Citation link:
 • Мултисензорният принцип в обучението и в живота : Общи и частни аспекти / Яна Рашева-Мерджанова
  • Предна корица
   • Предзаглавна страница
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • [от автора]
  • Съдържание
   • стр. 8
  • СПИСЪК НА МУЛТИСЕНЗОРНИТЕ ЕТЮДИ
  • СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ В ТЕКСТА
  • Код на книгата
   • стр. 12
   • стр. 13
  • Първа част. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОСНОВАНИЯ НА МУЛТИСЕНЗОРНО ОБУЧЕНИЕ (полагане на родовата свръзка)
   • Предварително понятие
    • стр. 16
    • стр. 17
   • Философски основания - онтолого-антропологически
    • стр. 19
    • стр. 20
   • Физиологически основания - специализация на лява и дясна хемисфера
    • стр. 22
    • стр. 23
   • Психологически основания - нови възгледи за човешката интелигентност
    • стр. 25
    • стр. 26
    • стр. 27
   • Културологически основания - аксиологически и комуникационни
    • стр. 29
    • стр. 30
   • Естетически основания - мултисензорният принцип чрез изкуството
    • стр. 32
   • Педагогически основания - възможността да се обучаваме на мултисензорност
    • стр. 34
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
   • „Условието обучение“ днес - същност на неговата безусловност
    • стр. 40
    • стр. 41
    • стр. 42
   • Литература
    • стр. 44
  • Втора част. ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРЕДПОСТАВКИ И ДИДАКТИЧЕСКИ СТРАТЕГИИ ЗА МУЛТИСЕНЗОРНО ОБУЧЕНИЕ (включване в родовата свръзка)
   • Психологически предпоставки - мултисензорно мислене ; Видове мислене и техните механизми
    • стр. 46
    • стр. 47
   • Мисловни стратегии - специфични, мултисензорни, метастратегии
    • стр. 49
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
    • стр. 53
   • Вербални, но не вербалистични стратегии
    • стр. 55
    • стр. 56
    • стр. 57
    • стр. 58
    • стр. 59
   • Дидактически стратегии за развитие на мултисензорно познание; Трансверсалните компетентности на човека от новата ера
    • стр. 61
    • стр. 62
   • Ориентация към мултисензорна познавателна компетентност като трансверсална
    • стр. 64
    • стр. 65
   • Дидактическа стратегия от първа степен - операционна
   • Хармонизиране на лява/дясна хемисфера - метафори и символи за аналогизиране и асоцииране
    • стр. 68
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
    • стр. 72
    • стр. 73
    • стр. 74
    • стр. 75
   • Умствени представи и визуализация - евристични схеми, понятийни диаграми, mandalas за моделиране и симулиране
    • стр. 77
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
    • стр. 81
    • стр. 82
    • стр. 83
    • стр. 84
    • стр. 85
    • стр. 86
    • стр. 87
    • стр. 88
    • стр. 89
   • Дидактическа стратегия от втора степен - дейностна
   • Въображаеми пътувания за познавателна екстраполация
    • стр. 92
    • стр. 93
    • стр. 94
    • стр. 95
    • стр. 96
    • стр. 97
    • стр. 98
    • стр. 99
   • Синергетика в обучението - мултисензорен принцип чрез синестезия
    • стр. 101
    • стр. 102
    • стр. 103
    • стр. 104
    • стр. 105
    • стр. 106
    • стр. 107
    • стр. 108
   • Дидактическа стратегия от трета степен - поведенческа
   • Мултисензорна технология за решаване на проблеми
   • Проектиране в обучението
    • стр. 112
    • стр. 113
    • стр. 114
    • стр. 115
    • стр. 116
   • Дидактическа стратегия от четвърта степен - автостратегии
    • стр. 118
    • стр. 119
    • стр. 120
   • Литература
    • стр. 122
    • стр. 123
  • Трета част. ДИДАКТИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ - ЕДНО МЕТОДИЧЕСКО ПРИСТРАСТИЕ (укрепване на родовата свръзка)
   • Философското познание в училище като мултисензорен опит
    • стр. 125
    • стр. 126
    • стр. 127
    • стр. 128
    • стр. 129
   • Комуникационната вселенска връзка; Еволюция на разбиранията за комуникация
    • стр. 131
    • стр. 132
    • стр. 133
    • стр. 134
   • Трансценденталната философия в помощ
    • стр. 136
    • стр. 137
   • Методикофилософското сечение мултисензорна комуникационна компетентност; Определяне
    • стр. 139
    • стр. 140
    • стр. 141
   • Педагогически условия за еволюция; Устното слово - безпредразсъдъчност
    • стр. 143
   • Философският учебен текст като свят на „даденото“ и „хоризонтите“
    • стр. 145
    • стр. 146
    • стр. 147
    • стр. 148
    • стр. 149
    • стр. 150
   • Развитие към хоризонтите; Мултисензорна интерпретация (дидактическо кодиране)
    • стр. 152
    • стр. 153
    • стр. 154
   • Мултисензорна трансформация (дидактически преводи)
    • стр. 156
   • Мултисензорни етюди
    • стр. 158
    • стр. 159
    • стр. 160
    • стр. 161
    • стр. 162
    • стр. 163
    • стр. 164
    • стр. 165
    • стр. 166
    • стр. 167
    • стр. 168
    • стр. 169
    • стр. 170
    • стр. 171
    • стр. 172
    • стр. 173
    • стр. 174
    • стр. 175
    • стр. 176
    • стр. 177
    • стр. 178
    • стр. 179
    • стр. 180
    • стр. 181
    • стр. 182
    • стр. 183
    • стр. 184
    • стр. 185
    • стр. 186
    • стр. 187
    • стр. 188
    • стр. 189
    • стр. 190
    • стр. 191
    • стр. 192
   • Литература
    • стр. 194
    • стр. 195
    • стр. 196
  • Заключение
   • стр. 198
   • Книги от същия автор
   • Издателско каре
  • Задна корица