Citation link:
 • Ковчегъ цвѣтособраніѧ : Содержащій всю церковнՃю единолѣтнՃю слՃжбՃ : [Часть втораѧ]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Послѣдованіе
   • Божественныѧ литургіи преждеѡсвѧщенныхъ
    • гласъ ѕ. па. [Да исправит сѧ молитва...]
    • ѿ Нїколаѧ Трїандаф. гласъ е[...]
     • [с.] 3
    • Ѳеодѡра ф. гласъ а [Нынѣ силы...]
     • [с.] 4
    • Іакѡва Первопѣв. гласъ з [Нынѣ силы...]
     • [с.] 5
     • [с.] 6
    • Іѡанна Кладова гласъ а. ке [ВкՃсите и видите...]
     • [с.] 7
    • Геѡргїа Критска гласъ [...][ ВкՃсите и видите...]
     • [с.] 8
     • [с.] 9
   • Божественныѧ литургіи Іѡанна Златоѹстагѡ
    • гласъ в [Прїидите поклонимсѧ...]
    • Кратко гласъ в [Прїидите поклонимсѧ...]
     • [с.] 10
    • Tрисвѧтое гласъ в [Свѧтый Боже...]
     • [с.] 11
    • Геѡргїа критскагѡ гласъ в [...]
     • [с.] 12
    • Петра Ламбадарїа гласъ а [Елицы во Хрїста крестистесѧ...]
     • [с.] 13
     • [с.] 14
    • ДрՃго ѿ Петра Ефескагѡ гласъ а. па [Елицы во Хрїста крестистесѧ...]
     • [с.] 15
    • Честнагѡ креста гласъ в [КрестՃ твоемՃ поклонѧемсѧ Владыко...]
     • [с.] 16
     • [с.] 17
    • Егда слՃжитъ свѧщенноначалникъ гласъ г. га [Господи спаси благочестивїѧ...]
    • Хвала Архїерейска гласъ в [...]
    • гласъ г. га [На многаѧ лѣта...]
     • [с.] 18
    • АллилՃаръ Еѵангелскїй Іѡанна прѡт. гласъ а па [АллилՃїа Еѵаггелское...]
     • [с.] 19
    • Петра ламбад. гласъ г га [Слава Тебѣ Господи...]
    • гласъ в [Господи помилՃй...]
    • ХՃрмՃзїа гласъ г. га [Господи помилՃй...]
     • [с.] 20
    • гласъ г [Достоинъ...]
    • ХерՃвїка краткы седмичны
     • сїе ѿ Петра Ламбадарїа гласъ а па
      • [с.] 21
      • [с.] 22
     • Григорїа первопѣвца гласъ в [...]
      • [с.] 23
      • [с.] 24
     • Негово гласъ г [...]
      • [с.] 25
      • [с.] 26
     • Петра Ламбадарїа гласъ д [...]
      • [с.] 27
      • [с.] 28
     • Негово гласъ е па
      • [с.] 29
      • [с.] 30
      • [с.] 31
     • Григорїа Первопѣвца гласъ [...] па
      • [с.] 32
      • [с.] 33
     • Петра Ламбадарїа гласъ з [...]
      • [с.] 34
      • [с.] 35
     • негово гласъ и [...]
      • [с.] 36
      • [с.] 37
    • ДрՃги на осмь гласа ѿ Констандїна Прѡтопсалта
     • гласъ а [...]
      • [с.] 38
      • [с.] 39
      • [с.] 40
      • [с.] 41
     • гласъ в [...]
      • [с.] 42
      • [с.] 43
      • [с.] 44
     • гласъ г [...]
      • [с.] 45
      • [с.] 46
      • [с.] 47
     • гласъ д [...]
      • [с.] 48
      • [с.] 49
      • [с.] 50
      • [с.] 51
     • гласъ е [...]
      • [с.] 52
      • [с.] 53
      • [с.] 54
     • гласъ ѕ [...]
