Citation link:
 • Чудеса пресветыѧ Богородицы
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац]
   • [Допълнителна страница]
   • [Допълнителна страница]
   • [Стара корица]
   • [Вътрешна страна на старата корица]
   • [Допълнителна страница]
   • [Допълнителна страница]
  • Сїѧ здѣ совершишасѧ
   • [с. 3]
   • [с. 4]
  • Сказáнїе, кáкѡ ω̑слепéле Ȇврéи и̑ ȇднóмъ рՃкá ѿсѣ́чена; и̑ когà вѣ́ровалъ, рՃкá мՃ и̑зцѣлѣ́ла ѿ прест҃ы́ѭ Бцы: Чýдо 1.
   • [с. 5]
  • Кáкω ȇднà жéна дои́ла оу̑мрéна дѣ́те своè ȇднà годи̍на, и пáкь ω̑живéла: Чýдо 2.
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
  • Ѡ̑ нѣ́коемъ Ȋѡáннѣ видѣ́нïе полéзное: Чýдо 3.
   • [с.] 9
   • [с.] 10
  • За е̋дно чՃ́до, щò ȇ бы́ло оу̑ ȇдна̀ цéрква, щò ѧ̑ викáли Неѡ́рϊа: Чýдо 4.
   • [с.] 11
   • [с.] 12
  • За радѝ е̑дéнь слѣпéць, щò мՃ̀ се о́чи ѿвори́ли ѿ чՃдотворна вóда прест҃ы́ѫ Бцы: Чýдо 5.
   • [с.] 13
  • За ради премՃ́драго Царѧ́ Лвá: Чýдо 6.
   • [с.] 14
   • [с.] 15
  • За радѝ е̑дéнь човéкь, щò ω̑живéль ѿ тáѧ вóда чՃдотвóрна, щò ȇ балклíа. Чýдо 7.
   • [с.] 16
  • За радѝ ст҃áгω Рωмáна сладкопѣ́вца, щò и̑списáлъ кωндáцы. Чýдо 8.
   • [с.] 17
  • За радѝ ст҃áгω Григóрïа чՃдотвóрца Неокесарíйскïй Владиы́ка. Чýдо 9.
   • [с.] 18
  • За радѝ ст҃áгω І̑ωáнна Дамаскининá, щò мՃ́ и̑сцѣли́ла ст҃а Бца ѿсѣ́ченната рՃка̀. Чýдо 10.
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
  • Ѡ̑ и̑сцѣлéнïи рՃ́кь Цари́цы Гáллωвъ. Чýдо 11.
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
   • [с.] 26
   • [с.] 27
  • За рáди е́дна калՃ́герица, щò сѝ и̑збóла о́чите, та да сѝ дочՃ́ва чистотà. Чýдо 12.
   • [с.] 28
   • [с.] 29
   • [с.] 30
   • [с.] 31
  • За рáди щó си е́ ѿрѣ́зала носὼ и̑ оу̑стнѣ̀, да се оучՃ́ва дѣвица́. Чýдо 13.
   • [с.] 32
   • [с.] 33
  • Ѡ̑ неsлоби́выхъ дв҃и́цахъ, и̑мже прест҃áѧ Бца съ нб҃сè посла вѣнцы. Чýдо 14.
   • [с.] 34
   • [с.] 35
  • За рáди е̑дéнь калՃ́герь, щò се оу̑пивáлъ, Чýдо 15.
   • [с.] 36
  • Ѡ̑ и̑скՃшáемомъ ѿ дïáвола стрáстïю блՃдà, и̑ Бг҃омáтерïю ω̑свобождéнномъ, Чýдо 16.
   • [с.] 37
   • [с.] 38
  • И́мѧ прест҃ы́ѧ Бцы прогонѝ дïáволы; Чýдо 17.
   • [с.] 39
  • Чýдо 18, И̑ о́но на товà прили́чно.
   • [с.] 40
  • Ѡ̑ воскрéсшемъ Несторïáнѣ. Чýдо 19.
   • [с.] 41
   • [с.] 42
  • Ѡ̑ ѿрéкшемсѧ Хрс҃тà пи́сменнѣ. Чýдо 23.
   • [с.] 43
   • [с.] 44
  • РечéнномՃ подóбно, ω̑ Ө̶еóфïлѣ ѿрéкшемсѧ Хртà пи́сменнω. Чýдо 24.
   • [с.] 45
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с.] 48
  • Ѡ̑ ви́дѣвшемъ Прест҃Ճ́ю причащáющՃю трՃждáющՃюсѧ брáтïю нбс҄нымь хлѣ́бомь. Чýдо 25.
