Citation link:
 • Българскый народенъ сборникъ : Ч. 1.
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Съдьржяніе
   • [с. V]
   • [с. VI]
  • Предговоръ
   • [с. VII]
   • [с.] VIII
   • [с.] IX
   • [с.] X
   • [с.] XI
   • [с.] XII
   • [с.] XIII
   • [с.] XIV
   • [с.] XV
   • [с.] XVI
   • [с.] XVII
   • [с.] XVIII
   • [с.] XIX
   • [с.] XX
   • [с.] XXI
   • [с.] XXII
   • [с.] XXIII
   • [с.] XXIV
   • [с. XXV]
   • [ил.] Панагюрска мома, Граховче и селене отъ Софишко
  • [І.] Българскы народни обычаи и домашни нарядбы, отъ зачятіе-то на человѣкъ-тъ до смьрть-тѫ му, употрѣбляеми въ Татаръ-Пазарджикъ и въ окрѫжны-тѣ му села
   • Рожденіе
    • [с. 1]
    • [с.] 2
    • [с.] 3
    • Крьщеніе
    • Кѫпаніе
     • [с.] 4
    • Чиста Молитва
    • Постѫпалникъ
    • Преспивалкы пѣсни за малкы дѣтца
     • [с.] 5
    • Дѣтинскы залъгалкы отъ стары-тѣ бабы
   • Дѣтинскы игры на дѣвойчета
    • Куклы
    • Кумицы
    • Мижитарка
     • [с.] 6
    • Ножичкы
    • Сляпа Мачка (кьорава котка)
    • Царскы враты
    • Орелъ и Квачка
     • [с.] 7
    • Сѣденкы и тлѫкы
   • Игры на мѫжкы-тѣ дѣца
    • Орѣхы
     • [с.] 8
    • Мачка и Чиликъ
    • Кысело млѣко
    • Казанъ-тъ ври
     • [с.] 9
    • Лученіе на камикъ
    • Робе
     • [с.] 10
    • Прескакулка на придаваніе
    • Надскачваные и надхврьляніе
    • Народни Хоря
     • [с.] 11
   • Годежни обычяи въ градъ-тъ Т.-Пазарджикъ
    • [с.] 12
   • Сватбени обычяи въ градъ-тъ
    • [с.] 13
    • Недѣля
     • [с.] 14
    • Понедѣлникъ
     • [с.] 15
    • Петъкъ
   • Годежни обычяи въ Панагюрище
    • [с.] 16
    • [с.] 17
   • Сватбени обычяи въ Панагюрище
    • [с.] 18
    • Недѣля
     • [с.] 19
     • [с.] 20
    • Понедѣлникъ
    • Вторникъ
     • [с.] 21
    • Срѣда
    • Четврьтъкъ
   • Годежни обычяи по малкы-тѣ села
    • [с.] 22
   • Сватбени обычяи по малкы-тѣ села
    • Недѣля
     • [с.] 23
     • [с.] 24
    • Понедѣлникъ
     • [с.] 25
     • [с.] 26
    • Вторникъ
   • Пристанкы
    • [с.] 27
   • Народни обычяи, употрѣбляеми въ градъ-тъ и по села-та, въ различны дни прѣзъ годинѫ-тѫ
    • Игнатовъ день, на 20-ый Декемврія
    • Малка коледа и Бѫдни вечерь
     • [с.] 28
    • Коледа, (Рождество Христово)
    • Бѫдни вечерь прѣдъ Новѫ годинѫ на (Декемврія 31-ый)
     • [с.] 29
     • Мѣстни обычяи на тоя день въ Панагюрище
      • [с.] 30
    • Нова година и Василъ (на 1-ый Іянуарія)
     • [с.] 31
    • Попова коледа и бѫдни вечерь (Іянуарія 5-ый)
    • Богоявленіе - водици (Іянуарія 6-ый)
    • Ивановъ день (Іянуарія 7-ый)
     • [с.] 32
    • Бабинъ день (Іянуарія 8-ый)
    • Великы-сирны заговѣнкы
     • [с.] 33
    • Чисти понедѣлникъ
    • Тодъровдень - Тудорова сѫббота
    • Благовецъ - Благовѣщеніе
    • Лазаровъ день
     • [с.] 34
