Citation link:
 • Малъкъ православенъ катихызисъ : Трете изданіе
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
  • [Въведение. За катихызиса]
  • Прьвый дѣлъ. За вѣрѫ
   • [с. 2]
   • [с.] 3
   • Раздѣленіе на Символа
    • [с.] 4
    • Прьвый членъ
     • [с.] 5
    • Вторый членъ
     • [с.] 6
    • Третій членъ
     • [с.] 7
    • Четврьтый членъ
     • [с.] 8
    • Пятый членъ
    • Шестый членъ
     • [с.] 9
    • Седмый членъ
    • Осмый членъ
     • [с.] 10
    • Девятый членъ
     • [с.] 11
    • Десятый членъ
     • 1) Крьщеніе
      • [с.] 12
     • 2. Мѵропомазаніе
     • 3. Причященіе
      • [с.] 13
      • [с.] 14
     • 4. Покаяніе
     • 5) Священство
      • [с.] 15
     • 6) Бракъ
     • 7) Елеосвященіе
    • Единадесятый членъ
     • [с.] 16
    • Дванадесятый членъ
  • Вторый дѣлъ. За христіанскѫ-тѫ надѣждѫ
   • [с.] 17
   • Господня Молитва
    • Призываніе
     • [с.] 18
    • [Прошеніе]
     • Прьво прошеніе
     • Второ прошеніе
      • [с.] 19
     • Трете прошеніе
     • Четврьто прошеніе
     • Пято прошеніе
      • [с.] 20
     • Шесто прошеніе
     • Седмо прошеніе
    • Славословіе
     • [с.] 21
  • Третый дѣлъ. За любовь-тѫ
   • За Божій законъ
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • Прьва заповѣдь
     • [с.] 24
    • Втора заповѣдь
     • [с.] 25
    • Третя заповѣдь
    • Четврьта заповѣдь
     • [с.] 26
    • Пята заповѣдь
     • [с.] 27
    • Шеста заповѣдь
     • [с.] 28
    • Седма заповѣдь
    • Осма заповѣдь
     • [с.] 29
    • Девята заповѣдь
    • Десята заповѣдь
     • [с.] 30
  • Заключеніе
   • [с.] 31
   • [с.] 32
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]