Citation link:
 • Догматическо богословие на Православнѫ-тѫ каѳолическѫ восточнѫ църквѫ : На общо-то введеніе въ крѫгъ-тъ на богословскы-тѣ наукы
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Благосклонный Читателю!
   • [с. І
   • [с.] ІІ
  • Вѣровахъ, тѣмже возглаголахъ (Пс. 115, 1)
   • [с.] ІІІ
   • [с.] ІV
  • Введеніе въ крѫгъ-тъ на богословскы-тѣ наукы
   • § 1. Съдържаніе
   • 1). Понятіе за Богословіе-то
    • § 2. Понятіе за Богословіе-то споредъ значеніе-то и употрѣбленіе-то на думѫ-тѫ
     • [с. 1]
    • § 3. Понятіе за Богословіе-то по неговый-тъ прѣдметъ
     • [с.] 2
    • § 4. Понятіе за Богословіе-то по способъ-тъ на познаніе-то
     • [с.] 3
    • § 5. Понятіе за Богословіе-то по способъ-тъ и объемъ-тъ на изложенніе-то
     • [с.] 4
    • § 6. Понятіе за Богословіе-то по отношоніе къмъ начала-та, или источници-тѣ неговы
    • § 7. Понятіе за Богословіе-то по отношеніе къмъ цѣль-тѫ
     • [с.] 5
    • § 8. Опрѣдѣленіе на Богословіе-то
     • [с.] 6
   • 2). Опрѣдѣленіе на начала-та на Богословіе-то
    • § 9. Начала-та на Богословіе-то
    • § 10. Источно-то начало
    • § 11. Священно-то Писаніе
     • [с.] 7
    • § 12. Съставъ-тъ на Св. Писаніе
     • [с.] 8
    • § 13. Употрѣбленіе-то на Св. Писаніе
     • [с.] 9
    • § 14. Свѣщенно-то Прѣданіе
     • [с.] 10
     • [с.] 11
    • § 15. Употрѣбленіе-то на Священно-то Прѣданіе
     • [с.] 12
    • § 16. Рѫководительно-то начало на Богословіе-то
     • [с.] 13
     • [с.] 14
    • § 17. Значеніе на разумъ-тъ въ наукѫ-тѫ на Христіанско-то Богословіе
     • [с.] 15
     • [с.] 16
   • 3) Достоинство-то на Богословіе-то какъ на наукѫ
    • § 18. Отношенія, въ кои-то ся разглѣдува достоинство-то на Богословіе-то
    • § 19. Достоинство-то на Богословіе-то разглѣдувайкися само по себѣ
     • [с.] 17
    • § 20. Достоинство-то на Богословіе-то по сравненіе съ другы тѣ наукы
   • 4.) Съставъ-тъ на Богословскы-тѣ наукы
    • § 21. Общій съставъ на Богословіе-то
     • [с.] 18
    • § 22. Приготовительны-тѣ наукы
     • [с.] 19
    • § 23. Съставительны-тѣ наукы
     • [с.] 20
    • § 24. Приспособительны-тѣ наукы
     • [с.] 21
   • 5.) Методъ на Богословіе-то
    • § 25. Различны методы на Богословскы-тѣ наукы
    • § 26. Методъ-тъ на изложеніе-то на Богословіе-то
     • [с.] 22
     • [с.] 23
    • § 27. Методъ-тъ на прѣподаваніе-то на Богословіе-то
    • § 28. Недостатоци, кои-то трѣба да ся избѣгавѫтъ въ прѣподаваніе на Богословіе-то
     • [с.] 24
    • § 29. Методъ-тъ на наученіе на Богословіе-то
    • § 30. Учебны-тѣ правила
     • [с.] 25
     • [с.] 26
    • § 31. Практическы правила
     • [с.] 27
     • [с.] 28
     • [с.] 29
  • Введеніе [въ Догматическо-то Богословіе]
   • § 1. Понятіе
   • § 2. Прѣдметъ
    • [с. 30]
   • § 3. Дългъ и сѫщественный характеръ
    • [с.] 31
   • § 4. Образци на православно-то исповѣданіе на вѣрѫ-тѫ
    • [с.] 32
   • § 5. Методъ
    • [с.] 33
   • § 6. Сѫщность-та на догматы-тѣ и главна-та мысль на Догматическо-то Богословіе
    • [с.] 34
   • § 7. Съставны-тѣ части
   • § 8. Важность-та на Догматическо-то Богословіе
    • [с.] 35
    • [с.] 36
  • Часть І на Догматическо-то Богословіе
   • § 9. Съдьржаніе и раздѣленіе
   • Пьрво отдѣленіе. Ученіе за Бога какъ единаго по сѫщество-то
    • § 10. Истинна-та Божія бытіа
     • [с. 37]
    • § 11. Непостижимость-та на Божіе-то сѫщество
     • [с.] 38
    • § 12. Необходимость-та на познаніе-то за Бога
     • [с.] 39
    • § 13. Возможность-та за Богопознаніе-то
    • § 14. Естественный-тъ начинъ на Богопознаніе-то
    • § 15. Недостаточность-та на естественный-тъ начинъ на Богопознаніе-то
     • [с.] 40
     • [с.] 41
    • § 16. Свьрхестественный-тъ начинъ на богопознаніе-то
     • [с.] 42
    • § 17. Свойства-та на откровенно-то Богопознаніе
     • [с.] 43
    • § 18. Божіи-тѣ имена, какъ начало за съставленіе на нѣкакво понятіе за Бога
     • [с.] 44
    • § 19. Раздѣленіе на ученіе-то за Божіи-тѣ свойства
     • 1) За свойства-та на Божіѭ-тѫ сѫщность
      • § 20. Свойства-та на Божіѭ-тѫ сѫщность
      • § 21. Простота-та
       • [с.] 45
       • [с.] 46