    • Цвѣтна Недѣля
    • Великдень
    • 22-ый Априлія - спроти Гергёвъ день
     • [с.] 35
     • Мѣстни обычяи на тоя день въ Панагюрище
      • [с.] 36
      • [с.] 37
    • Гергювъ день
     • [с.] 38
    • Прьвый Маій ,
   • Суевѣрія: Русаля. - Самовилскы праздницы
    • Янювдень (24-ый Іунія)
     • [с.] 39
    • Разни суевѣрни праздници
     • [с.] 40
   • Обычяи, кои-то ся изврьшватъ надъ умрѣлъ человѣкъ
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • Задушниченъ обычяй (Описанъ въ Гюнелійскѫ-тѫ махалѫ - Желѣзнишко окружіе)
     • Описаніе
      • [с.] 43
      • [с.] 44
      • [с.] 45
    • Черкуваніе
     • Описаніе
      • [с.] 46
    • Святый Андрея
     • [с.] 47
  • [ІІ.] Българскы народни обычяи въ Свищовъ
   • Рожденіе
    • Вторый день
     • [с.] 48
    • Третины
    • Кръщеніе
    • Кѫпаніе
     • [с.] 49
    • Молитва
     • [с.] 50
   • Годежни обычяи въ Свищовъ
    • Малъкъ годежь
    • Голѣмъ годежь
     • [с.] 51
   • Сватбени обычяи въ Свищовъ
    • Петъкъ
    • Сѫббота
     • [с.] 52
    • Недѣля
    • Вѣнчяніе
     • [с.] 53
    • Понедѣлникъ
     • [с.] 54
   • Народни обычяи въ Свищовъ, употрѣбляеми въ различны дни прѣзъ годинѫ-тѫ
    • Великдинь
     • [с.] 55
    • Гергювдень
    • Прьвый Маій
    • Русалска Недѣля
    • Драгайка
    • Игнаждень, - 20-ый Декемврія
     • [с.] 56
    • Коляда (Рождество Христово)
    • Сурвакы - 1-ый Іянуарія
    • Чисти Понедѣлникъ
    • Тудорова сѫббота
    • Вълчи праздници
     • [с.] 57
  • [ІІІ.] Лѣсковска свадба (Отъ П. В. Оджякова)
   • I. За жененіе-то въобще, - за момѫ-тѫ и иргень-тъ (момъкъ-тъ)
    • [с.] 58
   • II. Дѣтинство
    • [с.] 59
    • [с.] 60
   • III. Моминство
    • 1. Начяло на моминство-то ,
    • 2. Момуване ,
     • [с.] 61
     • [с.] 62
     • [с.] 63
   • IV. За свадбы-тѣ
    • 1. Какъ ся проси мома за оженваніе
     • [с.] 64
     • [с.] 65
    • 2. Одумваніе
    • 3. За испитіе - испиваніе и мѣнежь - мѣна
     • [с.] 66
    • 4. Годежь
     • [с.] 67
    • 5. Животъ-тъ на годеницѫ-тѫ и годеникъ-тъ
     • [с.] 68
    • 6. Заниманіе-то на годеницѫ-тѫ
     • [с.] 69
     • [с.] 70
     • [с.] 71
    • 7. За годеникъ-тъ
     • [с.] 72
    • 8. За вѣнчялны-тѣ дрѣхы на булкѫ-тѫ
     • [с.] 73
   • V. Сватбена-та недѣля
    • [с.] 74
    • 1. Срѣда
    • 2. Четвьртъкъ
     • [с.] 75
     • [с.] 76
     • [с.] 77
    • 3. Пятъкъ
     • а. Засѣвкы и мѣдяникъ
      • [с.] 78
     • б. Хлѣбъ у момъкъ-тъ
      • [с.] 79
     • в. Деверь-тъ (калесникъ-тъ)
      • [с.] 80
    • 4. Сѫббота ,
     • а. Вѣнецъ
      • [с.] 81
     • б. У момѫ-тѫ засѣвкы и хлѣбъ
     • в. Извѣстіе на крьстникъ-тъ и попъ-тъ
     • г. Вънкашны преуговленія, най-нуждня и прави закони
      • [с.] 82
    • 5. Недѣля
     • а. У зетя