      • [с.] 55
      • [с.] 56
      • [с.] 57
      • [с.] 58
     • гласъ з [...]
      • [с.] 59
      • [с.] 60
      • [с.] 61
     • гласъ и [...]
      • [с.] 62
      • [с.] 63
      • [с.] 64
      • [с.] 65
    • ДрՃги, Петра Ефескагѡ
     • гласъ а [...]
      • [с.] 66
      • [с.] 67
      • [с.] 68
     • По подраженїю Петра Ламбадарїѧ
      • [с.] 69
     • гласъ в [...]
      • [с.] 70
      • [с.] 71
      • [с.] 72
      • [с.] 73
      • [с.] 74
     • гласъ г [...]
      • [с.] 75
      • [с.] 76
      • [с.] 77
      • [с.] 78
     • гласъ д [...]
      • [с.] 79
      • [с.] 80
      • [с.] 81
      • [с.] 82
     • [г]ласъ [...]
      • [с.] 83
      • [с.] 84
      • [с.] 85
      • [с.] 86
     • гласъ ѕ [...]
      • [с.] 87
      • [с.] 88
      • [с.] 89
      • [с.] 90
     • гласъ з [...]
      • [с.] 91
      • [с.] 92
      • [с.] 93
      • [с.] 94
     • гласъ и [...]
      • [с.] 95
      • [с.] 96
      • [с.] 97
      • [с.] 98
      • [с.] 99
    • ДрՃгїй чинъ Григорїѧ Прѡтопсалта
     • гласъ а [...]
      • [с.] 100
      • [с.] 101
      • [с.] 102
      • [с.] 103
     • гласъ в [...]
      • [с.] 104
      • [с.] 105
      • [с.] 106
     • гласъ г [...]
      • [с.] 107
      • [с.] 108
      • [с.] 109
      • [с.] 110
      • [с.] 111
     • гласъ д [...]
      • [с.] 112
      • [с.] 113
      • [с.] 114
      • [с.] 115
     • гласъ е [...]
      • [с.] 116
      • [с.] 117
      • [с.] 118
      • [с.] 119
     • гласъ ѕ [...]
      • [с.] 120
      • [с.] 121
      • [с.] 122
      • [с.] 123
     • гласъ з [...]
      • [с.] 124
      • [с.] 125
      • [с.] 126
      • [с.] 127
      • [с.] 128
     • гласъ и [...]
      • [с.] 129
      • [с.] 130
      • [с.] 131
      • [с.] 132
    • Великагѡ четвертка вмѣсто херՃвїка Іакѡва Первопѣвца гласъ. ѕ [...]
     • [с.] 133
     • [с.] 134
    • [ХерՃвїка] во великՃю сՃбботՃ Іакѡва Прѡтоп. гласъ е. па
     • [с.] 135
     • [с.] 136
    • ѹ слՃжбՃ свѣщенноначлника. гласъ. з. га [Возлюблютѧ Господи...]
     • [с.] 137
   • Божественнаѧ литՃргіѧ, великаѡ Василіѧ
    • Іѡанна Протопсалта гласъ в [Свѧтъ свѧтъ свѧтъ...]
     • [с.] 138
     • [с.] 139
    • гласъ в [Тебе поемъ...]
     • [с.] 140
    • Гласъ [...] четверогласенъ сократено ке [...]
     • [с.] 141
     • [с.] 142
    • ДрՃго ѿ издателѧ. гласъ и [Ѡ тебѣ радՃетсѧ...]
     • [с.] 143
     • [с.] 144
   • въ памѧть свѧтагѡ Васїлїѧ ѿ издателѧ. гласъ. в [Небоѩвленника Хрїстова...]
   • достойно есть ѿ издателѧ. гласъ.а [...]
    • гласъ.а [...]
     • [с.] 145
    • древное гласъ [...]
     • [с.] 146
    • гласъ г [...]
     • [с.] 147
     • [с.] 148
    • гласъ [...]
     • [с.] 149
    • гласъ и [...]
