Citation link:
 • Уставъ на женското благодѣтелно дружество Ступанка въ Руссе
  • [Корица и начални страници]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
  • [Увод]
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
  • Глава пьрва. За съставленіето на Дружеството
   • [с. 7]
  • Глава втора. Цѣль на Дружеството
   • [с.] 8
  • Глава третя. За начиньтъ спорядъ когото ще ся избира настоятелството на Дружеството
   • [с.] 9
  • Глава четвьрта. За длъжноститѣ на Настоятелството
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
  • Глава петя. За употрѣбленіе на капитала и приходитѣ на Дружеството
   • [с.] 13
  • Глава шеста. За годишнитѣ главни засѣданія на Дружеството
   • [с.] 14
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]