   • [с.] 49
  • Ѡ̑ роди́вшей о̑трочà чéрно, со о̑троча́темъ Б҃цею спасе́на; Чýдо, 26.
   • [с.] 50
   • [с.] 51
  • Ѡ̑ монастырѣ́ въ после́днѣй нՃ́жди пре́славнω Б҃цею помощствՃ́емомъ, Чýдо 27.
   • [с.] 52
  • Ѡ̑ воскре́сшемъ Римл́ѧнинѣ, Чýдо 28.
   • [с.] 53
  • Ѡ̑ немогՃ́щемъ наՃчи́тисѧ кни́гамъ, то́чϊю Б҃це д҃во, ра́дՃйсѧ: Чýдо 29.
   • [с.] 54
  • Ѡ̑ свобо́ждше́мсѧ о̑троча́ти ѿ потопле́нϊѧ, Чýдо 30.
   • [с.] 55
  • Ѡ̑ свобо́ждшемсѧ е̑вре́инъ ѿ темни́цы, и̑ вѣ́ровавшемъ во Хр҃ста́, Чýдо 31.
   • [с.] 56
   • [с.] 57
  • Ѡ̑ оу̑бїе́нномъ ω̑троча́ ѿ о̑тца̀ своегὼ І̑Ճде́́а сՃ́ща, и̑ воскре́сша, и̑ и̑сповѣ́давша пречтՃю БцՃ, Чýдо 32.
   • [с.] 58
  • Ѡ̑ оу̑крѣ́плшемсѧ ѿ болѣ́зни и̑ ста́рости, и̑ въ крѣ́пость ю́ноши прише́дшՃ, Чýдо 33.
   • [с.] 59
  • Ѡ̑ соблазни́вшемсѧ бра́тѣ и̑ Б҃цею оу̑мире́нъ, Чýдо 34.
   • [с.] 60
   • [с.] 61
  • Ѡ̑ блՃ́дникѣ во́инѣ є̑мՃ́же Г҃дь ѿпՃще́нїе дарова̀, оу̑моле́нъ Б҃гома́терїю: Чýдо 53.
   • [с.] 62
   • [с.] 63
  • Ѡ̑ неизрече́нной красотѣ̀ престы́ѧ Дв҃ы, ко́ю сподо́бисе ви́дѣти нѣ́кїй кли́рїкъ бл҃гоговѣ́йный, Чýдо 36.
   • [с.] 64
  • Ѡ̑ воскре́сшемъ о́троцѣ, и̑ и̑сповѣ́давшՃ своего̀ оу̑бі́йцՃ, Чýдо 37.
   • [с.] 65
   • [с.] 66
  • Ѡ̑ прича́щшемсѧ о̑троча̀ Е̑вре́йско, и̑ не сгоре́вшемъ въ пе́щи, Чýдо 38.
  • Ѡ̑ сомнѧ́щемсѧ ω̑ дѣ́вствѣ Б҃гома́тери, и̑ свобо́ждшемсѧ, нѣ́кїими чՃдодѣ́йствїи, Чýдо 39.
   • [с.] 67
   • [с.] 68
  • И̑зстՃпле́нїе чՃде́сное, ꙗ῎кω е̑ди́на ка́плѧ кро́вь Хр҃сто́ва превосхо́ди си́те грѣ́хове человѣ́ческїи, Чýдо 40.
   • [с.] 69
  • Ѡ̑ сомнѧ́щемсѧ ω̑ ст҃ѣ́й є̑ѵхарίстїи, и̑ ви́дѣ Хр҃ста́ во пло́ти, ка́кω о̑троча̀, Чýдо 41.
   • [с.] 70
   • [с.] 71
  • Ѡ̑ воскре́сшемъ Бг҃ома́терїю, и́же оу̑бϊе́нъ бѧ́ше ѿ І̑Ճде́й, Чýдо 42.
   • [с.] 72
  • Ꙗ́кω і̑кώна Бг҃ома́тери и̑стреби́ зарази́телн̑Ճю болѣ́знъ и̑зъ Ри́ма, Чýдо 43.
  • Чýдо 44. За радѝ є̑де́нъ, що̀ пи́сՃвалъ і̑кώны.
   • [с.] 73
   • [с.] 74
  • Ѡ̑ нѣ́коей бг҃оՃго́дной женѣ̀ що́ є̑ се іа̑ви́ла Бца на нѣ́зино лице́, и̑ ιа̑ и̑зба́вила ѿ лошоты́ѧ дїа́волска, Чýдо 45.
