Citation link:
 • Кратка всеобща исторія въ просты разказы ради юношества
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Оглавленіе
   • [с. V]
   • [с.] VІ
   • [с.] VІІ
   • [с.] VІІІ
   • [с.] ІХ
   • [с.] Х
  • Предисловіе
   • [с. ХІ]
   • [с.] ХІІ
   • [с.] ХІІІ
   • [с.] ХІV
  • Възлюблѣннѣйшіи ми единородцы!
   • [с. ХV]
   • [с.] ХVІ
  • Введение въ исторія-та
   • 1. Пьрви люди и тѣхни потомци до Ноя
    • [с. 1]
    • [Въпроси]
   • 2. Земледѣлие и скотоводство при каиновы-тѣ потомцы
    • [с.] 2
    • [с.] 3
    • [Въпроси]
     • [с.] 4
   • 3. Пьрвы изобрѣтенія
    • [с.] 5
    • [Въпроси]
   • 4. Всемірный потопъ. Ной и потомци-тѣ на сынове-тѣ му, отъ кои-то произлезнали пьрви-тѣ народи
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [Въпроси]
     • [с.] 8
   • 5. Вавилонското стълпотворение. Потомци симови, хамови и Іафетови
    • Пьрви народи
     • [с.] 9
     • [Въпроси]
   • [6.] Начало на пьрвы-тѣ господарства. Заниманія, религія и класове на пьрвы-тѣ народы
    • 6. Начало на пьрвы-тѣ господарства
     • [с.] 10
     • [с.] 11
    • Заниманія на пьрвы-тѣ народы
     • [с.] 12
    • Религія на пьрвы-тѣ народы
     • [с.] 13
    • Произхождение на касты-тѣ
    • [Въпроси]
     • [с.] 14
   • 7. Предмѣтъ на всеобщѫ-тѫ исторіѭ. Нейни источници, раздѣление и главни спомагателны наукы: географія и хронологія
    • Прѣдмѣтъ на исторіѭ-тѫ
     • [с.] 15
    • Источницы на исторіѫ-тѭ
     • [с.] 16
    • Раздѣление на исторіѭ-тѫ
     • [с.] 17
    • Географія и хронологія, като спомагателны наукы на исторіѭ-тѫ
     • [с.] 18
    • [Въпроси]
     • [с.] 19
     • [с.] 20
  • Стара исторія
   • 8. Общій прегледъ
    • [с. 21]
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [Въпроси]
   • І. Най-стари народи въ Азія и Африка
    • 9. Индійци и Кытайци
     • [с.] 24
     • [с.] 25
     • [Въпроси]
      • [с.] 26
    • 10. Вавилоняни и Асиріяни
     • [с.] 27
     • [с.] 28
     • [Въпроси]
      • [с.] 29
    • 11. Етіопци и Егыптяни
     • [с.] 30
     • [с.] 31
     • [с.] 3[2]
     • [с.] 33
     • [Въпроси]
      • [с.] 34
    • 12. Финикіяни
     • [с.] 35
     • [с.] 36
     • [с.] 37
     • [Въпроси]
      • [с.] 38
    • 13. Евреи
     • [с.] 39
     • [с.] 40
     • [Въпроси]
    • 14. Евреи-тѣ при царове-тѣ
     • [с.] 41
     • [с.] 42
     • [с.] 43
     • [с.] 44
     • [Въпроси]
    • 15. Мидяни и Перси
     • [с.] 45
     • [с.] 46
     • [Въпроси]
      • [с.] 47
    • 16. Перси-тѣ при Кыра. Лидійскый царь Крезъ
     • [с.] 48
     • [Въпроси]
      • [с.] 49
    • 17. Персидска-та монархія: става по-силна и по-обширна при Камбиза и Дарія Истаспа, а ослабѣва при Ксеркса и уничтожявася при Дарія Кодомана (529-330 г. пр. р. х.)
