Citation link:
 • Забавникъ за лѣто 1846, отъ К. Огняновича. Приумноженъ на конецъ съ Анекдоты, Пѣсни и Загадки. Изданіе второ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Почитаеміи Родолюбцы !
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
  • Памятодостойны приключенія
   • [с.] 13
   • [с.] 14
  • Предвѣщеніе
   • [с.] 15
  • Особны предсказанія
   • [с.] 16
  • Гремленіето презъ годината
  • Астрономически примѣчанія
   • [с.] 17
  • Пасхалія
   • [с.] 18
  • Стіхи на заминалата 1845 година
   • [с.] 19
   • [с.] 20
  • На новата година
   • [с.] 21
  • [Мѣсецословъ]
   • Іаннуаріи
    • [с.] 22
    • [с.] 23
   • Февруаріи
    • [с.] 24
    • [с.] 25
   • Мартъ
    • [с.] 26
    • [с.] 27
   • Априлліи
    • [с.] 28
    • [с.] 29
   • Маіи
    • [с.] 30
    • [с.] 31
   • Юніи
    • [с.] 32
    • [с.] 33
   • Юліи
    • [с.] 34
    • [с.] 35
   • Августъ
    • [с.] 36
    • [с.] 37
   • Септемврій
    • [с.] 38
    • [с.] 39
   • Октоврій
    • [с.] 40
    • [с.] 41
   • Ноемврій
    • [с.] 42
    • [с.] 43
   • Декемвріи
    • [с.] 44
    • [с.] 45
  • Родословіе владѣтелей въ Европа
   • Імператори
   • Кралѣви
    • [с.] 46
  • Хрістіански Княжества подъ турското владѣніе въ Европа има четыри
  • Власть духовная четырехъ Патриарховъ, които се намеруватъ подъ Владѣніето отоманско въ Европа, Асіа и Африка
   • [с.] 47
   • [с.] 48
  • Порядочното теченіе на Пощыте отъ Цариградъ по сухо
   • [с.] 49
  • Порядочныте плаванія на Паропловыте (Вапорете) отъ Цариградъ
   • [с.] 50
  • Назначеніе на нѣкои торгове (Панигиры)въ Болгаріа и Македоніа
   • [с.] 51
  • Други иностранны
   • [с.] 52
  • Рѣчи нравоучителны Філософовъ
   • [с.] 53
   • [с.] 54
   • [с.] 55
   • [с.] 56
  • Нравоучителни повѣсти
   • Безрасудното осужденіе
   • Полза отъ молчаніето
    • [с.] 57
   • Истинното пріятелство
    • [с.] 58
   • Сила на дѣтинската любовь
    • [с.] 59
    • [с.] 60
   • Похвалны черты благородства
   • Сила любве ко отечеству
    • [с.] 61
   • Благородный другъ
    • [с.] 62
   • Завѣщаніе Великаго Александра
    • [с.] 63
    • [с.] 64
   • Гостопріимство на Славянете
    • [с.] 65
   • Пѧтникъ, Повѣсть аллигорическа (иносказаема)
    • [с.] 66
    • [с.] 67
    • [с.] 68
   • Разсужденіе человѣческаго живота
    • [с.] 69
    • [с.] 70
    • [с.] 71
    • [с.] 72
    • [с.] 73
    • [с.] 74
   • Небреженіе Родителско, и Неблагодарный Человѣкъ
    • [с.] 75
    • [с.] 76
    • [с.] 77
    • [с.] 78
    • [с.] 79
    • [с.] 80
    • [с.] 81
    • [с.] 82
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • [с.] 85
    • [с.] 86
    • [с.] 87
    • [с.] 88
    • [с.] 89
    • [с.] 90
    • [с.] 91
    • [с.] 92
    • [с.] 93
    • [с.] 94
    • [с.] 95
    • [с.] 96
    • [с.] 97
    • [с.] 98
    • [с.] 99
    • [с.] 100