   • [с.] 75
   • [с.] 76
  • Ѡ̑ нѣ́коей дѣви́цѣ, ви́дѣвшей Хр҃ста̀, въ раѝ слՃжи́лъ лїтՃргі́а, Чýдо 46.
   • [с.] 77
   • [с.] 78
  • Ѡ̑ сподо́бившейсѧ ви́дѣти Г҃да во пло́ти трилѣ́тна, ка́кω є́ сама̀ ска́зывала, Чýдо 47.
   • [с.] 79
  • Є̑ди́нъ разбо́йникъ и̑ма́лъ вели́кое бл҃гоговѣ́нїе ко Бг҃ома́тери; оу̑лՃчѝ ѿпՃще́нїе и̑ чՃ́дное погребе́нїе, Чýдо 48.
   • [с.] 80
   • [с.] 81
  • Ѡ̑ хՃли́телѣ нѣ́коемъ, є̑го́же наказа̀ Г҃дь въ се́й жи́зни неща́стною сме́ртїю, Чýдо 52.
   • [с.] 82
  • Ѡ̑ хՃли́телѣ нѣ́коемъ, є̑го́же наказа̀ Бг҃ъ сме́ртїю, Чýдо 53.
   • [с.] 83
  • Ѡ̑ воскре́сшей и̑зъ ме́ртвыхъ, и̑ оу̑тае́нный грѣ́хъ и̑сповѣ́дала дх҃о́вникՃ, Чýдо 54.
   • [с.] 84
  • Ѡ̑ нѣ́коемъ во́инѣ разбо́йницѣ, о́нъ на се́кїй де́нь мо́лешесе не оу̑бїе́нъ бы́въ ѿ бѣ́са, Чýдо 55.
   • [с.] 85
   • [с.] 86
  • Ѡ̑ оу̑бо́гой вдови́цѣ, є̑ѧ́же дш҃Ճ прїѧ́тъ прест҃а́ѧ Б҃ца; а̑ бога́томՃ при сме́рти предста́ша бѣ́сы, Чýдо 56.
   • [с.] 87
  • Ѡ̑ оу̑ѧ́збленномъ за ма́лՃю хՃлՃ̀, и̑ и̑сцѣле́нномъ Бцею, Чýдо 57.
   • [с.] 88
  • Ѡ̑ и̑сцѣлѣ́вшемъ прокаже́нномъ и̑ ѿше́дшемъ въ мн҃сты́рь, Чýдо 58.
   • [с.] 89
  • Ѡ̑ неизгорѣ́вшемъ о́трокѣ ѿ о̑гнѧ̀, Чýдо 59.
   • [с.] 90
  • Ѡ̑ просвѣти́вшемсѧ слѣпцѣ̀, Чýдо 60.
   • [с.] 91
  • Ѡ̑ и̑зба́вльшемсѧ ѿ потопле́нϊѧ морска́гω, Чýдо 61.
   • [с.] 92
  • Подо́бно ω̑ и̑ба́вашевсѧ ѿ волне́нϊѧ, Чýдо 62.
   • [с.] 93
  • Видѣ́нϊе и̑ и̑зстՃпле́нϊе чՃ́дно нѣ́коегω мл҃стивагω и̑ бл҃гоговѣ́йнагω къ Бг҃ма́тери, Чýдо 63.
   • [с.] 94
   • [с.] 95
  • ЧՃ́до стра́шно ̑ω̑ послՃша́нϊи роди́телей и̑ ̑ω̑̑ Б҃ж҃е́ственнѣй лϊтՃргίи, Чýдо 64.
   • [с.] 96
   • [с.] 97
  • Ѡ̑ двՃ́хъ о́троцѣхь па́дшՃ до́мՃ трՃ́сомъ сохране́нна ω̑брѣто́шасѧ ѿ сме́рти, Чýдо 66.
   • [с.] 98
  • Ѡ̑ І̑ωа́ннѣ КՃкՃзе́лѣ
   • [с.] 99
   • [с.] 100
  • ЧՃ́до прес҃ты́ѧ Б҃цы, бы́вшее въ горѣ̀ Аθо́нской въ мн҃стырѣ̀ нарица́емомъ Ла́вра
   • [с.] 101
  • Ѡ̑ ст҃а́гω вселе́нскагω сνно́да седма́гω пра́вило:
   • [с.] 102
  • [Последни страници и корица]
   • [Допълнителна страница]
   • [Допълнителна страница]
   • [Вътрешна страна на старата корица]
   • [Стара корица]
   • [[Допълнителна страница]
   • [Допълнителна страница]
   • [Заден форзац]
   • [Задна корица]