     • [с.] 150
   • [Величанїѧ за праздницы те]
    • Вмѣсто достойно есть. ѿ издателѧ, по подражанїю Петра Ламбадарїа септемврїѧ и. рождество богородицы, гласъ. и. ни
     • [с.] 151
    • Вознсенїе креста
     • [с.] 152
    • Воведенїѧ Богородицы гласъ [...]
     • [с.] 153
    • Въ мѣсто достойно до здѣ, ѡ. девѧтой же пѣсни. катавасїй пой и слѣдՃющее [...]
    • кѕ. декемврїа. гласъ.а. па
     • [с.] 154
    • Богоѧвленїѧ гласъ в [...]
     • [с.] 155
     • [с.] 156
    • Сретенїѧ Богородицы гласъ г [...]
     • [с.] 157
    • Благовѣщенїѧ гласъ [...]
     • [с.] 158
    • Въ сՃботՃ ЛазаревՃ гласъ. и. ни
     • [с.] 159
    • Воскресенїѧ Хрїстова гласъ. а. па
     • [с.] 160
    • Преполовенїѧ чՃжде матеремъ дѣв, Вознесенїѧ же сїе гла. е. ке
     • [с.] 161
    • Въ недѣлю пѧтдесѧтницы гласъ з. зѡ
     • [с.] 162
    • Въ понедѣлникъ гласъ [...]
    • Въ истый день преѡбраженїѧ гласъ. и. ни
     • [с.] 163
    • ДрՃго послѣ до ѿданїѧ гласъ [...]
     • [с.] 164
    • Во ѹспенїи Богородицы гласъ. а. па
     • [с.] 165
   • Причастны седмичны. ѿ. Петра Ламбадарїа Пелопонискагѡ
    • Въ понедѣлникъ. гласъ. а [...]
     • [с.] 166
     • [с.] 167
    • Въ вторникъ. гласъ [...]
     • [с.] 168
    • въ средՃ гласъ д [...]
     • [с.] 169
     • [с.] 170
    • Въ Четвертокъ гласъ и [...]
     • [с.] 171
     • [с.] 172
     • [с.] 173
    • Въ Пѧтокъ гласъ, е. па
     • [с.] 174
    • въ СՃбботՃ гласъ. е [...]
     • [с.] 175
     • [с.] 176
   • Причастны недѣлны на осмь гласа ѿ Іѡанна Ламбадарїа
    • гласъ [а...]
     • [с.] 177
     • [с.] 178
    • гласъ в [...]
     • [с.] 179
    • гласъ г [...]
     • [с.] 180
     • [с.] 181
    • гласъ д [...]
     • [с.] 182
     • [с.] 183
    • гласъ. е [...]
     • [с.] 184
    • гласъ ѕ [...]
     • [с.] 185
     • [с.] 186
    • гласъ з [...]
     • [с.] 187
    • гласъ и [...]
     • [с.] 188
     • [с.] 189
   • ДрՃга статїѧ недѣлны ѿ Данїила Прѡтопсалта
    • гласъ а [...]
     • [с.] 190
     • [с.] 191
     • [с.] 192
    • гласъ в [...]
     • [с.] 193
     • [с.] 194
    • гласъ. г [...]
     • [с.] 195
     • [с.] 196
     • [с.] 197
    • гласъ д [...]
     • [с.] 198
     • [с.] 199
    • гласъ е [...]
     • [с.] 200
     • [с.] 201
     • [с.] 202
    • гласъ ѕ [...]
     • [с.] 203
     • [с.] 204
    • гласъ з [...]
     • [с.] 205
     • [с.] 206
    • гласъ и [...]
     • [с.] 207
     • [с.] 208
     • [с.] 209
   • ДрՃга статїѧ ѿ Григорїа Прѡтопсалта
    • гласъ. а [...]
     • [с.] 210
     • [с.] 211
     • [с.] 212
    • гласъ в [...]
