Citation link:
 • Небесни свѣтила или планетны-тѣ и звѣздны мірове
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Предисловіе
   • [с. ІІІ]
   • [с.] ІV
   • [с.] V
   • [с. VІ]
  • Введeніе
   • Пьрва бесѣда. Изложеніе на задачя-та, коя-то небеса-та прѣдлагатъ за рѣшеніе
    • [с. 7]
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
   • Втора бесѣда. Открытія-та на пьрвы-тѣ вѣкове
    • [с. 21]
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • [с.] 37
   • Третья бесѣда. Теоріи за объясненіе движенія-та на небесны-тѣ тѣла
    • [с. 38]
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
    • [с.] 55
    • [с.] 56
   • Четвьрта бесѣда. Открытіе всемірны-тѣ законы на движеніе-то и тяготѣніе-то
    • [с. 57]
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с.] 63
    • [с.] 64
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • [с.] 67
    • [с.] 68
    • [с.] 69
    • [с.] 70
    • [с.] 71
    • [с.] 72
    • [с.] 73
    • [с.] 74
   • Пета бесѣда. Приложеніе закона на всемірното тяготѣніе за объясненіе явленія-та на слънчова-та система
    • [с. 75]
    • [с.] 76
    • [с.] 77
    • [с.] 78
    • [с.] 79
    • [с.] 80
    • [с.] 81
    • [с.] 82
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • [с.] 85
    • [с.] 86
    • [с.] 87
    • [с.] 88
    • [с.] 89
    • [с.] 90
    • [с.] 91
    • [с.] 92
    • [с.] 93
    • [с.] 94
   • Шеста бесѣда. Трайность-та на планетна-та система
    • [с. 95]
    • [с.] 96
    • [с.] 97
    • [с.] 98
    • [с.] 99
    • [с.] 100
    • [с.] 101
    • [с.] 102
    • [с.] 103
    • [с.] 104
    • [с.] 105
    • [с.] 106
    • [с.] 107
    • [с.] 108
    • [с.] 109
    • [с.] 110
    • [с.] 111
    • [с.] 112
    • [с.] 113
   • Бесѣда седма. Открытіе-то на новы планеты
    • [с. 114]
    • [с.] 115
    • [с.] 116
    • [с.] 117
    • [с.] 118
    • [с.] 119
    • [с.] 120
    • [с.] 121
    • [с.] 122
    • [с.] 123
    • [с.] 124
    • [с.] 125
    • [с.] 126
    • [с.] 127
    • [с.] 128
    • [с.] 129
    • [с.] 130
    • [с.] 131
   • Осма бесѣда. Кометныя міръ
    • [с. 132]
    • [с.] 133
    • [с.] 134
    • [с.] 135
    • [с.] 136
    • [с.] 137
    • [с.] 138
    • [с.] 139
    • [с.] 140
    • [с.] 141
    • [с.] 142
    • [с.] 143
    • [с.] 144
    • [с.] 145
    • [с.] 146
    • [с.] 147
    • [с.] 148
    • [с.] 149
    • [с.] 150
    • [с.] 151
    • [с.] 152
   • Бесѣда девета. Масщабъ-тъ, по кой-то е построена вселенная
    • [с. 153]
    • [с.] 154
    • [с.] 155
    • [с.] 156
    • [с.] 157
    • [с.] 158
    • [с.] 159
    • [с.] 160
    • [с.] 161
    • [с.] 162
    • [с.] 163
    • [с.] 164
    • [с.] 165
    • [с.] 166
    • [с.] 167
    • [с.] 168
    • [с.] 169
    • [с.] 170
    • [с.] 171
    • [с.] 172
    • [с.] 173
    • [с.] 174
    • [с.] 175
   • Бесѣда десята. Движенія-та и обикаленія-та на неподвижны-тѣ звѣзды
    • [с. 176]
    • [с.] 177
    • [с.] 178
    • [с.] 179
    • [с.] 180
    • [с.] 181
    • [с.] 182
    • [с.] 183
    • [с.] 184
    • [с.] 185
    • [с.] 186
    • [с.] 187
    • [с.] 188
    • [с.] 189
    • [с.] 190
    • [с.] 191
    • [с.] 192
    • [с.] 193
    • [с.] 194
    • [с.] 195
    • [с.] 196
    • [с.] 197
    • [с.] 198
    • [с.] 199
  • Прибавленіе. Отъ ”небесна-та механика” на Денисона Олмстеда, А. Л. Д., профессора на естественна-та исторія и астрономія-та въ Іелска-та коллегія
   • Телескопъ
    • [с. 200]
    • [с.] 201
    • [с.] 202
    • [с.] 203
    • [с.] 204
    • [с.] 205
    • [с.] 206
    • [с.] 207
   • Обсерваторіи
    • [с. 208]
    • [с.] 209
    • [с.] 210
    • [с.] 211
    • [с.] 212
    • [с.] 213
    • [с.] 214
    • [с.] 215
   • Време и календарь-тъ
    • [с.] 216
    • [с.] 217
    • [с.] 218
    • [с.] 219
    • [с.] 220
    • [с.] 221
    • [с.] 222
    • [с.] 223
   • Коперникъ и Галилей
    • [с. 224]
    • [с.] 225
    • [с.] 226
    • [с.] 227
    • [с.] 228
    • [с.] 229
    • [с.] 230
    • [с.] 231
    • [с.] 232
    • [с.] 233
    • [с.] 234
    • [с.] 235
    • [с.] 236
    • [с.] 237
   • Кеплеръ
    • [с. 238]
    • [с.] 239
    • [с.] 240
    • [с.] 241
    • [с.] 242
    • [с.] 243
    • [с.] 244
    • [с.] 245
   • Ньютонъ
    • [с.] 246
    • [с.] 247
   • Стары и новы понятія за система-та на свѣта
    • [с. 248]
    • [с.] 249
    • [с.] 250
    • [с.] 251
    • [с.] 252
    • [с.] 253
    • [с.] 254
    • [с.] 255
    • [с.] 256
    • [с.] 257
   • Мьгливости. (Описаніе на таблицы-тѣ)
    • Таблица І
     • [с. 258]
    • Таблица ІІ
     • [с.] 259
    • Таблица ІІІ
     • [с.] 260
     • [с.] 261
    • Таблица ІV
     • [с.] 262
    • Таблица V
     • [с.] 263
    • Таблица VІ
     • [с.] 264
     • [с.] 265
     • [с. 266]
  • Спомощницы на Небесны свѣтила
   • [с. 267]
   • [с.] 268
   • [с.] 269
   • [с.] 270
   • [с.] 271
   • [с.] 272
  • Продълженіе отъ спомоществователи-тѣ
   • [с. 273]
  • По-важни погрѣшки
   • [с. 274]
   • [с. 275]
   • [с. 276]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]