Citation link:
 • Зоология : За долнитѣ класове на българскитѣ реални училища и гимназии : Часть първа [Наглѣдна природна история]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Празна страница]
   • [Илюстрация]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Пояснение на картината
   • [с. V]
   • [с. VІ]
  • Предговоръ
   • [с. VІІ]
   • [с.] VІІІ
  • Въведение
   • [с. 1]
  • Кратки познания за жилищата на животнитѣ, за ползата и вредата отъ тѣхъ, какъ трѣбва да се хващатъ и правятъ отъ отъ тѣхъ сбирки
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
  • Описание различнитѣ видове животни
   • 1. Классъ. Млѣкопитающитѣ или Бозайнитѣ животни (Mammália)
    • 1. Разрядъ. Маймунитѣ (Simiae)
     • а) Старосвѣтскитѣ или африкански и азиятски маймуни
      • [с. 8]
      • [с.] 9
      • [с.] 10
     • б) Новосвѣтскитѣ или американски маймуни
      • [с.] 11
      • [с.] 12
    • 2. Разрядь. Рѫкокрилитѣ (Cheiróptera)
     • [с.] 13
     • [с.] 14
     • [с.] 15
    • 3. Разрядъ. Насѣкомояднитѣ (Insectívora)
     • [с.] 16
     • [с.] 17
    • 4. Разрядъ. Месояднитѣ (Шелми, Carnívora)
     • а) Коткообразнитѣ шелми (Felína)
      • * Европейски котки
       • [с.] 18
       • [с.] 19
      • ** Африкански и азиятски котки
       • [с.] 20
       • [с.] 21
      • *** Американски котки
       • [с.] 22
     • б) Хиенитѣ (Hyaenína)
      • [с.] 23
     • в) Кучеобразнитѣ шелми (Canína)
      • [с.] 24
      • [с.] 25
      • [с.] 26
      • [с.] 27
     • г) Бѣлкообразнитѣ шелми (Mustelina)
      • [с.] 28
      • [с.] 29
      • [с.] 30
      • [с.] 31
     • д) Мечкитѣ (Ursína)
      • [с.] 32
     • Прѣглѣдъ на месояднитѣ животни или шелми
      • [с.] 33
    • 5. Разрядъ. Тюленитѣ (Pinnipédia)
     • [с.] 34
     • [с.] 35
    • 6. Разрядъ. Гризачитѣ или Гризуни (Glires)
     • а) Катерицитѣ (Sciurína)
      • [с.] 36
     • б) Мишкитѣ (Murína)
      • [с.] 37
      • [с.] 38
      • [с.] 39
     • в) Заяцитѣ (Leporina)
      • [с.] 40
     • Прибавка: Други забелѣжителни гризачи
      • [с.] 41
      • [с.] 42
    • 7. Разрядъ. Малозѫбитѣ (Edentáta)
     • [с.] 43
     • [с.] 44
     • [с.] 45
    • 8. Разрядъ. Еднокопитнитѣ (Solidúngula)
     • [с.] 46
     • [с.] 47
     • [с.] 48
    • 9. Разрядъ. Двоекопитнитѣ (Bisúlca)
     • а) Кухорогитѣ (Cavicórnia)
      • [с.] 49
      • [с.] 50
      • [с.] 51
      • [с.] 52
      • [с.] 53
     • б) Рогачевитѣ животни (Cervíni)
      • [с.] 54
      • [с.] 55
      • [с.] 56
      • [с.] 57
      • [с.] 58
     • в) Камилитѣ (Camelíni)
      • [с.] 59
      • [с.] 60
    • 10. Разрядъ. Многокопитнитѣ (Multitúngula)
     • а) Тъкмокопитнитѣ
      • [с.] 61
      • [с.] 62
     • б) Лихокопитнитѣ
      • [с.] 63
      • [с.] 64
      • [с.] 65
    • 11. Разрядъ. Рибообразнитѣ или Китовитѣ (Cetácea)
     • а) Делфинитѣ (Denticéti)
      • [с.] 66
      • [с.] 67
     • б) Сѫщитѣ Китови (Mysticéti)
      • [с.] 68
      • [с.] 69
    • 12. Разрядъ. Двоутробнитѣ (Торбелясти, Marsupiália)
     • [с.] 70
    • 13. Разрядъ. Птицоноситѣ (Monotrémata)
     • [с.] 71
    • Преглѣдъ на млѣкопитающитѣ животни
     • [с.] 72
   • 2. Классъ. Птицитѣ (Aves)
    • 1. Разрядъ. Бѣгунитѣ (Cursóres)
     • [с. 73]
    • 2. Разрядъ. Грабливитѣ птици (Rapáces)
     • а) Дневнитѣ грабливи птици
      • [с.] 74
      • [с.] 75
      • [с.] 76
      • [с.] 77
     • б) Нощнитѣ грабливи птици или Сови
      • [с.] 78
      • [с.] 79
    • 3. Разрядъ. Катерливитѣ птици (Scansóres)
     • а) Нашински
      • [с.] 80
     • б) Странни
      • [с.] 81
      • [с.] 82
      • [с.] 83
    • 4. Разрядъ. Крякливитѣ птици (Clamatóres)
