Citation link:
 • Исторія за православна-та христианска черкова
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Камъ-то ученолюбивы-ты читатели!
   • [с. III]
   • [с.] IV
  • Посвящава ся на [...]
   • [с. V]
   • [с. VI]
  • Оглавленіе на исторія-та за православна-та христианска черкова
   • [с. VII]
   • [с.] VIII
   • [с.] IX
   • [с.] X
  • Введеніе въ исторія-та на православна-та християнска черкова
   • §. 1. Черкова и нейна-та цѣль
   • §. 2. Прѣдмѣтъ на Черковнѫ-тѫ Исторіѭ
    • [с. 1]
   • §. 3. Раздѣленіе на Черковнѫ-тѫ Исторіѭ
    • [с.] 2
  • Периодъ пьрвый (34-323 г.)
   • Глава пьрва. Основаніе и сѫдба на Христовѫ-тѫ Черковѫ
    • §. 1. Христианска-та Черкова въ Іерусалимъ подиръ възнасяніе-то на І. Христа
    • §. 2. Избираніе-то на Матія за ученикъ намѣсто Іудѫ Искариотскый
     • [с. 3]
    • §. 3. Съшествіе-то на Св. Духа вьрху Апостолы-ты и начяло-то на Христианскѫ-тѫ Черковѫ
     • [с.] 4
    • §. 4. Пьрви-ти успѣхы на Христианскѫ-тѫ вѣрѫ въ Іерусалимъ
     • [с.] 5
     • [с.] 6
    • §. 5. Черкова въ Палестинѫ и Сиріѭ отъ Іудеи. Обрьщаніе-то на Савля
     • [с.] 7
    • §. 6. Обрьщаніе-то на Етиопскыя голѣмецъ
     • [с.] 8
    • §. 7. Еней оздравява и Тавита въскрьсва
     • [с.] 9
    • §. 8. Откровеніе камъ-то Ап. Петра. - Черкова въ Кесаріѭ и Антіохіѭ отъ язычници
     • [с.] 10
     • [с.] 11
    • §. 9. Основаны-ты отъ Ап. Павла черковы прѣзъ пьрво-то му пѫтуваніе
     • [с.] 12
    • §. 10. Съборъ на Апостолы-ты въ Іерусалимъ
     • [с.] 13
    • §. 11. Черковы, кои-то основаль Ап. Павель на второ-то и трете-то си пѫтуваніе
     • [с.] 14
     • [с.] 15
     • [с.] 16
    • §. 12. Черковы-ты, които нарядили Ап. Петръ, Иванъ и другы-ти Апостоли
     • [с.] 17
     • [с.] 18
    • §. 13. Распространеніе на Христианство-то въ II-ыя и III-ыя вѣкъ
     • [с.] 19
    • §. 14. Гоненіе-то на Христианы-ты отъ Іудеи-ты
     • [с.] 20
     • [с.] 21
     • [с.] 22
    • §. 15. Паданіе-то на Іудеи-ты
     • [с.] 23
     • [с.] 24
    • §. 16. Христиани-ти ся гонять отъ язычници-ты въ вѣрмя на Апостолы-ты
     • [с.] 25
     • [с.] 26
    • §. 17. Другы гоненія въ царуванія-та на Траяна, Адриана и Антонина. Св. Симеонъ - роднина-та на І. Христа и Св. Игнатій Богоносицъ
     • [с.] 27
     • [с.] 28
    • §. 18. Гоненіе въ царуваніе-то Марка-Аврелія. Св. Іустинъ Философъ, Поликарпъ Смирненскый и Потиній Лугдунскый
     • [с.] 29
     • [с.] 30
    • §. 19. Гръмоносный Легеонъ
    • §. 20. Гоненіе въ царуваніе-то на Септимъ-Севера, Максимина и Деція Траяна. Св. Григорій Неокесарійскый и Св. Александръ Команскый
     • [с.] 31
     • [с.] 32
     • [с.] 33
     • [с.] 34
    • §. 21. Гоненія, кога-то царувахѫ Валерианъ и Аврелианъ. Мѫченици: Св. Лаврентій и Киприанъ
     • [с.] 35
     • [с.] 36
    • §. 22. Гоненіе въ царуваніе-то на Диоклитиана. Мѫченици: Св. Георгый, Теодоръ, Варвара, Екатерина и др.
