Citation link:
 • Пьрва храна на здравыя-тъ чолѣшкій умъ : Школска и домашна книга за дѣца та
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • На тѣхна милость г. г. Ив. Стоянова и Х. Г. Славова[...]
   • [с. І]
   • [с. ІІ]
  • Къмто г. г. читатели тѣ на пьрв то и туй изданіе на тъзи книжка (вмѣсто предговоръ)
   • [с. І]
   • [с.] ІІ
   • [с.] ІІІ
   • [с.] ІV
   • [с.] V
   • [с.] VІ
   • [с.] VІІ
   • [с.] VІІІ
   • І.
    • [с.] ІХ
    • [с.] Х
   • ІІ.
    • [с.] ХІ
    • [с.] ХІІ
    • [с.] ХІІІ
    • [с.] ХІV
    • [с.] ХV
    • [с. ХVІ]
  • Пьрва храна на здравыя-тъ чолѣшкій умъ
   • §. 1. За чолѣка-тъ
    • [с. 1]
    • [с.] 2
    • [с.] 3
    • [с.] 4
   • §. 2. За чолѣшкіѧ-тъ животъ
    • [с.] 5
    • [с.] 6
    • [с.] 7
   • §. 3. За тѣла та и стихійны тѣ вещества
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
   • §. 4. За свѣта-тъ
    • [с.] 12
    • [с.] 13
   • §. 5. За земѧ та
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
   • §. 6. За ископаемы тѣ
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
   • §. 7. За растеніѧ та
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
   • §. 8. За животны тѣ изобщо
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • [с.] 37
    • [с.] 38
    • [с.] 39
   • §. 9. За потрѣбы тѣ на чолѣшкіѧ-тъ животъ
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
   • §. 10. За общества та и промыслы тѣ на хора та
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • [с.] 57
    • [с.] 58
   • §. 11. За полза та и повреда та на нѣща та
    • [с.] 59
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с.] 63
    • [с.] 64
    • [с.] 65
   • §. 12. За познаніе то прѣзъ чувства та и ума-тъ
    • [с.] 66
    • [с.] 67
    • [с.] 68
    • [с.] 69
    • [с.] 70
   • §. 13. За езыка-тъ и писмо то
    • [с.] 71
    • [с.] 72
    • [с.] 73
    • [с.] 74
   • §. 14. За числа та, мѣрки тѣ и теглилки тѣ
    • [с.] 75
    • [с.] 76
    • [с.] 77
   • §. 15. За време то
    • [с.] 78
   • §. 16. За Бога
    • [с.] 79
    • [с.] 80
    • [с.] 81
   • §. 17. За желаніѧ та и охоты тѣ
    • [с.] 82
    • [с.] 83
   • §. 18. За сегашно то ми състоѧніе
    • [с.] 84
   • §. 19. За нравы тѣ
    • [с.] 85
    • [с.] 86
   • §. 20. За прилѣжаванье то
    • [с.] 87
   • §. 21. За реда-тъ
    • [с.] 88
   • §. 22. За умѣренность та
    • [с.] 89
    • [с.] 90
   • §. 23. За человѣколюбіе то
    • [с.] 91
   • §. 24. За правда та
    • [с.] 92
    • [с.] 93
   • §. 25. За угодность та
    • [с.] 94
   • §. 26. За скромность та
    • [с.] 95
    • [с.] 96
    • [с.] 97
   • Нѣколко умны изрѣченія
    • [с. 98]
    • [с.] 99
    • [с.] 100
    • [с.] 101
    • [с. 102]
  • Нравственный кодексъ на Франклина
   • [с. 103]
   • [с. 104] 103
   • [с. 105] 104
   • [с. 106] 105
   • [с. 107] 106
   • [с. 108] 107
   • [с. 109] 108
   • [с. 110] 109
  • Таблица за съдьржанѥ то на тъзи книга
   • [с. 111]
  • Погрѣшки
   • [с. 112]
  • За изданіе то на тъзи книга г. г. спомагатели
   • [с. 113]
   • [с. 114]
   • [с. 115]
   • [с. 116]
   • [с. 117]
   • [с. 118]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]