Current View
Citation link:
Authors:
Пеев, Ивайло Иванов
 
Title:
Визия за чуждоезиковото обучение в електронна среда. Дизайн на дигитално обучение по български език за чужденци
 
Date of Issue:
2020
 
Is Part of:
Естетически достижения от изложбената дейност в Техническия университет - София. Сборник статии и студии. 2019-2020, Т. 2, с.126-151.
 
Publisher:
Технически университет - София
 
Identifiers:
2682-9797 [issn]
 
Type:
Article
 
Language:
bul
 
Subject:
чуждоезиково обучение, електронно дистанционно обучение, дизайн на праподаването в дигитална среда
 
Abstract:
Студията разглежда спецификите на обучението в дигитална среда, като се позовава на примери от практиката от проведено електронно дистанционно обучение по български език за чужденци. Изяснени са терминологично видовете дистанционно електронно обучение, друга тема е дизайнът на обучението по чужд език, разгледана и през оптиката на дизайна на преподаването в дигитална среда. Теоретичните постановки и тези са илюстрирани с примери, подкрепени с визуални материали, от педагогическата ни практика в преподаването на български език като чужд. Приложени са статистически данни, свързани с използването на информационните и комуникационните технологии и анкетни проучвания сред преподаватели по чужд език. Предложените данни и направените изводи могат да послужат за бъдещи разработки по все по-актуалната тематика на обучението в електронна среда и дигитализацията на съвременното образование.
 
Description:
Съдържа фигури. – Библиогр., с.150-151.