      • § 22. Независимость-та
      • § 23. Вездѣприсѫтствіе-то
       • [с.] 47
      • § 24. Вѣчность-та
       • [с.] 48
       • [с.] 49
      • § 25. Неизменяемость-та
       • [с.] 50
     • 2) За свойства-та на Божій-тъ животъ
      • § 26. Божій-тъ животъ
      • § 27. Свойства-та на Божій-тъ животъ
       • а) За Божій-тъ умъ
        • § 28. Божій-тъ умъ
         • [с.] 51
        • § 29. Прѣдметы на Божіе-то знаніе
         • [с.] 52
        • § 30. Образъ-тъ на Божіе-то вѣденіе
         • [с.] 53
       • б) За Божіе-тѫ волѭ
        • § 31. Божія-та воля
        • § 32. Сама въ себѣ и въ свои-тѣ дѣйствія
         • [с.] 54
        • § 33. Главна-та чьрта (характеръ) на Божіѭ-тѫ волѭ е любовь
        • § 34. Прѣдметъ на Божіѭ-тѫ волѭ
        • § 35. Свойства-та на Божіѭ-тѫ волѭ
         • [с.] 55
        • § 36. Святость-та
        • § 37. Свобода-та
         • [с.] 56
        • § 38. Всемогущество-то
        • § 39. Прѣмѫдрость-та
         • [с.] 57
        • § 40. Благость-та
         • [с.] 58
        • § 41. Правосѫдіе-то
         • [с.] 59
        • § 42. Истинность-та
        • § 43. Съвьршеннѣйше согласіе на Божіи-тѣ свойства
         • [с.] 60
     • 3) За Божіи-тѣ свойства, кои-то ся относѭтъ до сѫщность-тѫ на Божій-тъ животъ
      • § 44. Показаніе на тія свойства
      • § 45. Божіе-то величіе и слава
       • [с.] 61
      • § 46. За Божіе-то блаженство
       • [с.] 62
      • § 47. Божіе-то единство
       • [с.] 63
   • Второ Отдѣленіе. Ученіе за таинство-то Прѣсвятѫѭ Троицѫ
    • § 48. Свьрзка съ прѣдъидуще-то
    • § 49. Важность-та на догматъ-тъ за Прѣсвятѫѭ Троицѭ
     • [с.] 64
    • § 50. Цьрковно-то опрѣдѣленіе
    • § 51. Главны-тѣ точкы (пункты)
     • [с.] 65
     • 1) Дѣйствитѣльность-та на Божіѭ-тѫ Троичность
      • § 52. Свидѣтельства на Новый-тъ Завѣтъ
       • [с.] 66
      • § 53. Свидѣтельства на Ветхый-тъ Завѣтъ
       • [с.] 67
      • § 54. Личность-та на Лица-та на Прѣсвятѫѭ Троицѫ
      • § 55. Личность-та на Бога Отца
       • [с.] 68
      • § 56. Личность-та на Бога Сына
       • [с.] 69
      • § 57. Личность-та на Бога Духа Святаго
      • § 58. Различіе-то на Лица-та на Отца и Сына и Святаго Духа
       • [с.] 70
       • [с.] 71
     • 2) Божество-то и единосѫщіе-то на Лица-та на Прѣсвятѫѭ Троицѫ
      • § 59. Опрѣдѣленіе
      • § 60. Божество-то на Бога Отца
       • [с.] 72
      • § 61. Божество-то на Сына Божія
       • [с.] 73
       • [с.] 74
       • [с.] 75
      • § 62. Божество-то на Духа Святаго
       • [с.] 76
       • [с.] 77
      • § 63. Единосѫщіе-то на Лица-та на Прѣсвятѫѭ Троицѫ
       • [с.] 78
      • § 64. Слѣдствія
       • [с.] 79
     • 3) Взаимно-то отношеніе на лица-та на Прѣсвятѫѭ Троицѫ или личны-тѣ свойства на Отца и Сына и Святаго Духа
      • § 65. Лично-то свойство на Бога Отца
      • § 66. Лично-то свойство на Сына Божія
      • § 67. Лично-то свойство на Бога Духа Святаго
       • [с.] 80
      • § 68. Отношеніе-то на Духа Святаго къмъ Сына Божія
       • [с.] 81
       • [с.] 82
       • [с.] 83
  • Часть ІІ на Догматическо-то Богословіе
   • § 69. Съдьржаніе-то на тѫзи часть
   • § 70. Раздѣленіе
    • [с.] 84
   • Пьрво Отдѣленіе. Ученіе на вселеннѫ-тѫ вообще
    • § 71. Съдьржаніе и раздѣленіе
     • А) За твореніе-то на вселеннѫ-тѫ
      • § 72. Прѣдметы на ученіе-то
      • § 73. Творецъ-тъ на вселеннѫ-тѫ
       • [с.] 85
      • § 74. Участіе и на три-тѣ Лица на Прѣсвятѫѭ Троицѫ въ твореніе-то
      • § 75. Твореніе-то на вселеннѫ-тѫ отъ ничто
       • [с.] 86
      • § 76. Твореніе-то на вселеннѫ-тѫ во врѣмя
       • [с.] 87
      • § 77. Образъ-тъ на твореніе-то
      • § 78. Общій порѣдокъ на твореніе-то
      • § 79. Порѣдокъ на твореніе-то въ видимый-тъ міръ
       • [с.] 88
       • [с.] 89
      • § 80. Побѫжденіе и цѣлъ на твореніе-то
      • § 81. Съвьршенство-то на твореніе-то
       • [с.] 90
      • § 82. Богъ не е виновникъ на зло-то
       • [с.] 91
       • [с.] 92
     • Б) За промыслъ-тъ
      • § 83. Понятіе за промыслъ-тъ
      • § 84. Необходимость и дѣйствительность на промысла
      • § 85. Раздѣленіе
