Citation link:
  • Бележки върху изкуството в българските земи през средните и по-нови векове : По повод книгата "Старобългарското изкуство" - Die altbulgarische Kunst - от д-р Б. Филов, директор на Народния археологически музей /От Г. Баласчев.
    • Заглавна страница