     • [с.] 50
     • [с.] 51
     • [Въпроси]
   • ІІ. Европейскы господарства въ стары-тѣ времена
    • Грьцка исторія
     • Періодъ прьвый. Древны времена на грьціѭ до персидскы-тѣ войны
      • 18. Древни жители на Грьціѭ и тѣхна религія
       • [с.] 52
       • [с.] 53
       • [с.] 54
       • [Въпроси]
        • [с.] 55
      • 19. Грьцкы витези. Походъ Аргонавтовъ. Троянская война
       • [с.] 56
       • [Въпроси]
        • [с.] 57
      • 20. Грьцкы республикы (народоправленія)
       • [с.] 58
       • [с.] 59
       • [Въпроси]
      • 21. Шпартанци. Ликургъ
       • [с.] 60
       • [с.] 61
       • [Въпроси]
        • [с.] 62
      • 22. Атиняни. Солонъ
       • [с.] 63
       • [Въпроси]
        • [с.] 64
     • Періодъ вторый. Отъ время-то на персидскы-тѣ войны до покореніе-то на Грьціѭ отъ македоняне-тѣ
      • 23. Персидскы войны (500 до 449 год. предъ р. х.)
       • [с.] 65
       • [с.] 66
       • [с.] 67
       • [с.] 68
       • [Въпроси]
        • [с.] 69
      • 24. Пьрвенство (игемонія) Атинско. Периклъ
       • [с.] 70
       • [Въпроси]
      • 25. Пелопонезская война (431 - 404 преди р. хр.)
       • [с.] 71
       • [с.] 72
       • [с.] 73
       • [Въпроси]
        • [с.] 74
      • 26. Паденіе Грьціи
       • [с.] 75
       • [Въпроси]
      • 27. Грьцкы стихотворци, списатели и философи
       • [с.] 76
       • [с.] 77
       • [с.] 78
       • [Въпроси]
        • [с.] 79
    • Исторія на Македонско-то господарство
     • 28. Македонія до смрьть-тѫ Филиповѫ
      • [с.] 80
      • [Въпроси]
       • [с.] 81
     • 29. Персидско-Македонско господарство, при Александра великаго
      • [с.] 82
      • [с.] 83
      • [с.] 84
      • [Въпроси]
     • 30. Царство Александра великаго и негово раздробленіе
      • [с.] 85
      • [с.] 86
      • [Въпроси]
       • [с.] 87
    • Римска исторія
     • Вступленіе
      • 31. Стара Италія и нейни жители
       • [с.] 88
       • [с.] 89
       • [Въпроси]
     • Периодъ пьрвый. Римъ при царове-тѣ
      • 32. Основаніе Рима и царове въ него
       • [с.] 90
       • [с.] 91
       • [с.] 92
       • [с.] 93
       • [Въпроси]
        • [с.] 94
     • Периодъ вторый. Римска республика (509 - 30 год. предъ р. х.)