       • 1) За сохраненіе-то на вселеннѫ-тѫ
        • § 86. Понятіе за сохраненіе-то
         • [с.] 93
        • § 87. Прѣдметы на сохраненіе-то
        • § 88. Образъ-тъ на сохраненіе-то
         • [с.] 94
       • 2) За За управленіе-то на вселеннѫ-тѫ
        • § 89. Понятіе за управленіе-то
        • § 90. Прѣдметы
         • [с.] 95
         • [с.] 96
        • § 91. Образъ-тъ на Божественно-то управленіе
         • [с.] 97
        • § 92. Слѣдствія
         • [с.] 98
         • [с.] 99
   • Второ Отдѣленіе. Ученіе за ангелы-тѣ
    • § 93. Свьрзка съ прѣдъидуще-то
    • § 94. Понятіе за ангелы-тѣ
    • § 95. Бытіе-то на ангелы-тѣ
     • [с.] 100
    • § 96. Происхожденіе-то на ангелы-тѣ
     • [с.] 101
    • § 97. Свойства-та на ангелы-тѣ
     • [с.] 102
    • § 98. Раздѣленіе на ангелы-тѣ
     • А. За добры-тѣ ангелы
      • § 99. Свойства-та на добры-тѣ ангелы
       • [с.] 103
      • § 100. Нравственно-то состояніе
       • [с.] 104
      • § 101. Блаженство-то
      • § 102. Брой-тъ
      • § 103. Степени-тѣ
       • [с.] 105
      • § 104. Отношеніе-то къмъ Бога
      • § 105. Отношеніе-то къмъ человѣци-тѣ вообще
       • [с.] 106
      • § 106. Отношеніе то къмъ всякъ единъ христіаннинъ, или догматъ-тъ за ангела хранителя
       • [с.] 107
      • § 107. За почитаніе-то на ангели-тѣ
       • [с.] 108
     • Б. За злы-тѣ духове
      • § 108. Бытіе-то на злы-тѣ духове
       • [с.] 109
      • § 109. Брой-тъ на отпадналы-тѣ духове
       • [с.] 110
      • § 110. Грѣхъ-тъ на отпадналы-тѣ духове
      • § 111. Свойство-то
       • [с.] 111
      • § 112. Участь-та на злы-тѣ духове
       • [с.] 112
      • § 113. Отношеніе-то къмъ цѣлый-тъ человѣчскый родъ
      • § 114. Отношеніе-то до всякый единъ человѣкъ
       • [с.] 113
      • § 115. За сообщеніе-то на злы-тѣ духове или волшебство-то
       • [с.] 114
   • Трето Отдѣленіе. Ученіе за человѣкъ-тъ
    • § 116. Свьрзка съ прѣдъидуще-то
    • § 117. Раздѣленіе
     • А. Ученіе за пьрвобытно-то състояніе на человѣка
      • § 118. Прѣдмѣты на ученіе-то
       • [с.] 115
       • 1) За происхожденіе-то и природѫ-тѫ на человѣка
        • § 119. Происхожденіе-то и природѫ-тѫ на человѣка
         • [с.] 116
        • § 120. Составъ на человѣческѫ-тѫ природѫ
        • § 121. Съвьршенство-то на человѣческѫ-тѫ природѫ
         • [с.] 117
        • § 122. Образъ и подобіе Божіе въ человѣкъ-тъ
         • [с.] 118
        • § 123. Происхожденіе-то на человѣческый-тъ родъ
         • [с.] 119
        • § 124. Происхожденіе-то на всякый человѣкъ въ часности
       • 2) За пьрвобытный-тъ завѣтъ на Бога съ человѣкъ-тъ
        • § 125. Цѣль-та и прѣдопрѣдѣленіе-то на пьрвозданный-тъ человѣкъ
         • [с.] 120
         • [с.] 121
        • § 126. Пьрвобытный-тъ завѣтъ на Бога съ человѣкъ-тъ
        • § 127. Завѣтны-тѣ Божіи дары на человѣкъ-тъ
         • [с.] 122
         • [с.] 123
        • § 128. Данна-та заповѣдь на пьрвый-тъ человѣкъ
        • § 129. Слѣдствіе-то на завѣтъ-тъ било блаженство-то на пьрвы-тѣ человѣци
         • [с.] 124
       • 3 ) За паденіе-то на человѣка
        • § 130. Возможность-та на паденіе-то
         • [с.] 125
        • § 131. Причина-та на паденіе-то
        • § 132. Образъ-тъ на паденіе-то
         • [с.] 126
        • § 133. Слѣдствія-та на грѣха: разстройство на внѫтрѣнно-то благосостояніе
         • [с.] 127
        • § 134. Разстройство на вънкашно-то благосъстояніе
         • [с.] 128
        • § 135. Слѣдствія-та по отношеніе-то къмъ тварь-тѫ
        • § 136. Тяжесть-та на Адамовый-тъ грѣхъ
         • [с.] 129
        • § 137. Останкы отъ добро-то
         • [с.] 130
        • § 138. Безсиліе-то на прародители-тѣ да возстановѫтъ себе си
       • 4) За поврѣжденіе-то на всичкый-тъ родъ въ слѣдствіе на паденіе-то на прародители-тѣ
        • § 139. Слѣдствія-та на прародительско-то паденіе въ потомство-то
        • § 140. За пьрвобытный-тъ хрѣхъ [грѣхъ]
         • [с.] 131
        • § 141. Негово-то названіе въ св. Писаніе
        • § 142. Дѣйствительность-та
         • [с.] 132
        • § 143. Причина-та
         • [с.] 133
         • [с.] 134
