Citation link:
 • Бытіе или Свѧщенное писаніе, преведено на просто-болгарскїй ѧзыкъ ѻтъ первоѻбразіѧта
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Бытїе
   • Глава а҃. (Созданіе міра)
    • [c. 3]
    • [c.] 4
    • [c.] 5
   • Глава в҃. (Сотвореніе на - мужа и на - жена, и востановленіе на - женидба)
    • [c.] 6
    • [c.] 7
   • Глава г҃. (Паденіе человѣческо)
    • [c.] 8
    • [c.] 9
    • [c.] 10
   • Глава д҃. (Убійство Авела)
    • [c.] 11
    • [c.] 12
   • Глава е҃. (Родословіе отъ Адама до Ноа)
    • [c.] 13
    • [c.] 14
    • [c.] 15
   • Глава ѕ҃. (Поврежденіе человѣческое, и ковчеготвореніе)
    • [c.] 16
    • [c.] 17
   • Глава з҃. (Потопъ)
    • [c.] 18
    • [c.] 19
    • [c.] 20
   • Глава и҃. (Конецо на - потопатъ)
    • [c.] 21
    • [c.] 22
   • Глава ѳ҃. (Благословеніе Ноево, и проклатіе Ханааново)
    • [c.] 23
    • [c.] 24
    • [c.] 25
   • Глава і҃. (Родословіе Симово, Хамово и Іафетово)
    • [c.] 26
    • [c.] 27
   • Глава аі҃. (Башня Вавилонска, и родословіе отъ Сима до Авраама)
    • [c.] 28
    • [c.] 29
    • [c.] 30
   • Глава ві҃. (Призваніе Авраамово)
    • [c.] 31
    • [c.] 32
   • Глава гі҃. (Обѣщаніе Божіе на Аврама)
    • [c.] 33
    • [c.] 34
   • Глава ді҃. (Аврамъ и Мелхиседекъ)
    • [c.] 35
    • [c.] 36
   • Глава єі҃. (Богъ повторява обѣщаніята Си камъ Аврама. Жертва Аврамова)
    • [c.] 37
    • [c.] 38
   • Глава ѕі҃. (Повествованіе за Агарь)
    • [c.] 39
    • [c.] 40
   • Глава зі҃. (Богъ утверждава вторый путь завѣтатъ сосъ Аврама, и обѣщаніята които му бѣше далъ; за да го увѣри. промѣнува му името, и завѣщава обрѣзаніето)
    • [c.] 41
    • [c.] 42
    • [c.] 43
   • Глава иі҃. (Исаакъ обѣщанъ; Авраамъ ходатайствува за жителите Содомски)
    • [c.] 44
    • [c.] 45
    • [c.] 46
    • [c.] 47
   • Глава ѳі҃. (Содомска Пораза)
    • [c.] 48
    • [c.] 49
    • [c.] 50
    • [c.] 51
   • Глава к҃. (Авраамъ и Авимелехъ)
    • [c.] 52
    • [c.] 53
   • Глава ка҃. (Рожденіе Исааково. И уговоръ Авраамовъ сосъ Авимелеха)
    • [c.] 54
    • [c.] 55
    • [c.] 56
   • Глава кв҃. (Жертва Исаакова, и благословеніе Божіе камъ Авраама)
    • [c.] 57
    • [c.] 58
   • Глава кг҃. (Смерть Сарринъ, и стяжаніе гробное)
    • [c.] 59
    • [c.] 60
   • Глава кд҃. (Женидба Исаакова сосъ Ревекка)
    • [c.] 61
    • [c.] 62
    • [c.] 63
    • [c.] 64
    • [c.] 65
    • [c.] 66
    • [c.] 67
   • Глава кє҃. (Смерть Авраамова, и родословіе на - сыновете му)
    • [c.] 68
    • [c.] 69
    • [c.] 70
    • [c.] 71
   • Глава кѕ҃. (Обѣщаніе Божіе на Исаака, и благословеніе)
    • [c.] 72
    • [c.] 73
    • [c.] 74
   • Глава кз҃. (Іаковъ благословенъ, а Исавъ лишенъ)
    • [c.] 75
    • [c.] 76
    • [c.] 77
    • [c.] 78
    • [c.] 79
   • Глава ки҃. (Странствованіе на - Іакова, и соновидѣніе лѣствицы)
    • [c.] 80
    • [c.] 81
   • Глава кѳ҃. (Іаковъ пристига при Лавана вуйка си, и оженисе за двѣте му дъщери: Ліа и Рахиль, и роди дванадесять колѣна)
    • [c.] 82
    • [c.] 83
    • [c.] 84
   • Глава л҃. (Снисхожденіе между Лавана и Іакова)
    • [c.] 85
    • [c.] 86
    • [c.] 87
