Citation link:
 • Пѫрвичка бѫлгарска грамматика
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Страна пѫрва
   • Вѫведеніе
    • [с. 3]
    • [с.] 4
    • [с.] 5
    • [с.] 6
   • Глава пѫрва. За сѫществителното име
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
   • Глава втора. За прилогѫтъ
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • Прѫвъ отредъ за сѫществителнытѣ имена на мѫжскый родъ, дѣто са свѫршватъ на ъ, й, ь и о
     • [с.] 14
     • [с.] 15
     • [с.] 16
     • [с.] 17
     • [с.] 18
     • [с.] 19
    • Вторъ отредъ за сѫществителнытѣ имена на женскый родъ, дѣто са свѫршватъ на а, ѧ и ь
     • [с.] 20
     • [с.] 21
     • [с.] 22
    • Третй отредъ за сѫществителнытѣ имена на средній родъ, дѣто са свѫршватъ на е, іе и о
     • [с.] 23
     • [с.] 24
     • [с.] 25
     • [с.] 26
     • [с.] 27
     • [с.] 28
     • [с.] 29
     • [с.] 30
   • Глава третѧ. За прилагателното име
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • [с.] 37
    • [с.] 38
    • [с.] 39
   • Прибавка на пѫрвата и третѧта глава. За бройното име
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • [с.] 43
    • [с.] 44
   • Глава четвѫрта. За мѣстоимето
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
   • Глава пета. За глаголѫтъ
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • [с.] 57
    • [с.] 58
    • Спрѣженіе на спомагателный глаголъ сѫмь
     • [с.] 59
     • [с.] 60
     • [с.] 61
     • [с.] 62
    • Спрѣженіе пѫрво
     • [с.] 63
     • [с.] 64
     • [с.] 65
     • [с.] 66
     • [с.] 67
    • Спрѣженіе второ
     • [с.] 68
     • [с.] 69
     • [с.] 70
     • [с.] 71
     • [с.] 72
    • Спрѣженіе третьо
     • [с.] 73
     • [с.] 74
     • [с.] 75
     • [с.] 76
     • [с.] 77
     • [с.] 78
    • Спрѣженіе четвѫрто
     • [с.] 79
     • [с.] 80
     • [с.] 81
     • [с.] 82
     • [с.] 83
     • [с.] 84
    • Безлични глаголи
    • Приличъ на безличнитѣ глаголи
     • [с.] 85
    • Забѣлежваніѧ врѫхъ пѫрвото спрѣженіе
     • [с.] 86 / [с.] 87
    • Забѣлежваніѧ врѫхъ второто спрѣженіе
    • Забѣлежваніѧ врѫхъ третьото спрѣженіе
     • [с.] 88 / [с.] 89
   • Глава шеста. За нарѣчіето
    • [с.] 90
    • [с.] 91
    • [с.] 92
   • Глава седма. За предлогѫтъ
   • Глава осма. За сврѫзкѫтѫ
    • [с.] 93
   • Глава девѧта. За средорѣчьтѫ
    • [с.] 94
  • Страна втора
   • Ճправа
    • [с.] 95
    • [с.] 96
   • Ճправленіе на дՃмитѣ
    • 1) Именителный падежъ
    • 2) Звателный падежъ
     • [с.] 97
    • 3) Винителный падежъ
    • 4) Дателный падежъ
     • [с.] 98
    • 5) Родителный падежъ
     • [с.] 99
     • [с.] 100
  • Страна третѧ
   • Глава пѫрва. Равнописаніе
    • [с.] 101
    • [с.] 102
    • [с.] 103
    • [с.] 104
    • [с.] 105
    • [с.] 106
   • Глава втора. За раздѣленіето на сричкитѣ
    • [с.] 107
   • Глава третѧ. За бѣлежкытѣ на почиваніето
    • [с.] 108
    • [с.] 109
    • [с.] 110
    • [с.] 111
    • [с.] 112
    • [с.] 113
  • Словарникъ, или нѣколко дՃми, които намѣста говорѧтъ ТՃрски и Грѫцки, а пакъ на дрՃгы мѣста Бѫлгарски
   • А
    • [с. 114]
   • Б
    • [с.] 115
   • В
    • [с.] 116
   • Г
   • Д
    • [с.] 117
    • [с.] 118
   • Е
   • З
   • И
    • [с.] 119
   • К
    • [с.] 120
    • [с.] 121
   • Л
   • М
    • [с.] 122
   • Н
    • [с.] 123
   • О
   • П
   • Р
    • [с.] 124
   • С
    • [с.] 125
   • Т
   • Ճ
    • [с.] 126
   • Ф
   • Х
    • [с.] 127
   • Ч
    • [с.] 128
   • Ш
    • [с.] 129
   • ІО
   • Ѧ
    • [с.] 130
  • Почетнитѣ имена на помощницитѣ
   • [с. І]
   • [с.] ІІ
   • [с.] ІІІ
   • [с.] ІV
   • [с.] V
   • [с.] VІ
   • [с.] VІІ
   • [с.] VІІІ
   • [с.] ІХ
   • [с.] Х
   • [с.] ХІ
   • [с.] ХІІ
   • [с.] ХІІІ
   • [с.] ХІV
   • [с.] ХV
   • [с.] ХVІ
   • [с.] ХVІІ
   • [с.] ХVІІІ
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]