     • [с.] 37
     • [с.] 38
     • [с.] 39
   • Глава втора. Ученіе на черковѫ-тѫ
    • §. 23. Священно Писаніе
     • [с.] 40
     • [с.] 41
     • [с.] 42
     • [с.] 43
     • [с.] 44
     • [с.] 45
    • §. 24. Мѫжіе Апостолскы
     • [с.] 46
    • §. 25. Отци и учители на источнѫ-тѫ и западнѫ-тѫ черковы
     • [с.] 47
     • [с.] 48
     • [с.] 49
     • [с.] 50
     • [с.] 51
     • [с.] 52
   • Глава третя. Вътрешно уряжданіе на черковѫ-тѫ
    • §. 26. Происхожданіе на черковнѫ-тѫ Іераршіѭ
     • [с.] 53
    • §. 27. Два чина помежду членове-ты на черковѫ-тѫ
    • §. 28. Извънрядны дарбы и службы въ христианскѫ-тѫ черковѫ
     • [с.] 54
     • [с.] 55
    • §. 29. Пьрви-ти чинове на Іераршіѭ-тѫ
     • [с.] 56
    • §. 30. Постници или Аскетіи
    • §. 31. Рядъ-тъ на апостолскѫ-тѫ черковѫ
     • [с.] 57
    • §. 32. Прѣданіе на Апостолы-ты
    • §. 33. Единство-то на апостолскѫ-тѫ черковѫ
     • [с.] 58
    • §. 34. Произлизаніе-то на Митрополитскѫ-тѫ власть, и взаимны-ты отношенія на черковѫ-тѫ
     • [с.] 59
   • Глава четвьрта. Животъ на първы-ты Христианы и Богослуженіе
    • §. 35. Братска-та имъ любовь и строгый тѣхенъ животъ
     • [с.] 60
    • §. 36. Мѣсто и врѣмя за Богослуженіе-то на Христианы-ты. Тайнства-та
     • [с.] 61
     • [с.] 62
     • [с.] 63
  • Периодъ вторый (323-988 г.)
   • Глава пьрва. Вънкашно състояніе и распространеніе на Христианскѫ-тѫ вѣрѫ
    • §. 37. Обращаніе-то и подвигы-ти на Константина Великый за ползѫ на черковнѫ-тѫ. Гоненіе отъ Ликинія
     • [с.] 64
     • [с.] 65
     • [с.] 66
    • §. 38. Черкова-та ся смѫщава отъ Арія
     • [с.] 67
     • [с.] 68
    • §. 39. Черкова-та ся гони отъ Констанція
     • [с.] 69
    • §. 40. Гоненіе отъ Юлиана и паданіе на язычници-ты
     • [с.] 70
    • §. 41. Бѣды на черковѫ-тѫ, прѣдъ V-VII-ыя вѣкъ, отъ дивы-ты народы и Персы-ты
     • [с.] 71
     • [с.] 72
    • §. 42. Черкова-та бѣдствува отъ Арапы-ты
     • [с.] 73
     • [с.] 74
     • [с.] 75
    • §. 43. Распространеніе на христианство-то въ IV-IX-ый вѣкъ
     • [с.] 76
     • [с.] 77
     • [с.] 78
     • [с.] 79
     • [с.] 80
     • [с.] 81
   • Глава втора. Черковно-то ученіе
    • §. 44. Исторія на пьрвыя Вселенскы съборъ
     • [с.] 82
     • [с.] 83
     • [с.] 84
    • §. 45. Продълженіе отъ гоненіе-то на Арианы-ты и подвигы-ти на Св. Атанасія
     • [с.] 85
    • §. 46. Гоненіе отъ Валента, и подвигы-ти на Св. Василія Великый
     • [с.] 86
     • [с.] 87
     • [с.] 88
    • §. 47. Подвигы-ти на Св. Григорія въ борбѫ-тѫ съ Арианы-ты. Исторія на Вторыя Вселенскы Съборъ. Св. Амбросій Медиоланскый
     • [с.] 89
     • [с.] 90
     • [с.] 91
    • §. 48. Исторія на третій Вселенскы Съборъ
     • [с.] 92
     • [с.] 93
     • [с.] 94
    • §. 49. Пелагіева-та ересь и борба-та на Бл. Августина съ неѭ
     • [с.] 95
     • [с.] 96
     • [с.] 97