      • [с.] 83
     • б. У Крьстникъ-тъ
      • [с.] 84
     • в. У булкѫ-тѫ
      • [с.] 85
     • г. булка-та на колѫ-тѫ
      • [с.] 86
     • д. У цьрквѫ - вѣнчяніе-то
     • е. Младоженци-тѣ у тѣхъ си
      • [с.] 87
     • ж. Окропъ
      • [с.] 88
    • 6. Чистъ понедѣлникъ
    • 7. Вторникъ - на ракіѫ-тѫ
     • У моминѫ майкѫ
      • [с.] 89
     • У зетя на ракіѫ и приносъ
     • У моминѫ майкѫ
     • Було-то ся хвърля
      • [с.] 90
    • 8. Срѣда
     • Подирь свадбяны работы
    • 9.Четвьртъкъ
     • Повраткы или прошка
    • 10. Сѫббота
     • [с.] 91
    • 11. Втора недѣля
    • 12. Цѣлуваніе булкы-тѣ рѫціе
  • [ІV. Българскы народни обычяи въ градъ-тъ Кюстендилъ]
   • Обычяи на свадбѫ, извьршвани въ градъ-тъ Кюстендилъ (Записаны по мѣстно-то нарѣчіе отъ Георгія А. Гюшева)
    • Такмешъ (годешъ)
    • Китка-та
     • [с.] 92
    • Кутиі-та
    • Боя-та
    • Кѫна геджеси
    • Момино-то хоро
     • [с.] 93
     • [с.] 94
     • [с.] 95
     • [с.] 96
     • [с.] 97
     • [с.] 98
    • Поклонъ
    • Блага-та ракія
    • Презивъ
   • Годишны обычяи [въ Кюстендилъ]
    • Бъднія-тъ вечеръ
     • [с.] 99
    • Бъднія-тъ вечеръ по села-та
     • [с.] 100
    • На другія-тъ день - Рождество
    • На св. Василія
    • Иванъ день
     • [с.] 101
    • Бабинъ день
    • Ора-та копа-та
    • Лазарица
    • На великъ день
     • [с.] 102
    • Мартифа-та
     • [с.] 103
    • Крѫсти посатъ по село-то
    • Прѣмузъ
     • [с.] 104
  • [V. Българскы народни обычяи въ въ село Скребатно (Неврокопско)]
   • Играчкы въ село Скребатно (Неврокопско). (Записаны отъ Димитрія Д. Македонского по мѣстно-то нарѣчіе)
    • 1. Га-гу, или двашь-тришь до дѣ дойде орелъ-а
     • [с.] 105
    • 2. Крыва во́йскя
     • [с.] 106
    • 3. Сираче
    • 4. Желчка
     • [с.] 107
   • Обычяи и обряды, извьршваны по праздници-тѣ въ село Скребатно (Неврокопско окружіе). (Записани отъ Димитрія Д. Македонского, по мѣстно-то нарѣчіе). Праздници
    • 1) Водици и Юванъ-день
     • [с.] 108
    • 2) Велидень
     • [с.] 109
     • 3) Гергювъ-день
    • 4) Илинъ-день
     • [с.] 110
    • 5) Курбанъ
    • 6) Споредници
     • [с.] 111
    • 7) Муковъ-день
    • 8) Боже-име
    • 9) На́мѣстникъ
     • [с.] 112
    • 10) Пеперуга
     • [с.] 113
  • [VІ. Баянія]
   • Баянія. (Записаны отъ Илія П. Бѣлковскы и Петко Гыдиджискы, отъ Ахѫ-Челебискытѣ села.- Устово и Калуково)
    • 1. Баяніе за уроци
    • 2. Баяніе за уроци
    • 3. Баяніе за ранѫ, кога захване да бере
     • [с. 114]
    • 4. Баяніе. Кога ся Загуби нѣкой добытъкъ, та завързвать дивечя да го не поврѣди; като глѣдать на нѣкоѭ звѣздѫ изговарять:
   • Баянія. (Отъ Сборникъ-тъ на Ц. Генчева. Слушани отъ Великѫ Димовицѫ Гошева въ Карагачъ. Зети отъ ”Об. трудъ” Кн. II 1868 г.)