     • [с.] 213
     • [с.] 214
     • [с.] 215
    • гласъ. г [...]
     • [с.] 216
     • [с.] 217
     • [с.] 218
     • [с.] 219
    • гласъ д [...]
     • [с.] 220
     • [с.] 221
     • [с.] 222
     • [с.] 223
    • гласъ е [...]
     • [с.] 224
     • [с.] 225
     • [с.] 226
     • [с.] 227
    • гласъ ѕ [...]
     • [с.] 228
     • [с.] 229
     • [с.] 230
    • гласъ [з...]
     • [с.] 231
     • [с.] 232
     • [с.] 233
     • [с.] 234
    • гласъ и [...]
     • [с.] 235
     • [с.] 236
     • [с.] 237
   • [ДрՃго хвалите ѿ] Петра Ламбадарїа, гласъ и [...]
    • [с.] 238
    • [с.] 239
    • [с.] 240
    • [с.] 241
  • Причастны, всегѡ лѣта
   • Септемврїѧ а. Геѡргїѧ Критскагѡ гласъ. а [...]
    • [с.] 242
    • [с.] 243
   • Септемврїѧ, їд. Вознесенїѧ честнагѡ Креста. Данїила Первопѣвца. гласъ. а [...]
    • [с.] 244
    • [с.] 245
   • [ДрՃго] Петра Ламбадарїа гласъ [з...]
    • [с.] 246
    • [с.] 247
   • Ѡбновленїѧ храма. Маноила Протопсалта гласъ [з...]
    • [с.] 248
    • [с.] 249
   • Декемврїѧ ке. Рождества Хрїстова. Данїила Протопсалта гласъ а. ке
    • [с.] 250
    • [с.] 251
    • [с.] 252
   • Декемврїѧ кѕ. Константїна Прѡтопсалта гласъ в [...]
    • [с.] 253
    • [с.] 254
   • Въ Праздникъ Богоѩвленїѧ ѿ Данїила Протопсалта гласъ а
    • [с.] 255
    • [с.] 256
    • [с.] 257
   • ДрՃго ѿ Петра Ламбадарїа гласъ з [...]
    • [с.] 258
    • [с.] 259
    • [с.] 260
   • Благовѣщенїѧ Богород, Данїила Первопѣ. гласъ а [...]
    • [с.] 261
    • [с.] 262
   • Въ сՃботՃ Лазарѧ. Петра Пелопонискагѡ. гласъ а [...]
    • [с.] 263
    • [с.] 264
   • Недѣлю цвѣтнїѧ Петра Ламбад. гласъ [...] д
    • [с.] 265
    • [с.] 266
   • Въ великїй четвертокъ. Петра Ламбадарїѧ. гласъ ѕ [...]
    • [с.] 267
    • [с.] 268
    • [с.] 269
   • Во Великою сՃбботՃ Геѡр. Критскагѡ гласъ а [...]
    • [с.] 270
    • [с.] 271
   • Во свѧтՃю великою недѣлю пасхи [7 причастны на Великденъ, и до Ѿданїѧ]
    • ѿ Данїала Протопсалта гласъ а [...]
     • [с.] 272
     • [с.] 273
     • [с.] 274
     • [с.] 275
    • Петра Вѵзантїискагѡ гласъ в [...]
     • [с.] 276
     • [с.] 277
    • Григорїа Первопевца гласъ [...]
     • [с.] 278
     • [с.] 279
    • Негово гласъ д [...]
     • [с.] 280
     • [с.] 281
    • Петра Ламбадарїа гласъ е. па
     • [с.] 282
    • Григорїа Протопсалта гласъ з [...]
     • [с.] 283
     • [с.] 284
    • Негово гласъ и [...]
     • [с.] 285
     • [с.] 286
   • Въ нидѣлю ѳомы. Петра ламбада. гласъ. е. па
    • [с.] 287
    • [с.] 288
    • [с.] 289
   • Преполовенїѧ негово [...]