      • 33. Войны Римскы съ Етрусци-тѣ и Латины-тѣ. Орацій Коклесъ. Муцій Сцевола
       • [с.] 95
       • [с.] 96
       • [Въпроси]
        • [с.] 97
      • 34. Распра между Патриціи-тѣ и плебеи-тѣ. Трибуни. Децемвири
       • [с.] 98
       • [с.] 99
       • [Въпроси]
      • 35. Галли въ Римъ
       • [с.] 100
       • [с.] 101
       • [Въпроси]
      • 36. Война съ Самнитяны-тѣ (343 - 290 пр. р. х.) и съ царь Пирра (282 -272 пр. р. х.). Децій Мусъ. Фабрицій
       • [с.] 102
       • [с.] 103
       • [с.] 104
       • [Въпроси]
      • 37. Прьва пуническа война (265 - 241 год. предъ р. х.) Регулъ
       • [с.] 105
       • [с.] 106
       • [Въпроси]
        • [с.] 107
      • 38. Втора Пуническа война (218 - 201 год. преди р. х.) Анибалъ. Сципіонъ Африканскій
       • [с.] 108
       • [с.] 109
       • [с.] 110
       • [Въпроси]
      • 39. Покореніе Македоніи и Грьціи отъ Римляне-тѣ и разрушеніе Картагена въ третѭ-тѫ Пуническѫ войнѫ
       • [с.] 111
       • [с.] 112
       • [Въпроси]
      • 40. Нови безпорядъци и несъгласія между Римляне-тѣ. Гракхы
       • [с.] 113
       • [с.] 114
       • [Въпроси]
      • 41. Римскы войны въ Африкѫ съ царя Югурта (118 - 106 год. преди р. хр.) и въ Италіѭ съ Кымвры-тѣ и Тевтоны-тѣ (113 - 101 год. пр. х.). Марій
       • [с.] 115
       • [с.] 116
       • [Въпроси]
      • 42. Пьрва междоусобна война въ Римъ. Марій и Сулла
       • [с.] 117
       • [с.] 118
       • [Въпроси]
      • 43. Прьвый Тріумвиратъ. Помпей. Крассъ. Юлій Кесаръ
       • [с.] 119
       • [с.] 120
       • [с.] 121
       • [Въпроси]
      • 44. Втора междоусобна война въ Римъ. Кесарь непромѣнимъ диктаторъ
       • [с.] 122
       • [с.] 123
       • [Въпроси]
        • [с.] 124
      • 45. Третя междоусобна война въ Римъ. Вторый тріумвиратъ. Антоній. Лепидъ. Октавій
       • [с.] 125
       • [с.] 126
       • [Въпроси]
        • [с.] 127
     • Периодъ третій. Римска-та имперія до паденіе на западнѫ-тѫ римскѫ имперіѭ
      • 46. Царствованіе Августа. Начало и распространеніе христіянства
       • [с.] 128
       • [с.] 129
       • [Въпроси]
        • [с.] 130
      • 47. Безпорядъци въ Римъ при жестокы-тѣ императоры
       • [с.] 131
       • [с.] 132
       • [Въпроси]
      • 48. Рядъ на добры-тѣ императоры въ Римъ
       • [с.] 133
       • [с.] 134
       • [Въпроси]
        • [с.] 135
      • 49. Растройство и паденіе на Римскѫ-тѫ имперіѭ при безгрыжны-тѣ и лошявы-тѣ императоры
       • [с.] 136
       • [Въпроси]
      • 50. Распространеніе на христіянство-то въ Римскѫ-тѫ имперіѭ. Константинъ великій
       • [с.] 137
       • [с.] 138
       • [с.] 139
       • [Въпроси]
      • 51. Германци. Тѣхно преселеніе
       • [с.] 140
       • [с.] 141
       • [с.] 142
       • [с.] 143
       • [Въпроси]
      • 52. Аттила, царь Унскый. Паденіе на западнѫ-тѫ Римскѫ имперіѭ
       • [с.] 144
       • [с.] 145
       • [Въпроси]
        • [с.] 146
  • Срѣдня исторія
   • 53. Общій прегледъ
    • [с. 147]
    • [с.] 148
    • [Въпроси]
     • [с.] 149
   • Периодъ пьрвый. Отъ паденіе-то на Западнѫ-тѫ римскѫ имперіѭ до Карла Великаго
    • 54. Различны промѣненія въ Германскы-тѣ народы послѣ тѣхны-тѣ преселенія