    • 1. Баіеніе за уроки
     • [с.] 115
    • 2. Баіеніе за ерменліасало
    • 3. Баіеніе за страници
    • 4. Баіеніе за червенѫ-тѫ или урбалецъ
     • [с.] 116
    • 5. Баіеніе за завиваніе пѫпь
     • [с.] 117
  • [VІІ. Гатанкы]
   • Гатанкы. (Записаны въ Панагюрище)
    • [с. 118]
    • [с.] 119
    • [с.] 120
    • [с.] 121
   • Гатанкы. (Записаны въ село Скребатно, Неврокопско окрѫжіе, отъ Димитрія Д. Македонского по мѣстно-то нарѣчіе)
    • [с.] 122
    • Погажданіе прьво
    • Погажданіе второ
     • [с.] 123
     • [с.] 124
  • [VІІІ.] Пословици и поговорки
   • А.
    • [с. 125]
    • [с.] 126
    • [с.] 127
    • [с.] 128
   • Б.
    • [с.] 129
    • [с.] 130
    • [с.] 131
    • [с.] 132
   • В.
    • [с.] 133
    • [с.] 134
    • [с.] 135
    • [с.] 136
    • [с.] 137
    • [с.] 138
    • [с.] 139
    • [с.] 140
   • Г.
    • [с.] 141
    • [с.] 142
    • [с.] 143
   • Д.
    • [с.] 144
    • [с.] 145
    • [с.] 146
    • [с.] 147
    • [с.] 148
    • [с.] 149
    • [с.] 150
    • [с.] 151
    • [с.] 152
    • [с.] 153
    • [с.] 154
   • Е.
    • [с.] 155
    • [с.] 156
   • Ж.
    • [с.] 157
   • З.
    • [с.] 158
    • [с.] 159
    • [с.] 160
    • [с.] 161
   • И.
    • [с.] 162
    • [с.] 163
    • [с.] 164
    • [с.] 165
   • К.
    • [с.] 166
    • [с.] 167
    • [с.] 168
    • [с.] 169
    • [с.] 170
    • [с.] 171
    • [с.] 172
    • [с.] 173
    • [с.] 174
    • [с.] 175
    • [с.] 176
    • [с.] 177
    • [с.] 178
    • [с.] 179
   • Л.
    • [с.] 180
    • [с.] 181
   • М.
    • [с.] 182
    • [с.] 183
    • [с.] 184
    • [с.] 185
    • [с.] 186
   • Н.
    • [с.] 187
    • [с.] 188
    • [с.] 189
    • [с.] 190
    • [с.] 191
    • [с.] 192
    • [с.] 193
    • [с.] 194
    • [с.] 195
    • [с.] 196
    • [с.] 197
    • [с.] 198
    • [с.] 199
   • О.
    • [с.] 200
    • [с.] 201
    • [с.] 202
    • [с.] 203
    • [с.] 204
    • [с.] 205
   • П.
    • [с.] 206
    • [с.] 207
    • [с.] 208
    • [с.] 209
    • [с.] 210
    • [с.] 211
    • [с.] 212
    • [с.] 213
    • [с.] 214
    • [с.] 215
    • [с.] 216
   • Р.
