Citation link:
 • Кратка всеобща география
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Прѣдисловіе
   • [с. ІІІ]
   • [с.] ІV
  • Географія. Опрѣдѣленія
  • Начялны познанія отъ математическѫ географіѭ
   • Видъ на земѭ-тѫ
    • [с. 3]
   • Отношеніе на земѭ-тѫ къмъ небесны-ты тѣла
    • [с.] 4
    • [с.] 5
    • [с.] 6
    • [с.] 7
   • Ось. Полюси
   • Горизонтъ
    • [с.] 8
   • Екваторъ
   • Меридіанъ
    • [с.] 9
    • [с.] 10
   • Успорядни крѫгове
   • Еклиптика
    • [с.] 11
    • [с.] 12
   • Тропици
    • [с.] 13
   • Полярни крѫгове
   • Годишни врѣмена
    • [с.] 14
    • [с.] 15
   • День и нощь
   • Пояси на земѭ-тѫ
    • [с.] 16
   • Луна
    • [с.] 17
   • Лунный мѣсяцъ
   • Фазы на лунѫ-тѫ - затъмнѣнія
    • [с.] 18
   • Лунна година
    • [с.] 19
   • Слънчева година
    • [с.] 20
  • Начяла отъ физическѫ географіѭ
   • Поврьхнина на земѭ-тѫ
   • Чясти на свѣта
    • [с.] 21
   • Чясти на сушѭ-тѫ и тѣхны-ты названія
   • Поврьхнина на материци-ты
    • [с.] 22
    • [с.] 23
   • Качество на сушѭ-тѫ
   • Воды
    • [с.] 24
    • [с.] 25
   • Свойство на морскѫ-тѫ водѫ
    • [с.] 26
   • Теченіе на океана. Приливъ и отливъ
   • Воды на сушѭ-тѫ
    • [с.] 27
    • [с.] 28
   • Въздухъ
    • [с.] 29
   • Климатъ
    • [с.] 30
   • Естествены произвѣденія
    • Царство ископаемо
     • [с.] 31
    • Царство растително
     • [с.] 32
    • Царство животно
     • [с.] 33
   • Человѣкъ
    • [с.] 34
    • [с.] 35
  • Политическа географія
   • Политическо раздѣленіе на земѭ-тѫ
   • Жители-ти на чясти-ты на свѣта и начинъ на живѣніе-то имъ
    • [с.] 36
   • Дрьжава и различни видове правленіе
    • [с.] 37
    • [с.] 38
   • Раздѣленіе на жители-ты по вѣрѫ-тѫ
    • [с.] 39
   • Европа
    • [Историческа географія]
     • Положеніе и прѣдѣли
     • Раздѣленіе на Европѫ
      • [с.] 40
     • Воды
      • Океани
      • Моря
      • Заливи
       • [с.] 41
      • Протоци
      • Езера
      • Рѣкы
       • [с.] 42
       • [с.] 43
     • Планины
      • [с.] 44
      • [с.] 45
     • Вулкани
     • Острови
     • Полуострови
     • Провлаци
     • Носове
      • [с.] 46
     • Климатъ
     • Естествены произвѣденія
      • [с.] 47
     • Народонаселеніе
      • [с.] 48
     • Поминъкъ
      • [с.] 49
     • Образованность
     • Вѣра
      • [с.] 50
    • Великобританія
     • Историческа географія
      • [с.] 51
      • [с.] 52
     • Градове въ Англіѭ
      • [с.] 53
      • [с.] 54
     • Градове въ Шотландіѭ
     • Градове въ Ирландіѭ
     • Малкы острови
      • [с.] 55
     • Англійскы владѣнія
      • [с.] 56
    • Данія, Швеція и Норвегія
     • Историческа географія
     • Даниія
      • [с.] 57
      • Градове въ Даниіѭ
       • [с.] 58
      • Датскы владѣнія вънъ отъ Европѫ
     • Скандинавскый полуостловъ. Швеція съ Норвегіѭ
      • [с.] 59
      • [с.] 60
      • Градове въ Швеціѭ
      • Градове въ Норвегіѭ
       • [с.] 61
    • Россія
     • Историческа географія
      • [с.] 62
      • [с.] 63
     • Градове въ Россіѭ
      • [с.] 64
     • Приморскы градове
      • [с.] 65
    • Франція
     • Историческа географія
      • [с.] 66
      • [с.] 67
      • [с.] 68
     • Градове въ Франціѭ
      • [с.] 69
      • [с.] 70
      • [с.] 71
     • Крайморскы градове
      • [с.] 72
     • Французскы владѣнія вънъ отъ Европѫ
    • Белгія и Голландія
     • Историческа географія
