Citation link:
 • Православное ѹченіе или сокращенно хрїстїанско богословїе
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Посвещение]
   • [с. І]
   • [с. ІІ]
  • Благосклонныи читателю!
   • [с.] а҃
   • [с.] в҃
   • [с.] г҃
   • [с.] д҃
   • [с.] е҃
   • [с.] ѕ҃
   • [с.] з҃
   • [с.] и҃
  • Часть пьрва За естественното богопознаніе, което води человѣкъ атъ камъ Еѵа̕ггелската вѣра
   • § а҃. Ѿ гдѣ наченва человѣческото познанїе
   • § в҃. Доказателство, какъ есть Богъ
    • [с. 1]
   • § г҃. При това доказвасѧ бытїето Божїе
    • [с.] 2
    • [с.] 3
   • § д҃. Що есть Богъ
   • § е҃. Коисѫ Божїите свойства
    • [с.] 4
    • [с.] 5
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
   • § ѕ҃. Сей великїй Богъ създалъ е миръ
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
   • § з҃. [За человѣческо то созданїе]
    • [с.] 14
    • [с.] 15
   • § и҃. За Божї-атъ промысль
    • [с.] 16
    • [с.] 17
   • § ѳ҃. Средства на особеннї-атъ промысль Божїй за человѣкъ атъ
    • [с.] 18
   • § ι҃. За Богопочтенїето
    • [с.] 19
    • [с.] 20
   • § а҃ι. Богопочтенїето сѧ дѣли на вѫтрешно и внѣшно
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
   • § в҃ι. Богопочтенїе то не може да оустане никогда безъ възданїе
    • [с.] 24
   • § г҃ι. Оувѣренїе за бѫдՃщї-атъ животъ
    • [с.] 25
    • [с.] 26
   • § д҃ι. Доказателства на повреденото наше естество
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
   • § е҃ι. Человѣкъ не е вече въ состоѧнїето на съвьршенството
   • § ѕ҃ι. Человѣкъ е виноватъ предъ Бога
    • [с.] 31
   • § з҃ι. Требва человѣкъ да иска средства, да бы сѧ избавилъ ѿ Божї-атъ гнѣвъ
    • [с.] 32
   • § и҃ι. РазՃмъ атъ человѣчески не е възможенъ да изнамѣри това средство, чрезъ кое то бы моглъ Бога да оумилостиви
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • [с.] 37
  • Часть втора За Еѵаггелска та вѣра
   • § а҃. За ѿкровенїе то
    • [с. 38]
   • § в҃. Свѧтое Писанїе (а҃.) е истинно то слово Божїе (в҃.)
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • [с.] 43
   • § г҃. Сѫщественно то съдьржанїе на св. Писанїе
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с.] 50
   • § д҃. Що е Церковь
    • [с.] 51
   • § е҃. Различните състоѧнїѧ на церквата
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
   • § ѕ҃. За Церковно то гоненїе
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • [с.] 57
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • [с.] 60
   • § з҃. [Все то оученїе, що надлежи до нашето спасенїе ]
   • § и҃. Що е Сѷмволъ вѣры
    • [с.] 61
    • [с.] 62
   • § ѳ҃. Що е вѣра
    • [с.] 63
    • [с.] 64
    • [с.] 65
   • § ι҃. За тайнството на Свѧта Тройца
    • [с.] 66
    • [с.] 67
    • [с.] 68
   • § а҃ι. [За созданїе то]
    • [с.] 69
   • § в҃ι. Богъ сѧ грыжи и промыслѧ за свѣтъ атъ, който е създалъ, и оуправѧ всѧческаѧ премдՃрѡ
    • [с.] 70
   • § г҃ι. Въ създанїето си человѣкъ атъ сѧ сподобилъ превъсходна та благость Божїа (а҃.) и послѣ създанїето си, Божї-атъ промыслъ особеннѡ за себи си (в҃.)
