Citation link:
 • Уставъ на Българско-то книжовно дружество : Прегледанъ, удобренъ и пріетъ едногласно отъ общо-то събраніе, държано на 26, 27, 28 и 29 септемрія 1869 въ Браила
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Глава І. [Учредяване]
   • Чл. 1
  • Глава ІІ. Цѣль
   • Чл. 2
    • [с. 3]
   • Чл. 3
    • [с.] 4
   • Чл. 4
   • Чл. 5
   • Чл. 6
    • [с.] 5
   • Чл. 7
   • Чл. 8
   • Чл. 9
  • Глава ІІІ. Съставъ на дружество-то
   • Чл. 10
    • [с.] 6
   • Чл. 11
   • Чл. 12
   • Чл. 13
   • Чл. 14
   • Чл. 15
    • [с.] 7
   • Чл. 16
   • Чл. 17
   • Чл. 18
    • [с.] 8
   • Чл. 19
   • Чл. 20
  • Глава ІV. Избирваніе и промѣненіе на членове-тѣ
   • Чл. 21
   • Чл. 22
   • Чл. 23
   • Чл. 24
    • [с.] 9
   • Чл. 25
   • Чл. 26
  • Глава V. Матеріални средства
   • Чл. 27
    • [с.] 10
   • Чл. 28
   • Чл. 29
  • Глава VІ. Разноски на дружество-то
   • Чл. 30
   • Чл. 31
    • [с.] 11
  • Глава VІІ. Дължности на спомагателни-тѣ членове
   • Чл. 32
   • Чл. 33
   • Чл. 34
  • Глава VІІІ. Дължности на дѣйствителни-тѣ членове
   • Чл. 35
    • [с.] 12
   • Чл. 36
   • Чл. 37
  • Глава ІХ. Дължности-тѣ на настоятелство-то и отъ части на дѣйствителни-тѣ членове
   • Чл. 38
    • [с.] 13
   • Чл. 39
    • [с.] 14
   • Чл. 40
   • Чл. 41
  • Глава Х. Права на членове-тѣ
   • Чл. 42
   • Чл. 43
    • [с.] 15
   • Чл. 44
   • Чл. 45
  • Глава ХІ. Отдѣлни преимущества на членове-тѣ
   • Чл. 46
   • Чл. 47
    • [с.] 16
  • Глава ХІІ. Главно годишно събраніе
   • Чл. 48
   • Чл. 49
   • Чл. 50
   • Чл. 51
    • [с.] 17
   • Чл. 52
   • Чл. 53
   • Чл. 54
   • Чл. 55
   • Чл. 56
    • [с.] 18
  • Глава ХІІІ. Общи и основни опредѣленія
   • Чл. 57
   • Чл. 58
    • [с.] 19
   • Чл. 59
   • Чл. 60
   • Чл. 61
   • Чл. 62
   • Чл. 63
    • [с.] 20
   • Чл. 64
   • Чл. 65
   • Чл. 66
   • Чл. 67
    • [с.] 21
    • [с. 22]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]