    • §. 50. Исторія на четвьртыя Вселенскы съборъ
     • [с.] 98
    • §. 51. Исторія на пятыя Вселенскы Съборъ
     • [с.] 99
    • §. 52. Исторія на шестыя Вселенскы Съборъ
     • [с.] 100
    • §. 53. Черкова-та бѣдствува отъ иконоборци-ты, и Исторія на седмыя Вселенскы Съборъ
     • [с.] 101
     • [с.] 102
     • [с.] 103
   • Глава третя. За вътрешныя черковенъ рядъ
    • §. 54. Взаимны отношенія между черковѫ-тѫ и господарство-то
    • §. 55. Отношеніе-то на Митрополиты-ты камъ-то Епископы-ты. Патриарси. Въздиганіе-то на Папы-ты
     • [с.] 104
     • [с.] 105
    • §. 56. Значеніе-то на Вселенскы-ты и Помѣстны-ты Съборы
     • [с.] 106
     • [с.] 107
   • Глава четвьрта. Христианскый животъ и Богослуженіе
    • §. 57. Нравственно-то влияніе на черковѫ-тѫ вьрху общество-то; нейна-та борба съ нечестивыя духъ на врѣмя-то; Св. Іоаннъ Златоустъ
     • [с.] 108
     • [с.] 109
     • [с.] 110
    • §. 58. Монашескый животъ на истокъ
     • [с.] 111
     • [с.] 112
    • §. 59. Монашескый животъ на Западъ
     • [с.] 113
    • §. 60. Богослуженіе
     • [с.] 114
  • Периодъ третій (983-1870 г.). Отдѣленіе първо
   • Глава пьрва. [Вънкашно състояніе и распространеніе на Христианскѫ-тѫ вѣрѫ]
    • §. 61. Отцѣпваніе-то на западнѫ-тѫ черковѫ отъ съѭза и съ источнѫ-тѫ; опыти-ти имъ да ся присъединять пакъ, и покрьщанїе-то на Българы-ты
     • [с.] 115
     • [с.] 116
     • [с.] 117
     • [с.] 118
     • [с.] 119
    • §. 62. Св. Кириллъ и Методій. Покрьщаніе-то на Хазары-ты
     • [с.] 120
     • [с.] 121
    • §. 63. Покрьщані-то на Българы-ты и на другы-ты Славянскы племена
     • [с.] 122
     • [с.] 123
     • [с.] 124
     • [с.] 125
    • §. 64. Распространеніе на христианство-то между Маджяры-ты, Финны-ты, Есты-ты, Ливонци-ты и Пруссы-ты
     • [с.] 126
    • §. 65. Покрьщаваніе-то на Руссы-ты въ врѣмя-то на Асколда и Дира
     • [с.] 127
   • Глава втора. Управленіе на черковѫ-тѫ
    • §. 66. Уряжданіе на Българскѫ-тѫ Іераршіѭ; нейно-то отношеніе камъ-то цариградскыя Патриархъ; Българскый свяшенноначялникъ въ отношеніе камъ другы-ты епископы. По-забѣлѣжителны отъ Българскы-ты Митрополиты
     • [с.] 128
     • [с.] 129
     • [с.] 130
    • §. 67. Пьрва-та Българска Патріаршія
     • [с.] 131
    • §. 68. Българска Патріаршія въ Охридѫ
     • [с.] 132
     • [с.] 133
     • [с.] 134
     • [с.] 135
     • [с.] 136
     • [с.] 137
    • §. 69. Тьрновска-та Патріаршія
     • [с.] 138
     • [с.] 139
     • [с.] 140
     • [с.] 141
     • [с.] 142
     • [с.] 143
     • [с.] 144
     • [с.] 145
     • [с.] 146
     • [с.] 147
     • [с.] 148
     • [с.] 149
     • [с.] 150
    • §. 70. Смѫтни въ Българскѫ-тѫ черковѫ отъ основаніе-то и́ до изгубваніе-то на самостоятелнось-тѫ и́. Ересь на Богомилы-ты и Манихеи-ты
     • [с.] 151
     • [с.] 152
     • [с.] 153
     • [с.] 154
     • [с.] 155
     • [с.] 156
     • [с.] 157
     • [с.] 158
