Citation link:
 • Начална грамматика за наученіе на българскый языкъ по начинъ практическый : Книжка I
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Назначеніе-то на началнѫ-тѫ практичнѫ грамматикѫ
   • [с.3]
   • [с.]4
  • Българска начална грамматика. Часть I. Составъ -тъ на рѣчь-тѫ
   • Составъ-тъ и видове-тѣ на прѣдложеніе-то
    • [с.5]
   • Понятіе за прѣдложеніе-то
   • Составъ-тъ на прѣдложеніе-то. Понятіе за главны-тѣ му части – за подлежаще-то и сказуемо-то
    • [с.]6
   • Знаци прѣпинателны
   • Второстепенны части въ предложеніе-то
    • [с.]7
   • Понятіе за опрѣделителны-тѣ думы
    • [с.]8
   • Понятіе за допълнителны-тѣ думы
    • [с.]9
   • Понятіе за обстоятелствены-тѣ думы
    • [с.]10
   • Распространены и нераспространены прѣдложенія
   • Знаци прѣпинателны
   • Понятіе за звателны-тѣ думы, или за обращеніе-то
    • [с.]11
   • Знаци прѣпинателны
   • Приложеніе
   • Видове прѣдложенія
    • Понятіе за лично-то и безлично прѣдложеніе
     • [с.]12
    • Понятіе за прѣдложенія-та главно и придавочно
     • [с.]13
    • Понятіе за въводно-то прѣдложеніе
    • Понятіе за вносны-тѣ прѣдложенія
     • [с.]14
    • За видове-тѣ на придавочны-тѣ
    • Понятіе за придавочны-тѣ опрѣдѣлителны, допълнителны и обстоятелствены прѣдложенія
     • [с.]15
    • Придавочны прѣдложенія, като подлежащи и сказуемы
     • [с.]16
    • Сократены придавочны прѣдложенія
     • [с.]17
    • Знаци прѣпинателны
    • Понятіе за просто-то и сложно прѣдложеніе
     • [с.]18
    • Понятіе за слитно прѣдложеніе
     • [с.]19
    • Понятіе за составно-то прѣдложеніе
    • Знаци прѣпинателны
     • [с.]20
    • Понятіе за утвърдително-то и отрицателно прѣдложенія
    • Понятіе за повѣствователно-то прѣдложеніе
    • Понятіе за повелително-то прѣдложеніе
    • Понятіе за прѣдположително-то прѣдложеніе
     • [с.]21
    • Понятіе за вопросително-то прѣдложеніе
    • Знаци прѣпинателны
    • Изводъ на части-тѣ на рѣчтѫ и на тѣхно-то измѣненіе изъ разбора на прѣдложенія-та
     • [с.]22
     • [с.]23
     • [с.]24
     • [с.]25
     • [с.]26
  • Часть II. Словопроизведеніе
   • Части на рѣчь-тѫ. I. Имя Сѫществително
    • Понятіе за него
     • [с.27]
    • Подраздѣленіе на чувствены-тѣ прѣдметы на одушевлены и на неодушевлены
     • [с.]28
    • Дѣленіе на сѫществително-то имя
    • Понятіе за нарицателно-то сѫщ. имя
     • [с.]29
    • Понятіе за собствено-то сѫществително имя
    • Подраздѣленіе на нарицателно-то имя
    • Понятіе за собирателно-то имя
     • [с.]30
    • Понятіе за веществено-то имя
    • Имена сѫществителны увеличителны и умалителны
    • Умалително-ласкателны имена
     • [с.]31
    • Родове на сѫществителны-тѣ имена
    • Отличителны окончанія въ сѫществителнны-тѣ имена
     • [с.]32
    • Общій родъ
    • Измѣненіе на сѫществителны-тѣ имена
     • [с.]33
    • Число единствено и множествено
     • [с.]34
    • Падежи и тѣхно-то употрѣбленіе
    • Именителный падежъ
     • [с.]35
    • Дателный падежъ
    • Винителный падежъ
    • Звателный падежъ
     • [с.]36
    • Правы и косвены падежи. Относителны окончанія на сѫществителнны-тѣ имена
    • Понятіе за склоненіе-то
     • [с.]37
     • [с.]38
    • Забѣлѣжкы надъ измѣненіе-то на имена-та
     • [с.]39
     • [с.]40
    • Забѣлѣжкы за склоненіе-то на имена-та въ женскый родъ
     • [с.]41
    • Забѣлѣжкы за правописаніе-то
     • [с.]42
    • На что служи сѫществително-то имя въ прѣдложеніе-то
     • [с.]43
   • II. Имя Прилагетелно
    • Понятіе за него
    • Дѣленіе на прилагателны-тѣ имена
    • Понятіе за качествено-то прилагетелно
     • [с.]44
    • Понятіе за относително-то прилагателно
    • Понятіе за притежателны-тѣ прилагателны
     • [с.]45
    • Прилагателны умалителны
    • Степени сравненія
    • Степень положителна
    • Степень сравнителна
    • Степень прѣвосходна
     • [с.]46
    • Окончанія на прилагателно-то имя-пълны и усѣчены
    • Измѣненіе на прилагателно-то имя
     • [с.]47
    • Отличителны и относителны окончанія въ прилагателны-тѣ имена
    • Склоненіе
     • [с.]48
     • [с.]49
    • За какво служи прилагателно-то имя въ прѣдложеніе-то?
