физическо-то и политическо землеописаніе
   • Образованіе-то на корѫ-тѫ земнѫ
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
   • Устройство-то и составъ-тъ на земнѫ-тѫ корѫ
    • [с.] 34
    • [с.] 35
   • Какво значеніе иматъ за человѣка устройство-то и составътъ на земнѫ-тѫ корѫ
    • [с.] 36
    • [с.] 37
   • Современны прѣмѣны въ земнѫ-тѫ корѫ
    • [с.] 38
   • Землетрясенія-та[...]
   • Описаніе на землетрясеніе
    • [с.] 39
    • [с.] 40
   • Вулканы
    • [с.] 41
   • Описаніе на изверженіе
    • [с.] 42
    • [с.] 43
    • [с.] 44
   • Раздѣленіе на земнѫ-тѫ повьрхнинѫ между сушѫ-тѫ и водѫ-тѫ. Раздѣленіе на сушѫ-тѫ
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
   • Външни очертанія на сушѫ-тѫ
    • [с.] 48
    • [с.] 49
   • Раздѣленіе на воднѫ-тѫ повьрхнинѫ
    • [с.] 50
   • Външни очертанія на воднѫ-тѫ повьрхнинѫ
    • [с.] 51
    • [с.] 52
   • Границы между сушѫ-тѫ и водѫ-тѫ
    • [с.] 53
    • [с.] 54
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • [с.] 57
   • Устройство-то на повьрхнинѫ-тѫ отъ сушѫ-тѫ
    • [с.] 58
   • Равнины
    • [с.] 59
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • [с.] 62
   • Степи[...]
    • [с.] 63
    • [с.] 64
    • [с.] 65
    • [с.] 66
   • Террасы
    • [с.] 67
   • Планины (горы)
    • [с.] 68
    • [с.] 69
    • [с.] 70
    • [с.] 71
   • Долины[...]
    • [с.] 72
   • Значеніе-то на вѫтрешни-тѣ формы отъ сушѫ-тѫ
    • [с.] 73
    • [с.] 74
   • Устройство-то на дъно-то морско и свойство-то на морскѫ-тѫ водѫ
    • [с.] 75
    • [с.] 76
   • Какво значеніе има устройство-то на дъно-то морско
    • [с.] 77
   • Воздухъ-тъ
    • [с.] 78
    • [с.] 79
    • [с.] 80
   • Явленія, които произлизатъ на земнѫ-тѫ повьрхнинѫ отъ сълнце-то и отъ мѣсячинѫ-тѫ. Приливы и отливы
    • [с.] 81
   • Какво значеніе иматъ приливы-тѣ
   • Описаніе прилива и отлива
    • [с.] 82
    • [с.] 83
    • [с.] 84
   • Морскы теченія
    • [с.] 85
    • [с.] 86
   • Значеніе-то на морскы-тѣ теченія
    • [с.] 87
    • [с.] 88
   • Вѣтрове
    • [с.] 89
   • Тропическы вѣтрове (пассаты, муссоны)
    • [с.] 90
    • [с.] 91
   • Вѣтрове-тѣ вънъ отъ тропицы-тѣ[...]
   • Брѣжны вѣтрове, ураганъ и вихрушка
    • [с.] 92
   • Гарматтанъ
   • Самумъ, Хамсинъ, Сирокко, Солано, Фенъ, Описаніе Самума и Хамсина
    • [с.] 93
    • [с.] 94
    • [с.] 95
   • [Полза отъ вѣтровe-тѣ]
    • [с.] 96
    • [с.] 97
    • [с.] 98
    • [с.] 99
   • Воды-тѣ отгорѣ на сушѫ-тѫ
   • Мъгла, облацы, дъждь, снѣгъ, градъ, роса, слана
    • [с.] 100
   • Снѣгове и ледове
   • Снѣжна область, снѣжна линія, фирмъ, ледницы или глетчеры, морена, снѣжны лавины
    • [с.] 101
    • [с.] 102
    • [с.] 103
   • Изворы
    • [с.] 104
    • [с.] 105
   • Рѣкы
    • [с.] 106
    • [с.] 107
    • [с.] 108
    • [с.] 109
    • [с.] 110
    • [с.] 111
    • [с.] 112
   • Езера
    • [с.] 113
    • [с.] 114
   • Значеніе-то на рѣкы-тѣ и езера-та
    • [с.] 115
    • [с.] 116
   • [По-важны-тѣ рѣкы и езера]
    • [с.] 117
    • [с.] 118
    • [с.] 119
    • [с.] 120
   • Климатъ, растенія и живтны
    • [с.] 121
    • [с.] 122
    • [с.] 123
    • [с.] 124
    • [с.] 125
    • [с.] 126
    • [с.] 127
    • [с.] 128
   • Человѣцы. Человѣцы-тѣ ся намиратъ въ зависимость отъ природѫ-тѫ
    • [с.] 129
    • [с.] 130
    • [с.] 131
    • [с.] 132
   • Дѣйствіе-то, което человѣцы-тѣ производѭтъ на природѫ-тѫ[...]
    • [с.] 133
   • [Промышленость добываѫща, обработваѭща и промѣняваѭща]
    • [с.] 134
    • [с.] 135
    • [с.] 136
   • [Търговія вѫтрѣшня и външня, сухопѫтна и морска]
   • [Духовна-та дѣятелность человѣческа]
    • [с.] 137
   • Религія
    • [с.] 138
   • Господарства [и градове]
    • [с.] 139
    • [с.] 140
    • [с.] 141
    • [с.] 142
    • [с.] 143
   • Позначителн-тѣ [eвропейскы] господарства
    • [с.] 144
    • [с.] 145
    • [с.] 146
    • [с.] 147
    • [с.] 148
    • [с.] 149
    • [с.] 150
    • [с.] 151
    • [с.] 152
   • Владѣнія на европейскы-тѣ господарства въ другы-тѣ части свѣта
    • [с.] 153
    • [с.] 154
    • [с.] 155
    • [с.] 156
    • [с.] 157
    • [с.] 158
   • [Забѣлѣжителны господарства въ Азіѭ, Африкѫ и въ Америкѫ]
    • [с.] 159
    • [с.] 160
    • [с.] 161
    • [с.] 162
    • [с.] 163
    • [с.] 164
  • Оглавленіе
   • [с. І]
   • [с.] ІІ
  • Поважны погрѣшкы
   • [с. ІІІ]
   • [с. ІV]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]