Citation link:
 • [Кратка българска грамматика съ упражненія] [2. изд.]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Липсват страници]
  • Оглавленіе
   • [с. І]
   • [с. ІІ]
  • Въведеніе
   • [с. 1]
   • [с. 2]
   • [с. 3]
   • [с.] 4
  • Чясть пьрва
   • Произведеніе на рѣчи-ты
    • Глава прьва. Имя сѫществително
     • [с. 5]
     • [с. 6]
     • [с. 7]
     • [с. 8]
     • Прьво склоненіе. За сѫществителны имена отъ мѫжскый родъ
      • [с.] 9
      • [с.] 10
      • [с.] 11
      • [с.] 12
      • [с. 13]
      • Склоненіе за собствены и родствены имена отъ мѫжскый родъ на ъ, й, о, е
       • [с. 14]
      • Общы забѣлѣжванія за прьво склоненіе
       • [с. 15]
     • Второ склоненіе. За имена отъ женскый родъ
      • [с. 16]
      • Склоненіе за собственны и родственны имена отъ женскыЙ родъ
      • Общи забѣлѣжванія за второ склоненіе
       • [с.] 17
     • Трете склоненіе. За имена отъ срѣденъ родъ
      • [с.] 18
      • [с.] 19
    • Глава втора. За прилагателны-ты имена
     • [с.] 20
     • [с. 21]
     • [с. 22]
     • [с. 23]
     • Прьво склоненіе. За прилагателны съ пълно окончаніе на ый
      • [с. 24]
     • Второ склоненіе. За прилагателны съ пълно окончаніе на ій а усѣчено на ь, и, е
    • Глава третя. За числителны-ты имена
     • [с. 25]
     • [с. 26]
     • [с. 27]
    • Глава четврьта. За мѣстоименіе-то
     • [с. 28]
     • Склоненіе за личны-ты мѣстоименія
      • [с. 29]
     • Склоненіе за притажятелны мѣстоименія
      • [с. 30]
     • Склоненіе за въпросителны мѣстоименія
      • [с. 31]
     • Склоненіе за показателны мѣстоименія
     • Склоненіе за относителны мѣстоименія
      • [с. 32]
     • Склоненіе за опрѣдѣлителны мѣстоименія
     • Склоненіе за неопрѣдѣлителны мѣстоименія
      • [с. 33]
    • Глава пята. За члена
     • [с. 34]
    • Глава шеста. За глагола
     • [с. 35]
     • [с. 36]
     • [с. 37]
     • [с. 38]
     • [с. 39]
     • [с. 40]
     • [с. 41]
     • Спряженіе за спомагателны-ты глаголы
      • [с. 42]
      • [с. 43]
      • [с. 44]
     • Прьво спряженіе
      • [с. 45]
      • [с. 46]
      • [с. 47]
      • [с. 48]
      • [с. 49]
      • [с. 50]
     • Второ спряженіе
      • [с. 51]
      • [с. 52]
      • [с. 53]
      • [с. 54]
      • [с. 55]
      • [с. 56]
     • Трете спряженіе
      • [с. 57]
      • [с. 58]
      • [с. 59]
      • [с. 60]
     • Четврьто спряженіе
      • [с. 61]
      • [с. 62]
      • [с. 63]
     • Сложни глаголи
      • [с. 64]
      • [с. 65]
      • [с. 66]
      • [с. 67]
      • [с. 68]
     • Мѣстоименни глаголи
      • [с. 69]
      • [с. 70]
     • Неправилни глаголи
      • [с. 71]
      • [с. 72]
      • [с. 73]
      • [с. 74]
      • [с. 75]
      • [с. 76]
     • Еднолични глаголи
      • [с. 77]
     • Какъ ся правять врѣмена-та и наклоленія-та у глаголы-ты
      • [с. 78]
      • [с. 79]
    • Глава [седма] шеста. За причястія-та
     • [с. 80]
     • [с. 81]
     • [с. 82]
   • Несклоняемы рѣчи
    • Глава [осма] седма. За нарѣчія-та
     • [с. 83]
     • [с. 84]
    • Глава [девята] осма. Прѣдлогъ
     • [с. 85]
    • Глава [десята] девята. Съѭзи
     • [с. 86]
    • Глава [единадесята] десята. Междумѣтія
    • Глава [дванадасята] единадесята. Производство на рѣчи-ты
     • [с. 87]
     • а) Сѫществителны, произведены отъ сѫществителны
      • [с. 88]
      • [с. 89]
     • б) Сѫществителны изъ прилагателны
      • [с. 90]
     • в) Прилагателны отъ сѫществителны
      • [с. 91]
     • г) Сѫществителны отъ глаголы
      • [с. 92]
     • д) Глаголи отъ имена
      • [с. 93]
     • Сложни рѣчи
      • [с. 94]
  • Чясть [втора] прьва. Словосъчиненіе
   • Глава прьва. Прѣдложенія и тѣхны чясти
    • [с. 95]
    • [с. 96]
    • [с. 97]
    • [с. 98]
    • [с. 99]
    • [с. 100]
    • [с. 101]
    • Примѣри
     • [с. 102]
     • [с. 103]
     • [с. 104]
     • [с. 105]
   • Глава втора. Съгласованіе въ рѣчи
    • 1. Съгласованіе въ главны прѣдложенія съ простъ подлогъ
     • [с. 106]
     • [с. 107]
     • [с. 108]
    • ІІ. Съгласованіе въ прѣдложенія съ сложенъ подлогъ
     • [с. 109]
     • [с. 110]
    • ІІІ. Съгласованіе въ приставено прѣдложеніе
     • [с. 111]
   • Глава третя. Управленіе въ рѣчи-ты
    • [с. 112]
    • [с. 113]
    • [с. 114]
   • Глава четврьта. За періоды-ты
    • [с. 115]
    • [с. 116]
    • Примѣри за періоды
     • І. Прости едносложни
     • ІІ. Сложни двоечленни
      • [с. 117]
     • ІІІ. Троечленни
     • ІV. Четыречленни
      • [с. 118]
   • Глава пята. Размѣщаніе на рѣчи-ты въ слово
    • [с. 119]
    • [с. 120]
    • [с. 121]
    • [с. 122]
  • Чясть третя. Правописаніе
   • Глава прьва
    • А. Употрѣбленіе начялны буквы
     • [с. 123]
     • [с. 124]
     • [с. 125]
    • Б. Гласны буквы
     • Буквы: а, ѫ
      • [с. 126]
     • я, ѭ
     • е, ѣ, ѥ
      • [с. 127]
      • [с. 128]
     • я, ѣ
      • [с. 129]
      • [с. 130]
     • Буквы: и, і, ы
      • [с. 131]
     • Буквы: ѫ, ъ, ь
      • [с. 132]
      • [с. 133]
      • [с. 134]
    • В. Съгласны буквы
     • [с. 135]
   • Глава втора. Какъ ся дѣлять рѣчи-ты на слогове
    • [с. 136]
    • [с. 137]
   • Глава третя. Съкращеніе на рѣчи-ты
    • [с. 138]
   • Глава четврьта. Членораздѣлителны бѣлѣжкы
    • [с. 139]
    • Запятая
     • [с. 140]
    • Точка съ запятаѭ
     • [с. 141]
    • Двоеточіе
     • [с. 142]
    • Точка
    • Въпросителна
    • Удивителна
     • [с. 143]
    • Чрьта
    • Вмѣстителна
    • Вносны кукычкы
     • [с. 144]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]