        • § 144. Начинъ-тъ на распространеніе-то
        • § 145. Всеобщность-та
         • [с.] 135
        • § 146. Непрѣрывность-та
         • [с.] 136
        • § 147. Всеобьемлемость-та
        • § 148. Сила-та
         • [с.] 137
        • § 149. Останкы отъ добро-то
        • § 150. Вмѣняемость-та
         • [с.] 138
        • § 151. Безсиліе-то на человѣкъ-тъ
         • [с.] 139
     • Б. Ученіе за благодатно-то состояніе на человѣкъ-тъ
      • § 152. Необходимость-та на Божественнѫ-тѫ помощь за спасеніе-то на человѣкъ-тъ
      • § 153. Воля-та Божія за това
       • [с.] 140
      • § 154. Пробужденіе-то
      • § 155. Необходимы-тѣ условія за возстановленіе-то на человѣкъ-то
       • [с.] 141
      • § 156. Посрѣдничество-то на Сына Божія, като срѣдство за возстановленіе-то на человѣкъ-тъ
      • § 157. Завѣтъ-тъ на Бога Отца съ Бога Сына за спасеніе-то на человѣкъ-тъ
       • [с.] 142
      • § 158. Вторый-тъ Божій завѣтъ съ человѣкъ-тъ или завѣтъ-тъ на благодать-тѫ
      • § 159. Всеобщность-та на завѣтъ-тъ съ благодатъ-тѫ
       • [с.] 143
      • § 160. Порѣдокъ-тъ на Вожіе то [Божіе то] смотрѣніе за спасеніе-то на человѣкъ-тъ
       • [с.] 144
      • § 161. Раздѣленіе на ученіе-то за него
       • І) Ученіе-то за приготовленіе-то на человѣческый-тъ родъ къмъ таинство-то на искупленіе-то
        • § 162. Необходимость-та на приготовленіе-то на человѣческый-тъ родъ за пріиманье на Искупитель-тъ
        • [с.] 145
        • § 163. Раздѣленіе на завѣтъ-тъ на благодать-тѫ спорѣдъ врѣме-то на ветхый и новый
         • [с.] 146
        • § 164. Дѣйствительность-та на вѣрѫ-тѫ въгрядущій-тъ Искупитель въ ветхозавѣтны-тѣ врѣмена
        • § 165. Срѣдства за нейно-то возбужденіе и сохраненіе
        • § 166. Вѣра-та въ Искупитель-тъ отъ Адама до Авраама
         • [с.] 147
        • § 167. Отъ Авраама до Моѵсея
         • [с.] 148
        • § 168. Въ Моисеевы-тѣ врѣмена
        • § 169. Въ Давидовы-тѣ врѣмена
         • [с.] 149
        • § 170. Въ пророческы-тѣ врѣмена
         • [с.] 150
         • [с.] 151
         • [с.] 152
        • § 171. Приготовленіе за пріиманье на Искупитель-тъ чрѣзъ законъ-тъ
         • [с.] 153
        • § 172. Приготовленіе-то за пріиманье на Искупитель-тъ чрѣзъ сѫдьбѫ-тѫ на народа
         • [с.] 154
        • § 173. Приготовленіе-то на язычници-тѣ
         • [с.] 155
       • 2. Ученіе за съвьршеніе-то на таинство-то на искупленіето съ пришествіе-то на землѭ-тѫ на Спаситель-тъ на міра Іисуса Христа
        • § 174. Пришествіе-то на обѣтованный-тъ Искупитель
        • § 175. Доказательство, чи Іисусъ Христосъ е истинно Искупителъ міра
         • § 176. а) Отъ снесеніе-то на ветхозавѣтны-тѣ пророчества и обѣтованія съ събытія-та
          • [с.] 156
          • [с.] 157
         • § 177. б) Отъ съвремѣнны-тѣ свидѣтельства
          • [с.] 158
          • [с.] 159
        • § 178. Раздѣленіе на ученіе-то за Искупитель-тъ на міра
         • а) За Лице-то на Іисуса Христа, или за тайнство-то на воплощеніе-то
          • § 179. Важность-та на догматъ-тъ за Лице-то на Іисуса Христа
          • § 180. Цьрковно-то опрѣдѣленіе за тойзи догматъ
           • [с.] 160
          • § 181. Главны-тѣ точкы
          • § 182. Іисусъ Христосъ е Истинный Богъ
           • [с.] 161
          • § 183. Іисусъ Христосъ е истинный человѣкъ
           • [с.] 162
           • [с.] 163
          • § 184. Іисусъ Христосъ е человѣкъ на едно естество сосъ насъ
           • [с.] 164
          • § 185. Іисусъ Христосъ е истинный человѣкъ безгрѣшенъ и чудесно рожденъ
           • [с.] 165
          • § 186. Приснодѣвство-то на Прѣсвятѫѭ Богоматерь
          • § 187. Образъ-тъ на соединеніе-то въ Іисуса Христа на двѣ-тѣ естества
           • [с.] 166
           • [с.] 167
           • [с.] 168
           • [с.] 169
          • § 188. Прѣсвятая Дѣва е въистинѫ Богородица
          • § 189. Слѣдствія-та на соединеніе-то въ Іисуса Христа на двѣ-тѣ естества
           • [с.] 170
           • [с.] 171
          • § 190. За почитаніе-то Христа Спасителевѫ-тѫ иконѫ
           • [с.] 172
