Citation link:
 • Списание на Българската академия на наукитѣ : Клонъ историко-филологиченъ и философско-общественъ : Кн. 16 (1918)
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Съдържание
   • [с. I]
   • [с. II]
  • Исторически и художествени паметници въ манастира Св. Иванъ Бигоръ (Дебърско). Отъ д-ръ Л. Милетичъ
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
   • [с.] 29
   • [с.] 30
   • [с.] 31
   • [с.] 32
   • [с.] 33
   • [с.] 34
   • [ил.] 1. Село Янче въ долината на р. Радика по пѫтя къмъ манастиря
   • [ил.] 2. Селата срещу манастиря Св. Иванъ Бигоръ
   • [ил.] 3. Манастирятъ Св. Ив. Бигоръ съ новия "палатъ" (снетъ прѣди пожара на 1912 година)
   • [ил.] 4а. Манастирятъ Св. Ив. Бигоръ, какъвто е сега
   • [ил.] 4б. Манастирската черква, гледана откъмъ югъ
   • [ил.] 5. Стариятъ "палатъ" на манастиря, чешмата и отсрещното здание, гдѣто е трапезарията
   • [ил.] 6. Манастирската трапезария
   • [ил.] 7. Иконостасътъ на манастирската черква
   • [ил.] 8. Царскитѣ двери на манастирската черква
   • [ил.] 9а. Рѣзбата на манастирския иконостасъ (лѣво отъ царскитѣ двери)
   • [ил.] 9б. Частъ отъ рѣзбата на манастирския иконостасъ (вж. №9) въ по-уголѣменъ видъ
   • [ил.] 10. Частъ отъ рѣзбата на манастирския иконостасъ
   • [ил.] 11. Рѣзбата на манастирския иконостасъ
   • [ил.] 12. "Въздухътъ" въ олтаря на манастирската черква
   • [ил.] 13. Иконостасъ на скопската черква Св. Спасъ
   • [ил.] 14. Рѣзбата на иконостасъ на скопската черква Св. Спасъ
   • [ил.] 15. Рѣзбата на иконостасъ на скопската черква Св. Спасъ (лѣво отъ царскитѣ двери)
   • [ил.] 16а. Иконостасъ на Пазарджишката черква Св. Богородица
   • [ил.] 16б. Рѣзбата на иконостаса на Пазарджишката черква (уголѣмена частьта дѣсно отъ царскитѣ двери, вж. 16а)
  • Важна фонетична особеностъ на единъ западномакедонски говоръ. Отъ д-ръ Л. Милетичъ
   • [с. 35]
   • [с.] 36
   • [с.] 37
   • [с.] 38
   • [с.] 39
   • [с.] 40
   • [с.] 41
   • [с.] 42
  • Къмъ историята на сѣверозападнитѣ бългрски земи. Отъ д-ръ П. Никовъ
   • [с. 43]
   • [с.] 44
   • [с.] 45
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с.] 48
   • [с.] 49
   • [с.] 50
   • [с.] 51
   • [с.] 52
   • [с.] 53
   • [с.] 54
   • [с.] 55
   • [с.] 56
   • [с.] 57
   • [с.] 58
   • [с.] 59
   • [с.] 60
   • [с.] 61
   • [с.] 62
   • [с.] 63
   • [с.] 64
  • Имената на още десеть бългрски рѣки. Отъ Ст. Младеновъ
   • [с. 65]
   • [с.] 66
   • [с.] 67
   • [с.] 68
   • [с.] 69
   • [с.] 70
   • [с.] 71
   • [с.] 72
   • [с.] 73
   • [с.] 74
   • [с.] 75
   • [с.] 76
   • [с.] 77
   • [с.] 78
   • [с.] 79
   • [с.] 80
   • [с.] 81
   • [с.] 82
   • [с.] 83
   • [с.] 84
   • [с.] 85
   • [с.] 86
   • [с.] 87
   • [с.] 88
   • [с.] 89
   • [с.] 90
   • [с.] 91
   • [с.] 92
   • [с.] 93
   • [с.] 94
   • [с.] 95
   • [с.] 96
   • [с.] 97
   • [с.] 98
   • [с.] 99
   • [с.] 100
   • [с.] 101
   • [с.] 102
   • [с.] 103
   • [с.] 104
  • Гробни находки отъ Халщатската епоха. Отъ Р. Поповъ
   • [с. 105]
   • [с.] 106
   • [с.] 107
   • [с.] 108
   • [с.] 109
   • [с.] 110
   • [с.] 111
   • [с.] 112
   • [с.] 113
   • [с.] 114
   • [с.] 115
   • [с.] 116
   • Таблица I
   • Таблица II
   • Таблица III
   • Таблица IV
   • Таблица V
   • Таблица VI
   • Таблица VII
   • Таблица VIII
   • Таблица IX
   • Таблица X
  • Гръцкиятъ надписъ върху иконата на Иисуса Христа въ Охридската църква св. Богородица - св. Климентъ. Отъ митрополита Симеонъ
   • [с. 117]
   • [с.] 118
   • [с.] 119
   • [с.] 120
   • [с.] 121
   • [с. 122]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]