• Юридическа техника /Димитрина Милкова.
  • Предна корица и начални страници
   • Предзаглавна страница
   • Гръб прдзаглавна страница
   • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
   • Съдържание
    • стр. 6
    • стр. 7
    • стр. 8
    • стр. 9
    • стр. 10
   • Въведение
    • стр. 12
    • стр. 13
    • стр. 14
  • ГЛАВА I. ЮРИДИЧЕСКА ТЕХНИКА. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
   • § 1. Понятие за юридическата техника
    • стр. 16
    • стр. 17
    • стр. 18
    • стр. 19
    • стр. 20
    • стр. 21
    • стр. 22
    • стр. 23
    • стр. 24
    • стр. 25
    • стр. 26
   • § 2. Основанията на юридическата техника имат своите корени в достойнствата на позитивното право
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
    • стр. 31
    • стр. 32
    • стр. 33
   • § 3. Юридическата техника-своеобразно проявление на сложната много
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
   • § 4. Структура на юридическата техника
    • стр. 40
    • стр. 41
    • стр. 42
    • стр. 43
   • § 5. Видове юридическа техника
    • стр. 45
    • стр. 46
    • стр. 47
    • стр. 48
  • ГЛАВА II. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И СПОСОБИ ЗА КОНСТИТУИРАНЕТО И ЗАКРЕПВАНЕТО НА ПРАВИО-РЕЛЕВАНТНАТА ВОЛЯ НА ПРАВНИТЕ СУБЕКТИ В ЮРИДИЧЕСКИТЕ АКТОВЕ
   • стр. 50
   • § 1. Понятията като основно средство на юридическата техника за изграждане на съдържанието на юридическия акт
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
    • стр. 55
    • стр. 56
   • § 2. Нормативна организация на съдържанието на юридическите актове
    • стр. 58
    • стр. 59
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
    • стр. 65
    • стр. 66
    • стр. 67
    • стр. 68
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
    • стр. 72
    • стр. 73
    • стр. 74
    • стр. 75
    • стр. 76
    • стр. 77
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
    • стр. 81
    • стр. 82
    • стр. 83
    • стр. 84
    • стр. 85
    • стр. 86
    • стр. 87
   • § 3. Системна организация на съдържанието на юридическите актове
    • стр. 89
    • стр. 90
    • стр. 91
    • стр. 92
    • стр. 93
    • стр. 94
    • стр. 95
    • стр. 96
    • стр. 97
    • стр. 98
    • стр. 99
    • стр. 100
    • стр. 101
   • § 4. Юридическите класификации като технически средства за организацията на съдържанието на юридическите актове
    • стр. 103
    • стр. 104
    • стр. 105
    • стр. 106
    • стр. 107
    • стр. 108
    • стр. 109
    • стр. 110
    • стр. 111
   • § 5. Юридически конструкции
    • стр. 113
    • стр. 114
    • стр. 115
    • стр. 116
    • стр. 117
    • стр. 118
    • стр. 119
    • стр. 120
    • стр. 121
    • стр. 122
   • § 6. Отраслова типизация
    • стр. 124
    • стр. 125
    • стр. 126
    • стр. 127
    • стр. 128
    • стр. 129
    • стр. 130
    • стр. 131
   • § 7. Технически способи и средства за обезпечаване на системността на правото като цяло
    • стр. 133
    • стр. 134
    • стр. 135
    • стр. 136
    • стр. 137
    • стр. 138
    • стр. 139
    • стр. 140
    • стр. 141
    • стр. 142
    • стр. 143
    • § 8. Хармонизирането и унифицирането на националните законодателства като юридически техники за сближаването им с европейското acquis communautaire
    • стр. 145
    • стр. 146
    • стр. 147
    • стр. 148
    • стр. 149
    • стр. 150
    • стр. 151
    • стр. 152
   • § 9. Презумпцията в правото като способ на юридическата техника
    • стр. 154
    • стр. 155
    • стр. 156
    • стр. 157
    • стр. 158
    • стр. 159
    • стр. 160
    • стр. 161
    • стр. 162
    • стр. 163
