Citation link:
 • Избавление : Съвременни стихотворения отъ И. Вазова
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттутул]
  • І. Топътъ заехтя!
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с. 6]
  • Ода на императора Александра ІІ по случай на пьрвия му триумфаленъ входъ въ Букурущъ
   • [с. 7]
   • [с. 8]
   • І.
   • ІІ.
    • [с.] 9
   • ІІІ.
    • [с.] 10
   • ІV.
    • [с.] 11
   • V.
    • [с.] 12
    • [с.] 13
  • Николай Николаевичъ
   • І.
   • ІІ.
    • [с. 14]
   • ІІІ.
   • ІV.
    • [с.] 15
   • V.
   • VІ.
    • [с.] 16
   • VІІ.
    • [с.] 17
  • Царьтъ въ Свищовъ
   • [с. 18]
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
  • Полѣтъ
   • [с. 22]
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
  • Погребенитѣ солдати
   • [с. 26]
   • [с.] 27
  • Развалинитѣ въ Свищовъ
   • [с. 28]
   • [с.] 29
   • [с.] 30
  • Южнославянска солидарность
   • [с. 31]
   • [с.] 32
  • Расходка до Баняса или Посрѣщанѥто
   • [с. 33]
   • [с.] 34
   • [с.] 35
   • [с.] 36
   • [с.] 37
  • Черна-Гора
   • І.
    • [с. 38]
   • ІІ.
    • [с.] 39
   • ІІІ.
   • ІV.
    • [с.] 40
   • V.
    • [с.] 41
  • Здравствуйте братушки!
   • І.
   • ІІ.
    • [с. 42]
   • ІІІ.
   • ІV.
    • [с.] 43
  • Дѣ е България?
   • [с. 44]
   • [с.] 45
   • [с.] 46
  • Луиза
   • І.
    • [с. 47]
   • ІІ.
    • [с.] 48
   • ІІІ.
    • [с.] 49
  • Armata nostra
   • [с. 50]
   • [с.] 51
  • Царътъ въ Бѣла
   • [с. 52]
   • [с.] 53
   • [с.] 54
  • Голгота
   • І.
    • [с. 55]
    • [с.] 56
   • ІІ.
    • [с.] 57
    • [с.] 58
   • ІІІ.
    • [с.] 59
    • [с.] 60
    • [с.] 61
  • Не въздишай!
   • [с. 62]
   • [с.] 63
  • Падна Плевенъ
   • І.
   • ІІ.
    • [с. 64]
   • ІІІ.
   • ІV.
   • V.
    • [с.] 65
   • VІ.
   • VІІ.
   • VІІІ.
    • [с.] 66
    • [с.] 67
  • Чуства по новата година
   • [с. 68]
   • [с.] 69
   • [с.] 70
   • [с.] 71
  • Къмь поета
   • [с. 72]
   • [с.] 73
   • [с.] 74
  • Гази-Султанъ
   • [с. 75]
   • [с.] 76
   • [с.] 77
  • Епиграми
   • [с. 78]
  • Блонтъ
   • [с. 79]
   • [с.] 80
  • Надѣй се Българио!
   • [с. 81]
   • [с.] 82
   • [с.] 83
  • Изгнанницитѣ
   • [с. 84]
   • [с.] 85
  • На дѣцата
   • [с. 86]
   • [с.] 87
   • [с.] 88
   • [с.] 89
   • [с. 90]
  • Оглавление
   • [с. 91]
   • [с. 92]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]