      • [с.] 73
      • [с.] 74
     • [Белгія]
      • [с.] 75
      • Градове въ Белгіѭ
       • [с.] 76
     • Голландія
      • [с.] 77
      • Градове въ Голландіѭ
       • [с.] 78
    • Германія или Германскый съѭзъ
     • Историческа географія
      • [с.] 79
      • [с.] 80
      • [с.] 81
      • [с.] 82
     • Дрьжявы въ Германскый съѭзъ
      • 1) Царства
       • Баварія
        • Градове
         • [с.] 83
       • Виртембергъ
        • [с.] 84
       • Саксонія
       • Ганноверъ
        • [с.] 85
       • Курфиршество Гессенъ-Касселъ
       • Велико герцогство Баденъ
        • [с.] 86
       • В. герцогст. Гессенъ-Дармштадтъ
       • В. герцогство Саксенъ-Веймаръ
        • [с.] 87
       • В. герцогство Олдембургъ
       • В. герцогства Меклембургъ-Шверинъ и Меклембургъстрелицъ
        • Градове въ Меклембургъ-Шверинско В. г.
       • В. герцогство Люксембургъ
        • [с.] 88
       • Герцогства и княжества [таблица]
        • [с.] 89
      • Волни градове
    • Пруссія
     • Историческа географія
      • [с.] 90
      • [с.] 91
      • [с.] 92
     • Градове въ Пруссіѭ
      • 1) Въ германскы-ты земи
       • Въ Бранденбургіѭ
       • Въ Силезіѭ
        • [с.] 93
       • Въ Помераніѭ
       • Въ Саксоніѭ
       • Въ Вестфаліѭ
       • Въ Реинскѫ область
        • [с.] 94
      • 2) Градове въ земи-ты, които не сѫ въ Германскый съѭзъ
       • Сѫще Пруссіѭ
       • Въ Познань
        • [с.] 95
    • Австрія
     • Историческа географія
      • [с.] 96
      • [с.] 97
      • [с.] 98
     • Градове въ германскы-ты земи
      • Въ Австріѭ
       • [с.] 99
      • Въ Штиріѭ
      • Въ Иллиріѭ
      • Въ Тироль
      • Въ Богеміѭ
      • Въ Моравіѭ
       • [с.] 100
     • Градове въ земи-ты, които не сѫ германскы
      • Въ Маджярско
      • Въ Трансилваніѭ
       • [с.] 101
      • Въ военны-ты прѣдѣлы
      • Въ Галиціѭ
    • Швейцарія
     • Историческа географія
      • [с.] 102
      • [с.] 103
      • [с.] 104
     • Градове въ Швейцаріѭ
    • Португаллія
     • Историческа географія
      • [с.] 105
      • [с.] 106
     • Градове въ Португалліѭ
      • [с.] 107
    • Испанія
     • Историческа географія
      • [с.] 108
      • [с.] 109
      • [с.] 110
     • Градове въ Испаніѭ
      • [с.] 111
     • Республика Андора
     • Испанскы владѣнія вънъ отъ Европѫ
      • [с.] 112
    • Италія
     • Историческа географія
      • [с.] 113
      • [с.] 114
      • [с.] 115
     • Италянско царство
      • Градове въ Италянско-то царство
       • [с.] 116
       • [с.] 117
       • [с.] 118
     • Папска дрьжява
      • Историческа географія
       • [с.] 119
       • [с.] 120
     • Венеціянска область
    • Грьція
     • Историческа географія
      • [с.] 121
      • [с.] 122
     • Градове въ Грьціѭ
      • [с.] 123
     • Јоническы острови
    • Европейска Турція
     • Историческа географія
      • [с.] 124
      • [с.] 125
      • [с.] 126
      • [с.] 127
      • [с.] 128
      • [с.] 129
     • Градове въ Тракіѭ
      • [с.] 130
      • [с.] 131
     • Градове въ Блъгаріѭ
      • [с.] 132
      • [с.] 133
     • Градове въ Македоніѭ
      • [с.] 134
     • Градове въ Горнѭ Албаніѭ
     • Градове въ Долѭ Албаніѭ
      • [с.] 135
     • Градове въ Тессаліѭ
     • Градове въ Боснѫ
      • [с.] 136
    • Княжества Молдова и Влахія
     • Градове въ Съединены-ты Княжества