    • [с.] 71
   • § д҃ι. Блажениї-атъ конецъ на человѣкъ атъ
    • [с.] 72
    • [с.] 73
    • [с.] 74
    • [с.] 75
   • § е҃ι. За престѫпенье то на заповѣдь Божїѧ
    • [с.] 76
    • [с.] 77
    • [с.] 78
   • § ѕ҃ι. За первороднї-атъ грѣхъ
    • [с.] 79
   • § з҃ι. РазсՃждаемъ человѣкъ въ таково плачевно състоѧнїе, подпадналъ въ крайна лютость на Божї-атъ гнѣвъ
    • [с.] 80
   • § и҃ι. Человѣкъ ѿ само себе си немалъ сила да сѧ избави
    • [с.] 81
    • [с.] 82
   • § ѳ҃ι. Самъ Богъ сѧ въплотилъ за человѣческото спасенїе
    • [с.] 83
    • [с.] 84
   • § к҃. За тайнство то на въплощенїе то на Сына Божїѧ
    • [с.] 85
    • [с.] 86
    • [с.] 87
    • [с.] 88
    • [с.] 89
    • [с.] 90
   • § к҃а. За дѣѧнїѧ та Хрїстовы
    • [с.] 91
    • [с.] 92
   • § к҃в. За Хрїстовата крьстна смьрть
    • [с.] 93
    • [с.] 94
    • [с.] 95
   • § к҃г. Смьрть та Хрїстовата е истинна та и сама та жертва
    • [с.] 96
    • [с.] 97
    • [с.] 98
    • [с.] 99
    • [с.] 100
   • § к҃д. За въскрьсенѣе то и възнесенїе то Хрїстово
    • [с.] 101
   • § к҃е. За Второто Хрїстово пришествїе
    • [с.] 102
    • [с.] 103
    • [с.] 104
    • [с.] 105
    • [с.] 106
   • § к҃ѕ. За съшествїето на свѧтаго ДՃха
    • [с.] 107
    • [с.] 108
    • [с.] 109
   • § к҃з. За Апостолско то проповѣданье, и за церква та
    • [с.] 110
    • [с.] 111
   • § к҃и. Свойства на истинна та церква
    • [с.] 112
    • [с.] 113
    • [с.] 114
    • [с.] 115
    • [с.] 116
   • § к҃ѳ. За правленїето церковно
    • [с.] 117
    • [с.] 118
    • [с.] 119
    • [с.] 120
   • § л҃. За тайнства та
    • [с.] 121
    • [с.] 122
   • § л҃а. Наша та церква има седемь тайнства въ новї-атъ завѣтъ
    • [с.] 123
   • § л҃в. Крьщенїе то е тайнство
    • [с.] 124
    • [с.] 125
   • § л҃г. За Мѵ̈̈ропомазанїе то
   • § л҃д. За причащенїе то
    • [с.] 126
    • [с.] 127
    • [с.] 128
    • [с.] 129
   • § л҃е. Какъ требва да сѧ приготвѧмы за причащенїе
    • [с.] 130
    • [с.] 131
   • § л҃ѕ. За Покаѧнїе то
    • [с.] 132
    • [с.] 133
   • § л҃з. За Свѧщенство то
    • [с.] 134
   • § л҃и. За СՃпрՃжество
    • [с.] 135
   • § л҃ѳ. За Маслѡсвѧщенїе
   • § м҃. За преданїѧ та и ѡбычаи те церковны
    • [с.] 136
   • § м҃а. За въскрьсенїе то на мьртвы те
    • [с.] 137
    • [с.] 138
    • [с.] 139
    • [с.] 140
    • [с.] 141
   • § м҃в. За блаженство то на праведны те, и за наказанїе то на ѕлы те
    • [с.] 142
    • [с.] 143
    • [с.] 144
  • Часть трета За законъ атъ Божіи
   • § а҃. [За законоположенїе то Божїе]