     • [с.] 150
     • [с.] 151
     • [Въпроси]
      • [с.] 152
    • 55. Италія завоевана отъ Остъ-готы-тѣ, Грьци-тѣ и Лонгобарды-тѣ. Грьцка-та имперія въ славно-то царствованіе Юстиніяново
     • [с.] 153
     • [с.] 154
     • [Въпроси]
      • [с.] 155
    • 56. Араби. Махомедъ
     • [с.] 156
     • [с.] 157
     • [с.] 158
     • [с.] 159
     • [Въпроси]
      • [с.] 160
    • 57. Франгско кралѣвство
     • [с.] 161
     • [с.] 162
     • [Въпроси]
   • Периодъ вторый. Отъ Карла Великаго до крьстоносны-тѣ походы
    • 58. Карлъ Великый
     • [с.] 163
     • [с.] 164
     • [с.] 165
     • [Въпроси]
      • [с.] 166
    • 59. Раздробленіе на Франгскѫ-тѫ монархіѭ
     • [с.] 167
     • Франція
      • [с.] 168
     • Германія
     • [Въпроси]
      • [с.] 169
    • 60. Начало на исторіѭ-тѫ Англійскѫ. Норманны. Руссы
     • [с.] 170
     • [с.] 171
     • [с.] 172
     • [Въпроси]
      • [с.] 173
    • 61. Германія при Саксонскы-тѣ кралѣвы и императоры (919 - 1024 г.). Хенрихъ І
     • Хенрихъ І
      • [с.] 174
      • [с.] 175
     • Отонъ І
      • [с.] 176
     • [Въпроси]
      • [с.] 177
    • 62. Германія въ царуваніе-то на Франконскы-тѣ императоры. Конрадъ ІІ Хенрихъ ІІІ. Хенрихъ VІ. и Хенрихъ V (1024 - 1125 год.)
     • [с.] 178
     • [с.] 179
     • [с.] 180
     • [Въпроси]
      • [с.] 181
   • Периодъ третій. Отъ крьстоносны-тѣ походы до открытіе-то на Америкѫ при сврьшеніе-то на ХV-то столѣт.
    • 63. Крьстоносни походи
     • [с.] 182
     • [с.] 183
     • [с.] 184
     • [Въпроси]
      • [с.] 185
    • 64. Продлъженіе на Крьстоносны-тѣ походы
     • [с.] 186
     • [с.] 187
     • [с.] 188
     • [Въпроси]
      • [с.] 189
    • 65. Слѣдствія отъ крьстоносны-тѣ походы за европейскы-тѣ народы. Рыцарство. Градове и граждане. Искуства и наукы. Закони
     • Рыцарство
      • [с.] 190
      • [с.] 191
      • [с.] 192
      • [Въпроси]
    • 66. Продълженіе
     • Градища и Граждане
      • [с.] 193
     • Искуства и наукы
      • [с.] 194
      • [с.] 195
     • Закони
     • [Въпроси]
      • [с.] 196
    • 67. Хохенштауфеновъ домъ въ Германіѭ (1137-1254 г.) Гибеллини и Гвельфи
     • [с.] 197
     • [с.] 198
     • [Въпроси]
      • [с.] 199
    • 68. Германія при Хагсбурско-Австріискы-тѣ императоры. Швейцарци
     • [с.] 200
     • [с.] 201
     • [с.] 202
     • [Въпроси]
      • [с.] 203
    • 69. Безпорядъци въ западнѫ-тѫ црьквѫ. Іоаннъ Хуссъ и Хуссити
     • [с.] 204
     • [с.] 205
     • [с.] 206
     • [Въпроси]
    • 70. Франція при Капетингы-тѣ (987 - 1328 г.) войны съ Англіѭ
     • [с.] 207
     • [с.] 208
     • [Въпроси]
      • [с.] 209
    • 71. Франція при кральови-тѣ изъ дома Валуовъ (1328 - 1589 г.). Продълженіе на войны-тѣ съ Англіѭ. Дѣвица Орлеанская. Карлъ смѣлый
     • [с.] 210
     • [с.] 211
     • [с.] 212
     • [Въпроси]
      • [с.] 213
    • 72. Англія
     • [с.] 214
     • [с.] 215
     • [Въпроси]
      • [с.] 216
    • 73. Италія
     • [с.] 217
     • [с.] 218
     • [с.] 219
     • [с.] 220
     • [Въпроси]
      • [с.] 221
    • 74. Пиринейскый полуостровъ. Открыванье морскый пѫть въ Индіѭ
     • [с. 222] 122
     • [с.] 223
