Citation link:
 • Памятники болгарскаго народнаго творчества. Выпускъ 1-й: Сборникъ западно-болгарскихъ пѣсенъ съ словаремъ. Собралъ Владиміръ Качановский. С. Петербургъ 1882 стр. VІ+598 : [рецензия] / [М. Дриновъ]. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 2, кн. 4 (1883), с. 143-153.
  • [с. 143]
  • [с.] 144
  • [с.] 145
  • [с.] 146
  • [с.] 147
  • [с.] 148
  • [с.] 149
  • [с.] 150
  • [с.] 151
  • [с.] 152
  • [с.] 153