    • [с. 145]
    • [с.] 146
    • [с.] 147
   • § в҃. Божї-атъ законъ показва намъ различїе то на добры те и ѕлы те дѣла
   • § г҃. [За ѡснованїе то на законъ атъ]
    • [с.] 148
    • [с.] 149
    • [с.] 150
    • [с.] 151
   • § д҃. Що е ѡснованїе то на законъ атъ
    • [с.] 152
    • [с.] 153
    • [с.] 154
    • [с.] 155
   • § е҃. Пьрва та заповѣдь
    • [с.] 156
    • [с.] 157
    • [с.] 158
    • [с.] 159
    • [с.] 160
    • [с.] 161
   • § ѕ҃. Втора та заповѣдь
    • [с.] 162
    • [с.] 163
    • [с.] 164
    • [с.] 165
    • [с.] 166
   • § з҃. Третїа та заповѣдь
    • [с.] 167
    • [с.] 168
    • [с.] 169
    • [с.] 170
    • [с.] 171
    • [с.] 172
    • [с.] 173
   • § и҃. Четвьрта та заповѣдь
    • [с.] 174
    • [с.] 175
    • [с.] 176
    • [с.] 177
    • [с.] 178
    • [с.] 179
   • § ѳ҃. Пета та заповѣдь
    • [с.] 180
    • [с.] 181
    • [с.] 182
    • [с.] 183
   • § ι҃. Шеста та заповѣдь
    • [с.] 184
    • [с.] 185
    • [с.] 186
    • [с.] 187
   • § а҃ι. Седма та заповѣдь
    • [с.] 188
    • [с.] 189
   • § в҃ι. Въ осма та заповѣдь
    • [с.] 190
    • [с.] 191
    • [с.] 192
    • [с.] 192
    • [с.] 194
   • § г҃ι. Девѧта та заповѣдь
    • [с.] 195
    • [с.] 196
   • § д҃ι. Десѧта та заповѣдь
    • [с.] 197
    • [с.] 198
   • § е҃ι. [За Молитва та]
    • [с.] 199
    • [с.] 200
    • [с.] 201
    • [с.] 202
   • § ѕ҃ι. [За молитва та Господнѧ]
    • [с.] 203
    • [с.] 204
    • [с.] 205
    • [с.] 206
    • [с.] 207
    • [с.] 208
    • [с.] 209
  • Пресвѣтлѣишіи Царю [РасՃжденїе за Мелхїседека]
   • [с. 210]
   • [с.] 211
   • [с.] 212
   • [с.] 213
   • [с.] 214
   • [с.] 215
   • [с.] 216
   • [с.] 217
   • [с.] 218
   • [с.] 219
  • За оупотребенно то правописанїе въ превода атъ
   • [с.] 220
   • [с.] 221
   • [с.] 222
   • [с.] 223
   • [с.] 224
   • [с.] 225
   • [с.] 226
   • [с.] 227
   • [с.] 228
   • [с.] 229
  • Ѡглавленіе
   • [с. 230]
   • [с.] 231
   • [с.] 232
  • Расписъ на Спомоществователелы те
   • [с. 233]
   • [с. 234]
   • [с. 235]
   • [с. 236]
   • [с. 237]
   • [с. 238]
   • [с. 239]
   • [с. 240]
   • [с. 241]
   • [с. 242]
   • [с. 243]
   • [с. 244]
   • [с. 245]
   • [с. 246]
   • [с. 247]
   • [с. 248]
   • [с. 249]
   • [с. 250]
   • [с. 251]
   • [с. 252]
   • [с. 253]
   • [с. 254]
   • [с. 255]
   • [с. 256]
   • [с. 257]
   • [с. 258]
   • [с. 259]
   • [с. 260]
   • [с. 261]
   • [с. 262]
   • [с. 263]
   • [с. 264]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]