    • §. 71. Основаніе на отшьлническый (иноческый) животъ въ Българіѭ
     • [с.] 159
     • [с.] 160
     • [с.] 161
     • [с.] 162
    • §. 72. Олгыно-то покрьщаваніе и Владимирово-то повѣрваніе въ Россіѭ
     • [с.] 163
     • [с.] 164
    • §. 73. Покрьщаваніе-то на Владимира и на сичкѫ Россіѭ
     • [с.] 165
     • [с.] 166
     • [с.] 167
     • [с.] 168
   • Глава третя. Черковно управленіе
    • §. 74. Наряжданіе-то на Русскѫ-тѫ Іераршіѭ, и нейно-то отношеніе камъ Цариградскыя Патриархъ; Русскый митрополитъ камъ другы-ты епископы и особны-ты тамошны князіе; По-забѣжителни отъ Рускы-ты митрополиты
     • [с.] 169
     • [с.] 170
    • §. 75. Правленіе на митрополы-ты Св. Кирилла II-ый, Петра, и Алексія; Прѣнасяніе на митрополитско-то имъ сѣдалище отъ Киевъ въ Владимиръ, а послѣ - въ Москвѫ
     • [с.] 171
     • [с.] 172
     • [с.] 173
    • §. 76. Раздѣленіе на митрополіѭ-тѫ въ Россіѭ; правленіе-то на митрополиты-ты, - Св. Киприанъ, Исидорче и Св. Іона
     • [с.] 174
     • [с.] 175
     • [с.] 176
    • §. 77. Правленіе отъ прѣемници-ты на Св. Іона до Филлиппа II-ый
     • [с.] 177
     • [с.] 178
    • §. 78. Правленіе-то на митрополита Филиппа II-ый
     • [с.] 179
     • [с.] 180
     • [с.] 181
    • §. 79. Уряжданіе-то на Русскѫ-тѫ Патриаршіѭ. Патриархуваніе-то на Іова и Гермогена. Тройцка-та лавра си залужва на отечество-то
     • [с.] 182
     • [с.] 183
     • [с.] 184
     • [с.] 185
     • [с.] 186
    • §. 80. Патриархуваніе-то на Филарета и Никона
     • [с.] 187
     • [с.] 188
     • [с.] 189
     • [с.] 190
    • §. 81. Стефанъ Яворкый и наряжденіе-то на Святѣйшія Синодъ
     • [с.] 191
     • [с.] 192
   • Глава четвьрта. Черковно ученіе
    • §. 82. Състояніе-то на духовно-то просвѣщеніе въ Рускѫ-тѫ черковѫ до прѣди идваніе-то на Монголы-ты и въ врѣмя-то имъ; расколъ-тъ на брьснари-ты и жидовствующѫ-тѫ ересь
     • [с.] 193
     • [с.] 194
     • [с.] 195
    • §. 83. Братско-то училище въ Чюдова монастырь; училище-то на типографіѭ-тѫ; умноженіе-то на училища-та, семинаріи-ты и академіи-ты; плодове-ти на духовно-то просвѣщеніе
     • [с.] 196
     • [с.] 197
    • §. 84. Борба съ реформаціѭ-тѫ. Квакери - Духоборци. Млякаре и Скопци. Борба съ свободомысліе-то на XVIII-ыя вѣкъ
     • [с.] 198
     • [с.] 199
    • §. 85. По знаменити отъ учители-ты на русскѫ-тѫ черковѫ: Св. Димитрій ростовскый, Св. Тихонъ Воронежскый и Платонъ митрополитъ Московсый
     • [с.] 200
     • [с.] 201
     • [с.] 202
     • [с.] 203
   • Глава пята. Богослуженіе и христианскый животъ
    • §. 86. Храмове; Богослужебны книгы и поправяніе-то имъ; Праздници
     • [с.] 204
     • [с.] 205
     • [с.] 206
    • §. 87. Исторія на раскола
     • [с.] 207
    • §. 88. Исторія-та на безпоповщинѫ-тѫ
     • [с.] 208
     • [с.] 209
     • [с.] 210
     • [с.] 211
     • [с.] 212
    • §. 89. Исторія-та на поповщинѫ-тѫ
