Citation link:
 • Начала на христіанско то ученіе или кратка священна исторія, и кратакъ катихизисъ. Преведени отъ Русскій атъ на Бѫлгарскій атъ языкъ сосъ соизволеніе то на Святыйшій атъ Правительствующій атъ Сѵнодъ и печатани иждивиніемъ Габровскаго училища.
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Кратка священна исторія
   • [с. 3]
   • [с. 4]
   • Сотвореніе то на свѣтъ атъ
    • [с. 5]
    • [с.] 6
   • Блаженно то состояніе на перви тѣ человѣци
    • [стр.] 7
   • Грѣх атъ, смерть та и надежда та за избавленіе то
    • [с.] 8
    • [с.] 9
   • Человѣческій атъ родъ до потопъ атъ
    • [с.] 10
   • Потопъ атъ
    • [с.] 11
   • Человѣческій атъ родъ слѣдъ потопъ атъ и происхожденіе то на народи тѣ
    • [с.] 12
    • [с.] 13
   • Авраамъ и други тѣ патріарси на еврейскій атъ народъ
    • [с.] 14
    • [с.] 15
   • Евреи тѣ въ Египетъ
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
   • Законъ атъ и Священно то писаніе
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
   • Странствованіе то по пустыня та и входъ атъ въ обѣтпванна та земля
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
   • Судіи тѣ
    • [с.] 26
   • Царове тѣ
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
   • Пророци тѣ
    • [с.] 30
    • [с.] 31
   • Іудеи тѣ въ Вавилона
    • [с.] 32
    • [с.] 33
   • Времена та на Даніилови тѣ седмини
    • [с.] 34
    • [с.] 35
   • Предтеча Хрістовъ Іоаннъ
    • [с.] 36
   • Благовѣщеніе то на Песвятая Дѣва
    • [с.] 37
   • Рождество то Хрістово
   • Поклоненіе то на пастыри тѣ
    • [с.] 38
   • Обрѣзаніе то Господне
   • Срѣтеніе то Господне
    • [с.] 39
   • Избіеніе то на малденци тѣ
    • [с.] 40
   • Крещеніе то Господне
    • [с.] 41
   • Ученіе то Хрістова
    • [с.] 42
   • Апостоли тѣ
   • Молитва та Господня
    • [с.] 43
   • Притчи тѣ Хрістови
    • [с.] 44
    • [с.] 45
   • Чудеса та Хрістови
   • Преображеніе то Господне
    • [с.] 46
    • [с.] 47
   • Лазарево то восресеніе
   • Входъ атъ Господенъ въ Іерусалимъ
    • [с.] 48
   • Іуда предатель атъ
    • [с.] 49
   • Тайна та вечерня
    • [с.] 50
   • Страданія та на Господа нашего Іисуса Хріста
    • [с.] 51
    • [с.] 52
   • Великая та сѫббота
    • [с.] 53
   • Воскресеніе то Хрістово
    • [с.] 54
   • Вознесеніе то Господне
   • Сошествіе то Святаго духа
    • [с.] 55
   • Деянія та святихъ апосоловъ
    • [с.] 56
    • [с.] 57
   • Священно то писаніе на Новый атъ завѣтъ
    • [с.] 58
   • Дополненіе на священна та исторія отъ церковна та
    • [с.] 59
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • [с.] 62
  • Краткій катихизисъ
   • Введеніе
    • [с. 63]
   • За Сѵмволът на вѣра та
    • [с.] 64
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • [с.] 67
    • [с.] 68
    • [с.] 69
    • [с.] 70
    • [с.] 71
    • [с.] 72
    • [с.] 73
   • За молитва та Господня
    • [с.] 74
    • [с.] 75
    • [с.] 76
    • [с.] 77
   • Десеть тѣ заповѣду Божіи
    • [с.] 78
    • [с.] 79
    • [с.] 80
    • [с.] 81
    • [с.] 82
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • [с.] 85
    • [с.] 86
  • Прибавленіе на краткій атъ катихизисъ - Христіански наставленія за воини тѣ
   • Главни правила за поведеніе то
    • [с. 87]
   • Въ отношеніе къ Богу
    • [с.] 88
   • Въ отношеніе къ царь атъ
    • [с.] 89
   • Въ отношеніе къ началньници тѣ
   • Въ отношеніе къ сослужители тѣ
    • [с.] 90
   • Въ отношеніе къ дѣла та на служба та
    • [с.] 91
   • Къ себѣ си
    • [с.] 92
    • [с.] 93
  • Погрѣшки
   • [с. 94]
  • Объявленіе
   • [с. 95]
   • [с. 96]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]