          • § 191. Отношеніе-то на воплощеніе-то къмъ Прѣсвятѫѭ Троицѫ
           • [с.] 173
         • б) Животът-тъ на Іисуса Христа
          • § 192. Двояко-то состояніе на Іисуса Христа
           • 1) За состояніе-то на уничиженіе-то
            • § 193. Понятіе за состояніе-то на уничиженіе-то и негово-то продълженіе
             • [с.] 174
            • § 194. Видове-тѣ на уничиженно то состояніе
             • [с.] 175
            • § 195. Побѫжденіе-то къмъ това состояніе
            • § 196. Іисусъ Христова-та слава въ уничиженно-то состояніе
             • [с.] 176
           • 2) За состояніе-то на славѫ-тѫ
            • § 197. Понятіе за состояніе-то на славѫ-тѫ
            • § 198. Неговы-тѣ видове
            • § 199. Намѣреніе-то
             • [с.] 177
         • в) За тройственно-то служеніе на Іисуса Христа за спасеніе-то на человѣческый-тъ родъ
          • § 200. Основаніе на тройственно-то Іисусъ Христово служеніе
           • [с.] 178
           • 1) За Іисусъ Христово-то пророческо служеніе
            • § 201. Дѣйствительность-та на Іисусъ Христово-то пророческо служеніе
            • § 202. Прѣдметъ на Христа Спасителево-то ученіе
             • [с.] 179
            • § 203. Начинъ-тъ на ученіе-то
             • [с.] 180
             • [с.] 181
            • § 204. Прѣвосходство-то на Христово-то Евангеліе прѣдъ Моисеевый-тъ законъ
             • [с.] 182
            • § 205. Отмѣненіе-то на Моисеевый-тъ законъ
             • [с.] 183
           • 2) За пьрвоосвященническо-то Іисусъ Христово служеніе
            • § 206. Дѣйствительность-та на Іисусъ Христово-то пьрвосвященство
            • § 207. Сѫщность-та на това служеніе
             • [с.] 184
             • [с.] 185
            • § 208. Сила-та на страданія-та и смьрть-тѫ Іисусъ Христовѫ за наше-то спасеніе
             • [с.] 186
             • [с.] 187
             • [с.] 188
            • § 209. Всеобщность на жертвѫ-тѫ, коѭ-то принесьлъ Іисусъ Христосъ
            • § 210. За почитаніе-то на святый-тъ крьстъ и кртьсно-то знаменіе
             • [с.] 189
           • 3) За царско-то Іисусъ Христово служеніе
            • § 211. Дѣйствительностъ-та на царско-то Іисусъ Христово достоинство
             • [с.] 190
            • § 212. Степени-тѣ на Іисусъ - Христово-то царство
             • [с.] 191
            • § 213. Сошествіе-то во адъ-тъ
             • [с.] 192
            • § 214. Въскрьсеніе-то
             • [с.] 193
            • § 215. Вознесеніе-то на небо-то
             • [с.] 194
            • § 216. Сѣдѣніе-то одеснѫѭ на Бога Отца
       • 3. Ученіе за усвоеніе-то на таинство-то на искупленіе-то на человѣческый-тъ родъ
        • § 217. Съдьржаніе и раздѣленіе
         • [с.] 195
         • а) Срѣдство-то за искупленіе-то отъ странѫ на Бога, или благодать-тѫ Божіѭ
          • § 218. Понятіе за благодать-тѫ
           • [с.] 196
          • § 219. Изворъ-тъ на благодать-тѫ
          • § 220. Дѣйствительность-тѫ на благодать-тѫ
           • [с.] 197
          • § 221. Необходимость-та на благодать-тѫ
           • [с.] 198
           • [с.] 199
          • § 222. Отношеніе-то на благодать-тѫ къмъ сводны-тѣ силы на человѣкъ-тъ
          • § 223. Видове-тѣ на благодатны-тѣ дѣйствія
           • [с.] 200
          • § 224. Начинаѭща-та наше-то спасеніе, благодать
          • § 225. Призываніе-то
          • § 226. Начины-тѣ на призываніе-то
           • [с.] 201
          • § 227. Всеобщосность-та на призываніе-то
           • [с.] 202
          • § 228. Обращеніе-то
           • [с.] 203
          • § 229. Обновленіе-то или возрожденіе-то
          • § 230. Свойства-та на возрожденный-тъ человѣкъ
           • [с.] 204
          • § 231. Оправданіе-то
          • § 232. Плоды-тѣ на оправданіе-то
           • [с.] 205
          • § 233. Освященіе-то
           • [с.] 206
          • § 234. Единеніе-то съ Іисуса Христа
           • [с.] 207
          • § 235. Благодать, сохраняѭщая и возвращаѭщая духовный-тъ животъ
           • [с.] 208
          • § 236. Благодать, коя-то съвьршава духовный-тъ животъ
           • [с.] 209
