Citation link:
 • Търговски писменникъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Почтени основатели на Бръилско-то българско училище, Гг. Д. Т. Блажіевъ и Крьстю Чьпѫровъ!
   • [с. ІІІ]
   • [с.] ІV
  • Драги мои българчета!
   • [с. V]
   • [с.] VІ
  • Окружни писма. Предпріятіе за коммисіонерство
   • 1. Г-не Д. П. у...
    • [с. 1]
   • 2. Г-не Т. С. у...
    • [с.] 2
   • 3. Г-не М. Т. ... у...
    • [с.] 3
   • 4. Г-да Бр. Ц. у Видинъ
    • [с.] 4
   • 5. Г-не Н. Д. у Букерещъ
    • [с.] 5
   • 6. Г-не Сл. В. ... у...
    • [с.] 6
   • 7. Г-да Бр. М. у...
    • [с.] 7
   • 8. Г-не Р. Ж. у...
    • [с.] 8
   • 9. Г-не П. К. у Тьрново
   • 10. Г-не П. А. у Средецъ
    • [с.] 9
    • [с.] 10
  • Писма за препорѫчваніе и за кредитъ
   • 11. Г-не С. Х. у Видинъ
    • [с. 11]
   • 12. Г-не М. Т. у Ловичъ
    • [с.] 12
   • 13. Г-не В. Дяковъ! у Шипка
    • [с.] 13
   • 14. Г-не Секолине Бойновъ! у Прилепъ
    • [с.] 14
   • 15. Г-не Миню Златювъ! у Копривщица
    • [с.] 15
   • 16. Г-не Богоре Ладювъ! у Щипъ
   • 17. Г-не Русско Недѣлковъ! у Котилъ
    • [с.] 16
   • 18. Г-не Гърдю Мирчовъ! у Пеща
    • [с.] 17
   • 19. Г-не Гърдю Мирчовъ! у Пеща
    • [с.] 18
    • [с.] 19
  • Извѣствователни писма
   • 20. Г-не Б. З. у Тулча
    • [с. 20]
   • 21. Г-не П. Т. у Пловдивъ
    • [с.] 21
   • 22. Брате Владко Груевъ! у С.
    • [с.] 22
   • 23. Г-не Ц. Л. ...у...
   • 24. Г-не С. Ж. у Болградъ
    • [с.] 23
   • 25. Г-не Б. К. у Галацъ
    • [с.] 24
   • 26. Г-не Я. Ж. у Варна
    • [с.] 25
   • 27. Г-не Гроздю Б. у Казанъ
    • [с.] 26
   • 28. Г-не Драго Милковъ! у Видинъ
    • [с.] 27
   • 29. Г-не К. П. у С[в]ищовъ
    • [с.] 28
   • 30. Г-не П. К. у Тьрново
    • [с.] 29
  • Банкирски писма
   • 31. Г-да Соколски и дружба! у Калоферъ
    • [с. 30]
   • 32. Г-не Т. П. у Пловдивъ
   • 33. Г-не Соколски и дружба! у Калоферъ
    • [с.] 31
   • 34. Г-не Т. П. у Пловдивъ
    • [с.] 32
   • 35. Г-не Т. П. у Пловдивъ
    • [с.] 33
   • 36. Г-да Лил. и дружб. у Ямбулъ
   • 37. Г-не Найдене Райковъ! у Котилъ
    • [с.] 34
   • 38. Г-не К. Д. у Тьрново
    • [с.] 35
   • 39. Г-не Райно Владювъ! у Плевенъ
    • [с.] 36
   • 40. Г-не Д. М. у Сивліево
    • [с.] 37
   • 41. Г-не Т. М. у Цариградъ
    • [с.] 38
   • 42. Г-не Р. П. у Тьрново
   • 43. Г-да Колю Драговъ и друж. у...
    • [с.] 39
   • 44. Г-не М. Л. у Свищовъ
    • [с.] 40
   • 45. Г-не Д. З. у...
    • [с.] 41
   • 46. Г-не Д. З. у Казанъ
    • [с.] 42
   • 47. Г-не Я. Ж. у Варна
   • 48. Г-не Б. К. у Галацъ
    • [с.] 43
    • [с.] 44
   • 49. Г-не Б. З. у Тулча
    • [с.] 45
   • 50. Г-не К. І. Р. у Галацъ
    • [с.] 46
  • Формулари
   • А. Менителницы
    • 51. [Царигр. на ... 18 ... за ...]
