Current View
Citation link:
 
Title:
Годишник на Софийския университет. Ветеринарно-медицински факултет, т.20
 
Other Titles:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de Medecine-Veterinaire, t.20
 
Date of Issue:
1944
 
Publisher:
Университетска печатница
 
Type:
Other
 
Language:
bul
 
Description:
Емануилов, Иг. Принос към патолого-анатомичната картина и патогенезата на туберкулозата у говедото, с оглед хигиенната преценка на месото от туберколозно-болните животни, 1-10; Братанов, К. Влиянието на витамин С и витамин В1 върху жизнеспособността на говеждите сперматозоиди, 105-122; Янчев, В. Принос към репозиционната техника при Prolapsus uteri у говедото, 123-137; Иванов, Кс. Цитоплазматични включения при екперименталния шап на морските свинчета (обобщение), 138-156; Радев, Т. Камерната течност на окото, 153-167; Павлов, Г. Исторически бележки върху българската ветеринарна медицина, 168-242; Петров, Ст., Б. Ефтимов, Д Димитров Използване на фибрина при угояване на млади прасета, 243-256; Йорданов, М. Стерилизирани месни консерви в България, 257-292; Йорданов, М. Създърма, производство, състав и запазване, 293-310; Йотов, Йото Определяне състава и качествените числа на киселото мляко, 311-332; Желев, Вл. Принос към изучаването на спонтанния енцефалит по зайците, 333-346; Матов, К. Към въпроса за мускулната трижинелоза на студенокръвните, 346-352; Ангелов, Ст., З. Горанов, Ал. Тошков Изучавания върху гангренозния или микрококов мастит по овцете, 353-390; Цончев, П. Един случай от adenocarcinoma у кокошките, 391-394