     • [с.] 213
     • [с.] 214
     • [с.] 215
     • [с.] 216
     • [с.] 217
     • [с.] 218
     • [с.] 219
    • §. 90. Мѣркы-ты, кои-то правителство-то и черкова-та употребили срѣщу раскола
     • [с.] 220
     • [с.] 221
    • §. 91. Христианскый животъ въ Россіѭ
     • [с.] 222
     • [с.] 223
     • [с.] 224
     • [с.] 225
    • §. 92. Иночество-то въ Россіѭ
     • [с.] 226
     • [с.] 227
     • [с.] 228
     • [с.] 229
     • [с.] 230
     • [с.] 231
   • Глава шеста. [Състояніе-то на православнѫ-тѫ черковѫ въ Западнѫ Россіѭ. Поглѣдъ върху състояніе-то на ученіе-то въ Западнѫ-тѫ черковѫ слѣдъ отцѣпваніе-то и отъ источнѫ-тѫ]
    • Състояніе-то на православнѫ-тѫ черковѫ въ Западнѫ Россіѭ
     • §. 93. Опыти на Западнѫ-тѫ черковѫ за да подчини подъ себе си Русскѫ-тѫ. - Въвожнаніе на уніѭ-тѫ. Страданіе-то на православны-ты въ врѣмя-то на Сигизмунса III-ій
      • [с.] 232
      • [с.] 233
      • [с.] 234
      • [с.] 235
      • [с.] 236
     • §. 94. Подвигы-ти на митр. Петра Могыла за ползѫ-тѫ на Православіе-то. Бѣдствыя-та на Мало-Россіѭ. Край на уніѭ-тѫ
      • [с.] 237
      • [с.] 238
    • Поглѣдъ върху състояніе-то на ученіе-то въ Западнѫ-тѫ черковѫ слѣдъ отцѣпваніе-то и отъ источнѫ-тѫ
     • §. 95. Ученіе на папищаши-ты
      • [с.] 239
     • §. 96. Іераршія-та на Западнѫ-тѫ черковѫ; нейно-то състояніе прѣдъ X-ый до XVII-ый вѣкъ. Кардинали-ти и власть-та имъ. Доминиканскый и Францисканскый ордени. Инквизиці-та
      • [с.] 240
      • [с.] 241
      • [с.] 242
      • [с.] 243
     • §. 97. Западна-та черкова начина да ся раздробява. Общество-то на Хуси-ты. Орденъ-тъ на Іезуиты-ты
      • [с.] 244
     • §. 98. Ученіе-то на Протестанты-ты, Реформаторы-ты, Социнианы-ты, Квакеры-ты, и Анабаптисты-ты или Мемнониты-ты
      • [с.] 245
      • [с.] 246
      • [с.] 247
      • [с.] 248
   • Глава седма. Състояніе-то на Българскѫ-тѫ черковѫ слѣдъ унищожяваніе-то на Патриаршіи-ты и́
    • §. 99. Нови опыти за покатоличваніе-то на Българы-ты. Унія-та на 1860 г. Протестанти-ти въ Българіѭ
     • [с.] 249
     • [с.] 250
     • [с.] 251
     • [с.] 252
     • [с.] 253
     • [с.] 254
     • [с.] 255
     • [с.] 256
     • [с.] 257
     • [с.] 258
    • §. 100. Фанариотскый яремъ надъ Българы-ты. Тѣхното възражданіе. Българскый черковенъ въпросъ
     • [с.] 259
     • [с.] 260
     • [с.] 261
     • [с.] 262
     • [с.] 263
     • [с.] 264
     • [с.] 265
     • [с.] 266
     • [с.] 267
     • [с.] 268
    • §. 101. Рѣшеніе-то на Българскыя черковенъ въпросъ. Избираніе-то на Пьрвыя Българскы екзархъ, и наряжданіе-то на Българскѫ-тѫ Екзархіѭ
     • [с.] 269
     • [с.] 270
     • [с.] 271
     • [с.] 272
     • [с.] 273
     • [с.] 274
  • Хронологическа таблица за исторіѭ-тѫ на христианскѫ-тѫ черковѫ
   • [с. 275]
   • [с.] 276
   • [с.] 277
   • [с. 278]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]