    • [c.] 88
    • [c.] 89
   • Глава ла҃. (Іаковъ се връща въ Ханаанъ всеимотно)
    • [c.] 90
    • [c.] 91
    • [c.] 92
    • [c.] 93
    • [c.] 94
   • Глава лв҃. (Ангелъ во образъ человѣческій борисе сосъ Іакова, благослови го, и наименова го Исраилъ, и увѣри го че Богъ го защищава)
    • [c.] 95
    • [c.] 96
    • [c.] 97
    • [c.] 98
   • Глава лг҃. (Іаковъ се стави и видесе сосъ брата си Исава)
    • [c.] 99
    • [c.] 100
   • Глава лд҃. (Сихемъ обезчести Дина, а братіята й отмъстиха му се)
    • [c.] 101
    • [c.] 102
    • [c.] 103
   • Глава лє҃. (Іаковъ отложи идолыте отъ домътъ си, отиде во Ветиль, гдѣто созида жертвенникъ на Господа. Смерть Рахилина и Исаакова, и имената на - сыновете Іаковли)
    • [c.] 104
    • [c.] 105
    • [c.] 106
   • Глава лѕ҃. (Родословіе за потомцыте на - Исава, брата Іаковля)
    • [c.] 107
    • [c.] 108
    • [c.] 109
    • [c.] 110
   • Глава лз҃. (Іосифъ, снищата му, возненавиденъ отъ братіята си, продаденъ и заведенъ во Египетъ)
    • [c.] 111
    • [c.] 112
    • [c.] 113
   • Глава ли҃. (Женидба Іудина, и кръвосмѣшеніе невѣстино)
    • [c.] 114
    • [c.] 115
    • [c.] 116
   • Глава лѳ҃. (Іосифова почесть, и вѣрность)
    • [c.] 117
    • [c.] 118
    • [c.] 119
   • Глава м҃. (Іосифъ истолкува соновидѣніята на - двама достойницы Фараоновы, които бѣха въ затворъ съ него)
    • [c.] 120
    • [c.] 121
    • [c.] 122
   • Глава ма҃. (Фараонь видѣ снища, които Іосифъ истълкува)
    • [c.] 123
    • [c.] 124
    • [c.] 125
    • [c.] 126
    • [c.] 127
    • [c.] 128
   • Глава мв҃. (Десетъ отъ сыновете на - Іакова дойдоха да купатъ жито во Египетъ отъ Іосифа, който ги позна, но они не го познаха)
    • [c.] 129
    • [c.] 130
    • [c.] 131
    • [c.] 132
   • Глава мг҃. (Іаковъ принужденъ отъ гладіята да прати пакъ другите си сынове во Египеть, стори снисхожденіе да прати съ нихъ заедно и Веніамина)
    • [c.] 133
    • [c.] 134
    • [c.] 135
    • [c.] 136
   • Глава мд҃. (Іосифъ стори да туратъ чашата му во вретището на Веніамина)
    • [c.] 137
    • [c.] 138
    • [c.] 139
   • Глава мє҃. (Іосифъ се обяви на братіята си)
    • [c.] 140
    • [c.] 141
    • [c.] 142
   • Глава мѕ҃. (Совокупно путешествіе Исраилево во Египетъ)
    • [c.] 143
    • [c.] 144
    • [c.] 145
   • Глава мз҃. (Іосифъ представи братіята си, и отца си на Фараона, който имъ произволи да се населятъ въ землята Гесень. Египтянете отъ причина на - глидіята быдоха раби на Фараона)
    • [c.] 146
    • [c.] 147
    • [c.] 148
    • [c.] 149
   • Глава ми҃. (Іаковъ като се разболе дори до смерть благослови Ефрема и Манассіа, двамата сынове Іосифовы, прорече и то: че Богъ ще отръгне сыновете Исраилевы отъ Египеть, и че ще ги върне пакъ въ землята Ханаанска)
    • [c.] 150
    • [c.] 151
    • [c.] 152
   • Глава ми҃. (Благословенія пророчески на - Іакова въ секого отъ сыновете си)
    • [c.] 153
    • [c.] 154
    • [c.] 155
   • Глава н҃. (Смерть Іаковля и Іосифова, и погребеніе нихно)
    • [c.] 156
    • [c.] 157
    • [c.] 158
    • [c.] 159
    • [c. 160]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]