     • [с.] 224
     • [с.] 225
     • [Въпроси]
      • [с.] 226
    • 75. Грьцка имперія. Турци и Монголи въ Европѫ
     • [с.] 227
     • [с.] 228
     • [с.] 229
     • [с.] 230
     • [Въпроси]
      • [с.] 231
    • 76. Венгрія. Польшя. Прусія. Данія
     • Венгрія
      • [с.] 232
      • [с.] 233
     • Польшя
      • [с.] 234
     • Пруссія
      • [с.] 235
     • Данія
      • [с.] 236
      • [с.] 237
     • [Въпроси]
      • [с.] 238
    • 77. Изобрѣтеніе компаса, пушечнога праха и книгопечатанія
     • [с.] 239
     • Изобрѣтеніе компаса
     • Изобрѣтеніе пушечнаго праха и огнестрѣлны-тѣ орудія
      • [с.] 240
     • Изобрѣтеніе книгопечатанія
      • [с.] 241
     • [Въпроси]
      • [с.] 242
      • [с.] 243
  • Стара исторія
   • 78. Общій прегледъ
    • [с. 244]
    • [с.] 245
    • [с.] 246
    • [с.] 247
    • [Въпроси]
     • [с.] 248
   • Периодъ пьрвый. Отъ открытіе-то на Америкѫ до Вестфалскыя миръ
    • 79. За открытіе-то на Америкѫ. Христофоръ Колумбъ
     • [с.] 249
     • [с.] 250
     • [с.] 251
     • [с.] 252
     • [Въпроси]
      • [с.] 253
      • [с.] 254
    • 80. Послѣдны открытія отъ Португалци-тѣ и Шпаньолци-тѣ. Открыванье на Бразиліѭ. Покореніе Мексика отъ Фердинанда Кортесса. Пѫтешествіе Магеланово около свѣта. Открытіе Перу
     • [с.] 255
     • [с.] 256
     • [с.] 257
     • [с.] 258
     • [Въпроси]
      • [с.] 259
    • 81. Реформація. Лютеръ. Меланхтонъ. Цвингли. Калвинъ
     • [с.] 260
     • [с.] 261
     • [с.] 262
     • [с.] 263
     • [Въпроси]
      • [с.] 264
    • 82. Императоръ Карлъ V
     • [с.] 265
     • [с.] 266
     • [Въпроси]
      • [с.] 267
    • 83. Краль Филиппъ ІІ. Нидерландія
     • [с.] 268
     • [с.] 269
     • [Въпроси]
      • [с.] 270
    • 84. Англія при Хенриха VІІІ и Елисаветѫ. Марія Стуартъ
     • [с.] 271
     • [с.] 272
     • [Въпроси]
      • [с.] 273
    • 85. Англія при Якова І. Карла І и Кромвеля
     • [с.] 274
     • [с.] 275
     • [с.] 276
     • [с.] 277
     • [Въпроси]
      • [с.] 278
    • 86. Отдѣленіе Швеціи отъ Даніѭ. Христіянъ ІІ. Густавъ Ваза
     • [с.] 279
     • [Въпроси]
      • [с.] 280
    • 87. Войны между религіозны-тѣ партіи въ Франціѭ. Вартоломеева нощь. Хенрихъ ІV
     • [с.] 281
     • [с.] 282
     • [с.] 283
     • [Въпроси]
      • [с.] 284
    • 88. Тридесятгодишна война
     • [с.] 285
     • [с.] 286
     • [с.] 287
     • [Въпроси]
      • [с.] 288
    • 89. Густавъ Адолфъ, краль Шведскый
     • [с.] 289
     • [с.] 290
     • [с.] 291
     • [Въпроси]
    • 90. Вестфалскый миръ
     • [с.] 292
     • [с.] 293
     • [Въпроси]
      • [с.] 294
   • Периодъ вторый. Отъ Вестфалскыя миръ до Французскѫ-тѫ революціѭ
    • 91. Франція при Людовика ХІV
     • [с.] 295
     • [с.] 296
     • [с.] 297
     • [Въпроси]
      • [с.] 298
    • 92. Велика сѣверна война. Карлъ ХІІ, краль Шведскый
     • [с.] 299
     • [с.] 300
     • [с.] 301
     • [Въпроси]
      • [с.] 302
      • [с. 303] 203
    • 93. Пруссія. Седмогодишна война
     • [с.] 304
     • [с.] 305
     • [с.] 306
     • [с.] 307
     • [Въпроси]
      • [с.] 308
    • 94. Важнѣйшіи произшествія въ Германіѭ, Польшѭ и Швеціѭ въ ХVІІІ-то стол.
