Citation link:
 • Габровско-то училище и неговы-тѣ първы попечители
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Портрети на В. Е. Априлов и Н. С. Палаузов]
  • На блаженнѫ-тѫ память на приснопоминаемы-тѣ родолюбцы и първы основатели и попечители на Габровско-то училище Василія Евстаѳіева Априлова и Николая Степановича Палаузова
   • [с. 1]
   • [с. 2]
  • Прѣдговоръ
   • [с. І]
   • [с.] ІІ
   • [с.] ІІІ
   • [с.] ІV
   • [с.] V
   • [с.] VІ
  • Габровско-то училище и неговы-тѣ първы попечители
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
   • [с.] 29
   • [с.] 30
   • [с.] 31
   • [с.] 32
   • [с.] 33
   • [с.] 34
   • [с.] 35
   • [с.] 36
   • [с.] 37
   • [с.] 38
   • [с.] 39
   • [с.] 40
   • [с.] 41
   • [с.] 42
   • [с.] 43
   • [с.] 44
   • [с.] 45
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с.] 48
   • [с.] 49
   • [с.] 50
   • [с.] 51
   • [с.] 52
   • [с.] 53
   • [с.] 54
   • [с.] 55
   • [с.] 56
   • [с.] 57
   • [с.] 58
   • [с.] 59
   • [с.] 60
   • [с.] 61
   • [с.] 62
   • [с.] 63
   • [с.] 64
   • [с.] 65
   • [с.] 66
   • [с.] 67
   • [с.] 68
   • [с.] 69
   • [с.] 70
   • [с.] 71
   • [с.] 72
  • Благодѣтели, попечители и настоятели, въспитанницы, стяжанія и имущества на Габровско-то училище
   • І. Благодѣтели
    • Приношенія извънъ Габрово
     • [с.] 73
     • [с.] 74
    • Приношенія изъ вѫтрѣ въ Габрово
     • [с.] 75
    • Приношенія отъ книгы
     • [с.] 76
     • [с.] 77
   • ІІ. Попечители
    • Въ Одессѫ
    • Въ Букорещъ
    • Въ Габрово
     • [с.] 78
     • [с.] 79
   • ІІІ. Учители
    • [с.] 80
    • [с.] 81
   • ІV. Ученицы
    • [с.] 82
   • Въспитанницы
   • V. Книгы печатаны
    • [с.] 83
   • VІ. Книгы които е подарило Габровско-то училище на другы училища
    • [с.] 84
    • [с.] 85
   • V[І]І. Имоты на Габровско-то училище
    • Въ Габрово
    • Въ Букурещъ
     • [с.] 86
   • Книгы VІІІ.
    • Библиотека -та на В. Е. Априлова (Помѣстена въ Библіотекѫ-тѫ на Габровското Училище)
     • Книги Церковно-Славянски
     • Книгы Българскы
      • Историческы и Географическы
       • [с. 87]
      • Языкознаніе
      • Смѣсь
       • [с.] 88
     • книги Русски
      • Исторія
       • [с.] 89
       • [с.] 90
      • Словесность
      • Языкознаніе
       • [с.] 91
      • Естествознаніе
      • Философія
      • Математика
      • Смѣсь
       • [с.] 92
       • [с.] 93
     • Книги Сербски, Чешки
     • Книги Греческы
      • Богословіе
       • [с.] 94
      • Нравственны
      • Исторія и Географія
      • Естествознаніе
      • Математика
      • Языкознаніе
       • [с.] 95
      • Словесность
      • Смѣсь
       • [с.] 96
     • Французскія книги
      • Словесность
      • Языкознаніе
      • Географія
      • Медицына
      • Смѣсь
       • [с.] 97
     • Книги Нѣмецкія
     • Книги Латинскія
     • Книги Италіанскія
      • [с.] 98
     • Карты и Рукописи
    • Библиотека-та на Габровско-то училище
     • Книгы Българскы
      • [с.] 99
      • [с.] 100
      • [с.] 101
     • Русски книги
      • [с.] 102
      • [с.] 103
      • [с.] 104
     • Грьцкы книгы
      • [с.] 105
     • Славянскы книгы
     • Срьбскы книгы
      • [с.] 106
     • разны книгы
      • [с.] 107
  • Бѣлѣжкы
   • [с.] 108
   • [с.] 109
   • [с.] 110
   • [с.] 111
   • [с.] 112
   • [с.] 113
   • [с.] 114
  • [Изображение на паметник на В. Е. Априлов]
  • [Изображение на паметник на Н. С. Палаузов]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]