      • [с.] 137
    • Княжество Срьбія
     • [с.] 138
     • Градове въ княжество Срьбіѭ
    • Княжество Черногорско
   • Азія
    • [Историческа географія]
     • Положеніе и прѣдѣли
      • [с.] 139
      • Страны въ Азіѭ
     • Океани, моря и Заливи
      • [с.] 140
     • Протоци
     • Езера
     • Рѣкы
      • [с.] 141
     • Полуострови
     • Носове
      • [с.] 142
     • Острови
     • Мѣстоположеніе
      • [с.] 143
     • Климатъ и качество на земѭ-тѫ
      • [с.] 144
     • Произведенія
      • [с.] 145
     • Народонаселеніе
      • [с.] 146
     • Вѣра въ Азіѭ
     • Начинъ на живѣніе-то
      • [с.] 147
    • Сибирь
     • Историческа географія. Азіятска Россія
      • [с.] 148
     • Градове въ Сибирь
      • [с.] 149
    • Японска имперія
     • Историческа географія. Японія
      • [с.] 150
     • Градове въ Японіѭ
    • Кытайска имперія
     • Историческа географія. Кытай
      • [с.] 151
     • Сѫщій Кытай
      • [с.] 152
      • [с.] 153
      • Градове въ Сѫщій Кытай
    • Манджюрія
     • [с.] 154
    • Монголія
     • [с.] 155
    • Мала Бухарія
    • Тибетъ
     • [с.] 156
    • Бутанъ
    • Корея
    • Ликеоскы островы
    • Голѣма Кыргызска орда
     • [с.] 157
    • Остъ-Индія
     • Индустанъ или Западный полуостров отъ Остъ-Индіѭ
      • Историческа географія. Индустанъ
       • [с.] 158
       • [с.] 159
       • [с.] 160
      • Непосрѣдствены владѣнія на Англо-Индійскѫ-тѫ Компаніѭ
       • [с.] 161
       • [с.] 162
      • Посрѣдствены владѣнія на Англо-Индійскѫ-тѫ Компаніѭ
       • [с.] 163
       • [с.] 164
      • Владѣнія на Европейци-ты
     • Индукытай или Въсточный полуостровъ на Остъ-Индіѭ
      • [с.] 165
     • Бирманска имперія
      • [с.] 166
     • Сіамско царство
     • Анамска имперія
      • [с.] 167
     • Владѣнія на Въсточно-Индійскѫ-тѫ Компаніѭ
     • Независима чьсть отъ Малаккѫ
      • [с.] 168
     • Въсточно-индійскы острови
      • [с.] 169
      • [с.] 170
    • Туркестанъ. Историческа географія. Туркестанъ или независима Татарія
     • [с.] 171
    • Персія
     • Историческа географія. Персія царство персидско или Иранъ
      • [с.] 172
      • [с.] 173
     • Иранъ (Сѫще Персія)
      • [с.] 174
     • Градове въ Иранъ
    • Авганистанъ
     • [с.] 175
    • Белуджистанъ
    • Аравія. Историческа географія. Аравія
     • [с.] 176
     • [с.] 177
    • Хеджясъ
     • [с.] 178
    • Јеменъ
    • Хадрамаутъ
    • Оманъ
    • Лахса
    • Неджедъ
     • [с.] 179
    • Синайска пустыня
    • Сирійска пустыня
     • [с.] 180
    • Азійска Турція
     • Историческа географія
      • [с.] 181
      • [с.] 182
     • [Градове]
      • [с.] 183
      • [с.] 184
      • [с.] 185
      • [с.] 186
    • Кавказскы страны
     • [с.] 187
   • Африка
    • Историческа географія
     • Африка
      • [с.] 188
     • Положеніе
     • Прѣдѣли
     • Пространство
      • [с.] 189
     • Океани, моря, заливи и протоци
     • Езера и рѣкы
      • [с.] 190
     • Мѣстоположеніе и планины
     • Носове
      • [с.] 191
     • Качество на земѭ-тѫ и климатъ
     • Произведенія
      • [с.] 192
     • Жители
      • [с.] 193
     • Вѣра
    • Егыпетъ
     • Историческа географія. Егыпетъ
      • [с.] 194
      • [с.] 195
      • [с.] 196
     • Градове въ Долній Егыпетъ
     • Въ Срѣдній Егыпетъ
      • [с.] 197
     • Въ Горній Егыпетъ
    • Варварійскы владѣнія.