    • стр. 164
    • стр. 165
    • стр. 166
    • стр. 167
    • стр. 168
   • § 10. Фикциите в правото като способ на юридическата техника
    • стр. 170
    • стр. 171
    • стр. 172
    • стр. 173
    • стр. 174
    • стр. 175
    • стр. 176
    • стр. 177
    • стр. 178
   • § 11. Преюдициите като способ на юридическата техника за закрепване на правно-релевантната воля на правните субекти в юридическите актове
    • стр. 180
    • стр. 181
   • § 12. Други особени способи на юридическата техника
    • стр. 183
    • стр. 184
    • стр. 185
    • стр. 186
    • стр. 187
    • стр. 188
    • стр. 189
    • стр. 190
    • стр. 191
    • стр. 192
    • стр. 193
    • стр. 194
    • стр. 195
    • стр. 196
    • стр. 197
    • стр. 198
    • стр. 199
    • стр. 200
  • ГЛАВА III. ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И СПОСОБИ ОТНОСНО ФОРМАТА (СЛОВЕСНО-ДОКУМЕНТАЛНОТО ИЗЛАГАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО) НА НОРМАТИВНИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ АКТОВЕ
   • § 1. Общи бележки
    • стр. 202
   • § 2. Вътрешна форма (структурна организация на текста) на нормативните юридически актове
    • стр. 204
    • стр. 205
    • стр. 206
    • стр. 207
    • стр. 208
    • стр. 209
    • стр. 210
    • стр. 211
    • стр. 212
    • стр. 213
    • стр. 214
    • стр. 215
    • стр. 216
    • стр. 217
    • стр. 218
    • стр. 219
    • стр. 220
    • стр. 221
    • стр. 222
    • стр. 223
    • стр. 224
    • стр. 225
    • стр. 226
    • стр. 227
    • стр. 228
    • стр. 229
   • § 3. Изисквания относно външната форма на нормативните юридически актове
    • стр. 231
    • стр. 232
    • стр. 233
    • стр. 234
    • стр. 235
    • стр. 236
    • стр. 237
    • стр. 238
    • стр. 239
    • стр. 240
    • стр. 241
    • стр. 242
  • ГЛАВА IV. ЕЗИК И СТИЛ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ АКТОВЕ
   • § 1. Общи бележки
    • стр. 244
    • стр. 245
    • стр. 246
    • стр. 247
    • стр. 248
    • стр. 249
    • стр. 250
    • стр. 251
    • стр. 252
    • стр. 253
   • § 2. Структура на езика на юридическите актове
    • стр. 255
    • стр. 256
    • стр. 257
    • стр. 258
    • стр. 259
   • § 3. Особености на юридическата терминология
    • стр. 261
    • стр. 262
    • стр. 263
    • стр. 264
    • стр. 265
    • стр. 266
    • стр. 267
    • стр. 268
   • § 4. Използването на чужди думи и изрази в езика на юридическите актове
    • стр. 270
    • стр. 271
    • стр. 272
    • стр. 273
   • § 5. Стил на юридическите актове. Обща характеристика
    • стр. 275
    • стр. 276
    • стр. 277
    • стр. 278
    • стр. 279
    • стр. 280
   • стр. 281
    • стр. 282
    • стр. 283
    • стр. 284
    • стр. 285
   • § 6. Основни изисквания към стила на юридическите актове
    • стр. 287
    • стр. 288
    • стр. 289
    • стр. 290
    • стр. 291
    • стр. 292
    • стр. 293
    • стр. 294
    • стр. 295
    • стр. 296
    • стр. 297
    • стр. 298
    • стр. 299
   • § 7. Основни правила на синтаксиса
    • стр. 301
    • стр. 302
    • стр. 303
    • стр. 304
    • стр. 305
    • стр. 306
    • стр. 307
    • стр. 308
    • стр. 309
    • стр. 310
    • стр. 311
    • стр. 312
    • стр. 313
    • стр. 314
    • стр. 315
    • стр. 316
   • § 8. Пунктуация
    • стр. 318
    • стр. 319
    • стр. 320
    • стр. 321
    • стр. 322
    • стр. 323
   • Резюме на английски език
    • стр. 325
    • стр. 326
    • стр. 327
   • Библиография
    • стр. 329
    • стр. 330
    • стр. 331
    • стр. 332
    • стр. 333
    • стр. 334
    • стр. [335]
    • стр. [336]
  • Задна корица