    • [с.] 290
    • [с.] 291
   • Въ четвертокъ вознесеенїѧ негово гласъ, д [...]
    • [с.] 292
    • [с.] 293
    • [с.] 294
   • Въ недѣлю Петдесѧтницы Данїила Протоѱ гласъ [...]
    • [с.] 295
    • [с.] 296
   • [ДрՃго ѿ] Петра Ламбадар[їа] гласъ [з...]
    • [с.] 297
    • [с.] 298
   • Въ понедѣлникъ свѧтагѡ дՃха Петра Вѵзантїискагѡ. гласъ а [...]
    • [с.] 299
    • [с.] 300
   • Въ недѣлю всѣхъ свѧтыхъ Петра Ламб[адарїа] гласъ e [...]
    • [с.] 301
    • [с.] 302
   • [ДрՃго ѿ] ХՃрмՃзїа Книгохранитеаѧ гласъ. и [...]
    • [с.] 303
    • [с.] 304
    • [с.] 305
   • Преѡбраженїѧ ѿ Кѡнста. П. в [...]
    • [с.] 306
    • [с.] 307
   • ДрՃго ѿ Петра Ламбадарїѧ гласъ д [...]
    • [с.] 308
    • [с.] 309
   • АѵгՃста ѕ҃і. свѧтагѡ ѡбрՃса издателево гласъ а [...]
    • [с.] 310
    • [с.] 311
   • Безплотныхъ [аг҃гелъ] Григорїа Протоѱ гласъ. д [...]
    • [с.] 312
    • [с.] 313
   • [ДрՃго] Данїила Прот. гласъ ѕ [...]
    • [с.] 314
    • [с.] 315
    • [с.] 316
   • Въ праздникъ свѧтыхъ [Въ памѧть вѣчнՃю]
    • Григорїа П. гл. а [...]
     • [с.] 317
     • [с.] 318
     • [с.] 319
    • Негово гласъ в [...]
     • [с.] 320
     • [с.] 321
     • [с.] 322
    • ѿ издателѧ естественный гласъ. в [...]
     • [с.] 323
    • Григорїѧ Протоѱ, гласъ. г [...]
     • [с.] 324
     • [с.] 325
     • [с.] 326
     • [с.] 327
    • Константїна Протоѱ, гласъ. д [...]
     • [с.] 328
     • [с.] 329
    • Григорїѧ первопѣвца. гласъ. е [...]
     • [с.] 330
     • [с.] 331
     • [с.] 332
    • негово. гласъ ѕ [...]
     • [с.] 333
     • [с.] 334
     • [с.] 335
    • Ѳеодѡра Фѡкейскагѡ. гласъ з [...]
     • [с.] 336
     • [с.] 337
     • [с.] 338
    • Петра Лам. Пелопонискагѡ. гласъ и [...]
     • [с.] 339
   • Въ Богородичны праздницы [ЧашՃ спасеніе]
    • Петра Ламбад. гласъ а [...]
     • [с.] 340
     • [с.] 341
    • ѿ издателѧ гласъ в [...]
     • [с.] 342
     • [с.] 343
    • негово гласъ. г [...]
     • [с.] 344
     • [с.] 345
     • [с.] 346
    • Данїила Протопсалта гласъ д [...]
     • [с.] 347
     • [с.] 348
    • ѿ издателѧ гласъ, е [...]
     • [с.] 349
     • [с.] 350
    • Григорїѧ Первопѣвца гласъ. ѕ [...]
     • [с.] 351
     • [с.] 352
    • Негово гласъ. з [...]
     • [с.] 353
     • [с.] 354
    • Негово гласъ. и [...]
     • [с.] 355
     • [с.] 356
     • [с.] 357
   • Въ праздн[икъ] Апостолѡвъ [Во всю землю...]
    • П[етра] Л[амбадарїѧ] гласъ. а [...]
     • [с.] 358
     • [с.] 359
    • негово гласъ. в [...]
     • [с.] 360
     • [с.] 361
    • ѿ издателѧ гласъ г [...]
