Citation link:
 • История и техника на книгата
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Предговор
   • [c. 3]
   • [c. 4]
  • I част. Историческо развитие на писмеността и книгопечатането
   • 1. Книгата - могъщо и най-важно средство за комунистическото възпитание
    • [c.] 5
    • [c.] 6
    • [c.] 7
   • 2. Езикът и писмото като основни консруктивни елементи на книгата. Развитие на писмото
    • [c.] 8
    • [c.] 9
    • [c.] 10
    • [c.] 11
    • [c.] 12
   • 3. Произход и развитие на египетското и на китайското писмо
    • [c.] 13
    • [c.] 14
    • [c.] 15
   • 4. Славянска азбука. Произход и разпространение
    • [c.] 16
    • [c.] 17
    • [c.] 18
    • [c.] 19
   • 5. Материали - носители на писмото и уреди за писане
    • [c.] 20
    • [c.] 21
    • [c.] 22
    • [c.] 23
   • 6. Хартия, произход и разпространение
    • [c.] 24
    • [c.] 25
    • [c.] 26
    • [c.] 27
    • [c.] 28
    • [c.] 29
    • [c.] 30
   • 7. Ръкописни книги, преписшане и украса
    • [c.] 31
    • [c.] 32
   • 8. Книгопечатане. Предходници на книгопечатането. Същност и значение
    • [c.] 33
    • [c.] 34
    • [c.] 35
    • [c.] 36
    • [c.] 37
    • [c.] 38
    • [c.] 39
    • [c.] 40
   • 9. Разпространение на книгопечатането
    • [c.] 41
    • [c.] 42
    • [c.] 43
    • [c.] 44
    • [c.] 45
    • [c.] 46
    • [c.] 47
    • [c.] 48
   • 10. Книгопечатането в България.Първи печатници и старопечатни книги у нас
    • [c.] 49
    • [c.] 50
    • [c.] 51
    • [c.] 52
    • [c.] 53
    • [c.] 54
    • [c.] 55
    • [c.] 56
    • [c.] 57
    • [c.] 58
    • [c.] 59
  • II част. Създаване и подготовка на литературни произведения за печат
   • 11. Автор. Авторско право. Закон за авторското право
    • [c.] 60
    • [c.] 61
    • [c.] 62
   • 12. Издателско дело. Поява и развой на издателското дело в капиталистическите страни и в Съветския Съюз
    • [c.] 63
    • [c.] 64
    • [c.] 65
    • [c.] 66
   • 13. Организация на издателското дело у нас. Държавен тематичен план
    • [c.] 67
    • [c.] 68
    • [c.] 69
    • [c.] 70
    • [c.] 71
    • [c.] 72
    • [c.] 73
   • 14. Основни принципи на оформяне на книгата
    • [c.] 74
    • [c.] 75
    • [c.] 76
    • [c.] 77
    • [c.] 78
    • [c.] 79
    • [c.] 80
   • 15. Формат на книгите, вестниците и списанията
    • [c.] 81
    • [c.] 82
    • [c.] 83
    • [c.] 84
   • 16. Шрифт и видове шрифтове. Характерни белези на старите и съвременни шрифтове
    • [c.] 85
    • [c.] 86
    • [c.] 87
    • [c.] 88
    • [c.] 89
    • [c.] 90
    • [c.] 91
    • [c. 92]
    • [c. 93]
   • 17. Книга. Общи понятия. Основни и съставни. Допълнителни части на книгата
    • [c.] 94
    • [c.] 95
    • [c. 96]
    • [c.] 97
    • [c.] 98
    • [c.] 99
   • 18. Периодични издания - списания
    • [c.] 100
    • [c.] 101
    • [c.] 102
   • 19. Вестник
    • [c.] 103
    • [c.] 104
    • [c.] 105
    • [c.] 106
  • III част. Средства и видове производства на полиграфическата промишленост
   • 20. Полиграфическо изпълнение на книгите. Общи понятия
    • [c.] 107
   • 21. Висок печат и наборни форми
    • [c.] 108
    • [c.] 109
    • [c.] 110
    • [c.] 111
    • [c.] 112
    • [c.] 113
    • [c.] 114
    • [c.] 115
   • 22. Набиране на книгите. Ръкопис. Коректурни знаци. Свързване набор на страници и коли
    • [c.] 116
    • [c.] 117
    • [c.] 118
    • [c.] 119
    • [c.] 120
    • [c.] 121
   • 23. Цинкографията - способ за изготвяне на илюстрационни форми за книгата
    • [c.] 122
    • [c.] 123
    • [c.] 124
    • [c.] 125
    • [c.] 126
    • [c.] 127
   • 24. Стереотипия. Стериотипен картон и стериотипна форма. Употреба на стереотипията
    • [c.] 128
    • [c.] 129
    • [c.] 130
    • [c.] 131
    • [c.] 132
   • 25. Технология на печатането при високия печат. Подготовка на формите и видове машини за печат
    • [c.] 133
    • [c.] 134
    • [c.] 135
    • [c.] 136
    • [c.] 137
    • [c.] 138
   • 26. Повърхнен печат. Литография и литоофсет. Изготвяне на печатните форми при литоофсета. Видове офсетови машини
    • [c.] 139
    • [c.] 140
    • [c.] 141
    • [c.] 142
    • [c.] 143
    • [c.] 144
    • [c.] 145
   • 27. Дълбок печат. Изготвяне на печатни форми. Видове дълбокопечатни машини. Същност и значение на дълбокопечатния способ
    • [c.] 146
    • [c.] 147
    • [c.] 148
    • [c.] 149
   • 28. Подвързия и видове подвързии на книгите
    • [c.] 150
    • [c.] 151
    • [c.] 152
    • [c.] 153
    • [c.] 154
    • [c.] 155
    • [c.] 156
   • 29. Организация и техника на книгоразпространението в нашата страна
    • [c.] 157
    • [c.] 158
    • [c.] 159
    • [c.] 160
    • [c.] 161
  • Литература
   • [c.] 162
  • Съдържание
   • [c.] 163
   • [c. 164]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]