     • [с.] 309
     • [с.] 310
     • [с.] 311
     • [с.] 312
     • [с.] 313
     • [Въпроси]
      • [с.] 314
    • 95. Сѣверо-Американскы съединены штаты
     • [с.] 315
     • [с.] 316
     • [с.] 317
     • [Въпроси]
      • [с.] 318
  • Най-нова исторія
   • 96. Общый прегледъ
    • [с. 319]
    • [с.] 320
    • [Въпроси]
   • Периодъ пьрвый. Отъ Французскѫ-тѫ революціѭ до Віенскыя конгресъ
    • 97. Француска революція
     • [с.] 321
     • [с.] 322
     • [с.] 323
     • [с.] 324
     • [Въпроси]
      • [с.] 325
    • 98. Войны у Франціѭ. Наполеонъ Бонапартъ
     • [с.] 326
     • [с.] 327
     • [с.] 328
     • [Въпроси]
      • [с.] 329
    • 99. Войны Наполеоновы въ Германіѭ
     • [с.] 330
     • [с.] 331
     • [с.] 332
     • [Въпроси]
      • [с.] 333
    • 100. Походъ Наполеоновъ въ Руссіѭ въ 1812-тѫ годинѫъ
     • [с.] 334
     • [с.] 335
     • [Въпроси]
      • [с.] 336
    • 101. Послѣдни войны Наполеонови въ 1813 - 1815 год. и конецъ на негово-то царствованіе
     • [с.] 337
     • [с.] 338
     • [Въпроси]
      • [с.] 339
   • Периодъ вторый. Отъ Віенскыя конгресъ до наши-тѣ времена
    • 102. Положеніе Европескыхъ дѣлъ послѣ Віенскаго конгреса
     • [с.] 340
     • [с.] 341
     • [с.] 342
     • [с.] 343
     • [с.] 344
     • [Въпроси]
      • [с.] 345
    • 103. Продълженіе: Франція, Белгія, Германія
     • [с.] 346
     • [с.] 347
     • [с.] 348
     • [Въпроси]
      • [с.] 349
    • 104. Успѣхи просвѣщенія и образованія въ най-ново-то время
     • [с.] 350
     • [с.] 351
     • [Въпроси]
      • [с.] 352
      • [с.] 353
  • Хронологыческый прегледъ на всеобщѫ-тѫ исторіѭ
   • Древня исторія
    • [с. 354]
    • [с.] 355
    • [Въпроси]
     • [с.] 356
     • [с.] 357
   • Средня исторія
    • [с.] 358
    • [Въпроси]
     • [с.] 359
     • [с.] 360
   • Нова Исторія
    • [Въпроси]
     • [с.] 361
   • Най-нова Исторія
    • [с.] 362
    • [с.] 361
    • [Въпроси]
     • [с.] 363
     • [с. 364]
  • Погрѣшкы
   • [с. 365]
   • [с. 366]
   • [с. 367]
   • [с. 368]
  • [Карти]
   • Господарства въ стары врѣмена
   • Господарства въ средны вѣкове у Европѫ и Азіѭ
   • Европа и Америка въ 16, 17 и 18-то столѣтіе
   • Европейскы господарства въ найнова времена
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]