          • § 237. Признаци на присѫтствіе-то и дѣйствіе-то на благодать-тѫ
          • § 238. Орѫдія, чрѣзъ кои-то ся сообщава благодать-та
           • [с.] 210
         • б) За срѣдства-та за усвоеніе на искупленіе-то отъ странѫ на человѣкъ-тъ
          • § 239. Необходимость-та на условія-та отъ странѫ на человѣкъ-тъ за усвоеніе на спасеніе-то, и техно-то показаніе
           • 1) За вѣрѫ-тѫ
            • § 240. Понятіе за вѣрѫ-тѫ
             • [с.] 211
             • [с.] 212
            • § 241. Нейна-та необходимость
             • [с.] 213
            • § 242. Различны видове на вѣрѫ-тѫ
            • § 243. Достоинство-то на Христіанскѫ-тѫ вѣрѫ
             • [с.] 214
           • 2) За добры-тѣ дѣла
            • § 244. Понятіе
            • § 245. Необходимость-та
             • [с.] 215
             • [с.] 216
            • § 246. Важность-та
            • § 247. Достоинство-то
             • [с.] 217
       • ІV. Ученіе за непрѣрывно-то пръдолженіе на таинство-то на искупленіе-то въ благодатно-то царство Божіе или за воинствуѭщѫ-тѫ Цьрквѫ
        • § 248. Съдьржаніе и раздѣленіе
         • а) Общи понятія за воинствуѭщѫ-тѫ Цьрквѫ
          • § 249. Понятіе за Цьрквѫ-тѫ изобщо
           • [с.] 218
          • § 250. Понятіе за новозавѣтнѫ-тѫ Цьрквѫ
          • § 251. Нейны-тѣ наименованія въ св. Писаніе
           • [с.] 219
          • § 252. Нейно-то произхожденіе отъ самаго Іисуса Христа
           • [с.] 220
          • § 253. Союзъ-тъ на Цьрквѫ-тѫ съ Іисуса Христа
           • [с.] 221
          • § 254. Цѣль-та на Цьрквѫ-тѫ
           • [с.] 222
          • § 255. Цьрква-та е общество видимо
          • § 256. Цьрква-та е общество духовно
           • [с.] 223
          • § 257. Цьрква-та е една
           • [с.] 224
          • § 258. Свята
           • [с.] 225
          • § 259. Соборна
           • [с.] 226
          • § 260. Апостольска
          • § 261. Цьрква неоскудѣваема
           • [с.] 227
          • § 262. Непогрѣшима
           • [с.] 228
          • § 263. Внѫтрѣнный-тъ съставь на Цьрквѫ-тѫ
          • § 264. Необходимость-та и дѣйствительность-та на ученіе-то въ Цьрквѫ-тѫ
           • [с.] 229
          • § 265. Цьрквны-тѣ Священодѣйствія и тѣхно-то начало отъ самаго Іисуса Христа
           • [с.] 230
          • § 266. Дѣйствительно-то происхожденія отъ Іисуса Христа на Цьрковнѫ-тѫ власть и нейна-та важность
           • [с.] 231
          • § 267. Вънкашный-тъ съставъ на Цьрквѫ-тѫ
           • [с.] 232
          • § 268. Божественно-то происхожденіе и продълженіе на Цьрковнѫ-тѫ Іерархіѭ
           • [с.] 233
          • § 269. Нейна-та важность
           • [с.] 234
          • § 270. Степени-тѣ на Іерархіѭ-тѫ
           • [с.] 235
           • [с.] 236
          • § 271. Важность-та на вселенскы-тѣ Соборы
           • [с.] 237
          • § 272. Соборы-тѣ, кои-то пріима Цьрква-та за несѫмнѣнны правила на вѣрѫ-тѫ и дѣятельность-тѫ
           • [с.] 238
          • § 273. Необходимость-та за спасеніе да принадлежи человѣкъ на Цьрквѫ-тѫ
           • [с.] 239
          • § 274. Понятіе за православіе и неправославіе
           • [с.] 240
          • § 275. Православіе-то на восточнѫ-тѫ Цьрквѫ
           • [с.] 241
          • § 276. Православіе-то на Рускѫ-тѫ Цьрквѫ
           • [с.] 242
           • [с.] 243
         • б) За срѣдства-та, съ които ся сообщава Божія-та благодать, или за таинства-та
          • § 277. Понятіе за таинства-та
           • [с.] 244
           • [с.] 245
          • § 278. Необходимы-тѣ принадлежности на всичкы-тѣ вооще таинства
           • [с.] 246
          • § 279. Условія
           • [с.] 247
          • § 280. Число-то
           • [с.] 248
          • § 281. Раздѣленіе
           • 1) Крьщеніе-то
            • § 282. Понятіе
            • § 283. Установленіе
             • [с.] 249
            • § 284. Видима-та или на чувства-та подлежаща-та принадлежность
             • [с.] 250
            • § 285. Благодать-та, коя-то ся сообщава въ крьщеніе-то
             • [с.] 251
            • § 286. Крьщающи-тѣ лица
            • § 287. Крьщаемы-тѣ лица
             • [с.] 252
