Citation link:
 • Учебникъ за землядѣліето или Пьрвоначално изучваніе на землядѣліето за въ училищата и за сѣкиго
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Мили ученици!
   • [с. ІІІ]
   • [с.] ІV
  • Пьрвый дѣлъ
   • 1-ва ука
    • [с. 5]
   • 2-ра ука
    • [с.] 6
   • 3-та ука. Ступанъ и работницы
    • [с.] 7
    • [с.] 8
   • 4-та ука. Разпознаваніе на земѭ-тѫ (прьсть-тѫ)
    • [с.] 9
    • [с.] 10
   • 5-та ука
    • [с.] 11
    • [с.] 12
   • 6-та ука. Раздѣленіе на земы-тѣ споредъ лице-то имъ
    • [с.] 13
   • 7-та ука
    • Раздѣленіе на земытѣ на дълбоко
     • [с.] 14
    • Раздѣленіе на земы-тѣ спорѣдъ процѣжданіе-то имъ
   • 8-ма ука. Торови
    • [с.] 15
    • [с.] 16
   • 9-та ука. Разглѣдваніе на торовы-тѣ
    • [с.] 17
    • [с.] 18
   • 10-та ука
    • Тореніе съ варъ и марганецъ
     • [с.] 19
     • [с.] 20
   • 11-та ука. Животни торови
    • [с.] 21
    • [с.] 22
   • 12-та ука
    • Най полѣзни растителни торови
    • Разхладителни торови
     • [с.] 23
     • [с.] 24
   • 13-та ука
    • Смѣсени торови (боклуци, смѣтища)
     • [с.] 25
    • Гноища
     • [с.] 26
   • 14-та ука. Разлика
    • [с.] 27
    • [с.] 28
   • 15-та ука
    • [с.] 29
   • 16-та ука
    • Гоано
     • [с.] 30
     • [с.] 31
    • Полза отъ торовы-тѣ
     • [с.] 32
  • Вторый дѣлъ
   • 17-та ука
    • Орань и Копань
    • Угърь
     • [с.] 33
     • [с.] 34
     • [с.] 35
   • 18-та ука. Землядѣлчески сѣчева
    • [с.] 36
   • 19-та ука
    • [с.] 37
   • 20-та ука. Изсушаваніе, процѣжданіе (дринажь)
    • [с.] 38
    • [с.] 39
   • 21-ва ука
    • [с.] 40
    • [с.] 41
  • Третый дѣлъ
   • 22-ра ука. Землядѣлчески растенія
    • [с.] 42
    • [с.] 43
   • 23-та ука. Цьвтеніе и заплодяваніе
    • [с.] 44
    • [с.] 45
   • 24-та ука
    • [с.] 46
    • [с.] 47
   • 25-та ука
    • Сѣидба
    • Врѣме за сѣяніе
     • [с.] 48
    • Заравяніе и влачаніе
     • [с.] 49
   • 26-та ука
    • Уцѣдителни брѣзни
    • Разсадъ
     • [с.] 50
   • 27-ма ука. Грижа за растенія-та
    • [с.] 51
   • 28-ма ука
    • Коситба
     • [с.] 52
    • Размѣнуваніе на растенія-та
     • [с.] 53
   • 29-та ука. Раздѣленіе на земѭ-тѫ, за промѣнуваніе
    • [с.] 54
    • [с.] 55
    • [с.] 56
  • Четвьртый дѣлъ
   • 30-та ука
    • Разработваніе на искуственни и естественны ливады. Землядѣлчески растенія
    • Ливади
     • [с.] 57
     • [с.] 58
   • 31-ва ука. Косидба на ливади-тѣ
    • [с.] 59
    • [с.] 60
   • 32-ра ука. Искуственни ливади
    • [с.] 61
    • [с.] 62
   • 33-та ука
    • [с.] 63
    • [с.] 64
    • [с.] 65
   • 34-та ука
    • Белія звѣздель (Trifolium repense)
    • Различни грахови и бобови
     • [с.] 66
   • 35-та ука
    • [с.] 67
   • 36-та ука. Корѣно-глави или плѣвяни растенія (зелія)
    • [с.] 68
    • [с.] 69
    • [с.] 70
   • 37-ма ука. Сѣяніе отъ рѣзянчета и отъ коры
    • [с.] 71
    • [с.] 72
   • 38-ма ука
    • [с.] 73
    • [с.] 74
   • 29-та [39-та] ука
    • [с.] 75
    • [с.] 76
    • [с.] 77
    • [с.] 78
   • 40-та ука
    • Хлѣбни растенія
    • Жита зимници и лѣтници
     • [с.] 79
     • [с.] 80
   • 41-ва ука
    • [с.] 81
    • [с.] 82
    • [с.] 83
   • 42-ра ука
    • [с.] 84
    • Жетва
     • [с.] 85
   • 43-та ука
    • [с.] 86
    • [с.] 87
   • 44-та ука
    • [с.] 88
    • [с.] 89
   • 45-та ука
    • [с.] 90
    • Мисирь
     • [с.] 91
   • 46-та ука
    • [с.] 92
    • Бобови или чушката растенія
   • 47-ма ука
    • Тьрговски или индустріялны растенія
     • [с.] 93
    • Масляно-сѣмянни растенія
     • [с.] 94
   • 48-ма ука
    • [с.] 95
    • Жични растенія
     • [с.] 96
  • Липсва задната корица