Citation link:
 • Повѣсть или поՃчєніє хрістіѧнскоє собрано отъ разны дՃховнопоՃчителны кныги
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • ПоՃчєніє. Заради согласіє-то
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
  • ПоՃчєніє. Заради завистьта
   • [с. 9]
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
  • ПоՃчєніє. ЧеловѣкՃ нѣкоемՃ богатՃ[...]
   • [с. 22]
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
   • [с.] 29
   • [с.] 30
   • [с.] 31
  • ПоՃчєніє. Заради дՃшата
   • [с. 32]
   • [с.] 33
   • [с.] 34
   • [с.] 35
   • [с.] 36
   • [с.] 37
   • [с.] 38
   • [с.] 39
   • [с.] 40
   • [с.] 41
   • [с.] 42
  • ПоՃчєніє въ неделю мѧсопՃ̀стнՃ̀ю. Заради страшныи сՃдъ
   • [с. 43]
   • [с.] 44
   • [с.] 45
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с.] 48
   • [с.] 49
   • [с.] 50
   • [с.] 51
  • ПоՃчєніє. Заради покаѧніє
   • [с. 52]
   • [с.] 53
   • [с.] 54
   • [с.] 55
   • [с.] 56
   • [с.] 57
   • [с.] 58
   • [с.] 59
   • [с.] 60
   • [с.] 61
  • ДрՃго подобно Заради покаѧніє
   • [с. 62]
   • [с.] 63
   • [с.] 64
   • [с.] 65
   • [с.] 66
   • [с.] 67
  • Слово. На Успѣніє Пресвѧтыѧ Богородицы
   • [с. 68]
   • [с.] 69
   • [с.] 70
   • [с.] 71
   • [с.] 72
   • [с.] 73
   • [с.] 74
   • [с.] 75
   • [с. 76]
  • ДрՃги по кратки поՃчєніѧта въ кои то се содержаватъ двадесѧтъ и две главы
   • [с. 77]
   • [с. 78]
   • Глава перва. Заради коѧ причина создади Богъ человѣка на тоѧ свѣтъ
    • [с. 79]
    • [с.] 80
    • [с.] 81
   • Глава втора. За презрѣнїето на тоѧ свѣтъ
    • [с.] 82
    • [с.] 83
   • Глава третѧ. Заради смертьта
    • [с.] 84
    • [с.] 85
   • Глава четверта. За послѣднїйа сՃ̀дъ
    • [с.] 86
    • [с.] 87
    • [с.] 88
   • Глава пета. За Адъа
    • [с.] 89
    • [с.] 90
   • Глава шеста. За Адската вѣчна мъка
    • [с.] 91
    • [с.] 92
   • Глава седма. Заради рай
    • [с.] 93
    • [с.] 94
   • Глава осма. Какъ грѣшникъо безчествՃ̀ва Бога, когато согрѣшава предъ него
    • [с.] 95
    • [с.] 96
   • Глава девета. Какъ подобава намъ повече отъ сичко нещо да сѧ грыжиме за нашето спасенїе
    • [с.] 97
    • [с.] 98
   • Глава десета. Заради грѣха
    • [с.] 99
    • [с.] 100
   • Глава а҃ι. Заради покаѧнїето
    • [с.] 101
    • [с.] 102
   • Глава в҃ι. Какъ неподобава на грѣшника да продължава времѧ своего покаѧнїѧ
    • [с.] 103
    • [с.] 104
   • Глава г҃ι. Хрїстїѧнинъ долженствՃва да говори истинна безъ страхъ и съ дерзновенїе
    • [с.] 105
    • [с.] 106
   • Глава д҃ι. Какъ не подобава на Хрїстїѧнина да гՃби своето време напраздно
    • [с.] 107
   • Глава е҃ї. За Божественната слՃжба
    • [с.] 108
    • [с.] 109
    • [с.] 110
    • [с.] 111
   • Глава s҃ι. За милостынѧ
    • [с.] 112
    • [с.] 113
   • Глава з҃ι. Какъ треба да правиме милостынѧта
    • [с.] 114
    • [с.] 115
    • [с.] 116
   • Глава и҃ι. За соблазньта
    • [с.] 117
    • [с.] 118
    • [с.] 119
   • Глава ѳ҃ι. Какъ подобава на человѣка да покорѧва своѧта волѧ на Божїѧта волѧ
    • [с.] 120
    • [с.] 121
   • Глава к҃. За надежда къ БогՃ̀
    • [с.] 122
    • [с.] 123
   • Глава к҃а. За любовь къ БогՃ̀
    • [с.] 124
    • [с.] 125
   • Глава к҃в. За подражанЇето на Господа нашего ІисՃ̀са Хрїста
    • [с.] 126
    • [с.] 127
   • ПоՃчєніє. Заради смертьта
    • [с. 128]
    • [с.] 129
    • [с.] 130
    • [с.] 131
    • [с.] 132
    • [с.] 133
    • [с.] 134
    • [с.] 135
    • [с.] 136
    • [с.] 137
    • [с.] 138
    • [с.] 139
    • [с.] 140
  • Оглавленіє
   • [с. 141]
   • [с. 142]
  • Любородни-те спомоществователи
   • [с. 143]
   • [с. 144]
   • [с. 145]
   • [с. 146]
   • [с. 147]
   • [с. 148]
   • [с. 149]
   • [с. 150]
   • [с. 151]
   • [с. 152]
   • [с. 153]
   • [с. 154]
   • [с. 155]
   • [с. 156]
   • [с. 157]
   • [с. 158]
   • [с. 159]
   • [с. 160]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]