Citation link:
 • Цвѣтъ милости или завѣщаніе чадолюбиваго отца
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Придрага ми бѫлгарска юносте!
   • [с. I]
   • [с.] II
   • [с.] III
   • [с.] IV
   • [с. V]
   • [с. VI]
  • Цвѣтъ милости, или завѣщаніе чадолюбиваго отца
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
  • I. Да обычашъ Бога
   • [с.] 14
  • II. Да обычашъ законатъ и правдѫтѫ
   • [с.] 15
   • [с.] 16
  • III. Да бѫдешъ благочестивъ
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
  • IV. Да наблюдавашъ строго правосудіето
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
   • [с.] 26
   • [с.] 27
  • V. Да бѫдешъ искренъ и простодушанъ
   • [с.] 28
  • VI. Да внимавашъ кога избирашъ пріятель
   • [с.] 29
  • VII. Да бѫдешъ учтивъ и благонравянъ
   • [с.] 30
   • [с.] 31
  • VIII. Да наблюдавашъ поредакъ
   • [с.] 32
  • IX. Да бѫдешъ смиренъ и кротакъ
   • [с.] 33
   • [с.] 34
  • X. Да бѫдешъ добродѣтеленъ
   • [с.] 35
   • [с.] 36
  • XI. Да показувашъ благодарность за сториното ти добро
   • [с.] 37
   • [с.] 38
  • XII. Да ся чувашъ отъ незадоволство
   • [с.] 39
  • XIII. Да бѫдешъ тѫрпѣливъ
  • XIV. Да бѫдешъ щедливъ, но не сребролюбивъ
   • [с.] 40
   • [с.] 41
   • [с.] 42
  • XV. Да ся чувашъ отъ ярость
   • [с.] 43
   • [с.] 44
   • [с.] 45
  • XVI. Да ся обхождашъ добро съ слугите си
   • [с.] 46
   • [с.] 47
  • XVII. Да си чувашъ здравѣто
   • [с.] 48
  • XVIII. Да не бѫдешъ памятозлобивъ
   • [с.] 49
   • [с.] 50
  • XIX. Да не бѫдешъ малодушанъ
   • [с.] 51
   • [с.] 52
  • XX. Да обычашъ жената си, кѫто себе-си
   • [с.] 53
   • [с.] 54
   • [с.] 55
  • XXI. Да избѣгавашъ отъ сумнителностьтѫ
   • [с.] 56
  • XXII. Да бѫдешъ постоянъ въ искушеніята
   • [с.] 57
   • [с.] 58
   • [с.] 59
   • [с.] 60
   • [с.] 61
   • [с.] 62
   • [с.] 63
   • [с.] 64
   • [с.] 65
  • XXIII. Да не врѫщѫшъ зло, за зло
   • [с.] 66
   • [с.] 67
  • XXIV. Да не бѫдешъ славолюбивъ
   • [с.] 68
  • XXV. Да бѫдешъ готовъ на сѣкой часъ за смѫрть
   • [с.] 69
   • [с.] 70
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]