Citation link:
 • Болгарскіи разговорник за оныѧ, кои обычатъ да се навыкнՃватъ да говоратъ гречески
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Разговори
   • Разговоръ 1 / Діалогос 1
    • [с.3]
   • 2. За ставѧнѣ / Дїа ндамѡсїн
    • [с.] 4
    • [с.] 5
    • [с.] 6
   • 3. За поздравленїе / Дїа епіскепсїн
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
   • 4. За ТъргՃванѣ / Дїа Емборевма
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
   • 5. За КՃпՃванѣ / Дїа Псѡнїсїн
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
   • 6. За ОбѣдՃванѣ / Дїа Геѵматїсма
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
   • 7. За Странствованїе (За иденѣ) во Фїлїбе / Дїа Таксиді ис ФілїппՃполін
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • [с.] 37
    • [с.] 38
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • [с.] 41
   • 8. За пՃтешествіе въ Цари-градъ / КѡнстантїнՃполїн таксидїон
    • [с.] 42
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
    • [с.] 55
   • 9. За временно разговаранѣ / Пері керՃ сѵномїліас
    • [с.] 56
    • [с.] 57
    • [с.] 58
   • 10. За Дневнословіе / Дїа Имерологїон
    • [с.] 59
    • [с.] 60
   • 11. За ПисՃванѣ / Дїа Грапсімон
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с.] 63
    • [с.] 64
   • 12. Разны разговорки / Дїафори сѵномїліе
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • [с.] 67
    • [с.] 68
    • [с.] 69
  • Записи, или Записки // Сѵналлагматіке, ити Поліцe
   • Примѣри за Записи // Парадигмата діа Сѵналлагматікас
    • [Примѣръ 1]
     • [с.] 70 / [с.] 71
     • Инакъ // Аллеѡс
     • Инакъ // Аллеѡс
      • [с.] 72 / [с.] 73
     • Споредъ дрՃгїй начинъ // Кат аллон тропон
    • Примѣръ за втора // Парадигма дїа Дефтеран
     • [с.] 74 / [с.] 75
    • Прим. за Трета // Пар. дїа Трітин
    • Примѣръ за подписՃванѣ // Парадигма дїа Ѵпографин
     • Инакъ // Аллеѡс
      • [с.] 76 / [с.] 77
    • Примѣръ за отвъде подписՃванѣ // Парадигма дїа опїсѳен ѵпографин
     • Вторый + отвъде подпись // Дефтера + опїсѳен ѵпографи
    • Запись за самаго издателѧ // Сѵналлагматїки дїа тон ідїон екдотин
     • [с.] 78 // [с.] 79
    • Записи за опредѣленно време // Сѵналлагматїки дїа діорїзменон керон
     • Инакъ // Аллеѡс
      • [с.] 80 / [с.] 81
     • Инакъ кога є сама безъ в҃ и г҃ / Аллеѡс, отан ине мони хѡріс а҃, ке в҃-ас
    • Примѣръ за Принимателѧ // Парадигма пері тՃ пѡс препи на ѵпогрфете о Дехоменос
     • [с.] 82 / [с.] 83
    • Примѣръ за Исплащанѣ Записки // Парад. дїа Ексофлисін Сѵналлагматїкис
    • Примѣръ за Записка ВзаимнопорՃчигельна (Единъ за дрՃій кефилъ) // Парадигма дїа Сѵналлагматїкин Аллиленгѵон (о енас ме тон аллан кефилис)
     • [с.] 84 / [с.] 85
    • Заповѣдь за плащанѣ // Енидалма Плирѡмин
     • (Примѣръ) / / (Парадигма)
     • (ДрՃгїй Прим.) // (Аллон Парадигма)
      • [с.] 86 / [с.] 87
  • Доказательства // Аподиксис
   • Примѣри за доказательства // Парагигмата дїа аподиксис
   • ДрՃго // Алли
   • ДрՃго // Алли
   • ДрՃго // Алли
    • [с.] 88 / [с.] 89
  • Обѧзательства // Омологїе
   • Прим. за обѧзательства // Парад. дїа Омологіас хреѡстїкас
   • ДрՃго безопредѣльно // Алли анеф проѳесміас
   • ДрՃгъ начинъ // Алли кат аллон тропон
    • [с.] 90 / [с.] 91
   • ДрՃго за Стока // Алли дїа Прагматіан
   • ДрՃго за ПорՃчительство // Алли ме Енгіисін дїа хримата ке прагматіан
   • ПорՃчительство особно // Енгѵитирїон дїа даніон ис трітон
    • [с.] 92 / [с.] 93
   • Безопасность за порՃчительство // Асфалїстїкон прос енгіисїн
   • Обѧзательство сосъ Залогъ // Омологіа ме енехирон
    • [с.] 94 / [с.] 95
  • Писма
   • Уничтожительно писменно за изгՃбенно Обѧзательство
   • Писмо, съ кое содрՃжавашъ издана Записка
    • [с.] 96
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]