Citation link:
 • Как да се съ-гласуваме : Ръководство по организационна и лична кариерна култура / Яна Рашева-Мерджанова, Цветанка Динчева.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
   • стр. 3
  • Съдържание
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
  • Обръщение
   • стр. 9
  • Първа част. Културата в битието на професионалната организация
   • 1. Предварителни понятия
    • стр. 11
    • стр. 12
    • стр. 13
    • стр. 14
   • 2. Структуриране на професионалната организация
    • стр. 16
    • стр. 17
    • стр. 18
    • стр. 19
    • стр. 20
    • стр. 21
    • стр. 22
    • стр. 23
    • стр. 24
   • 3. Възгледи за организационната култура
    • стр. 26
    • стр. 27
   • 4. Изграждане на организационна култура
    • 4.1. Параметри - етапи, компоненти, функции, фактори
     • стр. 29
     • стр. 30
     • стр. 31
     • стр. 32
     • стр. 33
     • стр. 34
     • стр. 35
    • 4.2. Индикатори на организационна култура
     • стр. 37
    • 4.3. Фирмена евристика
     • стр. 39
     • стр. 40
     • стр. 41
  • Втора част. Съдържателни компоненти - имплицитни модели на организационна култура
   • 1. Мотиви, нагласи, ориентации - стратегии за мотивиране на персонала. Личностен профил; "Първият работен ден"; "Празници"
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
    • стр. 46
    • стр. 47
    • стр. 48
    • стр. 49
    • стр. 50
    • стр. 51
   • 2. Професионални ценности - същност, характеристики, психологически механизми на развитие
    • стр. 53
    • стр. 54
    • стр. 55
    • стр. 56
    • стр. 57
    • стр. 58
    • стр. 59
   • 3. Професионални ценности - персонален ракурс: ценностен профил; скала на социалния интерес; показател за удовлетворение от работата - привързаност към организацията; "Моята идеална работа"; "Моралната квадратура"; "Кариерна зрелост"
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
    • стр. 65
    • стр. 66
    • стр. 67
    • стр. 68
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
    • стр. 72
    • стр. 73
    • стр. 74
    • стр. 75
    • стр. 76
    • стр. 77
    • стр. 78
   • 4. Професионални ценности - социален ракурс
    • 4.1. Хармонизиране налични и организационни ценности: "Блус на сините якички"; "Водещите ми жизнени приоритети"
     • стр. 80
     • стр. 81
     • стр. 82
    • 4.2. Установяване и "прехвърляне" на ценности
     • стр. 84
    • 4.3. Организационни механизми на развитие: лично кариерно планиране и евристично проектиране на организацията; "Образование на пазара"; "Обучение на персонала"
     • стр. 86
    • 4.4. Съхраняване на организационни ценности - харта, лого, кредо, символи и ритуали, фирмен архив и история, фирмени артефакти и генеалогия
     • стр. 88
     • стр. 89
     • стр. 90
     • стр. 91
     • стр. 92
     • стр. 93
     • стр. 94
     • стр. 95
     • стр. 96
     • стр. 97
     • стр. 98
     • стр. 99
     • стр. 100
     • стр. 101
     • стр. 102
    • 5. Организационна етика - интерперсонален ракурс: "Фирмена лоялност или приятелство"; "Крайна мяра"
     • стр. 104
  • Трета част. Комуникационни компоненти - експлицитни модели на организационна култура
   • 1. Комуникация - същност, компоненти, направления в организацията, комуникационна компетентност
    • стр. 106
    • стр. 107
    • стр. 108
    • стр. 109
   • 2. Вътрешноорганизационна комуникация - "Комуникация ръководство-служители"; "Трите зони на ръководителя"
    • стр. 111
   • 3. Бизнескомуникация с партньорите - същност, функции, задачи
    • стр. 113
    • стр. 114
    • стр. 115
    • стр. 116
   • 4. Публично представяне на фирмата - презентации, преговори
    • стр. 118
    • стр. 119
    • стр. 120
    • стр. 121
    • стр. 122
   • 5. Невербална комуникация - етюди
    • стр. 124
    • стр. 125
   • 6. Фактори на комуникационно взаимодействие; бариери и преодоляване
    • стр. 127
  • Четвърта част. Мотивационно-организационно развитие
   • 1. Работа в професионален екип
    • стр. 129
    • стр. 130
   • 2. Вътрешно изследване и оценяване на организационна култура - базов въпросник
   • 3. Външно експертно изследване и оценяване на организационна култура - процедура на социален одит
    • стр. 133
  • Ключови задания
   • стр. 135
   • стр. 136
   • стр. 137
   • стр. 138
   • стр. 139
   • стр. 140
   • стр. 141
   • стр. 142
   • стр. 143
   • стр. 144
   • стр. 145
   • стр. 146
   • стр. 147
  • Приложения
   • стр. 149
   • стр. 150
   • стр. 151
   • стр. 152
   • стр. 153
   • стр. 154
   • стр. 155
   • стр. 156
   • стр. 157
   • стр. 158
  • Библиография
   • стр. 160
   • стр. 161
   • стр. 162
   • стр. 163