Citation link:
 • Математическа географія . Часть пѫрва
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Oригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Почитамъ за нужно да упоменѫ...
   • [с.III]
   • [с.] IV
   • [с.] V
   • [с.] VI
   • [с.] VII
   • [с.VIII]
  • Имена Г.Г. Благоволившихъ подписаться на сио книгу
   • [с.IX]
  • Погрѣшки
   • [с.X]
  • Часть пѫрва. Начални космографически правила
   • Геометрически познанія, нужни за математическѫтѫ географія
    • [с.1]
    • [с.] 2
    • [с.] 3
    • [с.] 4
    • [с.] 5
    • [с.] 6
   • За сичкѫ вселенная
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • Приб. на 13 обр. No. 1. Таблица на планетната система
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
   • Точки, линіи и крѫгове на сферата
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
   • За слѫнцето
   • Видъ на землята
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
   • Атмосфера
    • [с.] 34
   • Времена на годината
    • [с.] 35
    • [с.] 36
   • За широчинѫтѫ и дѫлжинѫтѫ
    • [с.] 37
    • [с.] 38
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • [с.] 41
   • Положеніе на сферата
    • [с.] 42
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с.] 50
   • За математическιѫтъ климатъ
    • [с.] 51
   • За лунѫтѫ
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
    • [с.] 55
   • За затменιятѫ
    • [с.] 56
    • [с.] 57
   • За планетытѣ
    • [с.] 58
    • [с.] 59
   • За кометытѣ
    • [с.] 60
    • [с.] 61
   • За неподвижнытѣ звѣзды
    • [с.] 62
    • [с.] 63
   • Календарь
    • [с.] 64
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • [с.] 67
    • [с.] 68
    • [с.] 69
   • Предложенія
    • [с.] 70
    • [с.] 71
   • No. 2. Таблица , която показва пътнытѣ меры в Россιя
    • [с.] 72
   • [Приложения]
    • И. І
    • И. ІІ
    • И. ІІІ
    • И. ІV
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Oригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]