Current View
Citation link:
 
Title:
Годишник на Софийския университет. Ветеринарно-медицински факултет, т.17
 
Other Titles:
Annuaire de L'Universite de Sofia. Faculte Medicine-Veteinaire, t.17
 
Date of Issue:
1941
 
Publisher:
Университетска печатница
 
Type:
Other
 
Language:
bul
 
Description:
Петров, Ст. Как се е отразило раздробяването на частните земеделски стопанства у нас след 1926 год. върху количеството и вида на работния добитък, 1-22; Диков, Гр. Проблемата за млякото, разрешението й от държавата с участието на кооперацията и надзора върху млякото, 23-68; Радев, Т. Принос към въпроса за излъчването на витамин С чрез млякото, 69-81; Илиев, Т. Идентификация на домашните животни чрез назолабиограми, 83-176; Хаджидимитров, П. Резултатите от действието на нониусите в белослатинска околия, 177-252; Емануилов, Иг. Върху прозоплазията на ретикулярните влакна, 253-282; Радев, Т. Каталазата на кръвта при фенилхидрацинната анемия, 283-299; Радев, Т. Върху приложението на Кусталовата метода за познаване бремеността при кравата и биволицата, 301-318; Москов, М. Отношения между tunica albuginea и паренхима при агнешкия тестис. Опити при растящи агнета, 319-368; Павлов, Г. Покупко-продажба на домашни животни според обичайното ни право, 369-393; Емануилов, Иг. Витамин С в кашкавала и бялото сирене, 395-402; Петров, Ст. Причините за увеличението на конете и катърите у нас и новите насоки на нашето коневъдство, 403-422; Iwanoff, X. Uber das Wesen der filtrierbaren Vira, 423-469; Попов, П. Колориметричното дозиране на рогалката - Sclerotium clavicipitis purpureae, 471-492; Чанчев, Иван. Количеството на тетрахлорметана в местните противометилни препарати, 493-510; Тошков, Ал. Няколкогодишно проследяване на аглутинини и фиксиращите комплимента имунни тела при заразени от бруцелоза животни, 511-553; Иванов, Ст. Релефът на palatum durum при говедото с оглед на вариабилитета на plicae palatinae transversae, 555-572; Матов, К. Експериментална трихинелна инфекция на трахеата и носната кухина, 573-590; Емануилов, Иг. Върху жизнеспособността на салмонелните бактерии в хранителните продукти, 591-606; Иванов, Ст. Наблюдения върху жълтото тяло и функцията на яйчниците при овцата, 607-620