   • Имя Числително
    • Понятіе за него
    • Дѣленіе на числителны-тѣ имена на количествены и редовны
     • [с.]50
    • Числителны дробны
    • Склоненіе на числителны-тѣ имена
     • [с.]51
    • Забѣлѣжкы за числителны-тѣ имена
    • На что служатъ числителны-тѣ имена въ прѣдложеніе-то
     • [с.]52
   • III. Мѣстоименіе
    • Понятіе за него
    • Видове мѣстоименія
     • [с.]53
     • [с.]54
     • [с.]55
    • Измѣненіе на мѣстоименія-та
    • Склоненіе. Личны мѣстоименія
     • [с.]56
     • [с.]57
     • [с.]58
    • Правописаніе
    • На что служи мѣстоименіе-то въ прѣдложеніе-то
     • [с.]59
   • IV. Членъ
    • Понятіе за него
    • Склоненіе на членъ-тъ
     • [с.]60
    • Забѣлѣжкы за члена
     • [с.]61
   • V. Глаголъ
    • Понятіе за глаголъ-тъ
     • [с.]62
    • Залози на глагола
    • Понятіе за дѣйствителный залогъ
     • [с.]63
    • Понятіе за возвратный глаголъ
    • Понятіе за взаимны-тѣ глаголы
     • [с.]64
    • Понятіе за срѣдни-тѣ глаголы
    • Глаголы общы
     • [с.]65
    • Понятіе за страдателны-тѣ глаголы
    • Видове въ глаголы-тѣ
    • Понятіе за несвършенный и свършенный видъ въ глаголы-тѣ
     • [с.]66
    • Глаголы многократны и еднократны
    • Измѣненіе на глагола
     • I. Наклоненіе въ глаголы-тѣ и понятіе за всѣко едно отъ нихъ
      • [с.]67
      • [с.]68
     • II. За происхожденіе-то на времена-та въ глаголы-тѣ
      • [с.]69
      • [с.]70
     • III. Происхожденіе-то на лица-та въ глаголы-тѣ и понятіе за всѣко едно отъ нихъ
      • [с.]71
     • IV. Числа въ глаголы-тѣ
     • V. Родове въ глаголы-тѣ
    • Понятіе за спряженіе-то. Отличителны и относителны окончанія
     • [с.]72
    • Видове спряженія
    • Глаголъ сѫмъ и негово-то спряженіе
     • [с.]73
     • [с.]74
     • [с.]75
     • [с.]76
     • [с.]77
     • [с.]78
     • [с.]79
     • [с.]80
     • [с.]81
    • Забѣлѣжкы надъ спряженія-та на глаголы-тѣ
     • [с.]82
    • Спраженіе на страдателны-тѣ глаголы
     • [с.]83
     • [с.]84
     • [с.]85
    • Глаголы неправилны
    • Глаголы безличны
    • Правописаніе
    • На что служи глаголъ-тъ въ прѣдложеніе-то?