     • [с. 47]
    • 52. [Тьрново на ... 18 ... за ...]
    • 53. [Сл. ... на ... 18 ... за ...]
     • [с.] 48
   • Б. Джирови
    • 54. [Заради мене на заповѣдь-тѫ Г. М. Х. ...]
     • [с.] 49
   • В. Билети
    • 55. [Азъ щѫ платѭ на края идущаго марта...]
    • 56. [Два месяца дато ще платим на порѫкы-ты Г. ...]
     • [с.] 50
   • Г. Ассеняцій
    • 57. Г-не Алекси Василіевъ! у Плоещъ
    • 58. Г-не Т. К. у Браила
     • [с.] 51
   • Д. Обѣщанія
    • 59. [Долуподписанный обѣщавамъ ся да платѭ на...]
    • 60. [Мы доло подписанни-ти обыщавамы ся взаимнопорѫчително...]
     • [с.] 52
   • Е. Квитанцы
    • 61. [Долуподписанный признавамъ чи отъ Г-на Ив. М. ...]
    • 62. [Чрезъ това долуподписанни-ти признавамы, чи Г-нъ С. Б. ...]
     • [с.] 53
  • Търговски писма за стоки
   • 63. Г-не Д. З. у...
    • [с. 54]
   • 64. Г-не Райно Владювъ! у Плевенъ
    • [с.] 55
   • 65. Г-не Д. М. у Сивліево
    • [с.] 56
   • 66. Г-не М. Л. у Свищовъ
   • 67. Г-не Т. П. у Пловдивъ
    • [с.] 57
   • 68. Г-не Т. П. у Пловдивъ
    • [с.] 58
   • 69. Г-не П. К. у Тьрново
    • [с.] 59
   • 70. Г-не К. П. у С[в]ищовъ
    • [с.] 60
   • 71. Г-не В. Дяковъ! у Шипка
    • [с.] 61
   • 72. Г-не Ц. Л. ... у...
    • [с.] 62
  • Увѣдомленіе отъ торжище-то
   • 73. [Цариградъ на 3 9-вря 861...]
    • [с.] 63
  • Спедитерски писма
   • 74. Г-не Т. М. у Царградъ
    • [с.] 64
   • 75. Г-не Гърдю Мирчовъ! у Пеща
   • 76. Г- не Т. М. у Ловичъ
    • [с.] 65
   • 77. Г-не Русско Недѣлковъ! у Котилъ
   • 78. Г-да Лил. и дружб. у Ямбулъ
    • [с.] 66
  • Писма за напомнюваніе
   • 79. Г-да Соколски и дружба! у Калоферъ
   • 80. Г-да Колю Драговъ и друж. у...
    • [с.] 67
   • 81. Г-не Драго Милковъ! у Видинъ
    • [с.] 68
   • 82. Г-не Т. П. у Пловдивъ
    • [с.] 69
   • 83. Г-не П. А. у Средецъ
    • [с.] 70
   • 84. Г-да Бр. Ц. у Видинъ
    • [с.] 71
  • Писма за различни предмети
   • 85. Сынъ нѣкой благодари тейку си задѣ-то встѫпилъ въ училище-то новосъставено
    • [с.] 72
   • 86. Мила моя мамо!
    • [с.] 73
   • 87. Милъ мой Митю!
    • [с.] 74
    • [с.] 75
   • 88. Милъ мой Славко!
   • 89. Любезный сыне!
    • [с.] 76
   • 90. Любезни ми Желѣзко!
    • [с.] 77
   • 91. Любезный ми тате!
    • [с.] 78
   • 92. Почтенный Г-не!
    • [с.] 79
   • 93. Любезни ми Недѣлко!
    • [с.] 80
   • 94. Драги мой Борисе!
    • [с.] 81
   • 95. Любезно ми чедо!
    • [с.] 82
   • 96. Почтеный Г-не!
    • [с.] 83
   • 97. Благородный Г-рю!
    • [с.] 84
    • [с.] 85
   • 98. Прошеніе отъ Браилско-то българско училище на честно-то Министерство народнаго просвѣщенія
    • [с. 86]
    • [с.] 87
    • [с.] 88
    • [с.] 89
   • 99. Любезный мой пріятелю!
   • 100. Драги мой Славе!
    • [с.] 90
   • 101. Достопочт. Благодѣтелю!
    • [с.] 91
  • Похвална пѣснь отъ българско-то училище у Браилѫ
   • [с.] 92
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]