     • [с.] 362
     • [с.] 363
    • Петра Ламбадарїа гласъ д [...]
     • [с.] 364
     • [с.] 365
     • [с.] 366
    • ѿ издателѧ гласъ. е [...]
     • [с.] 367
     • [с.] 368
    • ѿ Издателѧ гласъ: ѕ [...]
     • [с.] 369
     • [с.] 370
    • Геѡргїа Критскагѡ гласъ. з [...]
     • [с.] 371
     • [с.] 372
    • хՃрмՃзіѧ Книгохранителѧ гласъ и [...]
     • [с.] 373
     • [с.] 374
     • [с.] 375
   • ИрмՃзи сладкогласны
    • ѿ Петра Берекета гласъ а [...]
     • [с.] 376
     • [с.] 377
    • Іѡанна Протоѱ, гласъ а [...]
     • [с.] 378
     • [с.] 379
     • [с.] 380
    • П[етра] Бере[кета] гла[съ], в [...]
     • [с.] 381
     • [с.] 382
     • [с.] 383
     • [с.] 384
     • [с.] 385
    • Петра Берекета гласъ. г [...]
     • [с.] 386
     • [с.] 387
     • [с.] 388
     • [с.] 389
    • Германа Новыѧ Патры. гласъ д [...]
     • [с.] 390
     • [с.] 391
     • [с.] 392
     • [с.] 393
    • Баласїа Свѣщенника. гласъ е [...]
     • [с.] 394
    • Петра Ламбадрїа. гласъ. а [...]
     • [с.] 395
     • [с.] 396
    • Петра Берекета, гласъ ѕ [...]
     • [с.] 397
     • [с.] 398
    • Данїила Первопѣв, гласъ ѕ [...]
     • [с.] 399
     • [с.] 400
    • Баласїа Свѣщенника. гласъ, з [...]
     • [с.] 401
     • [с.] 402
     • [с.] 403
     • [с.] 404
    • Петра Берекета, гласъ. з [...]
     • [с.] 405
    • Григорїа Первопѣвца, гласъ, з [...]
     • [с.] 406
     • [с.] 407
     • [с.] 408
    • Петра Беркета гласъ и [...]
     • [с.] 409
    • Іѡанна Первопѣвца, гласъ. и [...]
     • [с.] 410
     • [с.] 411
     • [с.] 412
    • Геѡргїа Критскагѡ гласъ. и [...]
     • [с.] 413
     • [с.] 414
     • [с.] 415
     • [с.] 416
     • [с.] 417
     • [с.] 418
     • [с.] 419
     • [с.] 420
   • Егда Есть Архїерей гласъ [з...]
   • на ѿпՃстъ гласъ в [...]
   • Много лѣтствїе царѧ нашегѡ коетосѧ пѣе въ ѹчилищата вечеръ помолитвата на ѿпՃстъ. гласъ в[...]
    • [с.] 421
  • Ѻглавленіе
   • [с. 422]
   • [с. 423]
   • [с. 424]
  • Кѡнстантіноградските родолюбивѣйшїи спомощницы
   • [с. 425]
   • [с. 426]
   • [с. 427]
   • [с. 428]
   • [с. 429]
   • [с. 430]
   • [с. 431]
   • [с. 432]
   • [с. 433]
   • [с. 434]
   • [с. 435]
   • [с. 436]
   • [с. 437]
   • [с. 438]
   • [с. 439]
   • [с. 440]
   • [с. 441]
   • [с. 442]
   • [с. 443]
   • [с. 444]
   • [с. 445]
   • [с. 446]
   • [с. 447]
   • [с. 448]
  • Погрѣшки
   • [с. 449]
   • [с. 450]
   • [с. 451]
   • [с. 452]
   • [с. 453]
   • [с. 454]
   • [с. 455]
   • [с. 456]
   • [с. 457]
   • [с. 458]
   • [с. 459]
   • [с. 460]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]