   • Писмо отъ Липско, или Жалоба, и ревность къ Родолюбію едного младаго Болгарина, къ своему Пріятелю въ Паризъ
    • [с.] 101
    • [с.] 102
    • [с.] 103
    • [с.] 104
    • [с.] 105
    • [с.] 106
    • [с.] 107
    • [с.] 108
    • [с.] 109
    • [с.] 110
    • [с.] 111
    • [с.] 112
    • [с.] 113
    • [с.] 114
    • [с.] 115
    • [с.] 116
    • [с.] 117
   • Нѣколико рѣчи зарадъ предидуще-то писмо
    • [с.] 118
    • [с.] 119
    • [с.] 120
    • [с.] 121
    • [с.] 122
    • [с.] 123
    • [с.] 124
    • [с.] 125
    • [с.] 126
  • Нравоучителни изреченія, извадени изъ една рукопись
   • О Люботроуди
    • [с.] 127
    • [с.] 128
    • [с.] 129
    • [с.] 130
    • [с.] 131
  • Оупотребленіе на-време-то
   • § І. Що е време-то
   • § ІІ. Колко е полезно да ся оупотреблява добрѣ време-то
    • [с.] 132
    • [с.] 133
    • [с.] 134
   • § ІІІ. Въ що состои цѣна-та на-време-то
    • [с.] 135
    • [с.] 136
   • § ІV. Двѣ мѣры на-време-то
    • [с.] 137
    • [с.] 138
    • [с.] 139
   • § V. Полза на-двѣ-тѣ мѣры на-време-то
    • [с.] 140
    • [с.] 141
   • § VІ. Общесть на-предреченны-тѣ
    • [с.] 142
    • [с.] 143
    • [с.] 144
   • § VІІ. Примѣръ на-нѣкои-си знамениты мѧжи, кои-то сѧ добрѣ оупотреблявали време-то
    • [с.] 145
    • [с.] 146
    • [с.] 147
    • [с.] 148
    • [с.] 149
    • [с.] 150
    • [с.] 151
    • [с.] 152
    • [с.] 153
    • [с.] 154
    • [с.] 155
    • [с.] 156
  • Состояніе-то на нѣкои бѧлгарски училища
   • [с.] 157
   • [с.] 158
   • [с.] 159
  • Бѧлгарско-то попство
   • [с.] 160
   • [с.] 161
   • [с.] 162
  • Ослѣпленный и въ Кафесъ запренный Славій
   • [с.] 163
   • [с.] 164
   • [с.] 165
   • [с.] 166
  • Поздравленіе на Слънцето
   • [с.] 167
   • [с.] 168
  • Отлученіе
   • [с.] 169
  • На ново-подрезанно перо
   • [с.] 170
  • О Пролѣть прекрасна !
   • [с.] 171
   • [с.] 172
  • Смѣхъ и Плачь
   • [с.] 173
   • [с.] 174
  • Вінолюбъ
   • [с.] 175
  • Сънъ
   • [с.] 176
   • [с.] 177
  • Чудесно съновно сбытіе
   • [с.] 178
   • [с.] 179
   • [с.] 180
  • Антенорово Видѣніе
   • [с.] 181
   • [с.] 182
   • [с.] 183
  • Смиреніе
   • [с.] 184
  • Фіниксъ
   • [с.] 185
  • Анекдоты и Басны
   • [с.] 186
   • [с.] 187
   • [с.] 188
   • [с.] 189
   • [с.] 190
   • [с.] 191
   • [с.] 192
   • [с.] 193
   • [с.] 194
   • [с.] 195
   • [с.] 196
   • [с.] 197
   • [с.] 198
   • [с.] 199
   • [с.] 200
   • [с.] 201
  • Загадки
   • [с.] 202
   • [с.] 203
   • [с.] 204
  • Пѣсни народни
   • 1.
   • 2.
    • [с.] 205
   • 3.
   • 4.
    • [с.] 206
   • 5.
    • [с.] 207
   • 6.
    • [с.] 208
   • 7.
   • 8.
    • [с.] 209
   • 9.
    • [с.] 210
   • 10.
    • [с.] 211
  • Отвѣтъ и Рѣшеніе Загадките
   • [с.] 212
  • Оглавленіе
   • [с. 213]
   • [с.] 214
   • [с.] 215
   • [с. 216]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Задна оригинална корица]