Citation link:
 • Изяснение на Букваря по ”наглѣдно-гласна-та метода” : (какъ по него да прѣподаватъ родители и учители)
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешната страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Нѣколко думи за прѣдговоръ
   • [с. 3]
   • [с.] 4
  • Въ какво се състои наглѣдно-гласна-та метода
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
  • Какъ трѣбва да се почнува при преподаване-то въ пьрвоначално-то училище по ”Наглѣдно-гласний Букварь”
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
  • Поправка отъ изоставено на стр. 6 рѣдъ 34
   • [с.] 18
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешната страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]