    • [с.] 217
    • [с.] 218
    • [с.] 219
   • С.
    • [с.] 220
    • [с.] 221
    • [с.] 222
    • [с.] 223
    • [с.] 224
    • [с.] 225
    • [с.] 226
    • [с.] 227
    • [с.] 228
    • [с.] 229
   • Т.
    • [с.] 230
    • [с.] 231
    • [с.] 232
    • [с.] 233
   • У.
    • [с.] 234
   • Х.
    • [с.] 235
    • [с.] 236
    • [с.] 237
   • Ц.
   • Ч.
    • [с.] 238
    • [с.] 239
    • [с.] 240
    • [с.] 241
   • Ш.
    • [с.] 242
   • Щ.
    • [с.] 243
    • [с.] 244
   • Ю.
   • Я.
    • [с.] 245
    • [с.] 246
  • [ІХ.] Приказскы
   • Приказска (Записана въ Панагюрище). Царь, Царица и Царскы сынъ
    • [с. 247]
    • [с.] 248
    • [с.] 249
   • Приказскы Записѫны спорядъ произношеніе-то Калоферско
    • 1.
     • [с.] 250
     • [с.] 251
    • 2.
    • 3.
     • [с.] 252
     • [с.] 253
     • [с.] 254
   • Приказска слушана въ Устово-село отъ Ахѫ-Челеби
    • [с.] 255
    • [с.] 256
   • Приказницы отъ Шопско
    • I.
    • II.
     • [с.] 257
    • III.
    • IV.
     • [с.] 258
     • [с.] 259
     • [с.] 260
  • [Българскы народны пѣсни]
   • Българскы народны пѣсни отъ Тьрново
    • 1.
    • 2.
     • [с. 261]
    • 3.
    • 4.
     • [с.] 262
    • 5.
     • [с.] 263
    • 6.
     • [с.] 264
    • 7.
     • [с.] 265
    • 8.
     • [с.] 266
    • 9.
    • 10.
     • [с.] 267
     • [с.] 268
    • 11.
     • [с.] 269
    • 12.
    • 13.
     • [с.] 270
    • 14.
    • 15.
     • [с.] 271
     • [с.] 272
    • 16.
    • 17.
     • [с.] 273
    • 18.
     • [с.] 274
     • [с.] 275
    • 19.
    • 20.
     • [с.] 276
    • 21.
     • [с.] 277
    • 22.
     • [с.] 278
    • 23. Лазарска (На момче)
    • 24. Смѣшна
    • 25.
    • Дѣтинскы играчкы
     • [с.] 279
   • Отъ Панагюрище (Записаны отъ Г-на Искра Мачева)
    • 26.
    • 27.
     • [с.] 280
     • [с.] 281
    • 28.
     • [с.] 282
    • 29.
     • [с.] 283
     • [с.] 284
    • 30.
     • [с.] 285
   • Отъ Копривщицѫ
    • 31.
     • [с.] 286
     • [с.] 287
     • [с.] 288
     • [с.] 289
    • 32.
     • [с.] 290
     • [с.] 291
    • 33.
     • [с.] 292
     • [с.] 293
    • 34.
   • Испроводны пѣсни, кои-то ся пѣѭть въ Клисурѫ
    • 35.
     • [с.] 294
    • 36.
     • [с.] 295
   • Отъ Карлово. (Съобщены отъ Г. Петра Хр. Поппова)
    • 37.
     • [с.] 296
    • 38.
   • Отъ село Милци (Карловско)
    • 39.
     • [с.] 297
    • 40.
     • [с.] 298
    • 41.
     • [с.] 299 ,
   • Българскы пѣсни Записаны спорядъ произношеніе-то на Калоферци
    • 42.
     • [с.] 300
     • [с.] 301
    • 43.
    • 44.
     • [с.] 302
    • 45.
    • 46.
