Citation link:
 • Книга Нарицаемаѧ Свѧтче или Календарь Вѣчный
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Месецослов]
   • Мс̑цъ Мартъ
    • [с. 3]
    • [с. 4]
   • Мс̑цъ Апрιллιй
    • [с. 5]
    • [с. 6]
   • Мс̑цъ Маій.
    • [с. 7]
    • [с. 8]
   • Мс̑цъ ІՃній
    • [с. 9]
    • [с. 10]
   • Мс̑цъ ІՃлій
    • [с. 11]
    • [с. 12]
   • Мс̑цъ АѵгՃстъ
    • [с. 13]
    • [с. 14]
   • Мс̑цъ Септемврій
    • [с. 15]
    • [с. 16]
   • Мс̑цъ Октѡврій
    • [с. 17]
    • [с. 18]
   • Мс̑цъ Ноемврій
    • [с. 19]
    • [с. 20]
   • Мс̑цъ Декемврій
    • [с. 21]
    • [с. 22]
   • Мс̑цъ ІаннՃарій
    • [с. 23]
    • [с. 24]
   • Мс̑цъ ФеѵрՃарій
    • [с. 25]
    • [с. 26]
  • Въ скарата дето има погодините ѕвезда. знаите за щоса тиа години високочни
   • [с. 27]
   • [с. 28]
   • [с. 29]
   • [с. 30]
  • [Таблица Пасхалия] Таѧ скара нема довръшокъ ако искаш дазнаешъ щото има вовъ неѧ ати перво намери словото пасхално кое на коѧти година требова каквоще тръсишъ и намериш го и тՃка тапаглешь надолՃ поредъть [...]
   • [с. І]
  • Това казՃва за евреиската паска покрՃгь лՃне насекоѧ годинаса намира и като направать тіѧ паската, после и ніѧ щото иде неделѧта. ПразнՃваме ст҃ое воскресеніе аколи искашь да ги намервашь ѿ акъль ати наоучи това дачетешь наՃсь
   • [с. 31]
   • [с. 32]
  • Това казՃва заради какво викать тՃрците месечините
   • [с.] 33
   • [с.] 34
   • [с.] 35
  • [Пасхални ръце]
   • Тιѧ рՃце са заради, врՃцѣ лѣто и крՃгь сл҃нцՃ
    • [с.] 36
   • И дрՃго ако искашь да намервашь на акъль кои мс̑ць вовь кои день влази наՃчи [...]
    • [с.] 37
   • Таѧ рՃка е заради мс̑ците...
    • [с.] 38
   • Таѧ скара щотое надоле, които иска даси чини сахата [...]
    • [с. 39]
    • [с.] 40
    • [с. 41]
  • Описанιе полѣзно [за постите]
   • [с. 42]
   • [с.] 43
   • [с.] 44
   • [с.] 45
   • [с.] 46
   • [с.] 47
  • Лѣточисленіе
   • [с.] 48
   • [с.] 49
   • [с.] 50
  • Раздѣленіе на дните и годиныте
   • [с.] 51
   • [с.] 52
   • [с.] 53
   • [с.] 54
   • [с.] 55
   • [с.] 56
  • Родословіе
   • СՃлтанъ АбдՃлъ-Меџидъ
   • Николай Павловичъ Императоръ и Самодержецъ всеѧ Россιи
    • [с.] 57
    • [с.] 58
  • Описаніе на познаменитыте панаире
   • [с.] 59
   • [с.] 60
  • Расписаніе на Нѣкои попрочՃты градыща Болгарски, по колкՃ часове са далекъ отъ Цариградъ и отъ Свищовъ сосъ азбՃчно нарѣжденіе
   • [с.] 61
   • [с.] 62
   • [с.] 63
  • [Расписаніе на Нѣкои попрочՃты градыща болгарски, по колкՃ часове са далекъ отъ Філібе и отъ Беліград сосъ азбՃчно нарѣжденіе]
   • [с.] 64
   • [с.] 65
   • [с.] 66
  • Ново лѣкарство за чՃмата
   • [с.] 67
   • [с.] 68
   • [с.] 69
  • Число на человѣцыте що живѣѧтъ по сичката землѧ
   • [с.] 70
   • Англіа (Ингилизското царство)
    • [с.] 71
   • АՃстріа (Немць’ιа)
    • [с.] 72
   • Галліа (Франца)
    • [с.] 73
   • БрՃсіа (БрантабՃрско)
    • [с.] 74
   • Россіа
    • [с.] 75
   • ТՃрското царство
    • [с.] 76
   • Таблица на приходете (гелърете) на погорныте царства во общото сокровище (хазне)огорныте царства во общото сокровище (хазне)
    • [с.] 77
   • По колкՃ иматъ воинство
    • [с.] 78
  • Секои оучителъ е долженъ данаՃчи оученицитеси и [...]
   • [с.] 79
   • [с.] 80
  • [Корица и последни страници]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]