• Още една отбрана на новобългарското азбуке : (Отговоръ на г-на Кърстьовича, на "Училище" и "Знание") заедно съ една поправка въ него : [рецензия] / [М. Дриновъ]. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 1, кн. 11/12 (1876), с. 197-205.
  • [с. 197]
  • [с.] 198
  • [с.] 199
  • [с.] 200
  • [с.] 201
  • [с.] 202
  • [с.] 203
  • [с.] 204
  • [с.] 205