     • [с.]86
   • Причастіе и Дѣепричастіе (Допълнителенъ отдѣлъ на глагола)
    • Понятіе за причастіе-то
    • Понятіе за дѣепричастіе-то
     • [с.]87
    • Измѣненіе на причастіе-то и на дѣепричастіе-то
    • Измѣненіе-то на причастія-та и на дѣепричастія-та като думы производны отъ глаголъ
     • [с.]88
    • Производство-то на причастія-та и на дѣепричастія-та
     • [с.]89
    • На что служатъ причастія-та и дѣепричастія-та въ прѣдложеніе-то
     • [с.]90
   • VI. Нарѣчіе
    • Понятіе за нарѣчіе-то
     • [с.]91
    • Видове нарѣчія
     • [с.]92
    • Правописаніе
    • На что служи нарѣчіе-то въ прѣдложеніе-то
     • [с.]93
   • VII. Прѣдлогъ
    • Понятіе за прѣдлога
    • Коренны прѣдлози: отдѣлны и слитны
     • [с.]94
    • Употрѣбленіе на нѣкои нарѣчія, като прѣдлози
    • Общо-то значеніе на прѣдлози-тѣ, употрѣбляемы слитно съ другы думы
     • [с.]95
    • Правописаніе
     • [с.]96
   • VIII. Союзъ
    • Понятіе за союза
    • Първообразны производны союзы. Сложны союзы
    • Союзы единачны, повторителны, двойны
     • [с.]97
    • Видове на союзы-тѣ споредъ значеніе-то на связуемы-тѣ отъ нихъ прѣдложенія
     • [с.]98
     • [с.]99
   • IX. Междометіе
    • Понятіе за междометіе-то
    • Видове междометія
    • Междометія звукоподражателны
    • Междометія отглаголны
    • Правописаніе
     • [с.100]
  • Часть III. Звуци и буквы
   • Звуковый составъ на думы-тѣ. Разложеніе на думы-тѣ на слогове, и слогове-тѣ на звуци
    • [с.]101
   • Понятіе за слогъ-тъ
   • Раздѣленіе на звуци-тѣ на гласны и согласны. Образованіе слога
    • [с.]102
   • Полугласный звукъ
   • Удареніе. Высокъ и низсъкъ слогъ
   • Понятіе за буквѫ-тѫ. Отличие на буквѫ-тѫ отъ звука
    • [с.]103
   • Дѣленіе на буквы-тѣ споредъ орудіе -то на произношеніе-то на гласны и согласны
   • Полугласна-та буква. Дебелъ и тънъкъ еръ
   • Дѣленіе на гласны-тѣ звуци и буквы споредъ начинъ-тъ на произношеніе-то
    • [с.]104
   • Согласны звуци и буквы
   • Дѣленіе на согласны-тѣ звуци и буквы
   • Споредъ орудія-та на произношеніе-то
    • [с.]105
   • Примѣненіе въ правописаніе-то
    • [с.]106
   • Прѣминуваніе-то на согласны-тѣ звуци едны въ другы
    • [с.]107
   • Пропущаніе и прѣмѣстваніе на звуци-тѣ
    • [с.]108
   • Вставка (втурка) на согласны звуци
   • Правописаніе
   • Прѣходъ и вставка на гласны-тѣ звуци
    • [с.]109
   • Правописаніе
   • Голѣмы и малки буквы. Употрѣбленіе-то на голѣмы-тѣ буквы
    • [с.]110
   • Грамматическый составъ на думы-тѣ
   • Понятіе за кореня
    • [с.]111
    • [с.]112
   • Понятіе за приставкѫ-тѫ и окончаніе-то
   • Видове окончанія
    • [с.]113
   • Понятіе за производны-тѣ и първообразны думы
   • Примѣненіе въ правописаніе-то. Прѣносъ на думы-тѣ отъ единъ редъ на другъ
    • [с.]114
   • Логыческый сотавъ на думы-тѣ
   • Понятіе за просты-тѣ и сложны думы
   • Думы прѣдложны и думы соединены съ отпицанія - не и ни; тѣхно-то отличі еотъ сложны-тѣ думы
    • [с.]115
   • Образованіе на сложны-тѣ думы
   • Взаимно-то отношеніе на просты-тѣ думы въ сложны-тѣ думы
    • [с.]116
   • Примѣненіе въ правописаніе-то
   • Обща забѣлѣжка за корене-тѣ и производството на части-тѣ на рѣчь-тѫ
    • [с.]117
   • Употрѣбленіе-то на буквѫ - ѣ
    • [с.]118
    • [с.]119
    • [с.120]
  • Оглавленіе
   • [с.I]
   • [с.]II
   • [с.]III
   • [с.]IV
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната оригиналната корица]
   • [Задна оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]