    • 47.
     • [с.] 303
     • [с.] 304
     • [с.] 305
     • [с.] 306
   • Отъ Аджаръ. Жътварскы
    • 48.
    • 49.
     • [с.] 307
    • 50.
     • [с.] 308
   • Отъ Желъзникъ
    • 51.
     • [с.] 309
     • [с.] 310
    • 52.
    • 53.
     • [с.] 311
     • [с.] 312
    • 54.
    • 55.
     • [с.] 313
    • 56.
    • 57.
     • [с.] 314
    • 58.
    • 59.
     • [с.] 315
     • [с.] 316
    • 60.
     • [с.] 317
    • 61.
    • 62.
     • [с.] 318
     • [с.] 319
     • [с.] 320
   • Отъ Ахѫ-Челебійскѫ-тѫ каазѫ Село Устово (Читакъ). (Записаны отъ Г.Г. И. Бѣлковскы и П. Гыдиджискы)
    • 63.
    • 64.
     • [с.] 321
    • 65.
     • [с.] 322
    • 66.
     • [с.] 323
    • 67.
     • [с.] 324
    • 68.
    • 69.
     • [с.] 325
     • [с.] 326
    • 70.
    • 71.
     • [с.] 327
    • 72.
     • [с.] 328
    • 73.
     • [с.] 329
   • Отъ Самоковъ
    • 74.
     • [с.] 330
    • 75.
     • [с.] 331
   • Българскы народни пѣсни отъ Софія
    • 76.
     • [с.] 332
    • 77.
     • [с.] 333
    • 78.
     • [с.] 334
    • 79.
    • 80.
     • [с.] 335
    • Хороводны пѣсни отъ села-та по Шоплука
     • 81.
     • 82.
      • [с.] 336
    • Другы пѣсни отъ села-та
     • 83.
      • [с.] 337
     • 84.
      • [с.] 338
    • (Отъ градътъ)
     • 85.
      • [с.] 339
     • 86.
     • 87.
      • [с.] 340
    • На Лазарица
     • 88.
    • На Лазарица за Кошере-тѣ
     • 89.
     • 90.
      • [с.] 341
     • 91.
     • 92.
      • [с.] 342
     • 93.
   • Пѣсни отъ нишско окрѫжіе
    • 94.
     • [с.] 343
    • 95.
    • 96.
   • Отъ Кюстендилъ
    • 97.
     • [с.] 344
    • Любовны и Хороводны
     • 98.
     • 99.
      • [с.] 345
     • 100.
     • 101.
      • [с.] 346
     • 102.
     • 103.
      • [с.] 347
     • 104.
    • Пѣсни Жѫтварски
     • 105.
      • [с.] 348
      • На Пладне
       • 106.
      • На Южина
       • 107.
      • Надъ Вѣчеръ
       • 108.
        • [с.] 349
      • Отъ нивя-та на дома
       • 109.
    • Пѣсни трапезарски
     • 110.
     • 111.
      • [с.] 350
     • 112.
     • 113.
      • [с.] 351
    • У лозіе на гроздоберъ
     • 114.
      • [с.] 352
   • Отъ Село Челинци (Радомирско)
    • 115.
     • [с.] 353
     • [с.] 354
    • 116.
     • [с.] 355
   • Незабѣлѣжено, гдѣ е записана
    • 117.
     • [с.] 356
  • Имена-та на Почтенны-тѣ наши еднородци отъ разны-тѣ старны на отечество-то и вънъ отъ него, кои-то сѫ съдѣйствували съ извънреднѫ помощь за издаваніе-то на ”Българский-тъ народенъ сборникъ”
   • [с. I]
   • [с.] II
   • [с.] III
   • [с.] IV
  • Имена-та на Родолюбивы-тѣ Спомоществователи
   • [с. V]
   • [с.] VI
   • [с.] VII
   • [с.] VIII
   • [с.] IX
   • [с.] X
   • [с.] XI
   • [с.] XII
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]