            • § 288. Неповторяемость-та на крьщеніе-то
             • [с.] 253
           • 2) Миропомазаніе-то
            • § 289. Понятіе
            • § 290. Установленіе-то
             • [с.] 254
            • § 291. Видима-та или на чувства-та подлежаша принадлежность
             • [с.] 255
            • § 292. Благодать-та, коя-то ся сообщава въ миропомазаніе-то
            • § 293. Съвьршаѭщи-тѣ лица
             • [с.] 256
            • § 294. Пріемлющи-тѣ лица
            • § 295. Неповторяемость-та на миропомазаніе-то
           • 3) Причащеніе-то или евхаристія-та
            • § 296. Понятіе
             • [с.] 257
            • § 297. Установленіе-то
            • § 298. Видима-та или на чувства-та подлежаща принадлежность
             • [с.] 258
            • § 299. Внѫтрѣнна-та сила
             • [с.] 259
             • [с.] 260
            • § 300. Слѣдствія-та
            • § 301. Съвьршаѭщи-тѣ лица таинство-то на Евхаристіѭ-тѫ
             • [с.] 261
            • § 302. Причащаѭщи-тѣ ся лица
            • § 303. Плоды-тѣ
             • [с.] 262
            • § 304. Необходимость-та на приготовленіе-то
            • § 305. Евхаристія-та какъ жертва
             • [с.] 263
           • 4) Покаяніе-то
            • § 306. Понятіе
            • § 307. Божественно-то установленіе
             • [с.] 264
             • [с.] 265
            • § 308. Видима-та или на чувства-та подлежаща принадлежность
            • § 309. Съобщаема-та въ таинство-то на покаяніе-то благодать
             • [с.] 266
            • § 310. Епитимія
             • [с.] 267
            • § 311. Съвьршаѭщи тѣ л ица таинство-то на покаяніе-то
            • § 312. Каѭщи-тѣ ся лица
           • 5) Священство-то
            • § 313. Понятіе
            • § 314. Установленіе
             • [с.] 268
            • § 315. Видима-та или на чувства-та подлежаща принадлежность
             • [с.] 269
            • § 316. Благодать-та, коя-то ся съобщава въ таинство-то на священство-то
            • § 317. Степени на священство-то
             • [с.] 270
            • § 318. Пріемлющи-тѣ лица священство
             • [с.] 271
            • § 319. Неповторяемость-та на священство-то
           • 6) Бракъ-тъ
            • § 320. Понятіе
            • § 321. Установленіе
             • [с.] 272
            • § 322. Видима-та или на чувства-та подлежаща принадлежность
            • § 323. Сообщаема-та въ таинство-то на бракъ-тъ благодать
             • § 324. Съвьршаѭщи-тѣ таинство-то на бракъ-тъ и вступаѭщи тѣ въ бракъ лица
             • [с.] 273
            • § 325. Нерасторгаемость-та на бракъ-тъ и случаи когася растъргава
           • 6) Маслосвятіе-то
            • § 326. Понятіе
            • § 327. Установленіе
             • [с.] 274
            • § 328. Видима-та или на чувства-та подлежаща принадлежность
             • [с.] 275
            • § 329. Сообщаема-та въ това таинство благодать
            • § 330. Съвьршаѭщи-тѣ лица
            • § 331. Пріемлѭщи-тѣ лица
     • В. Ученіе за послѣднѫ-тѫ сѫдьбѫ на человѣческый родъ и за царство-то на славѫ-тѫ
      • § 332. Съдьржаніе и раздѣленіе
       • [с.] 276
       • 1) За послѣднѫ-тѫ сѫдьбѫ на всякый единъ человѣкъ въ часности
        • § 333. Прѣдметы на ученіе-то
         • а) За смьрть-тѫ
          • § 334. Понятіе за смьрть-тѫ
          • § 335. Всеобщность-та на смьрть-тѫ
          • § 336. Причина-та на смьрть-тѫ
           • [с.] 277
          • § 337. Благотворна-та цѣль на смьрть-тѫ
           • [с.] 278
          • § 338. Безсмьртіе-то на душѫ-тѫ
           • [с.] 279
         • б) За частный-тъ сѫдъ
          • § 339. Понятіе за частный-тъ сѫдъ
          • § 340. Дѣйствительность-та на тойзи сѫдъ
           • [с.] 280
          • § 341. Начинъ-тъ на частный-тъ сѫдъ
           • [с.] 281
         • в) За состояніе-то на отшедши-тѣ до всеобщо-то въскрьсеніе
          • § 342. Состояніе-то на умрѣлы-тѣ вообще
           • [с.] 282
          • § 343. Состояніе-то на умрѣлы-тѣ въ часности
           • [с.] 283
          • § 344. Състояніе-то на Святыи-тѣ
          • § 345. Състояніе-то на грѣшны-тѣ