     • а) Нашински
      • [с.] 84
     • б) Странни
      • [с.] 85
      • [с.] 86
    • 5. Разрядъ. Пѣющитѣ птици (Óscines)
     • а) Шилоклюнеститѣ (Subuliróstres)
      • * Дрозенообразнитѣ
       • [с.] 87
       • [с.] 88
      • ** Храсталаковитѣ птици
       • [с.] 89
     • [б)] Зѫбоклюнеститѣ птици (Dentiróstres)
      • [с.] 90
     • б) [в)] Лястовичкитѣ (Fissiróstres)
      • [с.] 91
      • [с.] 92
     • г) Кѫжелоклюнеститѣ (Coniróstres)
      • [с.] 93
      • [с.] 94
      • [с.] 95
      • [с.] 96
     • д) Гарванитѣ (Magniróstres)
      • [с.] 97
      • [с.] 98
      • [с.] 99
      • [с.] 100
      • [с.] 101
    • 6. Разрядъ. Гълѫбитѣ (Colúmbae)
     • [с.] 102
    • 7. Разрядъ. Куриннитѣ птици (Gallináceae)
     • а) Тетревообразнитѣ птици (Tetraónidae)
      • [с.] 103
      • [с.] 104
     • б) Домашнитѣ куринни птици (Gallínae)
      • [с.] 105
      • [с.] 106
     • б) Дивитѣ куринни птици (Фазанитѣ, Phasiánidae)
      • [с.] 107
      • [с.] 108
    • 8. Разрядъ. Блатскитѣ птици (Grallatóres)
     • а) Куриннитѣ блатски птици (Alectórides)
     • б) Рибаритѣ (Heródii)
      • [с.] 109
      • [с.] 110
      • [с.] 111
      • [с.] 112
     • в) Малкитѣ свинарчета (Limícolae)
      • [с.] 113
      • [с.] 114
    • 9. Разрядъ. Воднитѣ птици или Плавунитѣ (Natatóres)
     • а) Паткитѣ (Anátides)
      • [с.] 115
      • [с.] 116
     • б) Дългокрилитѣ (Longipénnes)
      • [с.] 117
      • [с.] 118
     • в) Веслоногитѣ (Steganópodes)
      • [с.] 119
     • г) Драгунитѣ (Colýmbidae)
      • [с.] 120
     • д) Алкитѣ (Alcidae)
      • [с.] 121
      • [с.] 122
    • Преглѣдъ на птицитѣ
     • [с.] 123
   • 3. Классъ. Влѣчугитѣ или Влѣкоходнитѣ (Reptília)
    • 1. Разрядъ. Желвитѣ (Костенурки, коруби, жеби, Testúdines)
     • [с. 124]
     • [с.] 125
    • 2. Разрядъ. Крокодилообразнитѣ (Crocodílina)
     • [с.] 126
    • 3. Разрядъ. Гущеритѣ (Saurii)
     • [с.] 127
     • [с.] 128
     • [с.] 129
     • [с.] 130
    • 4. Разрядъ. Змиитѣ (Serpentes)
     • а) Неотровни
      • [с.] 131
      • [с.] 132
     • б) Отровни
      • [с.] 133
      • [с.] 134
    • Преглѣдъ на влѣчугитѣ
     • [с.] 135
   • 4. Классъ. Земноводнитѣ (Amphíbia)
    • 1. Разрядъ. Безопашатитѣ (Ecaudáta)
     • [с. 136]
     • [с.] 137
    • 2. Разрядъ. Опашатитѣ или дъждовницитѣ (Млоци, Caudáta)
     • [с.] 138
    • Преглѣдъ на земноводнитѣ
     • [с.] 139
     • [с.] 140
   • 5. Классъ. Рибитѣ (Pisces)
    • 1. Разрядъ. Двойнодишащитѣ риби (Dípnoi)
    • 2. Разрядъ. Бодлокрилитѣ риби (Acanthópteri)
     • а) Бибанообразнитѣ риби (Percoidei)
      • [с. 141]
      • [с.] 142
     • б) Штитоглавитѣ риби (Cataphrácti)
      • [с.] 143
     • в) Морскитѣ пражми (Sparoídei)
      • [с.] 144
     • г) Скомриитѣ (Scomberoídei)
      • [с.] 145
      • [с.] 146
     • д) Раменокрилитѣ (Batrachoídei)
      • [с.] 147
    • 3. Разрядъ. Мегкокрилитѣ (Malacópteri)
     • А. Риби съ затворенъ мѣхуръ
      • [с.] 148
      • [с.] 149
     • В. Риби съ гърленъ мѣхуръ
      • а) Коремокрилитѣ (Abdomínales)
       • [с.] 150
       • [с.] 151
       • [с.] 152
      • б) Голокоремнитѣ риби (Malacópteri ápodes)
       • [с.] 153
       • [с.] 154
    • 4. Разрядъ. Стъклолуспенитѣ риби (Ganoídei)
     • [с.] 155
    • 5. Разрядъ. Хрущеливитѣ риби (Chondracánthi)
     • а) Прекоуститѣ (Plagióstomi)
      • [с.] 156
      • [с.] 157
     • б) Крѫгоуститѣ риби (Cyclóstomi)
      • [с.] 158
    • Преглѣдъ на рибитѣ
     • [с.] 159
   • Преглѣдъ на всичкитѣ гръбначни животни
    • [с.] 160
    • [с. 161]
    • [с. 162]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]