     • Историческа географія. Берберійскы
      • [с.] 198
     • 1) Триполи
      • [с.] 199
     • 2) Тунисъ
      • [с.] 200
     • 3) Алжиръ. Историческа географія. Алжирія или французска Африка
      • [с.] 201
     • 4) Марокска имперія
      • [с.] 202
    • Сагара
     • [с.] 203
    • Западный брѣгъ
     • [с.] 204
     • 1) Сенегамбія
     • 2) Горня Гвинея
      • [с.] 205
     • 3) Долня Гвинея
      • [с.] 206
    • Южна Африка
     • [с.] 207
     • [с.] 208
    • Въсточна Африка
     • [с.] 209
     • [с.] 210
     • Главни градове
      • [с.] 211
    • Вътрешна Африка
     • [с.] 212
     • [с.] 213
    • Африканскы островы
     • [с.] 214
     • [с.] 215
   • Америка
    • Историческа географія
     • Америка
      • [с.] 216
      • [с.] 217
     • Положеніе и прѣдѣли
      • [с.] 218
     • Заливи
     • Протоци
     • Езера
      • [с.] 219
     • Рѣкы
      • Въ Южнѫ Америкѫ текѫть три голѣмы рѣкы
       • [с.] 220
     • Планины, плоскы възвышенія и равнины
      • [с.] 221
     • Качество на земѭ-тѫ и климатъ
      • [с.] 222
     • Произведенія
      • [с.] 223
     • Народонаселеніе
      • [с.] 224
     • Вѣра и правленіе
    • Сѣверна Америка
     • 1) Россійско-американскы владѣнія. Историческа географія. Русска Америка
      • [с.] 225
     • 2) Сѣверны полярны земи. Историческа географія. Гренландія
      • [с.] 226
     • 3) Британскы владѣнія. Историческа географія. Нова Британія
      • [с.] 227
      • [с.] 228
      • [с.] 229
      • [с.] 230
     • 4) Сѣверо-американскы съединени штатове
      • Историческа географія. Съединени штати
       • [с.] 231
       • [с.] 232
       • [с.] 233
      • [Въ Сѣверн-ты Штатове главны градове сѫ]
       • [с.] 234
      • въ Южны-ты Штатове по́ главны градове сѫ
      • Градове-ти въ вътрешни-ты штатове сѫ малко важни
       • [с.] 235
     • 5) Мексиканскы съединени штатове. Историческа географія. Мексика
      • [с.] 236
      • [с.] 237
      • [с.] 238
     • 6) Гватемала или съединени штатове на Срѣднѭ Америкѫ. Историческа географія. Штати на Срѣднѭ Америкѫ
      • [с.] 239
    • Южна Америка
     • 1) Бразилска имперія. Историческа географія. Бразилія
      • [с.] 240
      • [с.] 241
     • 2) Гвіяна. Историческа географія
      • [с.] 242
     • 3) Республикы
      • Историческа географія
       • [с.] 243
      • а) Нова Гренада
       • [с.] 244
      • б) Венесуела
       • [с.] 245
      • в) Еквадоръ
      • г) Перу. Историческа географія
       • [с.] 246
      • д) Боливія или Горне Перу. Историческа географія
       • [с.] 247
      • е) Чили. Историческа географія
       • [с.] 248
      • ж) Штатове Ріо-де-ла-Плата. Историческа географія
       • [с.] 249
      • з) Уругвай
      • и) Парагвай
       • [с.] 250
     • 4) Патагонія
    • Вестъ-Индія
     • [с.] 251
    • Голѣми антилскы острови. Историческа географія
     • [с.] 252
    • Малкы антилскы острови
     • [с.] 253
   • Австралія
    • Историческа географія
     • [с.] 254
     • [с.] 255
    • Положеніе и прѣдѣли
    • Пространство
    • Земя, планины, рѣкы и езера
     • [с.] 256
    • Качество на земѭ-тѫ, климатъ и произведенія
     • [с.] 257
    • Жители
    • [Острови]
     • [с.] 258
     • [с.] 259
     • На сѣверъ отъ равноденственный [по́ главни купове острови сѫ тіи]:
      • [с.] 260
     • На югъ отъ равноденственный по́ главни купове острови сѫ тіи
      • [с.] 261
  • [Допълнение] Острови на Европейскѫ Турціѭ
   • [с.] 262
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]