           • [с.] 284
           • [с.] 285
          • § 346. Живый-тъ союзъ на живы-тѣ съ мрьтвы-тѣ
          • § 347. Двояко-то отношеніе къмъ мрьтвы-тѣ
          • § 348. Отношеніе-то къмъ святыи-тѣ
          • § 349. Почитаніе-то къмъ святыи-тѣ
           • [с.] 286
           • [с.] 287
          • § 350. Почитаніе-то на св. иконы
           • [с.] 288
          • § 351. За почитаніе-то на св. мощи
           • [с.] 289
           • [с.] 290
           • [с.] 291
          • § 352. Призваніе-то на святыи-тѣ
           • [с.] 292
          • § 353. Отношеніе-то къмъ несъвьршенны-тѣ умрелы - тѣхно-то споменуваніе
           • [с.] 293
           • [с.] 294
       • 2) За послѣднѫ-тѫ сѫдьбѫ на Божіе-то царство вообще
        • § 354. Врѣменность-та на благодатно-то царство или воинствуѭщ-тѫ Цьрквѫ
        • § 355. Понятіе за царство-то на славѫ-тѫ или тържествуѭщѫ-тѫ Цьрквѫ
         • [с.] 295
        • § 356. Прѣдметы на ученіе-то
         • а) За послѣдны-тѣ врѣмена на благодатно-то царство
          • § 357. Послѣдня-та брань на Христово-то царство съ діаволъ-тъ
           • [с.] 296
          • § 358. Орѫіе-то на діавола-антихристъ ; понятіе за него
           • [с.] 297
          • § 359. Начинъ-тъ на антихристовѫ-тѫ брань
           • [с.] 298
          • § 360. Іисусъ-Христово-то противодѣйствіе противъ антихриста, и наконецъ-то на негово-то владычество
          • § 361. Продълженіе на антихростово-то царство
           • [с.] 299
         • б) За откровеніе-то на царство-то на славѫ-тѫ
          • § 362. Прѣдметы на ученіе-то
           • 1) За въскрьсеніе-то на мрьтвы-тѣ
            • § 363. Понятіе за воскрьсеніе-то
            • § 364. Доказательство за въскрьсеніе-то
             • [с.] 300
             • [с.] 301
            • § 365. Всеобщность-та
            • § 366. Качество-то на въскрьсналы-тѣ тѣла
             • [с.] 302
            • § 367. Цель-та на въскрьсеніе-то
             • [с.] 303
           • 2) За кончинѫ-тѫ на свѣтъ-тъ
            • § 318 [368]. Дѣйствительность-та на кончинѫ-тѫ на свѣтъ-тъ
            • § 369. Понятіе за неѭ
             • [с.] 304
            • § 370. Срѣдство на обновленіе-то на свѣтъ-тъ
            • § 371. Цьлъ-та на обновленіе-то на свѣтъ-тъ
            • § 372. Врѣмя-то и признаци-тѣ
             • [с.] 305
           • 3) За второ-то пришествіе на Господа Іисуса Христа и страшый-тъ судъ
            • § 373. Истина-та на второ-то пришествіе и страшнй-тъ сѫдъ
             • [с.] 306
            • § 374. Свойства-та
             • [с.] 307
            • § 375. Цѣль-та
             • [с.] 308
            • § 376. Прѣдметъ-тъ
            • § 377. Начинъ-тъ на страшный-тъ сѫдъ
             • [с.] 309
            • § 378. Слѣдствія-та
           • 4) За вѣчны-тѣ мѫкы на грѣшници-тѣ
            • § 379. Понятіе за адскы-тѣ мѫкы
            • § 380. Видове-тѣ на адскы-тѣ мѫкы
             • [с.] 310
             • [с.] 311
            • § 381. Адскый-тъ огынь
            • § 382. Тяжесть-та на адскы-тѣ мукы и не равенство
             • [с.] 312
            • § 383. Вѣчность-та на мѫкы-тѣ
             • [с.] 313
           • 5) За вѣчный-тъ животъ на праведници-тѣ въ блаженно-то царство на славѫ-тѫ или тьржествуѭщѫ-тѫ Цьрквѫ
            • § 384. Названія на блаженно-то царство на славѫ-тѫ въ св. Писаніе
             • [с.] 314
            • § 385. Видове-тѣ на блаженство-то на праведници-тѣ
            • § 386. Внѫтрѣнно-то състояніе на праведници-тѣ
             • [с.] 315
             • [с.] 316
            • § 387. Вънкашно-то състояніе на праведници-тѣ
             • [с.] 317
             • [с.] 318
            • § 388. Съзьрцаніе-то и общеніе-то съ Бога
             • [с.] 319
            • § 389. Дѣятельность-та на праведници-тѣ
            • § 390. Степени-тѣ на блаженство-то
             • [с.] 320
            • § 391. Вѣчность-та на блаженство-то
             • [с.] 321
             • [с. 322]
  • Оглавленіе
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
  • Погрѣшкы
   • [с. І]
   • [с.] ІІ
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]